PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

POSKYTOVANIE KÚPEĽNEJ STAROSTLIVOSTI

Kúpeľná starostlivosť je zabezpečovaná v zmysle zákona NR SR č. 661/2007 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a jeho prílohy č. 6 ”Indikačného zoznamu” v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti). Indikačný zoznam je rozdelený na indikácie poistencov, ktorí nedovŕšili 18. rok veku a poistencov, ktorí dovŕšili 18. rok veku.
Kúpeľná starostlivosť je na základe zákona plne alebo čiastočne hradená z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, ak nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú starostlivosť alebo ústavnú starostlivosť. Jednotlivé choroby, pri ktorých sa kúpeľná starostlivosť plne alebo čiastočne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia, indikačné podmienky a dĺžka liečebného pobytu sú uvedené v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť.
 

Jednotlivé indikácie sú rozdelené do dvoch skupín :

A - indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia a sluľby sú čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia,
B - indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia,
 
Doplatok poistenca pri poskytovaní kúpeľnej starostlivosti za stravovanie a štandardný pobyt na lôžku je zákonom stanovené takito:

- v skupine A - 50 Sk na deň (dospelí aj deti),
- v skupine B - 150 Sk na deň (v I. a IV. štvrťroku),
- v skupine B - 220 Sk na deň (v II. a III. štvrťroku).

 
Za štandardný pobyt na lôžku sa považuje ubytovanie v jednej ubytovacej jednotke s najmenej dvoma posteľami a umiestnenie spoločného sociálneho zariadenia mimo tejto ubytovacej jednotky. Poistenec má v kúpeľnom zariadení zabezpečené štandartné ubytovanie v liečebnom dome zmluvného kúpeľného zariadenia a zdravotnú starostlivosť v zmluvne dohodnutom rozsahu. Poistenec si v kúpeľnom zariadení môže priplatiť za vyšší štandard liečebného domu, jednoposteľovú izbu, výberovú stravu a ďalšie služby a liečebné procedúry, ktoré si sám dohodne. Poistenec si môže dohodnúť v kúpeľnom zariadení aj nástupný termín.
Nástupný termín je možné si dohodnúť len v lehote stanovenej v zmysle Indikačného zoznamu. V prípade nenastúpenia na kúpeľnú starostlivosť bez udania vážneho dôvodu bude návrh vyradený z evidencie.

Ambulantná kúpeľná starostlivosť

Poistencovi moľno na jeho žiadosť namiesto indikovanej ústavnej kúpeľnej starostlivosti poskytnúť indikovanú ambulantnú kúpeľnú starostlivosť. V tomto prípade sa zo zdravotného poistenia uhrádzajú náklady za vyšetrenie a liečenie poistenca v kúpeľnej liečebni v zmluvne dohodnutom rozsahu.

Dĺžka pobytu kúpeľnej starostlivosti

Dĺžka pobytu pri kúpeľnej starostlivosti je uvedená pri jednotlivých indikáciách Indikačného zoznamu, spravidla 21 - 28 dní.

Nehradenie kúpeľnej starostlivosti

V zmysle zákona č. 661/2007 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa na základe verejného zdravotného poistenia neuhrádza zdravotná starostlivosť, ktorá nie je indikovaná zo zdravotných dôvodov, rehabilitačná kúpeľná starostlivosť, ktorú si sám poistenec dohodol v kúpeľoch bez vystavenia návrhu na kúpeľnú starostlivosť príslušným lekárom uvedeným pri jednotlivých indikáciách Indikačného zoznamu a bez predchádzajúceho súhlasu poisťovne.

Cestovné náhrady pri kúpeľnej starostlivosti nie sú hradené.

Indikačný zoznam neuvádza zoznam kúpeľných zariadení pri jednotlivých indikáciách, preto je potrebné pri výbere kúpeľného zariadenia sa poradiť s navrhujúcim lekárom a zdravotnou poisťovňou a neuvádza indikácie na tzv. ”X”, ktorých platnosť bola ukončená 31.12.2004.
 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI