PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

T

Tabac(o)ismus - tabak(o)izmus, chronická otrava tabakom, nikotínom
Tabacosis - tabakóza (pľúc), zaprášenie pľúc prachom tabaku
Tabacum - tabak, Nicotiana tabacum
Tabefactio - tabefakcia, chradnutie, chudnutie
Tabella, tabuletta, tabletta - tableta, oválna alebo okrúhla forma lieku, pripravená stlačením suchej chemikálie alebo práškovanej drogy
Tabes - kal, hnitie, úbytok
Tabescens - tabescentný, mokvajúci, hnijúci, ubúdajúci
Tabicus - tabický, týkajúci sa ubúdania
Taboparalysis - taboparalýza, paralýza so znakmi tabes dorsalis
Tabophobia - tabofóbia, chorobný strach z tabes
Tabula - tabuľka, tabuľa, doska
Taches bleues - modravé škvrny po poštípaní
Taches noires - malý, guľatý fľak po uštipnutí kliešťom
Tachistoscopia - tachistoskopia, vyšetrenie postrehu, schopnosti rýchlo si pamätať
Tachogramma - tachogram, záznam rýchlosti krvného prietoku
Tachya(r)rhytmia - tachyarytmia, porucha srdcového rytmu so zrýchlenou frekvenciou srdca
Tachycardia - tachykardia, zrýchlenie srdcovej činnosti nad 90 tepov za minútu
Tachyfemia - tachyfémia, nápadne zrýchlené tempo reči
Tachygenesis - tachygenéza, zrýchlený vývoj zárodku s vynechaním niektorých embryonálnych štádií
Tachylalia - tachylália, zrýchlená reč, zrýchlenie tempa reči až k nezrozumiteľnosti
Tachyphagia - tachyfágia, rýchle prehĺtanie, hltanie
Tachyphrenia - tachyfrénia, abnormálne rýchle myslenie, rýchle chápanie
Tachyphylaxis - tachyfylaxia, rýchle oslabovanie účinku opakovaných dávok liečiva, podávaných v krátkych intervaloch
Tachypnoe - zrýchlené dýchanie
Tachypsychia - tachypsychia, zrýchlenie myšlienkových procesov
Tachyuria - tachyúria, chorobne zrýchlená tvorba moča a jeho časté vylučovanie
Tactilis - hmatný, dotykový
Tactio - dotyk, hmat
Tactivus - hmatový
Tactus - hmat, dotyk, dotýkanie
Taedium - omrzenosť
Taenia - pruh, prúžok, lem, stužka, linka
Taenialis - teniálny, prúžkový
Taeniasis - tenióza, črevné ochorenie vyvolané pásomnicami
Taeniatus - prúžkovitý, stužkovitý
Taenicidus - ničiaci, hubiaci pásomnice
Taeniformis - teniformný, podoby, tvaru pásomnice
Taenifugus - zaháňajúci, vypudzujúci pásomnice, hlístopudný
Taeniola - malý pruh, prúžok
Taeniophobia - teniofóbia, chorobný strach z pásomníc
Talaris - členkový
Talasémia - dedičná choroba málokrvnosti a rednutia kostí
Talcosis - talkóza (pľúc), zaprášenie pľúc mastencom
Talcum - mastenec, kremičitan horečnatý
Talis - taký
Talus - členková kosť
Tamponáda - zapchatie rany gázou, aby sa zastavilo krvácanie, samočinné zapchatie dutiny orgánu napr. krvnou zrazeninou
Tamponatio - tampónovanie, upchatie tampónom
Tamponum - tampón, hydrofilová gáza poskrúcaná do klbka veľkosti orecha
Tanninum - tanín, organická zlúčenina nachádzajúca sa napr. v čaji, podstatná zložka trieslovín (acidum tannicum)
Tantalum - prvok zn. Ta
Tantopere - veľmi, vysokého stupňa
Tantus - tak veľký
Tapetum - koberec, pokrývka
Taphophobia - tafofóbia, chorobný strach z pochovania za živa
Tapinocephalia - tapinocefália, plochohlavosť
Tarditas - zdĺhavosť, váhavosť
Tardivus - pomaly, zdĺhavo nastupujúci
Tardus - pomalý, zdĺhavý, neskorý, neskoro sa objavujúci
Tarsalis - tarzálny, týkajúci sa priehlavkových kostí
Tarseus - patriaci, vzťahujúci sa k chrupkovej časti mihalnice
Tarsitis - tarzitída, zápal priehlavku
Tarsus - priehlavok, chrupkový základ mihalnice
Tartarus - depuratus - vinný kameň, kyslý vínan draselný
Tatuatio - tetovanie, vpichovanie farbiva do kože
Tautologia - tautológia, vyjadrenie obsahu pojmu tými istými alebo podobnými slovami
Taxis - taxia, poriadok, koordinácia
Taxonomia - taxonómia, systematická klasifikácia organizmov (živočíchov a rastlín)
Te - chemická zn. telúru
Tectorium - krycia vrstva
Tectorius - krycí
Tectum - strecha, strieška, kryt, strop
Tegmen - kryt, strecha, strop
Tegmentalis - tegmentálny, stropný, strešný, krycí
Tegmentum, tegumentum - kryt, obal, povlak
Teichopsia - teichopsia, dočasná porucha videnia so zrakovými preludmi
Tela - pletivo, tkanivo, väzivo, bunkové tkanivo
Telangiectasia - telangiektázie, rozšírenie koncových ciev
Telangiectaticus - telangiektatický, týkajúci sa rozšírenia drobných ciev
Telangiectodes - telangiektodes, obsahujúci veľa ciev (napr. nádor)
Telangiektázia - rozšírenie koncových ciev
Telangiitis - telangiitída, zápal koncových ciev, kapilár
Telangioma - telangióm, nádor z ciev tvorený rozšírenými kapilárami a konečnými arteriolami
Telangiosis - telangióza, ochorenie kapilár a koncových tepienok
Telecardiographia - telekardiografia, prenášanie elektrokardiogramu na diaľku (napr. pomocou telefónu)
Telediastolicus - telediastolický, vzťahujúci sa ku koncu diastoly
Telekinesis - telekinéza, predpokladaná schopnosť vyvolávať mechanické účinky, napr. pohyby telies na diaľku pôsobením vôle
Telemetria - telemetria, meranie, snímanie na diaľku bezdrôtovou cestou (napr. EKG záznamu)
Telencephalicus - telencefalický, týkajúci sa veľkého mozgu
Telencephalon - telencefalon, veľký, koncový mozog
Telepathia - telepatia, pôsobenie na diaľku, prenášanie myšlienok, predstáv na diaľku, údajná schopnosť sledovať myšlienky iného človeka bez zmyslových orgánov
Teleradiogramma - telerádiogram, rtg snímok robený z väčšej vzdialenosti
Teleradiographia - telerádiografia, rtg vyšetrovanie, pri ktorom je zdroj lúčov vo väčšej vzdialenosti od tela
Telereceptor - telereceptor, receptor zachytávajúci podnety z diaľky (zrak, sluch, čuch)
Teleroentgenogramma - telerentgenogram, diaľkový röntgenový snímok, napr. hrudníka, s ohniskovou vzdialenosťou 2 m, umožňujúci získať skutočnú veľkosť srdca
Teleroentgenoscopia - telerentgenoskopia, vyšetrovanie röntgenovými lúčmi s najväčšou možnou ohniskovou vzdialenosťou
Teleroentgenotherapia - telerentgenoterapia, liečebné ožarovanie röntgenovými lúčmi z veľkej vzdialenosti
Telesystolicus - telesystolický, vzťahujúci sa ku koncu srdcovej systoly
Teletherapia - teleterapia, liečba sugesciou
Tellur - prvok zn. Te
Tellus -zem, pôda
Telodendron - telodendrón, nervové zakončenie na periférii, telodendria
Telogenum - telogén, konečná, pokojová fáza vlasového folikulu
Temperamentum - temperament, povaha, letora, súhrn citových a voľných znakov jedinca
Temperans - zmierňujúci, utišujúci
Temperantia - umiernenosť, striedmosť
Temperatura - telesná teplota, miera pre stanovenie telesnej teploty
Tempolabilis - tempolabilný, časovo nestály, kolísavý, podliehajúci zmenám v určitom časovom období
Tempora - spánky
Temporalis - temporálny, spánkový
Temporálny - spánkový, týkajúci sa spánkovej oblasti
Tempus - čas, doba, chvíľa
Temulentia - opilosť, opitosť
Temulinum - temulín, jedovatý alkaloid zo semien Lolium temulentum
Tenacitas - tvrdošijnosť, neústupnosť, tvrdohlavosť
Tenaculum - držadlo
Tenalgia - šľachová bolesť
Tenax - pevný, pevne držiaci
Tendineus - šľachový
Tendinitída - zápal šľachy
Tendinosus - bohatý na šľachy, šľachovitý
Tendo - šľacha
Tenesmus - bolestivé nutkanie na stolicu (tenesmus rectalis) alebo močenie (tenesmus vesicalis)
Tenon - šľacha
Tensimetria - tenzimetria, meranie tlaku, napätia
Tensio - tenzia, napätie, tlak
Tensor - napínač (sval)
Tensus - napnutý
Tentamen - pokus, skúšanie
Tentorium - napnutá blana
Tenuitas - tenkosť, slabosť
Tenzia - napätie
Tepidarium - teplý kúpeľ
Tepidus - teplý
Ter - trikrát
Teratogén - látka vyvolávajúca znetvorenie plodu počas vývoja
Teratologia - teratológia, náuka o jedincoch s znetvoreninách, monštrách
Teratosis - teratóza, znetvorenosť
Terebrans - prenikajúci do hĺbky
Terebratio - terebrácia, prevŕtanie, trepanácia
Teres, teretis - oblý, hladký, okrúhly
Tergum - chrbát
Terminal - koncové zariadenie pri diaľkovom prenose dát (napojenie na počítač)
Terminalis - terminálny, konečný, hraničný
Terminatio - obmedzenie, vymedzenie, ohraničenie, zakončenie
Termino-terminalis - termino-terminálny, spojený koncom ku koncu
Terminologia - terminológia, názvoslovie určitého odboru, súhrn výrazových prostriedkov určitého vedného odboru
Terminus - hranica, koniec, lehota
Terni - po troch
Terra - zem
Territorialis - teritoriálny, územný
Terror - hrôza, des
Tertiarius - terciárny, v treťom štádiu choroby
Testa - črepina, škrupina
Testectomia - testektómia, chirurgické odstránenie semenníka
Testes - semenníky
Testiculus - semenník
Testidis - testitída, zápal semenníka
Testimonium - svedectvo, svedecká výpoveď
Testis - svedok
Testosterón - je mužský pohlavný hormón, ktorý sa vytvára v semenníkoch, u ženy sa v menších množstvách tvorí vo vaječníkoch a v nadobličkách.
Testudo - korytnačka, klenba
Testum - test, skúška
Tetánia - zvýšená nervovosvalová dráždivosť zapríčinená nedostatkom vápnika
Tetanicus - tetanický, týkajúci sa tetanu
Tetragonum - štvoruholník
Tetralogia - tetralógia (Fallotova), súbor štyroch patologických znakov vrodenej srdcovej chyby
Tetraparesis - tetraparéza, čiastočná obrna všetkých štyroch končatín
Tetraparéza - čiastočná obrna všetkých štyroch končatín
Tetraplégia - úplná obrna všetkých štyroch končatín
Tetrapus - tetrapus, jedinec, ktorý má štyri dolné končatiny
Textile - pletivo, tkanivo
Textus - tkanivo
Thalamicus - talamický, medzimozgový
Thalassophobia - talasofóbia, chorobný strach z mora
Thalassotherapia - talasoterapia, liečenie pri mori, morským kúpeľom, prímorským podnebím
Thallium - thalium, prvok zn. Tl
Thamuria - tamúria, časté močenie
Thanatogenesis - thanatogenéza, vznik smrti poruchou činnosti životne dôležitých orgánov a systémov
Thanatogeneticus - thanatogenetický, týkajúci sa príčin vzniku smrti
Thanatognosticus - thanatognostický, charakteristický pre príčinu smrti
Thanatologia - thanatológia, náuka zaoberajúca sa otázkami zomierania a smrti
Thanatomania - thanatománia, chorobná túžba po smrti, samovražedný úmysel
Thanatophobia - thanatofóbia, chorobný strach zo smrti
Thanatopsia - thanatopsia, skúmanie patologických zmien v organizme pri pitve
Thea - chinensis - čajovník
Theatrum - divadlo
Thebaismus - tebaizmus, otrava ópiom
Theca - obal, puzdro, blana, vačok, nádoba
Thecalis - týkajúci sa théky, puzdra, blany, obalu
theinismus, theismus - otrava látkami nachádzajúcimi sa v čaji
theinum - thein, teín, alkaloid nachádzajúci sa v listoch čajovníka
thenar - palcový val na dlani
Theobroma - cacao - kakaovník
Theobrominum - teobromín, alkaloid nachádzajúci sa v kakaovníku
Theomania - teománia, náboženské poblúznenie
Theophylinum - teofylín, alkaloid nachádzajúci sa v listoch čaja, inhibítor fosfodiesterázy
Theoreticus - teoretický, predpokladaný
Theoria - teória, predpoklad, domienka, sústava poznatkov založených na praktickom poznaní skutočnosti, vedecky zdôvodnený poznatok
Therapeuticus - terapeutický, liečebný
Therapia - terapia, liečenie, liečba
Thermae - kúpeľ
Thermalgesia - termalgézia, bolesť spôsobená teplom
Thermalis - termálny, vzťahujúci sa k teplu
Thermicus - termický, tepelný
Thermocauter - termokauter, chirurgický prístroj na vypaľovanie tkaniva (elektrokauter)
Thermographia - termografia, metóda využívajúca vyžarovanie tepelných infračervených lúčov z organizmu na diagnostické účely (napr. na posúdenie prekrvenia dolných končatín)
Thermokinesis - termokinéza, termokinetika, náuka o zdieľaní tepla
Thermometria - termometria, meranie teploty buď kožnými teplomermi, alebo tekutými kryštálmi (napr. na posúdenie prekrvenia dolných končatín)
Thermometrum - termometer, teplomer
Thermonuclearis - termonukleárna (reakcie), zlučovacia reakcia, pri ktorej sa zlučujú ľahké atómové jadrá za prudkého uvoľňovania tepelnej energie
Thermophilus - termofilný, milujúci teplo, teplomilný, prospievajúci v teplom prostredí
Thermophobia - termofóbia, chorobný strach z tepla
Thermoplegia - termoplégia, úpal
Thermoreceptor - termoreceptor, receptor pre vnímanie tepla
Thermoregulatio - termoregulácia, riadenie telesnej teploty
Thermotherapia - termoterapia, liečba teplom
Thesis - téza, zásada, myšlienka, z ktorej sa vychádza, stručné vyjadrenie tvrdenia
Thiaminum - thiamíin, vitamín B1
Thiopege - sírne pramene
Thoracalgia - torakalgia, bolesť hrudníka
Thoracalis - thoracicus, torakálny, hrudný
Thoracodynia - torakodýnia, bolesť v hrudnej oblasti
Thoracographia - torakografia, zaznamenávanie zmien objemu hrudníka pri dýchaní
Thoracometria - torakometria, meranie obvodu hrudníka pri dýchaní
Thoracotomia - torakotómia, preťatie hrudnej steny
Thorakotomia - chirurgické otvorenie hrudnej dutiny
Thorax - hrudník, hrudný kôš
Thorium - prvok zn. Th
thrix, trichos, - vlas, chlp
Thromb(o)embolia - tromb(o)embólia, uvoľnenie krvnej zrazeniny do krvného obehu
Thromb(o)embolismus - tromb(o)embolická choroba, tvorba trombov v žilách s ich uvoľnením a zanesením do pľúc
Thrombangiitis - trombangiitída, zápal ciev sprevádzaný zrážaním krvi
Thrombarterectomia - trombarterektómia, chirurgické odstránenie krvnej zrazeniny a časti tepny
Thrombarteriitis - trombarteriitída, zápalové ochorenie tepien sprevádzané zrážaním krvi
Thrombasthenia - trombasténia, ochorenie krvných doštičiek, ich počet je normálny, ale sú funkčne menejcenné
Thrombectomia - trombektómia, chirurgické odstránenie krvnej zrazeniny z cievy
Thrombelastographia - trombelastografia, grafické znázornenie jednotlivých fáz zrážania krvi
Thrombendarterectomia - trombendarterektómia, operačné odstránenie trombu a priľahlej časti tepnovej výstelky
Thrombendarteriitis - trombendarteriitída, zápal vnútornej steny tepny s tvorbou trombu
Thrombendocarditis - trombendokarditíida, zápal srdcovej výstelky s tvorbou krvných zrazenín
Thrombinum - trombín, bielkovina s vlastnosťami enzýmu premieňajúca fibrinogén na fibrín
Thrombocytaemia - trombocytémia, chorobné zmnoženie krvných doštičiek v periférnej krvi
Thrombocytopenia - trombocytopénia, nedostatok krvných doštičiek v periférnej krvi
Thrombocytopo(i)esis - trombocytopoéza, tvorba krvných doštičiek
Thrombocytosis - trombocytóza, chorobné zmnoženie krvných doštičiek v krvi
Thrombocytus - trombocyt, krvná doštička
Thrombogenes - trombogénny, vyvolaný trombom
Thrombolymphangoitis - trombolymfangoitída, zápal lymfatických ciev s tvorbou trombov
Thrombolysis - trombolýza, rozpustenie krvnej zrazeniny
Thrombolyticus - trombolytický, rozpúšťajúci krvnú zrazeninu
Thrombopathia - trombopatia, porucha funkcie krvných doštičiek
Thrombopenia - trombopénia, nedostatok krvných doštičiek
Thrombophilia - trombofíilia, chorobná dispozícia k tvorbe trombov
Thrombophlebitis - tromboflebitída, zápal žíl sprevádzaný zrážaním krvi v postihnutej časti žily
Thromboplastinum - tromboplastín, proteino-lipidový komplex uvoľňovaný z tkanív, aktivujúci zrážanie krvi
Thrombopoetinum - trombopoetín, hormón regulujúci produkciu krvných doštičiek
Thrombosis - trombóza, zrážanie krvi v cievach v dôsledku poruchy regulácie hemostatických procesov
Thromboticus - trombotický, majúci vzťah k trombóze alebo k trombu
Thromboxanum - tromboxán, metabolit kyseliny arachidónovej, vzniká v trombocytoch a podporuje krvné zrážanie (má opačný účinok ako prostacyklín)
Thrombus - trombus, zrazená krv v cieve
Thymanalepticus - thymanaleptický, thymoleptický, odstraňujúci patologický smútok, antidepresívny
Thymectomia - thymektómia, chirurgické odstránenie týmusu
Thymerethicus - thymeretický, energizujúci, odstraňujúci depresívnu náladu
Thymicus - týmusový
Thymolepticus - thymanaleptický, thymoleptický, odstraňujúci patologický smútok, antidepresívny
Thymus - žľaza s vnútorným vylučovaním, detská žľaza
Thyreoidea - štítna žľaza
Thyreoiditis -zápal štítnej žľazy
Thyreostaticum - látka potláčajúca činnosť štítnej žľazy
Thyreotoxikóza -prejavy zvýšenej funkcie štítnej žľazy
Thyrocele - tyrokéla, zväčšenie štítnej žľazy, struma
Thyroidea - štítna žľaza
Thyroidectomia - tyroidektómia, odstránenie štítnej žľazy
Thyroides - štítny, patriaci ku štítnej žľaze
Thyroidismus - súbor prejavov zvýšenej činnosti štítnej žľazy
Thyroiditis - tyroiditída, zápal štítnej žľazy
Thyromegalia - tyromegália, zväčšenie štítnej žľazy
TIA - tranzitórny ischemický atak
Tibalgia - tibalgia, bolesť holennej kosti (píšťaly)
Tibia - holenná kosť (píšťala)
Tibialis - píšťalový
Tigroidum - tigroid, chromofilné zrnká v plazme nervových buniek
Tilia - lipa
Tinctio - tinkcia, farbenie
Tinctura - tinktúra, výťažok z drog
Tinea - plesňové ochorenie kože
Tinnitus - chorobné hučanie v ušiach, ktoré však nevyvolávajú vonkajšie podnety
Titillatio - titilácia, svrbenie
Titubatio - titubácia, kolísanie
TNM - spôsob stanovenia rozsahu onkologického ochorenia
Tocologia - tokológia, náuka o pôrode, pôrodníctve
Tofus - uzol, zdurenina, opuchlina
Tolerans - tolerančný, vzťahujúci sa k tolerancii, prípustný, neohrozujúci zdravie jedinca
Tolerantia - tolerancia, znášanlivosť, trpezlivosť
Tomografia - hĺbkové snímanie vnútorných orgánov
Tomogramma - tomogram, hĺbkový röntgenový snímok zobrazujúci jednotlivé vrstvy orgánu
Tomographia - tomografia, diagnostická metóda, pri ktorej sa pomocou röntgenových lúčov zobrazujú orgány v jednotlivých vrstvách
Tonicus - tonický, posilujúci
Tonofibrilla - tonofibrila, cytoplazmatické jemné vlákenko, prebiehajúce v periférnych častiach buniek v paralelne usporiadaných zväzočkoch
Tonogenes - tonogénny, vznikajúci z vysokého krvného tlaku, vedúci ku zvýšeniu tlaku
Tonogramma - tonogram, záznam o tlaku, napätí
Tonographia - tonografia, meranie a zaznamenávanie tlaku pomocou tonometra
Tonometria - tonometria, meranie tlaku (krvného, vnútroočného)
Tonometrum - tonometer, tlakomer, prístroj na meranie tlaku (krvného, vnútroočného)
Tonsilla - mandľa
Tonsillaris - tonzilárny, týkajúci sa mandlí
Tonsura - tonzúra, hladko vyholené miesto
Tonsurans - krájajúci, strihajúci
Tonus - tonus, napätie
Tonzila - mandľa
Tonzilektómia - chirurgické odstránenie mandlí
Topagnosis - topagnózia, neschopnosť lokalizácie dotyku na povrchu tela
Topalgia - topalgia, bolesť na jednom mieste
Topectomia - topektómia, chirurgické odstránenie vymedzenej časti kôry predného mozgu pri liečení niektorých duševných chorôb
Tophus - tofus, uzol, zdurenie
Topicus - topický, miestny, vzťahujúci sa k určitému miestu, používaný na určitom mieste (obklad, náplasť)
Topoanaesthesia - topoanestézia, neschopnosť presne lokalizovať dotyk na povrchu tela
Topographia - topografia, popis tela, telových oblastí a vzájomného uloženia telových orgánov vzhľadom k miestu
Topographicus - topografický, spojený s určitým miestom
Topophobia - topofóbia, chorobný strach z určitého miesta
Torakotómia - chirurgické otvorenia hrudnej dutiny
Torcularis - vylisovaný, stlačený, prázdny (o mieste po stlačení tepny)
Tormina - kŕče, kŕčovité bolesti, ťažkosti
Torpens - navodzujúci malátnosť, otupujúci
Torpidus - torpidný, tupý, strnulý, neprístupný liečbe
Torpor - strnutie, chabosť, malátnosť, apatia
Torsio - torzia, otočenie, zakrútenie
Tortor - mučiteľ
Tortuositas - tortuozita, zvlnenosť, zakrútenosť, spletitosť
Tortuosus - skrútený, zvlnený, spletitý
Tortura - krivenie, napínanie, mučenie
Tortus - krútenie, závit, oblúk
Torulus - hrbolček, malá vyvýšenina, lalôčik
Torus - hrboľ, val, výrastok, vyvýšenina
Torzia - krútenie, skrútenie, stočenie
Totalis - totálny, celý, úplný, absolútny
Totaliter - úplne
Totipotens - totipotentný, schopný všestranného vývoja
Totipotentia - totipotencia, vlastnosť oplodneného vajíčka vytvárať všetky druhy tkanív v rannom štádiu vývoja
Totus - úplný, celý
Toxaemia, toxinaemia, - toxémia, toxinémia, otrava krvi, prítomnosť toxínov v krvi
Toxémia - prítomnosť toxínov v krvi, otrava krvi
Toxicans - vyvolávajúci otravu
Toxicatio - otrava
Toxicita - jedovatosť
Toxicitas - toxicita, jedovatosť
Toxicologia - toxikológia, náuka o jedoch, jedovatých látkach
Toxicomania -toxikománia, vášnivá túžba po požívaní jedovatých látok, chorobná závislosť na určitej droge
Toxicopathia - toxikopatia, choroba vyvolaná jedovatými látkami
Toxicum - jed, jedovatá látka
Toxicus - toxický, jedovatý
Toxigenes -toxigénny, produkujúci jed
Toxinum - toxín, jedovatá látka tvorená niektorými živočíšnymi a rastlinnými bunkami (baktériami)
Toxipexis - toxipexa, odstránenie, zneškodnenie toxínov
Toxitherapia - toxiterapia, využívanie niektorých jedovatých látok na liečebné účely
Toxoplazmóza - parazitárna choroba prenosná zo zvieraťa na človeka
Trabecula - trámeček
Trabecularis - trámčitý
Trachea - priedušnica
Trachealgia - trachealgia, bolesť priedušnice
Trachealis - priedušnicový
Tracheitída - zápal priedušnice
Trachelismus - trachelizmus, kŕče krčných svalov pri epileptickom záchvate
Tracheobronchitída - zápal priedušnice a priedušiek
Tracheopathia - tracheopatia, ochorenie priedušnice (všeobecne)
Tracheoplastica - tracheoplastika, plastická operácia priedušnice
Tracheorrhagia - tracheorágia, krvácanie z priedušnice
Tracheoschisis - tracheoschíza, trhlina priedušnice
Tracheoscopia - tracheoskopia, vyšetrenie priedušnice zrakom pomocou špeciálneho prístroja - tracheoskopu
Tracheostenosis - tracheostenóza, zúženie priedušnice
Tracheostómia - vyústenie priedušnice navonok
Tracheotomum - tracheotóm, nástroj na vykonávanie tracheotómia, preťatie priedušnice
Trachoma - trachóm, zápal očnej spojovky a povrchovej vrstvy rohovky vyvolaný Chlamydiou trachomatis
Trachyphonia - trachyfónia, chrapot, chraptivosť
Tractectomia - traktektómia, chirurgické odstránenie časti (nervovej) dráhy
Tractio - trakcia, naťahovanie
Tractotomia - traktotómia, preťatie (nervových) dráh
Tractus - trakt, dráha, oddiel, ústroj, sústava
Tračník - hrubé črevo
Tragipilus - chĺpok rastúci na ušnom lalôčiku
Tragus - vyvýšenina na ušnom laloku
Trankvilizér - ukľudňujúci liek
Tranquillans - ukľudňujúci, utišujúci
Tranquillus - kľudný, pokojný
Trans - cez, za
Transactor - prostredník, sprostredkovateľ
Transanimatio - transanimácia, oživovanie, resuscitácia dýchaním z úst do úst
Transcutaneus - transkutánny, cez kožu, kožou
Transdermálny - podávaný cez kožu
Transductio - transdukcia, prevod, prevedenie, priebeh
Transfixio - transfixia, preťatie
Transformatio - transformácia, pretváranie, premenovanie, prestavba
Transfusio - transfúzia, prelievanie
Transistor - tranzistor, polovodičový prvok obsahujúci dve diódy, uplatňujúci sa ako zosilňovač napätia a prúdu
Transitivismus - tranzitivizmus, bludná predstava jedinca pokladajúceho sa za zdravého, ostatných za chorých
Transitivus - tranzitívny, prechodný, prestupný, spájajúci
Transitorius - prechodný, krátko trvajúci
Transitus - tranzit, prechod
Transkutánny - podávaný cez kožu
Translocatio - translokácia, premiestnenie, napr. určitého segmentu chromozómu na iný chromozóm
Transluminaris - transluminárny, prechádzajúci cievnou stenou
Transmeabilis - priechodný
Transmicroscopia - transmikroskopia, drobnohľadné pozorovanie prechádzajúcim svetlom
Transmigratio - presťahovanie
Transmissio - prevod, prenos (choroby z jednej osoby na druhú)
Transmuralis - transmurálny, prechádzajúci stenou
Transmutatio - transmutácia, premena
Transparens - transparentný, priehľadný
Transparentia - transparencia, priehľadnosť, priesvitnosť, priepustnosť
Transplantatio - transplantácia, operačný prenos buniek, tkanív alebo orgánov
Transplantatum - transplantát, prenikajúce, prenášané tkanivo
Transpleuralis - transpleurálny, prenikajúci pohrudnicou, cez pohrudnicu
Transpolarisatio - transpolarizácia, zmena polarizácie vlákna myokardu pri podráždení, keď sa povrch vlákna stáva záporným
Transportatio - transportácia, prepravenie, dopravenie
Transpositio - transpozícia, prenesenie, premiestnenie, prevedenie
Transscriptio - transkripcia, prenos genetických informácii (uchované v poradí dusíkatých báz DNA) z DNA do RNA, úsek DNA je prepísaný do štruktúry tzv. mesengerovej RNA za spoluúčasti RNA polymerázy
Transsexualismus - transsexualizmus, porucha sexuálnej diferenciácie, jedinci sú podľa genitálu mužmi alebo ženami, ale cítia sa ako opačné pohlavie
Transspiratio - transspirácia, potenie, vyparovanie vody povrchom
Transsudatio - transsudácia, presakovanie
Transthoracalis - transtorakálny, cez hrudník, cez hrudnú stenu
Transurethralis - transuretrálny, cez močovú trubicu, močovou trubicou
Transvaginalis - transvaginálny, cez pošvu, pošvou
Transversalis - transverzálny, priečny, na priečnom priereze
Transversarius - transverzárny, priečny, naprieč vedený
Transversostomia - transverzostómia, vyvedenie priečneho tračníka smerom von
transversum, - priečny tračník
transversus - priečny, idúci naprieč
Transvesti(ti)smus - transvestitizmus, chorobná túžba obliekať si šaty druhého pohlavia
Tranzitórny - prechodný, dočasný
Trapezius - trapézový, lichobežníkový
Traulismus - koktavosť, porucha výslovnosti hlások l a r
Trauma - poranenie, úraz
Traumagenicus - traumagenický, spôsobujúci, vyvolávajúci poranenie
Traumaticus - traumatický, úrazový, úrazom vzniknutý
Traumatismus - úrazovosť
Traumatizácia - telesné alebo duševné poranenie, zranenie organizmu
Traumatogenes - traumatogénny, vznikajúci úrazom
Traumatológia - náuka o úrazoch
Traumatophobia - traumatofóbia, chorobný strach z úrazu, poranenia
Traumatopnoe - traumatopnoe, úrazom podmienená porucha dýchania (pri úraze hrudníka, otvorení pleurálnej dutiny)
Traumatosis - traumatóza, ochorenie pri vniknutí nákazy do rany, poranení
Trema - otvor, diera, medzera medzi zubami
Tremens - trasúci sa, chvejúci sa
Tremophobia - tremofóbia, chorobný strach z chvenia
Tremor - tras
Trepanatio - trepanácia, získanie prístupu vŕtaním alebo vysekávaním kosti k chorobnému ložisku
Trepanobiopsia - trepanobiopsia, bioptické vyšetrenie tkaniva (mozgových plien, mozgu) získané počas trepanácie
Trepanum - trepan, vŕtačka, nástroj používaný na trepanáciu
Trepidatio - trepidácia, tras, chvenie, rozrušenie
Treponema - označenie gramnegatívnych, ťažko farbiteľných, špirálovitých mikroorganizmov
Triangularis - triangulárny, trojuholníkový
Tribadismus - neprirodzené pohlavné ukájanie žien, amor lesbicus
Triceps - trojhlavý (sval)
Tricesimus - triciaty
Trichalgia - trichalgia, bolestivosť pri dotknutí sa vlasov
Trichauxis - trichauxa, nadmerné ochlpenie
Trichlormethanum - trichlórmetán, chloroform, látka dávnejšie používaná na celkovú anestéziu
Trichocardia -trichokardia, "chlpaté srdce" v dôsledku zápalových chorôb osrdcovníka
Trichodangiitis - trichodangiitída, zápal krvných vlásočníc, kapilaritída
Trichodarteriitis - trichodarteriitída, zápal drobných tepienok
Trichoglossia - trichoglózia, ochlpený, chlpatý jazyk
Trichologia - trichológia, náuka o vlasoch a ochlpení
Trichopoliosis - trichopolióza, šedivenie vlasov
Trichoptilosis - trichoptilóza, rázštep voľného konca vlasu
Trichotomia - trichotómia, trojdielnosť, trojklanosť
Trichromasia - trichromázia, normálna schopnosť rozoznávať tri základné farby
Tricrotismus -trikrotizmus, trojvlnový tep
Tricuspidalis - trikuspidálny, trojcípy
Tricuspidalisatio - trikuspidalizácia, pochod vedúci k rozšíreniu pravého srdca, s relatívnou nedomykavosťou trojcípej chlopne a s následným dokázateľným žilovým tepom
Trigeminia - trigemínia, trojitý tep, porucha srdcového rytmu, pri ktorej na jeden normálny sťah pripadajú dve extrasystoly
Trigeminus - trojitý, trojnásobný, trojklanný
Trigonalis - trigonálny
Trigonum - trojuholník, trojuholníkovitá oblasť
Trigonus - trojuholníkový
Trilaminaris - trilaminárny, trojblanitý
Trilobatus - trojlaločný
Trilocularis - trilokulárny, majúci tri dutiny
Triopathia - diabetica -diabetická triopatia, výskyt troch prejavov mikroangiopatie diabetu súčasne: retinopatia, nefropatia, neuropatia
Tripartitus - trojdielny
Triplegia - triplégia, obrna troch končatín
Triplex - trojitý, trojnásobný
Triplicitas - triplicita, trojnásobný výskyt chorobného procesu u tej istej osoby
Triplopsia - triplopsia, trojité videnie
Tripus - trojnožka
Triquetrus - trojhranný, trojboký
Tristimania - tristimánia, melanchólia
Tristis - smutný
Tritanomalia - tritanomália, znížená citlivosť na modrú farbu, čiastočná farbosleposť
Tritanopsia - tritanopsia, neschopnosť vnímať, rozoznávať tretiu základnú farbu - modrú
Triticeus - pšeničný, podobný pšeničnému zrnu
Tritium - rádioaktívny izotop vodíku majúci trojnásobok hmoty obyčajného vodíka, zn. T, 3H
Trituratio - triturácia, trenie, jemné roztieranie pevnej látky na prášok
Trochiscus - pastilka
Trochocardia - trochokardia, otočenie srdca okolo dlhej osi
Trochoideus - trochoidný, kruhovitý, guľatý
Trombektómia - chirurgické odstránenie trombusu (krvnej zrazeniny) z cievy
Trombembólia - vznik krvnej zrazeniny (trombusu), ktorá sa odtrhne, ide krvným riečiskom a upchá cievu
Trombocyt - krvná doštička
Trombocytopénia - zníženie počtu krvných doštičiek
Tromboflebitída - zápal žíl, pri ktorom sa tvoria trombusy (krvné zrazeniny)
Trombolýza - rozkladanie krvnej zrazeniny
Trombophlebitis - zápal žíl, pri ktorom sa tvoria trombusy (krvné zrazeniny)
Trombosis - tvorba krvných zrazenín v krvnom obehu
Trombotizácia - tvorba trombózy
Trombóza - tvorba krvných zrazenín v krvnom obehu
Trombus - krvná zrazenina
Trophicus - trofický, vzťahujúci sa k výžive
Trophoedema - familiare - trofedém, bolestivý opuch najmä dolných končatín pri poruche výživy, napr. pri hypoproteinémii
Trophologia - trofológia, náuka o výžive
Trophoneurosis - trofoneuróza, tkanivové poškodenie pri nedostatočnom trofickom účinku nervov
Trophopathia - trofopatia, ochorenie z poruchy výživy
Trophotherapia - trofoterapia, liečba diétou
Trophotropismus - trofotropizmus, pohybová reakcia buniek na rôzne výživné substancie
Tropismus - zmena pohybu organizmu alebo jeho časti, spôsobená jednostranným podráždením
Truncus - trup, nervový, cievny kmeň
Tuba - trúbka, rúra, trubica
Tubalis - trúbkovitý, rúrovitý, trubicovitý
Tubelaris - hrboľatý, k hrboľu patriaci
Tuber - hrb, hrboľ, výbežok
Tuberalis - patriaci, vzťahujúci sa k hrbolčeku
Tuberculinum - tuberkulín, látka získaná z kultúr tuberkulózneho bacilu, používaná na aktívnu imunizáciu alebo na diagnostiku tuberkulózy
Tuberculosis - tbc, tuberkulóza, suchotiny, ochorenie vyvolané bacilom Mycobacterium tuberculosis, bacilus Kochi
Tuberculostaticus - tuberkulostatický, (liek) potláčajúci rast tuberkulóznych bacilov
Tuberculosus - tuberkulózny, vzťahujúci sa k tuberkulóze
Tuberculum - hrbolček, vyvýšenina, uzol
Tuberositas - drsnatina
Tuberosus - tuberózny, hrboľatý, bohatý na hrbolčeky
Tubularis - tubulárny, trubicovitý, trúbkovitý, rúrovitý
Tubuloalveolaris - tubuloalveolárny, zložený z trubičiek a otvorených vačkov
Tubulosus - tubulózny, zložený z kanálikov, rúrok
Tubulus - rúrka, trubička, kanálik
Tubus - rúra, trubica
Tularaemia - tularémia, ochorenie hlodavcov, prenosné na človeka
Tumefaciens - vyvolávajúci zdurenie
Tumefactio - tumefakcia, zdurenie
Tumescentia - tumescencia, zdurenie, nabehnutie, napuchnutie
Tumidus - zdurený, napuchnutý
Tumor - nádor
Tumoriformis - tumoriformný, nádorovitý, nádoru podobný
Tumorosus - tumorózny, nádorový
Tumultus - zmätok
Tunica - spodný odev
Turbidimetria - turbidimetria, meranie stupňa zákalu tekutiny
Turbidus - kalný, matný, temný
Turbinalis - turbínový, vinutý
Turbinatus - kruhový, vinutý, zavinutý, zašpicatený
Turbo - kotúč, závit, vír
Turbulentus - turbulentný, kruhový, vírivý
Turcicus - turecký
Turgescentia - turgescencia, zdurenie
Turgidus - turgídny, zdurený
Turgor - stav napätia tkanív živého organizmu (kože)
Turio - výhonok
Turpis - turpidný, hanebný, potupný
Turris - hrad, veža
Tusigénny - týkajúci sa kašľa
Tussicula - tusikula, mierny kašeľ
Tussiculatio - tusikulácia, pokašliavanie, slabší kašeľ
Tussigenes - tusigénna (synkopa), krátkodobé bezvedomie vzniknuté pri silnom záchvate kašľa
Tussis - kašeľ
Tutela - ochrana, dohľad
Tutus - chránený, opatrný
Tyloma - kožný mozol
Tylosis - tylóza, mozolovitosť
Tympania - tympania, nadúvanie, črevná plynatosť
Tympanicus - bubienkový
Tympanitis - tympanitída, zápal bubienka, zápal stredného ucha
Tympanophonia - tympanofónia, ušný šelest, hučanie v ušiach
Tympanoplastica - tympanoplastika, plastická operácia bubienka
Tympanostapedius - týkajúci sa bubienka a strmienka
Tympanotomia - tympanotómia, preťatie, prepichnutie bubienka špeciálnym nožíkom, tympanotómom
Tympanum - tympanon, bubienok
Typhlatonia - tyflatónia, strata napätia, ochablosť stien slepého čreva
Typhlectasia - tyflektázia, rozšírenie slepého čreva
Typhlitis - tyflitída, zápal slepého čreva
Typhlologia - tyflológia, veda zaoberajúca sa zrakovo postihnutými a ich uplatnením v spoločnosti
Typhlopaedia - tyflopédia, veda o vzdelávaní zrakovo postihnutých
Typhlosis - tyflóza, slepota
Typhoides - tyfoidný, podobný týfusu
Typhoma - tyfóm, uzlíkové zoskupenie týfových buniek typické pre brušný týfus
Typhomania - tyfománia, blúznenie v štádiu vysokých horúčok pri týfuse
Typhosus - tyfózny, týfusový
Typhus - týfus, celkové infekčné ochorenie vyvolané Salmonellou typhi
Typicus - typický, príznačný
Typologia - typológia, náuka o typoch, o triedení na typy
Typus - typ, druh, vzor, forma, príklad, telesné alebo duševné znaky charakteristické pre určitého jedinca, skupinu
Tyreoiditída - zápal štítnej žľazy
Tyreopatia - ochorenie štítnej žľazy (všeobecne)
Tyroidektómia - chirurgické odstránenie štítnej žľazy
Tyrosinosis - tyrozinóza, metabolické ochorenie spôsobené poruchou premeny tyrozínu na dopamín
Tyrosinum - tyrozin, aminokyselina s aromatickým jadrom
Tyrosinuria - tyrozinúria, vylučovanie tyrozínu močom
Tyrosis - tyróza, zosýrovatenie


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI