PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

B

Babesiosis - babezióza, parazitárna choroba červených krvinek, spôsobená parazitickými prvokmi rodu Babesia
Bacillaemia - bacilémia, prítomnosť bacilov (mikróbov) v krvi
Bacilonosičstvo - prenášanie choroboplodných zárodkov z človeka na človeka, pričom prenášač nejaví známky infekcie
Bacteriaemia - baktériemia, prítomnosť baktérií v krvi
Bacteriologia - baktériológia, náuka o baktériách zaoberajúca sa morfológiou, fyziológiou a genetikou bakteriálnej bunky
Ballistocardiogramma - balistokardiogram, balistokardiografický záznam
Ballistocardiographia - balistokardiografia, kardiologická vyšetrovacia metóda založená na meraní vibrácií a otrasom tela vznikajúcich pohybom srdca a prúdením krvi vo veľkých cievach
Ballonnement - naplnenie, roztiahnutie telovej dutiny plynom alebo tekutinou
Balneologia - náuka o liečivých vodách, kúpeľoch a ich účinku na ľudský organizmus

Balneotherapia - balneoterapia, kúpeľná liečba

Balneum - kúpeľ
Banalis - banálny, bežný, denný, nešpecifický, všedný, bezvýznamný
Bandage - bandáž, obväz, obväzovanie, ortopedický prístroj odľahčujúci niektorú súčásť alebo spevňujúci a vyrovnávajúci nejakú chybu, obvínadlo na ruku alebo nohu spevňujúce kĺby alebo väzivo
Barometron - barometer, prístroj k meraniu tlaku vzduchu
Baroreceptor - baroreceptor, nervové zakončenie reagujúce na kolísanie (zmeny) tlaku
Barosensibilis - barosenzibilný, vnímavý na kolísanie tlaku
Basalis - bazálny, základný, spodinový, k základne patriaci
Basilaris (basialis) - bazilárny, spodinový, týkajúci sa lebečnej spodiny
Basis - báza, spodina, základňa, vo farmácií hlavná účinná súčásť lieku
Basocytopenia - bazocytopénia, abnormálne nízky obsah bazocytov v krvi
Basocytosis - bazocytóza, abnormálne zväčšenie bazocytov v krvi
Basocytus - bazocyt, biela krvinka farbiteľná bázickými farbivami
Basophilia - bazofília, vlastnosť určitých buniek, zvlášť niektorých bielych krvinek, farbiť sa zásaditými farbivami, sklon k zásaditej reakcii
Bathmotropia - batmotropia, batmotropizmus, ovplyvnenie dráždivosti srdcového svalu (nervu)
Bathycardia - batykardia, nízka poloha, pokles srdca v hrudníku
Bathypnoe - batypnoe, prehĺbenie dychu, hlboké dýchanie
Bechicus - zmierňujúci kašeľ
Behaviorismus - psychologický smer, kde základom štúdia je vonkajšie chovanie jedinca, zdôrazňujúce pojmový rámec podnet-reakcia
Benevolentia - benevolencia, láskavosť, zhovievavosť, priazeň
Benignitas - benignita, neškodnosť, nezhubnosť (nádorová)
Benignus - benígny, neškodný, nezhubný
Benzocainum - benzokaín, látka používaná k znecitliveniu
Biceps, bicipitis (musculus) - dvojhlavý (sval)
Bicipitalis - bicipitálny, vzťahujúci sa k dvojhlavému svalu
Bicipitoradialis - bicipitoradiálny, týkajúci sa svalu dvojhlavého a vretennej kosti
Bigeminia - bigemínia, porucha srdcového rytmu charakterizovaná tým, že na každú normálnu systolu je viazana extrasystola, tep združený do dvojíc
Bigeminus - zdvojený
Biochemia - biochémia, vedný obor zaoberajúci sa pochodmi látkovej premeny, účinkami hormónov, enzýmami a pod.
Biochemicus - biochemický, týkajúci sa biochémie
Biocoenosis - biocenóza, spôsob vzájomného spolužitia organizmov rôznych druhov na určitom mieste
Biocyclus - biocyklus, biologický obeh, opakujúci sa striedaním biologických funkcií v bunkách a orgánoch
Biodromalis - biodromálny, týkajúci sa priebehu života, biodromálna psychológia, obor zaoberajúci sa psychickým vývojom človeka v životu ako celku
Biodynamicus - biodynamický, životne silný
Bioecologia - bioekológia, odvetvie biológie zaoberajúce sa vzťahmi medzi živými organizmami, vzťahmi organizmov k prostrediu a výmenou energie (potravinovým reťazcom) vo vnútri ekosystému
Bioethica - bioetika, etika vzťahujúca sa k živej prírode, zaoberajúca sa predovšetkým mravnou oprávnenosťou vedeckých pokusov, ktoré môžu ovplyvniť vznik a vývoj ľudského druhu (klonácia ľudského embrya)
Biogenes - biogénny, zúčastňujúci sa životných javov, vyvolaný životnými pochodmi
Biogenesis - biogenéza, vznik a vývoj živých organizmov, jedna z hypotéz vysvetľujúca vznik života na Zemi
Bioklimatologia - bioklimatológia, náuka o vplyvoch podnebia na život a vývoj živého organizmu
Biologia - biológia, veda o životných dejoch, o živote organizmov vôbec, o ich vývoji a vzťahoch k okolitému prostrediu
Biologicus - biologický, vzťahujúci sa k biológii
Biolysis - biolýza, narušenie základných životných pochodov organizmu, rozrušenie organickej hmoty ako výsledok pôsobenia živých organizmov
Biomedicina - biomedicína, nekonvenčný spôsob liečby používajúci len prirodzené, telu vlastné látky
Biometria - biometria, biometrika, štatistická analýza dát z oblasti biológie, bioštatistika
Biomorphosis - biomorfóza, životné premeny organizmu od narodenia až po smrť
Biomotor - biomotor, prístroj k zavedeniu umelého dýchánia (pľúcny ventilátor)
Bionike - bionika, hraničný vedný odbor medzi biológiou a technikou používajúci technické metódy pri biologickom bádanie
Bionomia - bionómia, vedný odbor zaoberajúci sa životom organizmu z hľadiska jeho ovplyvnenia rôznymi zákonitosťami,
Biophysica - biofyzika, hraničný vedný odbor medzi biológiou a fyzikou, študujúci vplyv faktorov prostredia na živé organizmy z hľadiska fyzikálnych zákonitostí a metód
Bioplasma - bioplazma, základná živá bunková hmota
Biopsia - odobratie tkaniva zo živého organizmu a jeho mikroskopické vyšetrenie
Biorhytmus - biorytmus, biologický vrodené striedanie určitých dejov alebo stavov
Biosis - bióza, život v širokom zmysle slova, životnosť
Biosphaera - biosféra, oblasť výskytu živých organizmov na Zemi a v ovzduší, vonkajší obal Zeme osídlený živými organizmami
Biostimulans - biostimulačný, zvyšujúci obranné schopnosti organizmu
Biostimulatio - biostimulácia, zvyšovanie obranyschopnosti organizmu
Biosynthesis - biosyntéza, tvorba látok v živom organizme, tvorba chemických zlúčenín v bunkách živého organizmu, tvorba organických substancií
Biotelemetria - biotelemetria, prenášanie a registrácia biologických pochodov na diaľku
Biotherapia - bioterapia, liečebné použitie látok vzniknutých v živých organizmoch
Bioticus - žijúci, týkajúci sa života, pre život vhodný, k životu užitočný
Biotonus - biotonus, životná energia jedinca
Biotopos - biotop, najmenšia prirodzená plocha pre život organizmu, charakterizovaná určitými vlastnosťami, faktormi
Biotropia - biotropia, chorobná citlivosť organizmu na zmeny počasia
Biotypologia - biotypológia, náuka triediaca jedinca podľa telesných a duševných vlastností a znakov do určitých skupín
Biotypus - biotyp, skupina jedincov, ktorí majú rovnaký genotyp
Bisexualis - obojpohlavný
Bisexualitas - bisexualita, sexuálna náklonnosť k obidvom pohlaviam
Blastomatosis - blastomatóza, zhubné nádorové ochorenie
Blastomatosus - blastomatózny, nádorový
Borrelia - borélia, druh gramnegatívnych ľahko farbiteľných mikróbov špirálovitého tvaru skupiny spirochét
Borreliosis - borelióza, akútne infekčné ochorenie charakterizované horúčkovými atakmi s bezhorúčkovými obdobiami, spôsobené spirochétami rodu Borrelia
Bougie - bužie, tyčinkovitý nástroj používaný ako sonda zavádzaná do telových dutín z liečebných alebo diagnostických dôvodov
Brachybasia - brachybázia, spomalená, prestávkovitá (krátkodobá) chôdza vyznačujúca sa drobnými krokmi a častými prestávkami
Bradybasia - bradybázia, spomalený rytmus chôdze

Bradycardia

- bradykardia, spomalená srdcová frekvencia pod 60 tepov za minútu

Bradykardia

- spomalenie srdcového rytmu (väčšinou sa definuje vtedy, ak srdce bije menej ako 50-krát za minútu)
Bradykinesis - bradykinéza, spomalenie tempa pohybov
Bradykininum - bradykinín, prirodzený fyziologický účinný peptid, spôsobujúci rozšírenie ciev a pokles krvného tlaku (vazodilatačný účinok), je jedným z mediátorov anafylaktickej reakcie
Bradypnoe - bradypnoe, abnormálne spomalené dýchanie
Bradysphygmia - bradysfýgmia, nápadne spomalený tep
Bradysystola - bradysystola, spomalenie srdcového sťahu (systoly)
Bradytrophia - bradytrofia, krátkodobé obmedzenie krvného zásobenia niektorých tkanív a orgánov
Branchioma - branchióm, nádor z branchiálnej štruktúry
Bronchadenitis - bronchadenitída, zápal prieduškových žliazok
Bronchialis - bronchiálny, prieduškový
Bronchiectasia - bronchiektázia, chorobné rozšírenie priedušiek vznikajúce ako následok ich chronického zápalu
Bronchiectaticus - bronchiektatický, vzťahujúci sa k rozšíreniu priedušiek
Bronchiektázia - rozšírenie priedušiek
Bronchiocele - bronchiokéla, ohraničené rozšírenie priedušiek
Bronchiolitída - zápal priedušničiek
Bronchiolitis - zápal priedušiek
Bronchiolostenosis - bronchiolostenóza, zúženie priedušničiek
Bronchiolus - konečné rozvetvenie priedušiek, priedušničky
Bronchitída - zápal priedušiek
Bronchitis - bronchitída, zápal priedušiek (bronchov)
Bronchoblennorrhoea - bronchoblenorea, silné zmnožené vylučovanie hnisavého hlienu pri chronickom zápale priedušiek
Bronchodilatancium - látka používaná na rozšírenie priedušiek, najmä pri liečbe astmy
Bronchodilatatio - bronchodilatácia, rozšírenie priedušiek
Bronchodilatator - bronchodilatátor, prostriedok uvolňujúci kŕčovite (spasticky) zúžené priedušky
Bronchogenes - bronchogénny, prieduškového pôvodu
Bronchogramma - bronchogram, rontgenový snímok priedušiek a ich vetiev s použitím kontrastnej látky
Bronchographia - bronchografia, rontgenologická metóda znázorňujúca tracheobronchiálny kmeň po jeho naplnení kontrastnou látkou
Bronchokonstrikcia - kŕčovité zúženie, stiahnutie priedušiek
Broncholithiasis - broncholitiáza, tvrdé teliesko (konkrement) v prieduškách
Broncholithos - broncholit, prieduškový kameň, cudzie teleso, zahustený sekrét vedúci k upchatiu priesvitu priedušky
Broncholysis - broncholýza, medikamentózne uvolnenie prieduškového spazmu, skvapalnenie prieduškového sekrétu
Broncholyticus - broncholytický, uvolňujúci (skvapalňujúci) hlien a jeho vykašliavanie
Bronchomalacia - bronchomalácia, zmäknutie steny priedušky
Bronchomediastinalis - bronchomediastinálny, týkajúci sa priedušiek a medzihrudia
Bronchooesophageus - bronchoezofageálny, týkajúci sa priedušiek a pažeráka
Bronchophonia - bronchofónia, zosilnený hrudný hlas pri vyšetrovaní stetoskopom
Bronchoplastica - bronchoplastika, plastická operácia priedušky
Bronchopleuropneumonia - bronchopleuropneumónia, súčasný zápal priedušiek, pohrudnice a pľúc
Bronchopneumónia - zápal pľúc postihujúci pľúcne lalôčiky jednotlivo alebo v zhlukoch
Bronchopulmonalis - bronchopulmonálny, prieduškovo-pľúcny, týkajúci sa priedušiek a pľúc
Bronchorrhagia - bronchorágia, chŕlenie krvi z priedušiek, krvácanie z priedušiek
Bronchorrhoea - bronchorea, záchvaty kašľa s vykašliavaním hlienovitého sekrétu (spúta)
Bronchoscopia - bronchoskopia, priame pozorovanie a vyšetrovanie sliznice priedušiek pomocou bronchoskopu
Bronchoscopos - bronchoskop, prístroj k prevádzaniu bronchoskopie, k priamemu vyšetrovaniu priedušiek, popr. k súčasnému odberu vzorku na histologické vyšetrenie
Bronchospasmus - kŕč hladkého svalstva priedušiek
Bronchospasticus - bronchospastický, týkajúci sa kŕčovitého stiahnutia priedušiek
Bronchospazmus - kŕč hladkého svalstva priedušiek
Bronchospirometria - bronchospirometria, metóda k meraniu funkčných hodnôt pľúc (pravé, ľavé) alebo pľúcnych segmentov
Bronchostenosis - bronchostenóza, chorobné zúženie priedušiek
Bronchostenoticus - bronchostenotický, týkajúci sa zúženia priedušiek
Bronchotetania - bronchotetánia, kŕčovité stiahnutie prieduškového svalstva následkom zvýšenej nervovosvalovej dráždivosti
Bronchotomia - bronchotómia, chirurgické preťatie priedušky
Bronchus - prieduška
Brutalitas - brutalita, hrubosť, hrubé násilie, surovosť
Bucardia - bukardia, nadmerne zväčšené srdce (cor bovinum)
By–pass - obtok, obchvat, operatívne obídenie chorého riečiska, umelý kanálik na spojenie dvoch orgánov alebo častí orgánu
Bypass - chirurgická operácia na cievach, pri ktorej sa obnoví prítok krvi do určitej časti organizmu tak, že sa pacientovi voperuje nová cieva (jeho vlastná alebo umelá).


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI