PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

O

O - chem. značka kyslíka (oxygenium)
Obcaecatio - obcekácia, čiastočná slepota
Obdormitio - uspávanie končatín, znecitlivenie končatín tlakom na senzibilné nervy
Obducens - lekár vykonávajúci pitvu
Obductio - obdukcia, pitva vykonávaná na zistenie príčiny smrti
Obductus - obalený
Obduratio - obdurácia, stvrdnutie
Obesitas - obezita, tučnota
Obesus - obézny, tučný
Obex (obiex) - hrádza, prekážka, závora
Obfuscatio (offuscatio) - obfuskácia, zatemnenie
Obiectivitas - objektivita, nezaujatosť, nestrannosť, objektívnosť
Obiectivus - objektívny, dokázaný vyšetrovacími metódami, nestranný, nezaujatý v jednaní a postojoch
Obiectum - objekt, predmet
Obitus - zánik, zničenie, smrť
Oblatio - ponúknutie, poskytnutie
Obligatio - obligácia, záväzok
Obligatorius - obligatórny, záväzný, povinný, nutný
Obliquitas - oblikvita, šikmá, sklonená poloha
Obliquus - šikmý
Obliterácia - upchatie, uzavretie
Obliterans - obliterujúci, upchávajúci (napr. priesvit tepny)
Obliteratio - obliterácia, uzavretie, upchatie dutín, priechodu ciev väzivovým tkanivom, často následkom zápalu a aterosklerózy
Oblivio - zabúdanie, zabudnutie
Oblongatus - predĺžený
Oblongus - predĺžený, prehĺbený
Obnubilatio - obnubilácia, bezvedomie, mrákotný stav, mdloba
Obnubilus - temný, tmavý
Obscenitas - obscenita, neslušnosť, oplzlosť
Obscenus - obscénny, oplzlý
Obscuratio - obskurácia, zatemnenie, zákal
Obscurus - temný, tmavý, bezvýznamný, nekalý
Obsedans - obsedantný, vyznačujúci sa vtieravými myšlienkami
Observácia - pozorovanie
Observans - pozorujúci
Observatio - pozorovanie, pozornosť
Observatiorium - pozorovateľňa
Obsesný - neodbytný, posadnutý, nutkavý
Obsessio - obsesia, nutkavá myšlienka, stav, keď jedna myšlienka stále zaplňuje myseľ, a to i napriek úsiliu potlačiť túto myšlienku
Obsolens - obsoletný, zastaralý
Obsolescentia - obsolescencia, zostarnutie, opotrebovanie, úbytok funkcií
Obstetricius - pôrodnícky
Obstetrix - pôrodná asistentka
Obstinatio - neústupnosť, vzdorovitosť
Obstipácia - zápcha
Obstipans - upchávajúci, uzatvárajúci
Obstipatio - obstipácia, zápcha, upchatie
Obstipus - sklonený, sklopený, nakláňajúci sa na stranu
Obstructio - obštrukcia, uzavretie, prekážka, nepriechodnosť
Obstructivus - obštruktívny, obštrukčný, uzatvárajúci, upchávajúci
Obstructus - upchatý, uzavretý, neprístupný
Obstruens - uzavierajúci, zatarasujúci
Obtectus - prikrytý, zakrytý, chránený
Obtentus - zastretý, predstieraný
Obtundens - otupujúci, oslabujúci
Obturans - upchávajúci, uzatvárajúci
Obturatio - obturácia, upchatie, uzavretie
Obturator - upchávač
Obturatorius - upchávajúci, uzatvárajúci, týkajúci sa uzavretého otvoru
Obturatus - uzavretý, upchatý, nepriechodný
Obturujúci - upchávajúci, uzatvárajúci
Obtusio - zoslabenie, otupenie
Obtusus - otupený, oslabený, slabý
Occidens - západ
Occiput - záhlavie
Occludens - uzavierajúci, zatvárajúci
Occlusalis - okluzálny, okluzný, týkajúci sa uzáveru
Occlusio - oklúzia, uzavretie, záver, skus horných a dolných zubov
Occultatio - skrývanie, utajovanie
Occultus - okultný, skrytý, tajný
Occurentia - príchod, objavenie sa
Ochlesis - ochlezia, porucha vzniknutá z prílišného tlaku
Ochlophobia - ochlofóbia, chorobný strach pred tlačením, pred množstvom ľudí
Octavus - ôsmy
Octies - osemkrát
Octoni - po ôsme
Ocularis - okulárny, vzťahujúci sa k oku
Oculentum - očná masť
Oculopathia - okulopatia, ochorenie očí (všeobecne)
Odber vajíčok (PICK UP) - vajíčka, ktoré dozreli vo folikuloch sa odsajú cez pošvu z vaječníkov. Folikulárna tekutina spolu s vajíčkami sa dostáva do skúmavky, ktorá sa dopraví do laboratória. Zákrok sa robí v krátkej celkovej anestéze, ktorá obyčajne netrvá dlhšie ako 10 - 15 minút, v závislosti od počtu vajíčok. Komplikácie počas odberu vajíčok (PICK UP) sú obyčajne veľmi zriedkavé a zvyčajne sa obmedzia na slabé zakrvácanie. Oddychový čas po výkone trvá bežne dve hodiny a pár môže ísť potom domov.
Odiosus - odiózny, protivný, nenávidený
Odium - odpor, nenávisť
Odontalgia - bolesť zubov
Odontodynia - odontodýnia, bolesť zubov
Odontodysplasia - odontodysplázia, porucha vo vývoji zubov
Odontogenes - odontogénny, zubného pôvodu
Odontoiatria - odontoiatria, zubné lekárstvo
Odontolithos - odontolit, zubný kameň
Odontologia - odontológia, medicínsky odbor zaoberajúci sa vývojom zubov, ich ochoreniami a liečbou
Odontopathia - odontopatia, ochorenie, bolesť zubného pôvodu
Odontopathologia - odontopatológia, náuka o zubných chorobách
Odontoplastike - odontoplastika, upravovanie tvaru zubov, napr. brúsením
Odontoprisis - odontopríza, škrípanie zubami, bruxismus
Odontotherapia - odontoterapia, náuka o zubný chorobách a ich liečení
Odontotrypsis - odontotrypsia, vŕtanie zubov, napr. pri zubnom kaze
Odor - vôňa
Odorifer - páchnuci, voňavý
Odorimetria - odorimetria, meranie intenzity pachu niektorých látok
Odorologia - odorológia, špeciálny odbor zaoberajúci sa rozborom vôní a pachov
Odynacusis - odynakúzia, precitlivenosť na hluk, na hlasný hovor
Odynofágia - bolesť pri prehĺtaní
Odynolysis - odynolýza, zmiernenie bolesti
Odynouria - odynoúria, bolesť pri močení
Oecologia - ekológia, náuka o vzťahu organizmov k prostrediu a o vzťahoch medzi organizmami v určitom prostredí
Oecomania - ekománia, forma duševnej poruchy charakterizovaná narušenými domácimi vzťahmi
Oecophobia - ekofóbia, chorobný strach z vedenia domácnosti
Oecosystema - ekosystém, živé organizmy a určitá oblasť, v ktorej existujú
Oedema - edém, opuch, nahromadenie tekutiny, moku v tkanivách
Oedematisatio - edematizácia, tvorba opuchov
Oedematogenes - edematogenny, vyvolávajúci opuch
Oedematosus - edematózny, opuchnutý
Oedipus complexus - oidipovský komplex, vo Freudovom učení, potlačený erotický vzťah syna k matke
Oenomania -enománia, blúznenie pijanov
Oesophagocardialis - ezofagokardiálny, týkajúci sa pažeráka a kardie žalúdka
Oesophagocardiogramma - ezofagokardiogram, záznam akčných srdcových potenciálov zo sagitálnej roviny pomocou elektródy zavedenej do pažeráka
Oesophagocardiographia - ezofagokardiografia, metóda na snímanie akčných srdcových potenciálov, vyžadujúca zavedenie elektródy do pažeráka
Oesophagus - ezofagus, pažerák
Oestradiolum - hormón vznikajúci vo vaječníku patriaci do skupiny estrogénov
Oestrogenum - estrogén, ženský pohlavný hormón patriaci medzi steroidy
Oestrosus - vášnivý, náruživý
Oestruatio - estruácia, vášnivá túžba, pohlavná túžba
Oestrus - pohlavná túžba, pud, vášeň
Officialis - oficiálny, úradný, uznávaný
Officina - dielňa, lekáreň
Officinalis - oficinálny, nachádzajúci sa v liekopise
Officium - povinnosť
Oftalmia - zápal oka
Oftalmológia - lekársky odbor zaoberajúci sa očnými ochoreniami
Oftalmologický - očný
Oftalmopatia - ochorenie oka (všeobecne)
Oklúzia - uzavretie, uzáver, skus horných a dolných zubov
Okluzívny - záverový
Oklúzny - týkajúci sa oklúzie
Olecranon - olekranon, lakťový výbežok
Olenitis - olenitída, zápal lakťového kĺbu
Olens - páchnuci
Oleosis - oleóza (pľúc), reakcia pľúcneho tkaniva na aspiráciu olejovitých látok
Oleosus - olejnatý
Oleum - olej, silica
Olfactologia - olfaktológia, náuka o čuchu
Olfactophobia - olfaktofóbia, chorobný strach, odpor k zápachu
Olfactorium - olfaktorium, látka používaná na skúšku čuchu
Olfactorius - čuchový
Olfactus - čuch
Oligaemia - oligémia, znížené množstvo krvi
Oligakisuria - oligakisúria, málo časté močenie
Oligocardia - oligokardia, spomalenie srdcovej činnosti (bradykardia)
Oligochromaemia - oligochromémia, nedostatočné množstvo hemoglobínu v krvi
Oligocythaemia - oligocytémia, znížený počet krviniek v krvi
Oligoerythrocythaemia - oligoerytrocytémia, znížený počet červených krviniek v krvi
Oligogenum - gén veľkého významu, podmieňujúci kvalitatívny znak fenotypu
Oligoglobulia - oligoglobúlia, znížený počet červených krviniek v krvi
Oligohaemia - oligémia, znížené množstvo krvi
Oligoleucocythaemia - oligoleukocytémia, znížené množstvo bielych krviniek v krvi
Oligophrenia - oligofrénia, vrodená alebo získaná slabomyseľnosť
Oligoplasmia - oligoplazmia, nedostatočné množstvo krvnej plazmy
Oligopnoe - oligopnoe, spomalené dýchanie, znížená frekvencia dýchania
Oligopsychia - oligopsychia, nedostatočný intelekt, slabomyseľnosť
Oligotrophia - nedostatočná výživa, podvýživa
Oligúria - znížené vylučovanie moča
Oliva - v anatómii elipsoidný výbežok, hrbolček predĺženej miechy
Olla - hrniec, kelímok
Ombrophobia - ombrofóbia, chorobný strach z dažďa
Omen - znamenie, predpoveď (väčšinou zlá)
Omentum - predstierka, tukový obal
Ominosus - ominózny, predpovedajúci zlo, nešťastie
Omnivorus - všetko požierajúci
Omophagia - omofágia, pojedanie surových jedál
Omos - rameno, ramenný kĺb
Omotokia - omotokia, predčasný pôrod
Onania - onánia, pohlavné sebeukájanie, ipsácia, masturbácia
Onanismus - onanizmus, neprirodzené nadmerné ukájanie pohlavného pudu
Oncogenes - onkogénny, nádorového pôvodu
Oncogenesis - onkogenéza, tvorba, vznik nádorov
Oncographia - onkografia, znázornenie objemových zmien vnútorných orgánov
Oncologia - onkológia, náuka o nádoroch
Oncolysis - onkolýza, uvolnenie, rozpustenie, rozpad nádorových buniek, napr. účinkom cytostatík
Oncoma - onkóm, všeobecné označenie pre nádor
Oncosis - onkóza, zdurenie, tvorba nádorov
Oncotomia - onkotómia, operačné vybratie nádoru
Oneirodynia - oneirodýnia, nočný nepokoj, nekľudný spánok
Oneirologia - oneirológia, náuka zaoberajúci sa obsahom snov
Oneirophrenia - oneirofrénia, forma duševnej poruchy charakterizovaná dezorientáciou, skreslenými vnemami, zmäteným myslením
Oneiroscopia - oneiroskopia, rozbor snov za účelom stanovenia diagnózy duševných chorôb
Oniomania - oniománia, chorobná túžba po nakupovaní (pri duševných chorobách)
Onkogén - látka vyvolávajúca vznik nádorového bujnenia
Onkotický - nádorový
Onomatologia - náuka o význame a tvorbe slov, mien, odborných výrazov
Ontogenesis - ontogenéza, vývoj jedinca od zárodku až do zániku, individuálny vývoj organizmu, zahrňujúci vývoj zárodku, priebeh celého života, starnutie a smrť jedinca
Ontogeneticus - ontogenetický, týkajúci sa vývoja jedinca
Ontologia - ontológia, učenie o všeobecných zákonitostiach bytia
Oocyt - primárna ženská pohlavná bunka
Oocytus - oocyt, primárna ženská pohlavná bunka, ktorá vzniká z oogonií počas vývoja plodu (tj. pred narodením)
Ooductus - vajcovod
Ooforitída - zápal vaječníka
Oogamia - oogamia, oplodnenie vajíčka spermiou
Oogenesis - oogenéza, vývoj vajíčka
Oogenéze - vývoj vajíčka
Oogonium - oogónium, oogónia, primitívna pohlavná bunka, z ktorej vzniká primárny oocyt
Oolemma - obal vajca
Oophoroma - ooforóm, nádor vaječníka
Oophoron - vaječník
Oophoropathia - ooforopatia, ochorenie vaječníka (všeobecne)
Oosphaira - oosféra, samičia pohlavná bunka
Ootheca - ootéka, vaječník
Opacificatio - opacifikácia, vývoj zatienenia, zákalu
Opacitas - tieň, zatienenie, zákal
Opalgia - opalgia, neuralgická bolesť očí, tváre
Opera - práca, činnosť
Operabilis - operabilný, vhodný, schopný operácie
Operarius - pracovný
Operatio - operácia, práca, chirurgický výkon
Operativus - operatívny, výkonný, pohotový, tvorivý
Operator - operátor, pracovník obsluhujúci počítač
Operculatus - majúci viečko, pokrievku
Operculum - viečko, pokrievka, strop
Operon - operón, genetická jednotka pozostávajúca zo susedných génov, ktoré pracujú koordinovane pod spoločným riadením jedného operátora a represora
Operosus - činný, pracovitý, pracný
Ophidiophobia - ofidiofóbiea, chorobný strach z hadov
Ophidismus - ofidizmus, otrava hadím jedom
Ophiotoxinum - ofiotoxín, hadí jed
Ophthalmia - oftalmia, zápal oka, hlavne spojovky
Ophthalmiatria - oftalmiatria, liečba očných chorôb
Ophthalmiatros - očný lekár
Ophthalmicus - očný
Ophthalmocarcinoma - oftalmokarcinóm, rakovina oka
Ophthalmopathia - oftalmopatia, ochorenie oka (všeobecne)
Ophthalmoplegia - oftalmoplégia, obrna očných svalov
Ophthalmoplegia totalis - oftalmoplégia celková, úplná, ochrnutie všetkých okohybných svalov
Ophthalmoplegicus - oftalmoplegický, týkajúci sa alebo spôsobujúci ochrnutie okohybných svalov
Ophthalmos - oko
Ophthalmoscopia - oftalmoskopia, vyšetrovanie očného pozadia oftalmoskopom
Ophthalmovascularis - oftalmovaskulárny, týkajúci sa očných ciev
Opiatum - opiát, liek obsahujúci ópium alebo jeho alkaloidy
Opioid - látka podobná ópiu
Opiomania - opiománia, chorobný návyk na opiáty
Opiophagia - opiofágia, chronické užívanie ópia alebo látok obsahujúcich ópium
Opisthotonus - opistotonus, oblúkovité prehnutie tela dozadu pri kŕčoch chrbtového svalstva
Opistotonus - oblúkovité prehnutie tela dozadu spôsobené kŕčom chrbtového svalstva
Opium - ópium, šťava z nezrelých makovíc obsahujúca rôzne alkaloidy
Opotherapia - opoterapia, používanie výťažkov, sekrétov z tkanív na liečbu iného organizmu
Oppilatio - opilácia, upchatie, zápcha
Opponens - oponujúci, opačný, protivný, stojací proti
Opportunismus - oportunizmus, zmýšľanie a konanie prispôsobené okolnostiam, meniace sa podľa potreby, prospechárstvo
Opportunus - oportúnny, potenciálne patogénny, infekčný
Oppositio - opozícia, opačné stanovisko, protikladné snaženie
Oppositus - protiľahlý
Oppressio - opresia, stiesnenosť, pocit stiesnenosti
Oppressivus - opresívny, potláčajúci, tiesnený, stiesnený
Opresia - pocit stiesnenosti, stiesnenosť
Opsiuria - opsiúria, zvýšené vylučovanie moča počas hladovania v porovnaní so stavom pri normálnom príjme jedla
Opsomania - opsománia, chorobná túžba po zvláštnych pokrmoch
Opticopupillaris - optikopupilárny, týkajúci sa zrakových nervov a zrenice
Opticus - optický, očný, zrakový
Optimalis - optimálny, najlepší, najlepšie vyhovujúci
Optimum - najlepší, najvýhodnejší stav, podmienka, okolnosť
Optimus - najlepší, najvhodnejší
Optomeninx - optomeninx, sietnica
Optometria - optometria, meranie a hodnotenie ostrosti zraku, stanovenie defektu a určenie korekcie defektu pomocou okuliarov
Optometron - optometer, prístroj na meranie zrakovej ostrosti
Optomyometron - optomyometer, prístroj na meranie sily vonkajších očných svalov
Optotypos - optotyp, tabuľka na stanovenie zrakovej ostrosti
Opus - dielo, práca, činnosť
Ora - okraj, pás, hranica
Oralis - orálny, ústny
Orbicularis - orbikulárny, kruhový
Orbis - kruh, okruh, kruhová dráha
Orbita - očnica
Orbitalis - orbitálny, očnicový
Orchialgia - orchialgia, orchidalgia, bolesť semenníka
Orchidoncos - orchidonkos, orchionkos, nádor semenníka
Orchidoplastica - orchioplastica, orchidoplastika, orchioplastika, plastická operácia semenníka
Orchiektómia - chirurgické odstránenie semenníka
Orchiepidymitis - orchidoepididymitis, orchiepididymitída, orchidoepididymitída, zápal semenníka a nadsemenníka
Orchilysis - orchilýza, rozpad tkaniva semenníka
Orchiocele - orchiokele, orchiokéla, prietrž mieška
Orchiodynia - orchiodýnia, bolesť semenníka
Orchioneuralgia - orchioneuralgia, neuralgická bolesť semenníka
Orchiopathia - orchidopathia, orchiopatia, orchidopatia, bližšie nešpecifikované ochorenie semenníka
Orchioscheocele - orchioscheokéla, prietrž mieška
Orchis - semenník
Orchitída - zápal semenníka
Orchitis - zápal semenníka
Ordinarie - riadne usporiadané
Ordinarius - pravidelný, riadny
Ordinatim - v rade
Ordinatio - usporiadanie, lekárske vyšetrenie, ošetrenie
Ordinatus -pravidelný, riadny
Orexia - orexia, nadmerná chuť do jedla, chorobná túžba po jedle (bulímia)
Organicus - organický, ústrojný, účelne usporiadaný, charakterizovaný anatomickými zmenami v postihnutom tkanive
Organisatio - organizácia, usporiadanie
Organismus - ústroje, ústrojenstvo, súbor orgánov živočíšneho alebo rastlinného tela
Organogenes - organogénny, orgánotvorný, orgánového pôvodu
Organogenesis - organogenéza, vývoj, vznik orgánu
Organogeneticus - organogenetický, týkajúci sa vývoja orgánov
Organographia - organografia, popis orgánov
Organoides - organoidný, vo vzťahu k určitému orgánu, podobný určitému orgánu alebo jeho tkanivu, napodobňujúci orgánové usporiadanie
Organoidum - organoid, bunkové štruktúry, ktoré v bunke nikdy nechýbajú a ktoré majú dôležitú funkciu
Organologia - organológia, náuka o jednotlivých orgánoch a o ich funkciách
Organonymia - organonýmia, názvoslovie telesných orgánov
Organopathia - organopatia, ochorenie orgánu (všeobecne)
Organopexis - organopexa, chirurgické upevnenie orgánu
Organotherapia - organoterapia, liečba výťažkami zo živočíšnych orgánov
Organotropismus - schopnosť látky pôsobiť na určitý orgán
Organum - orgán, ústrojenstvo
Orgasmus - orgazmus, vyvrcholenie pohlavného styku, vrcholné pohlavné vzrušenie pri koite
Orientalis - východný
Orientatio - orientácia, oboznámenie, určovanie, znalosť polohy
Orificium - bránka, otvor, ústie
Originalis - originálny, pôvodný, vlastný, neodvodený
Origo - pôvod, začiatok
Orinotherapia - orinoterapia, liečba v horských, vysoko ležiacich krajinách, oblastiach
ORL - otorhinolaryngológia, lekársky odbor zaoberajúci sa uchom, nosom, hrtanom
Oronasalis - oronazálny, týkajúci sa úst a nosa
Orrhoimmunitas - oroimunita, pasívna odolnosť
Orrhologia - orológia, sérologia, náuka o sérach
Orrhoreactio - ororeakcia, séroreakcia
Orrhorrhoea - ororea, nadmerné vylučovanie séra
Orrhotherapia - oroterapia, liečba látkami, ktoré boli izolované zo séra (napr. antitoxínom pri pasívnej imunizácii)
Orthoarteriotonus - ortoarteriotonus, normálny krvný tlak
Orthobiosis - ortobióza, správny, riadny, normálny život
Orthocephalia - ortocefália, normálna veľkosť hlavy
Orthochromaticus - ortochromatický, vo vzťahu ku tkanivu, bunke, ktoré sa farbia obvyklým spôsobom
Orthochromia - ortochrómia, normálna koncentrácia hemoglobínu v červených krvinkách
Orthocrasia - ortokrázia, stav, keď organizmus normálne reaguje na príjem liekov, potravy apod. (opak idiosynkrázie)
Orthocytosis - ortocytóza, prítomnosť normálnych zrelých krviniek v krvi
Orthometron - ortometer, prístroj na určenie retrakcie alebo protrúzie očného bulbu
Orthomolecularis - ortomolekulárny, spôsob liečby zdôrazňujúci potrebu správnej koncentrácie látok v organizme
Orthomorphia - ortomorfia, chirurgická alebo mechanická náprava úchylky od prirodzeného tvaru
Orthop(a)edia - ortopédia, náuka o chybách pohybového systému
Orthophonia - ortofónia, náuka o správnej tvorbe hlasu
Orthopnoea - ortopnoe, pokojová dušnosť, ktorá je výraznejšia v ľahu a v sede alebo v stoji ustupuje
Orthopsychiatria - ortopsychiatria, odbor medicíny zaoberajúci sa liečbou porúch správania, hlavne detí
Orthos - priamy, rovný, správny
Orthosis - ortóza, úprava deformity (ortomorfia)
Orthostasis - ortostáza, vzpriamené držanie tela
Orthotherapia - ortoterapia, náprava nesprávneho držania tela
Orthotonus - ortotonus, strnulosť, zvláštna forma tonických kŕčov, pri ktorých je celé telo v rovnej polohe
Orthouria - ortoúria, normálne vylučovanie moča
Ortopnoe - najvyšší stupeň záduchu, pokojový záduch
Ortostatický - vzťahujúci sa na polohu v stoji
Ortostáza - vzpriamené držanie tela
Oryza - ryža
Oryzoideus - ryžový
Os - značka osmia
Oscedo - zívanie, často chorobné
Oscillatio - oscilácia, chvenie, kmitanie, kolísanie, striedavé zväčšovanie a zmenšovanie veličiny
Oscillatorius - kmitajúci, kolísajúci
Oscillogramma - oscilogram, grafický záznam, zachytenie tepovej krivky pri oscilografii
Oscillographia - oscilografia, metóda, ktorá graficky zaznamenáva pulzácie na končatinách
Oscillometria - oscilometria, meranie veľkosti výkyvov tepových vĺn
Oscilloscopos - osciloskop, elektronický prístroj, ktorý umožňuje pozorovanie rýchlych, periodicky sa opakujúcich elektrických javov
Oscillotonometria - oscilotonometria, meranie tepnových pulzácií pri určitých tlakoch krvi
Oscitatio - oscitácia, chorobné zívanie
Osculum - malé ústa
Osifikácia - kostnatenie, tvorba kosti
Osmidrosis - osmidróza, nadmerné potenie spojené s nepríjemným pachom
Osmium - modrošedý kovový prvok zn. Os
Osmolagnia - osmolagnia, pohlavné podráždenie vyvolané vôňou, pachom
Osmologia - osmológia, náuka o čuchu
Osmophobia - osmofóbia, chorobný strach z vôní, pachov
Osmotherapia - osmoterapia, liečba založená na osmóze, napr. podávanie hypertonického roztoku manitolu pri edému mozgu
Osphresiologia - osfreziológia, náuka o čuchu
Osphyalgia - osfyalgia, bolesť v driekovej a bedrovej oblasti
Osphyarthritis - osfyartritída, zápal bedrového kĺbu
Osphyitis - osfyitída, zápal bedra, zápal svalov v bedrovej oblasti
Osphyomyelitis- osfyomyelitída, zápal miechy v bedrovej oblasti
Osphyotomia - osfyotómia, chirurgický výkon v bedrovej oblasti
Osseinum - ioseín, organická časť základnej kostnej hmoty
Osseus - kostený, kostný
Ossiculum - kostička, kôstka
Ossificans - osifikujúci, kostnatejúci, meniaci sa na kosť
Ossifluentia - osifluencia, zmäknutie kostného tkaniva
Ossiformis - osiformný, kostného tvaru
Ostaemia - ostémia, abnormálne hromadenie krvi v kosti
Ostealis - osteálny, kostný
Ostempyesis, - ostempyéza, hnisanie kostí, hnisavý zápal kosti
Ostentatio - ukazovanie, vychvaľovanie
Osteoarthritis - zápal kosti a kĺbu
Osteoarthrosis - nezápalové degeneratívne ochorenie kĺbu a jeho okolia
Osteoartróza - nezápalové degeneratívne ochorenie kĺbu a jeho okolia
Osteoblastos - osteoblast, bunka vytvárajúca kostné tkanivo
Osteocarcinoma - osteokarcinóm, rakovina kosti
Osteoclasia - osteoklázia, vstrebávanie, odbúravanie kostného tkaniva
Osteoclasis - osteoklázia, chirurgické znovuzlomenie kosti za účelom nápravy deformity
Osteoclastoma - osteoklastóm, kostný obrovskobunkový nádor
Osteocopia - osteokopia, silná bolesť kostí (napr. nočná bolesť kostí pri terciárnom lues)
Osteocranium - osteokranium, kostená lebka
Osteocystoma - osteocystóm, cystický nádor kosti
Osteocytus - osteocyt, kostná bunka
Osteodynia - osteodýnia, bolesť kosti
Osteofibroma - osteofibróm, nezhubný nádor z kostného a väzivového tkaniva
Osteofibrosis - osteofibróza, väzivová premena kostnej drene
Osteogenes - osteogénny, kostného pôvodu
Osteogenicus - osteogénny, schopný tvoriť kosť
Osteologia - osteológia, náuka o kostiach a ich chorobách
Osteolysis - osteolýza, rednutie, rozrušenie kostného tkaniva
Osteolýza - rozklad kostného tkaniva
Osteoma - osteóm, nezhubný nádor z kostného tkaniva
Osteomalácia - zmäknutie kosti pri nedostatku vitamínu D
Osteomeros - osteomér, jeden z celku tvoreného kosťami podobnej stavby (napr. stavec)
Osteomiosis - osteomióza, zmenšovanie, ubúdanie kosti
Osteomyelitída - zápal kostnej drene
Osteomyelodysplasia - osteomyelodysplázia, porucha tvorby kostnej drene
Osteomyelofibrosis - osteomyelofibróza, väzivová premena kostnej drene
Osteoncos - osteonkos, nádorové bujnenie kosti (osteóm)
Osteonecrosis - osteonekróza, odumieranie, odumretie kosti
Osteonekróza - odumretie kosti
Osteoneuralgia - osteoneuralgia, neuralgická bolesť kosti
Osteonum - osteón, stavebná jednotka kosti tvorená koncentricky usporiadanými kostnými lamelami okolo Haversovho kanálika
Osteopathia - osteopatia, nešpecifikované ochorenie kosti
Osteopatia - ochorenie kosti (všeobecne)
Osteopenia - osteopénia, zníženie kostnej denzity pri porušenej tvorbe osteoidu, osteoporóza
Osteophlebitis - osteoflebitída, zápal kostných žíl
Osteophyma - osteofym, výrastok, nádor na kosti
Osteoplasia - osteoplázia, novotvorba atypického kostného tkaniva
Osteoplastica - osteoplastika, plastická operácia na vyplnenie alebo nahradenie poškodenej kosti cudzorodou náhradou
Osteoporosis - rednutie kosti
Osteoporóza - rednutie kosti
Osteopsathyrosis - osteopsatyróza, zvýšená lomivosť kostí pri kostnom ochorení
Osteorrhagia - osteorágia, krvácanie z kosti
Osteorrhaphia - osteoráfia, osteosyntéza, operačné spojenie, fixácia kostných úlomkov
Osteosarcoma - osteosarkóm, zhubný nádor z kostného tkaniva
Osteosclerosis - osteoskleróza, zhustnutie kostného tkaniva
Osteothrombosis - osteotrombóza, zrazená krv v kostných žilách
Osteotomia - osteotómia, chirurgické preťatie kosti
Osteotrophia - osteotrofia, výživa kosti
Ostitis - ostitída, zápal kosti
Ostium - ústie
Otagra - bolesť v uchu
Otalgia - otalgia, bolesť v uchu
Othaematoma - othematóm, krvácanie v oblasti ušného laloka
Othaemorrhoea - othemorea, krvácanie z ucha
Otiatria - otiatria, ušné lekárstvo
Oticus - ušný, patriaci k uchu
Otitída - zápal ucha
Otitis - zápal ucha
Otobaropathia - otobaropatia, poškodenie ucha vyvolané zmenou tlaku vzduchu
Otoblenorrhoea - aotoblenorea, hlienovo hnisavý výtok z ucha
Otodynia - otodýnia, bolesť v uchu
Otoencephalitis - otoencefalitída, zápal mozgu spôsobený generalizáciou zápalu stredného ucha
Otogenes - otogénny, ušného pôvodu
Otogénny - pochádzajúci z ucha
Otolaryngologia - otolaryngológia, lekársky odbor zaoberajúci sa chorobami uší a hrtana
Otologia - otológia, náuka o stavbe a funkciách ucha a jeho chorobách, náuka o ušnom lekárstve
Otomycosis - otomykóza, plesňové ochorenie ucha (zvukovodu)
Otoneuralgia - otoneuralgia, bolesť ucha nervového pôvodu
Otoneurasthenia - otoneurasténia, oslabenie sluchu na nervovom podklade
Otopathia - otopatia, ochorenie ucha, ušná choroba (všeobecne)
Otoplastica - otoplastika, plastická operácia ušnice
Otopyorrhoea - otopyorea, hnisavý výtok z ucha
Otorea - výtok z ucha pri zápale
Otorhinolaryngologia - otorinolaryngológia, náuka o ušných, nosových a krčných chorobách
Otorhinologia - otorinológia, náuka o ušných a nosových chorobách
Otorinolaryngológ - lekár špecializujúci sa na ucho, nos, hrdlo
Otorrhagia - otorágia, krvácanie z ucha, krvný výron z ucha
Otosalpinx - sluchová trubica (Eustachova)
Otosclerosis - otoskleróza, ochorenie, ktoré vedie k patologickej fixácii strmienka v oválnom okienku, a tým aj k prevodovej poruche sluchu
Otoscopia - otoskopia, vyšetrovacia metóda ucha (hlavne bubienka) priamym pozorovaním
Otoscopos - otoskop, ušné zrkadielko, optický prístroj na priame vyšetrenie zvukovodu a bubienka
Otostroboscopia - otostroboskopia, bezprostredné pozorovanie kmitov bubienka pomocou špeciálneho prístroja
Ouabainum - g-strophantinum, g-strofantín, prirodzený glykozid zo semien Strophanthus gratus a listov Acocanthera ouabaio, používa sa ako liek na posilnenie činnosti srdca
Ovalis - oválny, vajcovitý
Ovalocytosis - ovalocytóza, prítomnosť ovalocytov v krvi
Ovalocytus - ovalocyt, oválna, elipsoidná červená krvinka
Ovarialis - ovariálny, vaječníkový
Ovariectomia - ovariektómia, operačné vybratie vaječníka
Ovariocentesis - ovariocentéza, punkcia, nabodnutie vaječníka, vaječníkovej cysty
Ovariocyesis - ovariocyéza, ovariokyéza, tehotenstvo vo vaječníku, mimomaternicové tehotenstvo
Ovariohysterectomia - ovariohysterektómia, operačné vybratie vaječníka a maternice
Ovariomania - ovariománia, chorobné zvýšenie pohlavného pudu žien
Ovariopathia - ovariopatia, ochorenie vaječníka (všeobecne)
Ovariosteresis - ovariosteréza, operačné vybratie vaječníka
Ovaritis - ovaritída, zápal vaječníka
Ovárium - vaječník
Oviformis - oviformný, vajcovitý, vajcu podobný
Ovigenesis - ovigenéza, tvorba a vývoj vajíčka
Oviger - vajcovodný
Ovocytus -ovocyt, vaječná bunka
Ovogenesis - ovogenéza, vývoj vajíčka
Ovogeneticus - ovogenetický, vo vzťahu k vývoju vajíčka
Ovoidalis - ovoidálny, vajcovitý, podobný vajcu
Ovolemma - ovoléma, bunková blana vajíčka
Ovonucleus - ovonukleus, vaječné jadro
Ovoplasma - ovoplazma, cytoplazma vajíčka
Ovotestis - obojaká pohlavná žľaza obsahujúca tkanivo vaječníka aj semenníka
Ovulácia - vývin a uvoľnenie vajíčka pripraveného na oplodnenie spermiou. Zvyčajne nastáva raz v jednom a raz v druhom vaječníku.
Ovulatio - ovulácia, ovifikácia, periodické uvoľňovanie zrelého vajíčka z vaječníka
Ovulatorius - ovulačný, týkajúci sa ovulácie
Ovulum - vajíčko
Oxalaemia - oxalémia, prítomnosť soli kyseliny šťaveľovej v krvi
Oxyaesthesia - oxyestézia, zvýšená citlivosť
Oxyblepsia - oxyblepsia, nadmerne ostré videnie (oxyopia)
Oxydatio - oxidácia, chemická reakcia, pri ktorej do molekuly chemickej látky vstupuje atóm kyslíka (oxygenácia) alebo sa stráca jeden alebo viac elektrónov
Oxydatus - okysličený
Oxydum - zlúčenina prvku s kyslíkom
Oxygenasis - oxygenáza, enzým, ktorý katalyzuje priamy prenos a zabudovávanie kyslíka do molekuly substrátu
Oxygenatio - oxygenácia, chemická reakcia, pri ktorej do molekuly látky vstupuje atóm kyslíka
Oxygenium - kyslík, prvok chem. zn. O
Oxygenoterapia - liečba kyslíkom
Oxygenotherapia - oxygenoterapia, liečebné používanie kyslíka, liečba kyslíkom
Oxygeusia - oxygeúzia, abnormálne vyvinutá chuť
Oxyhaemoglobinum - oxyhemoglobín, okysličené krvné farbivo
Oxylalia - oxylália, abnormálne rýchla reč
Oxymetria - oxymetria, meranie, zisťovanie obsahu kyslíka v krvi
Oxyopia - oxyopia, abnormálne ostré videnie (oxyblepsia)
Oxypathia - oxypatia, hromadenie neoxidovateľných kyselín v tele s následnou acidózou
Oxyphilia - oxyfília, schopnosť prijímať kyslé farbivá (acidofília)
Oxyrygmia - oxyrygmia, pálenie s regurgitáciou kyslých látok zo žalúdka
Oxytocia - oxytocia, rýchly pôrod
Oxyuriáza - choroba vyvolaná mrľami
Ozonum - ozón, forma kyslíka, ktorá má molekulu zloženú z troch atómov kyslíka
Ozostomia - ozostómia, zápach z úst


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI