PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

E

Ex - z, zo, z vnútra, podľa
EB virus - Epstein-Barrov vírus, vyvoláva infekčnú mononukleózu
Ebrieta - opitosť
Ebrietas, ebriositas - opilosť, opilstvo
Ebriosus, ebrius - opitý, spitý
Eccentr(ic)us - excentrický, s rôznym stredom, ležiaci mimo stred
Ecchondroma - ekchondróm, nezhubný nádor vychádzajúci z chrupavčitého tkaniva
Ecdemicus - ekdemický, zavlečený zvonka
Echocardia - echokardia, vyšetrovanie srdca založené na vysielaní a registrácii ultrazvukových impulzov
Echocardiographia - echokardiografia, ultrazvuková kardiografia, neinvazívna metóda vyšetrovania srdca využívajúca registráciu odrazov (ech) impulzov ultrazvuku nízkej energie
Echoencephalographia - echoencefalografia, vyšetrovacia metóda mozgu založená na vysielaní ultrazvukových impulzov a registrácii ich odrazu
Echographia - echografia, vyšetrovacia metóda graficky zaznamenávajúca odrazy (echa) ultrazvukových impulzov
Echokardiografia - ultrazvukové vyšetrenie srdca
Eclipsis - eklipsa, dočasná strata vedomia
Ecochleatio - ekochleácia, vybratie, odstránenie časti niektorého orgánu chirurgickou lyžičkou
Ecologia, oecologia - ekológia, náuka o vzťahoch a vzájomnom pôsobení organizmu a prostredia
Ecosystema - ekosystém, dynamický cirkulačný systém živých organizmov a ich neživého prostredia, medzi ktorými prebieha výmena hmoty a energie
Ecphoria - ekfória, oživenie spomienok
Ecstasis - extáza, stav mimoriadne vypätého vzrušenia spojený s nevnímaním okolia, krajné nadšenie
Ectasia - ektázia, roztiahnutie steny dutého orgánu
Ectocardia - ektokardia, vrodené abnormálne uložené srdce
Ectoderma - ektoderma, vonkajší zárodočný list (ektoblast)
Ectogenes - ektogénny, vonkajší, vonkajšieho pôvodu
Ectomeninx - ektomeninx, vonkajšia vrstva zárodočnej mozgovej pleny, základ pre tvrdú mozgovú plenu
Ectomesoderma - ektomezoderma, mezoderma odvozená z primárneho ektodermu
Ectomia - ektómia, operačné odstránenie celého orgánu
Ectopia - ektopia, spravidla vrodené chybné uloženie orgánu mimo, na povrchu tela, synonymum exstrophia
Ectopicus - ektopický, nepravidelne, abnormálne, vonku uložený
Ectoscopia - ektoskopia, vyšetrenie a určovanie príznakov choroby voľným okom
Eczema - ekzém, neinfekčné povrchové zápalové ochorenie kože, najčastejšie alergickej povahy, vyvolané najrôznejšími vonkajšími a vnútornými faktormi
Eczematicus - ekzematický, týkajúci sa ekzému
Eczematiformis - ekzematiformný, podobný ekzému
Eczematisatio - ekzematizácia, vývoj, vznik ekzému
Eczematogenes - ekzematogénny, ekzémového pôvodu
Eczematoides - ekzematoidný, ekzému podobný, pripomínajúci ekzém
Eczematosis - ekzematóza, sklon k častému vzniku ekzému, zvýšená dráždivosť kože prejavujúca sa vznikom ekzému
Eczematosus - ekzematózny, ekzémový, týkajúci sa ekzému
Edém - opuch
Edematózny - opuchnutý
EEG - skratka pre elektroencefalogram, zaznamenávanie elektrických potenciálov mozgu
Effectivus - efektívny, účinný
Efferens - eferentný, odvodný, odvádzajúci, vývodný
Efficacitas - účinné, úspešné pôsobenie
Efficiens - vyvolávajúci, pôsobiaci
Efficientia - pôsobnosť, účinnosť
Effugium - útek, záchrana
Effusio - vylievanie, vyliatie, prúdenie
Effusus - široký, rozsiahly, neusporiadaný
Egens - potrebný, chudý, postrádajúci
Egestas - nutnosť, nedostatok
Egestio - vylučovanie nestráviteľných substancií
Egocentricus - egocentrický, sebecký, egoistický
Egocentrismus - egocentrizmus, postoj, pri ktorom sa jedinec pokladá za stred všetkého diania okolo, sebeckosť, zameranie na seba samého
Egoismus - egoizmus, snaha po uplatnení, stavanie do popredia svojej osoby, sebectvo
Ejakulát - tekutina, vytekajúca z penisu muža pri orgazme. Obsahuje spermie.
EKG - elektrokardiografia, záznam elektrickej aktivity srdca
Ekkope - šikmý výrez tkaniva chirurgickým nástrojom
Ektopický - nenormálne uložený
Ekzém - zápalové ochorenie kože na základe precitlivenosti
Ekzematoidný - ekzému podobný
Elasticitas - elasticita, pružnosť
Elasticus - elastický, pružný, vláčny
Elatio - elácia, uchvátenie, vytŕženie, vzrušenie
Electio - elekcia, výber, voľba
Electricus - elektrický, rýchlo prebiehajúci
Electroacustica - elektroakustika, náuka o premene zvukových vĺn na elektrické a naopak
Electroanalysis - elektroanalýza, metóda analýzy elektrickým prúdom
Electrobiologia - elektrobiológia, náuka o elektrických prúdoch, nábojoch a napätiach v živom organizme a ich prejavoch
Electrobioscopia - elektrobioskopia, vyšetrovacia metóda umožňujúca pomocou špeciálnych prístrojov pohľad do rôznych dutín ľudského organizmu
Electrocardiogramma - elektrokardiogram, záznam elektrických prúdov vznikajúcich pri činnosti srdcového svalu, registrácia bioelektrických potenciálov srdca, EKG
Electrocardiographia - elektrokardiografia, vyšetrovacia metóda zaznamenávajúca pomocou elektrokardiografu bioelektrické potenciály srdcového svalu
Electrocardiographon - elektrokardiograf, prístroj k prevádzaniu elektrokardiografie
Electrocaustica - elektrokaustika, elektrokauterizácia, prevádzanie chirurgického výkonu elektrokauterom (napr. uzavretie ciev na zástavu krvácania), spálenie alebo prepálenie tkaniva pomocou kovovej slučky rozžeravenej elektrickým prúdom
Electrocauter - elektrokauter, operačný prístroj k elektrokauterizácii, umožňujúci ničiť tkanivo teplom vznikajúcim pôsobením vysokofrekvenčného prúdu
Electrochirurgia - elektrochirurgia, špeciálny odbor chirurgie využívajúci vysokofrekvenčný prúd k chirurgickým výkonom
Electrocoagulatio - elektrokoagulácia, koagulácia tkaniva elektrickým prúdom, zastavenie krvácania teplom vznikajúcim účinkom vysokofrekvenčného prúdu
Electrocontractilitas - elektrokontraktilita, (svalové) sťahy vyvolané elektrickým prúdom
Electrocorticographia - elektrokortikografia, zaznamenávanie elektrických potenciálov mozgovej kôry k diagnostickým účelom
Electrodermatographia - elektrodermatografia, meranie a zaznamenávanie elektrického odporu kože
Electrodiagnosis - elektrodiagnóza, zisťovanie choroby pomocou elektrického prúdu (napr. meraním elektrickej impedancie)
Electrodiagnostica - elektrodiagnostika, vyšetrovanie využívajúce elektrický prúd, elektrickú dráždivosť alebo elektrickú impedanciu k rozpoznávaniu choroby
Electroencephalogramma - elektroencefalogram, záznam bioelektrických potenciálov v mozgu prístrojom elektroencefalografom
Electroencephalographia - elektroencefalografia, neurologická vyšetrovacia metóda zaznamenávajúca mozgové potenciály a ich premeny v čase a priestoru, EEG
Electroimpulsotherapia - elektroimpulsoterapia, liečba srdcových dysrytmií (porúch srdcového rytmu) elektrickým podnetom (kardioverzia, kardiostimulácia)
Electrokymographia - elektrokymografia, zaznamenávanie pohybov srdca a veľkých ciev s použitím elektrokymografu
Electrolysis - elektrolýza, rozklad elektrolytu prechodom jednosmerného elektrického prúdu
Electrolytos - elektrolyt, látka vedúca elektrický prúd, (vodič) druhého radu
Electromyographia - elektromyografia, zaznamenávanie bioelektrickej aktivity svalového aparátu, EMG
Electroneurographia - elektroneurografia, znázornenie bioelektrických potenciálov nervových vlákien
Electroosmosis - elektroosmóza, prevod vody pórovitou látkou pôsobením elektrického poľa
Electrophysiologia - elektrofyziológia, odbor fyziológie zaoberajúci sa elektrickými prejavmi živej hmoty a vplyvom elektrického prúdu na živú hmotu
Electropunctura - elektropunktúra, aplikácia elektrického prúdu v jednom kožnom bode, takže napodobňuje pichnutie ihlou
Electroresectio - elektroresekcia, operačné odstránenie patologického tkaniva pomocou tzv. elektrického noža, elektroskalpela
Electrostimulatio - elektrostimulácia, využitie dráždivých prúdov v rôznych liečebných postupoch (napr. kardiostimulácia)
Electrothanasia - elektrothanázia, smrť spôsobená elektrickým prúdom
Electrotherapia - elektroterapia, elektroliečba, využívanie elektrickej energie k liečebným účelom (napr. iónoforéza)
Electrotomia - elektrotómia, oddelenie tkaniva pomocou tepla vznikajúceho pôsobením vysokofrekvenčného prúdu
Electrotrauma - elektrotrauma, zranenie vyvolané pôsobením elektrického prúdu
Electroventriculogramma - elektroventrikulogram, záznam elektrických potenciálov v srdcových komorách, EVG
Electuarium - lektvár, liečivý odvar
Elektrokardiografia - EKG, vyšetrovacia metóda, ktorá zaznamenáva a hodnotí elektrické prúdy vznikajúce činnosťou srdca
Elektrokauterizácia - odstraňovanie, zmenšovanie tkaniva elektrickým prístrojom
Elektrokoagulácia - zastavenie krvácania lokálnym elektrickým prúdom
Elementarius - elementárny, základný
Elementum - element, základná zložka, súčásť, prírodná sila, živel
Elevácia - dvíhanie, zodvihovanie
Elevatio - elevácia, zdvihnutie, zvýšenie, pohyb hore
Elevator - elevátor, zdvíhač, prístroj k vyzdvihnutiu vpadnutých častí, napr. vpáčených úlomkov lebečných kostí pri zlomenine lebky
Elevatorium - páčidlo, nástroj k páčeniu, zdvihaniu (napr. časti kosti, k odstráneniu či odlúpnutiu okostice)
Eliminatio - eliminácia, vylúčenie, postupné vylučovanie jednotlivých javov až k objasneniu sledovaného cieľa
Elixiria (medicinalia) - elixíry, tzv. zázračné nápoje
Elliptocytosis - eliptocytóza, ovalocytóza, nadmerné množstvo ovalocytov v krvi, dedičné krvné ochorenie
Elliptocytus - eliptocyt, ovalocyt, oválna, elipsoidná červená krvinka
Elocatio - elokácia, umiestenie na inom mieste
Emaculatio - emakulácia, odstránenie peh z tváre
Emanatio - emanácia, vytekanie, vyžarovanie psychickej energie z ľudského organizmu
Emanatorium - liečebné zariadenie, ústav k liečení chorôb pomocou rádioaktívneho vyžarovania
Emancipatio - emancipácia, oslobodenie, zrovnoprávnanie, vymanenie sa
Emanotherapia - emanoterapia, liečená emanácia, malými dávkami rádioaktívnych látok
Emasculatio, emasculinisatio - emaskulácia, emaskulinizácia, zbavenie mužstva, chirurgické odstránenie penisu
Embolectomia - chirurgické odstránenie embolu
Embolektómia - chirurgické odstránenie embolu
Embólia - proces, pri ktorom odtrhnutá krvná zrazenina upchá cievu
Embolicus - embolický, týkajúci sa embólie
Emboliformis - emboliformný, podobný embolu
Embolisatio - embolizácia, zavlečenie embolu do krvného obehu
Embolizácia - postupné upchávanie krvnou zrazeninou (embolom)
Embolus - cudzie teleso v cieve, otrhnutý kus krvnej zrazeniny, aterosklerotického plátu, častice tuku alebo vzduchu, ktorý upchá cievu, a tým zabráni prekrveniu príslušnej oblasti
Embryo - oplodnené vajíčko sa neskôr nazýva embryo a od určitého stupňa vývoja plod.
Embryoblastus - embryoblast, bunkový uzol - súčasť blastocysty - z ktorého sa v priebehu vývoja vytvorí embryo
Embryocardia - embryokardia, abnormalita srdcových oziev dospelého človeka, ktoré majú rovnaký charakter ako u zárodku
Embryogenesis - embryogenéza, embryogénia, vznik a vývoj zárodku
Embryologia - embryológia, náuka o zárodočnom vývoji mnohobunkového organizmu
Embryoma - embryóm, veľmi zhubný nádor z nezrelých tkanív všetkých zárodočných listov
Embryon - embryo, zárodok v prvom období vývoja organizmu, štádium vývoja, kedy organizmus ešte nie je schopný samostatného života
Embryonalis - embryonálny, zárodočný, nezrelý, nevyvinutý
Embryopathia - embryopatia, porucha vo vývoji plodu v prvnom období (15. až 90. deň) tehotenstva
Embryotocia - embryotocia, potrat embrya
Embryotomia - embryotómia, operačné zmenšenie plodu v maternici pri neprekonateľných obtiažach, prekážkach behom pôrodu (u mrtvého plodu)
Embryotransfer - prenos embrya, resp. niekoľkých embryí tenkým katétrom do maternice.
Embryotrophia - embryotrofia, výživa zárodku
Emendabilis - emendabilný, napraviteľný, zlepšiteľný
Emergentia - emergencia, vynorenie, vyniknutie, objavenie sa
Emfyzém - rozdutie pľúc
EMG - elektromyografie, vyšetrovacia metóda
Emigratio - emigrácia, vysťahovanie, výstup
Eminens - eminentný, vynikajúci, význačný, vystupujúci
Eminentia - eminencia, vyvýšenina, výstupok, výčnelok
Emissarius - vysielajúci, spojujúci
Emissio - emisia, vydávanie cenín, vysielanie častíc z atómov, vylietavanie elektrónov z povrchu hmoty
Emotionalis - emocionálny, citovo zameraný, dojmový
Emotivitas - emotivita, dojmovosť, citovosť, emocionálnosť, emotívnosť, emočná reaktivita
Empathia - empatia, schopnosť prežívať city, myšlienky a správania druhého jedinca v sebe samom, schopnosť vcítenia sa do inej osoby
Empatia - vcítenie sa
Emphraxis - emfraxia, upchatie, uzavretie
Emphysema - emfyzém, rozdutie, patologicky zvýšená vzdušnosť tkaniva
Emphysematicus - emfyzematický, rozdutý, týkajúci sa emfyzému
Emphysematosus - emfyzematózny, nafúknutý, nadvihnutý
Empiria - empíria, skúsenosť
Empiricus - empirický, získaný skúsenosťou, založený na pozorovaní
Empirismus - empirizmus, smer zdôrazňujúci skúsenosť ako základ všetkého poznania
Emplastrum - náplasť
Emudatio - emundácia, vyčistenie, prečistenie
Emulgens - emulgentný, rozptyľujúci
Emulsio - emulzia, sústava dvoch alebo viacerých vzájomne nemiešateľných kvapalín v sebe jemne rozptýlených
Enangeitis, endangiitis - enangeitída, endangiitída, zápal vnútornej vrstvy cievnej steny
Encefalomyelitída - ložiskový zápal mozgu a miechy
Encefalopatia - postihnutie, ochorenie mozgu
Encephalalgia - encefalalgia, bolesť vnútri hlavy
Encephalicus - encefalický, mozgový
Encephalitis - encefalitída, zápal mozgu
Encephaloarteriographia - encefaloartériografia, rontgenové znázornenie mozgových tepien po podaní kontrastnej látky
Encephalocele - encefalokéla, encefalocystokéla, vydutina mozgu, vrodený defekt CNS a jeho obalov
Encephalodysplasia - encefalodysplázia, vrodená anomália mozgu
Encephalographia - encefalografia, rontgenové vyšetrenie mozgových priestorov, pomocou kontrastnej náplne
Encephaloides - encefaloidný, podobný mozgovému tkanivu
Encephalomalacia - encefalomalácia, zmäknutie mozgu, kolikvačný rozpad mozgového tkaniva (rozpad do kvapalnej konzistencie)
Encephalomeningitis - encefalomeningitída, zápal mozgu a mäkkých mozgových blán
Encephalomeningocele - encefalomeningokéla, výčnelok, vydutina mozgu a mäkkých mozkových blán
Encephalomyelitis - encefalomyelitída, súčasný zápal mozgu a miechy
Encephalomyelopathia - encefalomyelopatia, bližšie nešpecifické ochorenie mozgu a miechy
Encephalomyocarditis - encefalomyokarditída, zápal mozgu a srdcového svalu
Encephalopathia - encefalopatia, bližšie nešpecifické ochorenie mozgu, vzniknuté napr. následkom iných orgánových porúch
Encephalopyosis - encefalopyóza, tvorenie hnisu v mozgu, mozgový absces
Encephalorrhagia - encefalorágia, krvácanie do mozgového tkaniva
Encephalosclerosis - mozková skleróza, stvrdnutie tkaniva zmnožením tuhého väziva, ktoré nahrádza alebo prestupuje vlastné poškodené alebo zničené tkanivo
Encephalosepsis - encefalosepsa, zápal mozgového tkaniva v rámci celkového septického ochorenia
Encephalospinalis - encefalospinálny, týkajúci sa mozgu a miechy
Endanaesthesia - endanestézia, vnútorné znecitlivenie, nevnímanie bolesti bez podania anestetika
Endangiitis, endangeitis - endangitída, endangeitída, zápal vnútornej cievnej vrstvy
Endaortitis - endaortitída, zápalové ochorenie vnútornej vrstvy srdcovnice
Endarteria - endartéria, označenie pre tepny prechádzajúce v kapiláry bez predchádzajúceho vetvenia, konečné tepny bez kolaterál
Endarterialis - endarteriálny, vnútrotepnový, nachádzajúci sa vo vnútri tepny
Endarteriectomia - endarterektómia, chirurgické odstránenie vnútornej vrstvy tepny (intimy)
Endarteriitis - endarteritída, zápal vnútornej vrstvy tepny
Endemia - endémia, výskyt niektorej choroby v určitom mieste či oblasti
Endemický - týkajúci sa trvalého zamorenia určitej oblasti alebo kraja chorobou
Endobronchialis - endobronchiálny, vnútri, na vnútornej stene priedušky
Endobronchitis - endobronchitída, zápal vnútornej steny priedušiek, katarálna bronchitída
Endocardialis - endokardiálny, vnútrosrdcová, týkajúca sa vnútornej blany srdca
Endocarditis - zápal vnútornej srdcovej blany
Endocardium - endokard, blana pokrývajúca vnútro sdrcovej dutiny, vnútrosrdie
Endocranialis - endokraniálny, ležiaci vnútri lebky, týkajúci sa tvrdej mozgovej blany
Endocraniitis - endokraniitída, zápal endokrania, zápal prechádzajúci od vnútornej okostice lebky na tvrdú mozgovú blanu
Endocraniosis - endokranióza, syndróm ochorení charakterizovaný bilaterálnou symetrickou hyperostózou lebky s klinickými príznakmi hypotalamických porúch
Endocranium - endokranium, vnútorná okostica lebky
Endocrinologia - endokrinológia, náuka o žľazách s vnútornou sekréciou a ich chorobách
Endocrinotherapia - endokrinoterapia, hormonálna liečba, liečenie podávaním endokrinne účinných substancií
Endocrinus - endokrinný, týkajúci sa žliaz s vnútornou sekréciou, majúci schopnosť vnútornej sekrécie
Endogamia - endogamia, uzatváranie sobáša medzi príbuznými alebo vnútri jedného spoločenského útvaru
Endogenes - endogénny, vnútorného pôvodu, z vnútorných príčin
Endogénny - vnútorný
Endokarditída - zápal vnútornej srdcovej blany
Endomeninx - endomeninx, vnútorná plena ústredného nervového systému
Endometrium - sliznica maternice
Endomyelogramma - endomyelogram, rontgenový snímok miechy, chrbtového kanála
Endomyelographia - endomyelografia, rontgenové znázornenie miechy a chrbtového kanála s použitím kontrastnej látky
Endomyocarditis - endomyokarditída, zápal vnútrosrdia a srdcového svalu
Endomyopericarditis - endomyoperikarditída, súčasný zápal vnútrosrdia, srdcovej svaloviny a osrdcovníka
Endoperiarteriitis - endoperiarteritída, zápal vnútornej a vonkajšej vrstvy tepny
Endopericarditis - endoperikarditída, súčasný zápal vnútrosrdia a osrdcovníka
Endoperineuritis - endoperineuritída, súčasný zápal vnútorného a vonkajšieho väziva zväzočku nervových vlákien (endoneuria a perineuria)
Endophlebitis - endoflebitída, zápal vnútornej steny žily
Endophotographia - endofotografia, fotografický snímok vnútra dutých orgánov vyšetrených pomocou endoskopu
Endoplastitis - endoplastitída, choroba vyvolaná infekciou vzniknutou cestou implantovaných umelých náhrad, zavedených katétrov a pod.
Endoprothesis - endoprotéza, umelá náhrada z rôzneho materiálu nahrádzajúca v organizme poškodený alebo chybajúci orgán
Endoradiographia - endorádiografia, rontgenové vyšetrovanie vnútorných orgánov pomocou kontrastných látok
Endorphinum - endorfín, endogénny morfín, prirodzený peptidový mediátor - vznikajúci z b-lipotropínu v mozgu, s účinkom morfínu a jemu príbuzných látok
Endorrhachis - list tvrdej miechovej pleny, blany
Endorrhachiticus - endorachitický, vnútrochrbticový
Endoscopia - endoskopia, vyšetrovanie telesných dutín pomocou optického prístroja - endoskopu
Endotel - vnútorná výstelka ciev a dutých orgánov
Endothelialis - endotelový, týkajúci sa endotelu
Endothelinum - endotelín, peptid produkovaný endotelom, spôsobujúci kontrakciu buniek hladkej svaloviny (vazokonstrikcia)
Endothelio-endothelialis - endotelo-endotelový (napr. šev v cievnej chirurgii)
Endothelioblastus - endotelioblast, angioblast, východzia bunka pre vývoj endotelu
Endotheliochorialis - endoteliochoriálny, týkajúci sa endotelu a klkatej blany
Endothelioma - endotelióm, nádorové bujnenie endotelu ciev
Endotheliosis - endotelióza, novotvorenie, bujnenie endotelových buniek
Endothelium - endotel, výstelka krvných a lymfatických ciev vznikajúci sekundárne z rozvetvených mezenchýmových buniek
Endothoracicus - vnútrohrudný, vnútri hrudníka
Endotrachealis - endotracheálny, vnútropriedušnicový, vnútri priedušnice
Endotracheitis - endotracheitída, zápal sliznice priedušnice
Endovalvulitis - endovalvulitída, zápal vnútrosrdia na chlopňách
Endovasalis, endovascularis - endovazálny, endovaskulárny, vnútrocievny, vnútri ciev
Endovasculitis - endovaskulitída, zápal vnútornej vrstvy cievy
Energia - energia, sila (organizmu), schopnosť vykonávať určitú prácu
Enervatio - enervácia, nervové ochabnutie, vysilenie
Enervatus - enervovaný, ochabnutý, vysilený, vyčerpaný
Enfant terrible - výraz pre nezvládnuteľné dieťa
Engramma - engram, vtisk, stopa, otlačok, pretrvávajúca pamäťová stopa v centrálnom nervovom systéme
Enormalis, enormis - enormálny, nepravidelný, nadmerný
Enormitas - enormita, nepravidelnosť, nadmernosť, nadmerná veľkosť
Ens - vec, predmet. Ens morbi podstata, charakter choroby
Entasis - entáza, tonické stiahnutie svalstva
Entelechia - entelechia, podľa Aristotelovej filozofie výraz vyjadrujúci rozdiel medzi skutočnosťou a možnosťou, vo vitalizme zvláštna nemateriálna sila špecifická pre živú prírodu
Enterectomia - enterektómia, chirurgické odstránenie časti čreva, resekcia čreva
Enteritída - zápal tenkého čreva
Enteritis - zápal tenkého čreva
Enterochirurgia - enterochirurgia, črevná chirurgia
Enterococcaemia - enterokokcémia, prítomnosť enterokokov v krvi
Enterococcus - enterokokus, druh streptokoka, črevný mikroorganizmus žijúci normálne v tráviacom ústroji
Enterocolectomia - enterokolektómia, odstránenie časti tenkého a hrubého čreva
Enterokok - črevný mikroorganizmus (baktéria)
Enteropathia - enteropatia, bližšie nešpecifická črevná choroba
Enteropathicus - enteropatický, týkajúci sa črevného ochorenia
Enteropathologia - enteropatológia, náuka o chorobách čriev
Enterosepsis - enterosepsa, sepsa spôsobená prestupom baktérií z čriev do krvného obehu (translokácia baktérií)
Enterostomia - enterostómia, chirurgické vyústenie čreva navonok
Entezopatia - ochorenie šliach (všeobecne)
Entomologia - entomológia, odbor zoológie zaoberajúci sa štúdiom hmyzu
Enzymologia - enzymológia, náuka o enzýmoch a ich pôsobení
Enzymopathia - enzymopatia, ochorenie organizmu vyplývajúce z porušenej tvorby enzýmov
Enzymum - enzým, látka bielkovinovej povahy vyskytujúca sa len v živých organizmoch, uskutočňujúca a urýchľujúca ako katalyzátor chemické reakcie v biologických systémoch
Eosinopenia - eozinopénia, úbytok eozinofilných bielych krviniek v krvi
Eosinophilia - eozinofília, zmnoženie počtu eozinofilných granulocytov v krvi
Eparterialis - eparteriálny, ležiaci na, pri tepne
Epaxialis - epaxiálny, vyjadrujúci uloženie nad osou
Ependyma - ependým, vnútorná výstelka dutín mozgu a miechy
Ependymalis - ependýmový, vo vzťahu k ependýmu
Ependymitis - ependymitída, zápal výstelky dutín centrálneho nervového systému CNS
Ependymoblastoma - ependymoblastóm, nevyzretý nádor mozgu vychádzajúci z ependýmu
Ependymoblastus - ependymoblast, nezrelá bunka ependýmu
Ependymocytus - ependymocyt, bunka ependýmu, ependýmová bunka
Ependymoma - ependymóm, ohraničený nádor mozgu z ependýmu, rastúci ako klkovitý útvar do komôr, ale i do ostatných štruktúr CNS
EPH gestosis - EPH gestóza, (E-edémy, P-proteinúria, H-hypertenzia)
Ephapsis - efapsa, umelá synapsa, umelý nervový spoj
Ephebologia - efebológia, náuka o dospievaní
Ephedrinum - efedrín, prirodzený rastlinný amín, rovnako synteticky vyrábaný, súčasť mnohých liečiv pre svoje stimulujúce účinky
Epi - na, nad, zhora, pri, u
Epicardium - epikard, osrdcovník, tenká priesvitná blana, ktorá je viscerálnym listom perikardu
Epicrisis - epikríza, zhrnutie, konečná správa, súd o prebehnutej chorobe
Epidemia - epidémia, hromadný výskyt infekčnej choroby v určitej oblasti a v určitom časovom období
Epidemicus - epidemický, týkajúci sa hromadného rozšírenia infekčnej choroby
Epidemiologia - epidemiológia, náuka o príčinách, vzniku a zákonitostiach šírenia infekčných chorôb, ich prevenciou a likvidáciou
Epiduralis - epidurálny, ležiaci nad tvrdou mozgovou plenou
Epiduritis - epiduritída, hnisavý zápal, väčšinou abscedujúci, tvoriaci dutinu vyplnenú hnisom, v epidurálnom priestora
Epiglottis - hrtanová príchlopka, elastická chrupka potiahnutá sliznicou, uzatvárajúca pri prehĺtaní vchod z hltana do hrtana
Epiglottitis - epiglotitída, zápal hrtanovej príchlopky
Epignathus - epignatus, parazit zakotvený v lebečnej spodine a vyčnievajúci ako neforemná hmota ústami autozita
Epilemma - epilema (endoneurium), riedke väzivo medzi jednotlivými nervovými vláknami
Epilepsia - epilepsia, ""padavá choroba"", padúcnica, ochorenie vyznačujúce sa opakovanými záchvatmi (grand mal - veľké záchvaty, petit mal - malé záchvaty) a poruchami vedomia rôzneho stupňa, prípadne s kŕčmi"
Epimyocardialis - epimyokardiálny, ležiaci pri srdcovom svale
Epinephros - epinefros, nadoblička
Epineurium - epineurium, väzivo obaľujúce periferny nerv
Epiploon - predstierka, široká riasa pobrušnice zvyšujúca jej vstrebávaciu plochu
Episodicus - epizodický, podružný, vedľajší
Epistropheus - epistrofeus, čapovec, druhý krčný stavec (axis)
Epitel - výstelka
Epitelizácia - vznikanie novej výstelky (epitelu) na poškodenom mieste
Epithalamus - epitalamus, časť talamu pri zadnom okraji III. mozgovej komory
Epithelialis - epitelový, výstelkový, patriaci k epitelu
Epitheliolysis - epitelolýza, rozpad epitelových buniek
Epithelioma - epitelióm, nádor vychádzajúci z epitelových buniek
Epithelisatio - epitelizácia, vytvorenie novej výstelky na poškodenom mieste, v mieste defektu
Epithelium - epitel, výstelka, komplex buniek s minimálnym množstvom medzibunkovej hmoty, vystielajúci telesné a orgánové dutiny a pokrývajúci celý povrch tela
Epitheloideus - epiteloidní, epitelu podobný
Epizoon - epizoón, cudzopasník žijúci na povrchu tela
Epocha - epocha, významné obdobie, dianie v živote
Eponymum - názov choroby, operácie či nejakého postupu, označených menom človeka, ktorý tento výkon prvný previedol
Epulosis - epulóza, zajazvenie, zacelenie rany
Erethicus - eretický, vzrušený, vznietlivý
Erethismus - eretizmus, chorobne zvýšená dráždivosť, vzrušenosť
Erginum - ergín, súborné označenie pre vitamíny, enzýmy, hormóny, látky dôležité pre priebeh životných pochodov
Ergographia - ergografia, zaznamenávanie pracovného zaťaženia organizmu (ergogram) pomocou zvláštneho prístroja - ergometra
Ergometria - metóda merania svalovej práce
Ergometron - ergometer, dynamometer, prístroj umožňujúci merať pracovnú záťaž organizmu
Ergonomia - ergonómia, náuka o vzťahoch medzi človekom, pracovným prostredím a výrobnými prostriedkami
Ergospirometria - ergospirometria, meranie pľúcnej ventilácie po fyzickom zaťažení organizmu
Ergotherapia - ergoterapia, liečba pracou
Ergotropicus - ergotropný, stimulačný, podporujúci, stupňujúci (výkonnosť, činnosť, obranyschopnosť)
Erigens - vzpriamujúci, vztyčujúci
Erraticus - eratický, nepravdivý, omylný
Erratum - chyba, omyl, blud
Error - blud, omyl, chyba
Erysipelas - erysipel, ruža, streptokokové ochorenie kože a podkožného väziva prejavujúce sa zápalovým presiaknutím podkožia v ohraničenom úseku kože, doprevádzané teplotou
Erysipeloidum - erysipeloid, červienka, kožné ochorenie ošípaných prenosné na človeka, časté ochorenie veterinárnych pracovníkov vyvolané parazitom Erysipelothrix rhusiopathiae
Erytém - začervenanie kože
Erythraemia - erytrémia, krvné ochorenie vyznačujúce sa rýchlou tvorbou červených krviniek a prítomnosťou jadrových foriem erytrocytov v perifernej krvi (erytroleukémia, erytroleukemická myelóza)
Erythralgia - erytralgia, bolestivé začervenanie kože
Erythroblastos - erytroblast, jadrový prekurzor červených krviniek, nezrelá červená krvinka
Erythroblastosis - erytroblastóza, zaplavenie krvi erytroblastami, nápadné množstvo nezrelých červených krviniek v krvi. Erythroblastosis fetalis - erytroblastóza fetálna, ochorenie plodu súvisiace s rozdielnym Rh-faktorom (matka Rh-negatívna, plod Rh-pozitívny),
Erythrocyt(h)aemia - erytrocytémia, nadmerné zmnoženie červených krviniek v perifernej krvi (polyglobúlia)
Erythrocytodiapedesis - erytrocytodiapedéza, prenikanie erytrocytov kapilárnou stenou
Erythrocytolysinum - erytrocytolyzín, látka rozpúšťajúca červené krvinky, hemolyzín
Erythrocytometria - erytrocytometria, stanovenie počtu a meranie veľkosti červených krviniek
Erythrocytus - erytrocyt, zrelá červená krvinka
Erythrodiapedesis - erytrodiapedéza, prenikanie červených krviniek cievnej stenou
Erythroleucaemia - erytroleukémia, akutna leukóza s bujnením červenej krvnej rady a s vyplavovaním nezrelých červených krviniek do perifernej krvi
Erythroleucothrombocytaemia - erytroleukotrombocytémia, nadmerné zmnoženie červených a bielych krviniek a dostičiek v krvi (polycytémia)
Erythromelalgia - erytromelalgia, funkčné ochorenie s charakteristickými záchvatmi sčervenania, prekrvenia a bolesťou v končatinách
Erythron - erytrón, pojem, ktorý zahrňuje ako červené krvinky v krvi, tak ich nezrelé bunkové prekurzory a regulačné mechanizmy riadiace tvorbu červených krviniek
Erythropathia - erytropatia, súborné označenie pre choroby krvného ústroja charakterizované poškodením červených krviniek
Erythropenia - erytropénia, nižší počet červených krviniek
Erythrophagia - erytrofágia, pohlcovanie, fagocytóza červených krviniek
Erythropo(i)esis - erytropoéza, tvorba, vznik červených krviniek
Erythrosis - erytróza, sčervenanie kože
Erytrocyty - červené krvinky
Erytropoéza - krvotvorba
Esculentus - jedlý, požívateľný
Esophagocardiogramma - ezofagokardiogram, záznam akčných srdcových potenciálov zo sagitálnej roviny pomocou elektródy zavedenej do pažeráka
Esophagocardiographia - ezofagokardiografia, metóda k snímaniu akčných srdcových potenciálov, vyžadujúci zavedenie elektródy do pažeráka
Essentia - esencia, zahustený výťažok
Essentialis - "esenciálny, samotný, podstatný, životne dôležitý
Estrogén - hlavný ženský pohlavný hormón zo skupiny steroidov, je produkovaný hlavne vyvíjajúcimi sa bunkami folikulu v ováriách počas rastu vajíčka, jeho vylučovanie stúpa v prvej fáze cyklu od 5. do 14.dňa (tzv. proliferačnej fáze). Druhý vrchol, ale podstatne menší, dosahujú estrogény v tzv. sekrečnej fáze cyklu. Estrogény ovplyvňujú látkovú výmenu, podmieňujú vznik sekundárnych pohlavných znakov u dievčat (tvar tela, rast prsníkov).
Estrogenum, oestrogenum - estrogén, steroidný hormón produkovaný vaječníkmi
Estrus, oestrus - ruja, opakujúce sa obdobie, kedy samice savcom pripúšťajú pohlavný styk
Ethica - etika, náuka o mravnom správaní, náuka o morálke, sústava mravných noriem, mravný kódex
Ethicus - etický, mravný, morálny
Ethmocarditis - etmokarditída, zapal spojivového srdcového tkaniva
Ethnicus - etnický, týkajúci sa národnosti, národa
Ethnographia - etnografia, náuka o dejinách, živote, kultúre určitého národa
Ethologia - etológia, teoretická koncepcia o správaní zvierat v rôznych situáciách
Ethopaedia - etopédia, výchova k mravnému správaniu
Etiopatogenéza - náuka o príčinách vzniku chorôb a ich patologických prejavoch
Etymologia - etymológia, náuka o pôvode slova, jeho pôvodnom význame, vývoji a vzájomnej príbuznosti s inými slovami
Eubiotica - eubiotika, náuka o správnej životospráve
Eucapnia - eukapnia, normálne množstvo oxidu uhličitého v krvi
Euergia - euergia, euenergia, životaschopnosť, obranyschopnosť organizmu proti chorobám
Eufória - dobrá nálada, príjemný stav telesnej i duševnej pohody
Eufunctionalis - eufunkčný, schopný činnosti, schopný vykonávať funkcie
Eugenica - eugenika, náuka o zlepšovaní dedičného základu a vývoja budúcich generácií ľudskej spoločnosti
Eukinesis - eukinéza, normálna hybnosť, činnosť, aktivita
Eumetria - eumetria, správne, dobre smerované prevádzanie pohybov
Eumorphia - eumorfia, normálny vývoj tvarov, podoby
Eunoia - eunoia, normálny stav psychiky
Euphonia - eufónia, ľubozvučnosť, normálny zvuk hlasu
Euphoria - eufória, subjektívny pocit zdravia, príjemná telesná a duševná pohoda, niekedy vyvolaná i liekmi
Eupnoe - normálne, pokojové dýchanie
Eupraxia - eupraxia, správne konanie, správna činnosť
Eurrythmia - eurytmia, súlad v pohyboch, normálna srdcová činnosť, pravidelný tep
Eurysoma - euryzóm, dobre, široko rastúci, urastený jedinec
Euthanasia - eutanázia, smrť z milosrdenstva, usmrtenie nevyliečiteľne chorého človeka zo súcitu
Eutonia - eutónia, normálne, fyziologické napätie svalov a ciev
Eutopia - eutopia, normálna poloha orgánov
Eutrophia - eutrofia, dobrý stav výživy
Eutrophicus - eutrofický, eutrofný, dobre živený
Eutypia - eutypia, normálny stav, typ
Evacuatio - evakuácia, vyprázdnenie, odsávanie
Evanescens - miznúci, zanikajúci, nestály
Eversus - obrátený, vyvrátený, vykrútený
Everzia - obrátenie, prevrátenie
Evidens - evidentný, jasný, zrejmý, nepochybný
Evocatio - evokácia, vybavenie, vyvolanie účinku
Evolutio - evolúcia, vývoj, rozvíjania
Ex abrupto - bez prípravy
Ex cathedra - z katedry, vážne, s plnou odpovednosťou
Ex inactivitate - z nevoľnosti, z nečinnosti
Ex juvantibus - (diagnóza) stanovená podľa účinku podávaných liekov, liečebných výkonov
Ex post - dodatočne, po skončení akcie, deja
Ex tempore - v čas potreby, podľa potreby, príležitostne, nepripravene
Ex(s)tasis - extáza, mimoriadny citový stav spojený s nevnímaním okolia, vytŕženie mysle, veľké nadšenie
Exacerbácia - nové, opätovné prepuknutie choroby
Exacerbans - exacerbujúci, zhoršujúci sa, znovu sa objavujúci, vzplanutý (choroba)
Exacerbatio - exacerbácia, zhoršenie choroby, nové vzplanutie choroby, chorobného procesu
Exactus - exaktný, presný, dôkladný, vedecky podložený
Exaggeratio - exagerácia, subjektívne, neprimerane prehnané predstavy o prejavoch choroby
Exairesis, exhairesis - exairéza, odstránenie, vybratie nervu, cievy, časti nejakého orgánu
Examen - skúška, posudok
Examinatio - examinácia, skúšanie, vyšetrovanie
Excesívny - výstredný, nemierny
Excessivus - excesívny, nadmerný, prílišný, výstredný, presahujúci bežnú normu
Excessus - exces, vybočenie od normálneho jednania, výstrelok, nemiernosť
Excidium - zrušenie, zničenie, zánik
Excízia - vyrezanie, odstránenie chorobného ložiska
Exclusio - exklúzia, vylúčenie, výlučnosť, operačné vylúčenie funkcie niektorého orgánu bez odstránenia
Excrementum - exkrement, výlučok, výkal, výmet, látka vylúčená organizmom
Excretio - exkrécia, vylúčenie, vylučovanie
Excretum - exkrét, výlučok, výkal, odpadová látka
Excretus - vylúčený, odstránený z organizmu
Exculpatio - exkulpácia, pozbavenie viny, ospravedlnenie
Exemplar - vzor, príklad, ukážka
Exemplaris - exemplárny, príkladný, vzorný
Exemplum - príklad, doklad, vzor
Exercitium - cvičenie, cvik, namáhanie (napr. svalov pri cvičení)
Exhalatio - exhalácia, vyparovanie
Exhauscia - vyčerpanosť
Exhibitionismus - exhibicionizmus, pohlavná úchylka charakterizovaná verejným odhaľovaním
Exhumatio - exhumácia, úradné vyzdvihnutie mŕtvého tela z hrobu
Exiguus - malý, nepatrný, malicherný
Exitus - východ
Exogenes - exogénny, vonkajšieho pôvodu, z vonkajších príčin, zvonka vnikajúci do organizmu, vzniknutý mimo bunku v okolitom prostredí
Exogénny - vonkajší
Expansio - expanzia, roztiahnutie, rozšírenie, rozpätie, zväčšovanie objemu
Expansivus - expanzívny, expanzný, rozpínavý, rozširujúci sa
Expeditio - expedícia, vydávanie, výprava, odosielanie
Expellatio - expelácia, prepúšťanie (chorého)
Experientia - skúška, skúsenosť
Experimentalis - experimentálny, pokusný, preverovaný pokusmi
Experimentum - experiment, pokus, skúška
Expertus - skúšaný, osvedčený
Explanatio - explanácia, vysvetlenie, výklad
Explanatorius - vysvetľujúci, vykladajúci
Explantatio - explantácia, vybratie tkaniva z tela (pre tkanovivú kultúru alebo transplantáciu)
Explantatum - explantát, čerstvo vybraté tkanivo, orgán z tela k transplantácií
Explicatio - vysvetlenie, objasnenie
Explicatus - jasný, zrejmý
Explicite - jasne, zrejme
Explorácia - vyšetrenie kladením otázok
Exploratio - explorácia, zisťovanie, vyšetrovanie
Exploratívny - pokusný, vyšetrovací
Explorativus - exploratívny, pokusný, skusmý, zisťovací
Explosio - explózia, výbuch, náhle uvoľnenie energie, reakcie
Expressis verbis - výrazne, výslovne
Expressivitas - expresivita, výraznosť prejavu
Exsanguinatio - exsangvinácia, vykrvácanie, nadmerná strata krvi
Exsanguis - bez krvi, vykrvácaný, po veľkej strate krvi
Exsiccans - vysušujúci, vysúšajúci
Exsiccator - exsikátor, vysušovač, prístroj k vysušovaniu látok alebo k ich prechovávaniu v suchu
Exsikóza - vysychanie, ochudobnenie organizmu o vodu
Exsomnis - bez spánku, nemožnosť zaspať
Exspectatio - očakávanie, vyčkávanie
Exspírium - výdych
Exstirpatus - exstirpovaný, vybratý, celkom odstránený
Exsudatus - exsudát, výpotok, zápalová telesná tekutina z miazgových a cievnych ciest
Exsufflatio - exsuflácia, vyčerpanie vzduchu z dutín (napr. pohrudničná pri pneumotoraxe)
Extensibilitas - extenzibilita, roztiahnuteľnosť, schopnosť roztiahnutia
Extensio - extenzia, natiahnutie, naťahovanie, napínanie svalu, zlomených končatín ako liečebný úkon
Externum - vonkajšie
Externus - externý, vonkajší, na vonkajšej strane ležiaci
Extra - mimo, vonku
Extracapillaris - extrakapilárny, mimovlásočnicový
Extracapsularis - extrakapsulárny, mimopúzdrový
Extracardialis - extrakardiálny, mimosrdcový
Extracellularis - extracelulárny, mimobunkový
Extracerebralis - extracerebrálny, mimomozgový, ležiaci mimo mozog
Extracorporalis - extrakorporálny, mimotelový
Extracranialis - extrakraniálny, nachádzajúci sa mimo lebky
Extractio - extrakcia, vytiahnutie
Extractum - extrakt, výťažok, výluh
Extraduralis - extradurálny, mimo tvrdej mozgovej pleny
Extramuralis - extramurálny, mimo budovy, ústavu
Extranosocomialis - extranosokomiálny, mimonemocničný, mimo nemocničného zariadenia vzniknutý
Extranuclearis - extranukleárny, ležiaci mimo jadro
Extraordinarius - extraordinárny, mimoriadný, zvláštny
Extrapericardialis - extraperikardiálny, mimo perikardu, ležiaci mimo osrdcovníka
Extrapleuralis - extrapleurálny, ležiaci mimo pohrudničnej dutiny
Extrapulmonalis - extrapulmonálny, mimopľúcny
Extrasomaticus - extrasomatický, mimotelový
Extrasystola - predčasný srdcový sťah
Extrasystole - extrasystola, porucha rytmickej činnosti srdca, predčasný srdcový sťah
Extrasystolia - extrasystólia, výskyt extrasystol, predčasných srdcových sťahov
Extrathoracalis - extratorakálny, mimohrudný
Extratrachealis - extratracheálny, mimopriedušnicový
Extravasalis - extravazálny, mimocievny
Extravasatio - extravazácia, vystúpenie telových tekutín (extravasatum) do okolitého tkaniva
Extravasatum - extravazát, výron krvi, lymfy z ciev do okolitého tkaniva
Extravascularis - extravaskulárny, mimocievny
Extremitas - koniec, pól, končina, koncová časť orgánu
Extubatio - extubácia, odstránenie intubačnej rúrky z hrtana


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI