PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

STRUČNÝ ČÍSELNÍK - CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY
 (I 00 - I 99)

Nezahŕňa: niektoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde (P00 - P96)
niektoré infekčné a parazitárne choroby (A00 - B99)
komplikácie ťarchavosti, pôrodu a popôrodia (O00 - O99)
vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie (Q00 - Q99)
choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok (E00 - E90)
poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin (S00 - T98)
nádory (C00 - D48)
subjektívne a objektívne príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde (R00 - R99)
systémové poruchy spojivového tkaniva (M30 - M36)
prechodné mozgové ischemické ataky a podobné syndrómy (G45.-)
Zoznam obsahuje tieto skupiny položiek
I00 - I02 Akútna reumatická horúčka
I05 - I09 Zdĺhavé reumatické choroby srdca
I10 - I15 Hypertenzné choroby
I20 - I25 Ischemické choroby srdca
I26 - I28 Cor pulmonale a choroby pľúcneho obehu
I30 - I52 Iné choroby srdca
I60 - I69 Cievne choroby mozgu
I70 - I79 Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc
I80 - I89 Choroby žíl, miazgových ciev a uzlín nezatriedené inde
I95 - I99 Iné a nešpecifikované choroby obehovej sústavy
Hviezdičkami sú vyznačené tieto položky
I32* Zápal osrdcovníka pri chorobách zatriedených inde
I39* Zápal vnútrosrdia a chlopňové chyby pri chorobách zatriedených inde
I41* Zápal srdcového svalu - myokarditída pri chorobách zatriedených inde
I43* Kardiomyopatia pri chorobách zatriedených inde
I52* Iné choroby srdca pri chorobách zatriedených inde
I68* Cievne choroby mozgu pri chorobách zatriedených inde
I79* Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc pri chorobách zatriedených inde
I98* Iné choroby obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde

AKÚTNA REUMATICKÁ HORÚČKA (I00 - I02)

I 00 Reumatická horúčka bez zmienky o postihnutí srdca


I01 Reumatická horúčka s postihnutím srdca
I01.0 Akútna reumatická perikarditída
I01.1 Akútna reumatická endokarditída
I01.2 Akútna reumatická myokarditída
I01.8 Iná akútna reumatická choroba srdca
I01.9 Bližšie neurčená akútna reumatická choroba srdca

I02 Reumatická chorea
I02.0 Reumatická chorea s postihnutím srdca
I02.9 Reumatická chorea bez postihnutia srdca

ZDĹHAVÉ REUMATICKÉ CHOROBY SRDCA (I05 - I09)

I05 Reumatické choroby mitrálnej chlopne
I05.0 Mitrálna stenóza
I05.1 Reumatická mitrálna insuficiencia
I05.2 Mitrálna stenóza s insuficienciou
I05.8 Iná choroba mitrálnej chlopne
I05.9 Bližšie neurčená choroba mitrálnej chlopne

I06 Reumatické choroby aortálnej chlopne
I06.0 Reumatická aortálna stenóza
I06.1 Reumatická aortálna insuficiencia
I06.2 Reumatická aortálna stenóza s insuficienciou
I06.8 Iné reumatické choroby aortálnej chlopne
I06.9 Bližšie neurčená reumatická choroba aortálnej chlopne

I07 Reumatické choroby trikuspidálnej chlopne
I07.0 Trikuspidálna stenóza
I07.1 Trikuspidálna insuficiencia
I07.2 Zúženie trikuspidálnej chlopne s insuficienciou
I07.8 Iné choroby trikuspidálnej chlopne
I07.9 Bližšie neurčená choroba trikuspidálnej chlopne

I08 Choroby viacerých chlopní
I08.0 Poruchy mitrálnej a aortálnej chlopne
I08.1 Poruchy mitrálnej aj trikuspidálnej chlopne
I08.2 Poruchy aortálnej aj trikuspidálnej chlopne
I08.3 Kombinované poruchy mitrálnej, aortálnej a trikuspidálnej chlopne
I08.8 Iné choroby viacerých chlopní
I08.9 Bližšie neurčená choroba viacerých chlopní

I09 Iné reumatické choroby srdca
I09.0 Reumatická myokarditída
I09.1 Reumatické choroby endokardu, chlopňa bližšie neurčená
I09.2 Chronická reumatická perikarditída
I09.8 Iné špecifikované reumatické choroby srdca
I09.9 Bližšie neurčená reumatická choroba srdca

HYPERTENZNÉ  CHOROBY (I10 - I15)

I10 Esenciálna (primárna) hypertenzia
I11 Hypertenzná choroba srdca
I11.0 Hypertenzná choroba srdca so srdcovým zlyhaním (kongestívnym)
I11.9 Hypertenzná choroba srdca bez srdcového zlyhania (kongestívneho)

I12 Hypertenzná choroba obličiek
I12.0 Hypertenzná choroba obličiek s renálnym zlyhaním
I12.9 Hypertenzná choroba obličiek bez renálneho zlyhania

I13 Hypertenzná choroba srdca a obličiek
I13.0 Hypertenzná choroba srdca a obličiek so srdcovým zlyhaním (kongestívnym)
I13.1 Hypertenzná choroba srdca a obličiek s obličkovým zlyhaním
I13.2 Hypertenzná choroba srdca a obličiek so srdcovým (kongestívnym) aj obličkovým zlyhaním
I13.9 Bližšie neurčená hypertenzná choroba srdca a obličiek

I15 Sekudnárna hypertenzia
I15.0 Renovaskulárna hypertenzia
I15.1 Sekundárna hypertenzia zapríčinená inými chorobami obličiek
I15.2 Sekundárna hypertenzia zapríčinená endokrinnými poruchami
I15.8 Iná sekundárna hypertenzia
I15.9 Bližšie neurčená sekundárna hypertenzia

ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDCA (I20 - I25)

I20 Angina pectoris - hrudníková angína
I20.0 Nestabilná angína
I20.1 Angina pectoris s dokázanými spazmami
I20.8 Iné formy hrudníkovej angíny
I20.9 Nešpecifikovaná angina pectoris

I21 Akútny infarkt myokardu
21.0 Akútny transmurálny infarkt myokardu prednej steny
I21.1 Akútny transmurálny infarkt myokardu spodnej steny
I21.2 Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach
I21.3 Akútny transmurálny infarkt myokardu na nešpecifikovanom mieste
I21.4 Akútny subendokardiálny infarkt myokardu
I21.9 Bližšie neurčený akútny infarkt myokardu

I22 Ďalší infarkt myokardu
I22.0 Ďalší infarkt myokardu prednej steny
I22.1 Ďalší infarkt myokardu spodnej steny
I22.8 Ďalší infarkt myokardu na iných miestach
I22.9 Ďalší infarkt myokardu na neurčenom mieste

I23 Niektoré terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu
I23.0 Hemoperikard ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.1 Defekt predsieňovej priehradky ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.2 Defekt komorovej priehradky ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.3 Ruptúra srdcovej steny bez hemoperikardu ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte
myokardu
I23.4 Ruptúra chordae tendineae ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.5 Ruptúra papilárneho svalu ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.6 Trombóza predsiene, predsieňového uška a komory ako terajšia komplikácia po akútnom
infarkte myokardu
I23.8 Iné terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu

I24 Iné akútne formy ischemickej choroby srdca
I24.0 Koronárna trombóza, ktorá nemá za následok infarkt myokardu
I24.1 Dresslerov syndróm
I24.8 Iné formy akútnej ischemickej choroby srdca
I24.9 Bližšie neurčená akútna ischemická choroba srdca

I25 Chronická ischemická choroba srdca
I25.0 Aterosklerotická srdcovocievna choroba
I25.1 Aterosklerotická choroba srdca
I25.2 Starý infarkt myokardu
I25.3 Aneuryzma srdca
I25.4 Aneuryzma koronárnej artérie
I25.5 Ischemická kardiomyopatia
I25.6 Nebolestivá (tichá) ischémia myokardu
I25.8 Iné bližšie určené formy chronickej ischemickej choroby srdca
I25.9 Bližšie neurčená chronická ischemická choroba srdca

COR PULMONALE A CHOROBY PĽÚCNEHO OBEHU (I26 - I28)

I26 Pľúcna embólia
I26.0 Pľúcna embólia so zmienkou o akútnom cor pulmonale
I26.9 Pľúcna embólia bez zmienky o akútnom cor pulmonale

I27 Iné typy cor pulmonale (pľúcneho srdca)
I27.0 Primárna pľúcna hypertenzia
Pľúcna hypertenzia (arteriálna) (idiopatická) (primárna)
I27.1 Srdcová choroba pri kyfoskolióze
I27.8 Iné špecifikované formy pľúcneho srdca
I27.9 Nešpecifikovaná forma pľúcneho srdca
Chronická kardiopulmonálna choroba
Cor pulmonae (chronické) NS

I28 Iné choroby pľúcnych ciev
I28.0 Artériovenózna píšťala pľúcnych ciev
I28.1 Aneuryzma pľúcnej artérie
I28.8 Iné špecifikované choroby pľúcnych ciev
Ruptúra pľúcnej cievy
Stenóza pľúcnej cievy
Striktúra pľúcnej cievy
I28.9 Nešpecifikovaná choroba pľúcnych ciev

INÉ CHOROBY SRDCA (I30 - I52)

I30 Akútny zápal osrdcovníka - pericarditis acuta
I30.0 Akútna nešpecifikovaná idiopatická perikarditída
I30.1 Infekčná perikarditída
I30.8 Iné formy akútnej perikarditídy
I30.9 Akútna perikarditída bližšie neurčená

I31 Iné choroby osrdcovníka
I31.0 Chronická adhezívna perikarditída
I31.1 Chronická konstriktívna perikarditída
I31.2 Hemoperikard nezatriedený inde
I31.3 Perikardový výpotok (nezápalový)
I31.8 Iné špecifikované choroby perikardu
I31.9 Bližšie neurčená choroba perikardu

I32* Zápal osrdcovníka pri chorobách zatriedených inde
I32.0* Perikarditída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde
I32.1* Perikarditída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
I32.8* Perikarditída pri iných chorobách zatriedených inde

I33 Akútny a subakútny zápal vnútrosrdia
I33.0 Akútna a subakútna infekčná endokarditída
I33.9 Bližšie neurčená akútna endokarditída

I34 Nereumatické choroby mitrálnej chlopne
I34.1 Prolaps mitrálnej chlopne
I34.2 Nereumatická stenóza mitrálnej chlopne
I34.8 Iné nereumatické choroby mitrálnej chlopne
I34.9 Nešpecifikovaná nereumatická choroba mitrálnej chlopne

I35 Nereumatické choroby aortálnej chlopne
I35.0 Stenóza aortálnej chlopne
I35.1 Aortálna insuficiencia (chlopňová)
I35.2 Aortálne (chlopňové) zúženie s nedovieravosťou
I35.8 Iné choroby aortálnej chlopne
I35.9 Nešpecifikovaná choroba aortálnej chlopne

I36 Nereumatické choroby trikuspidálnej chlopne
I36.0 Nereumatická stenóza trojcípej chlopne
I36.1 Nereumatická insuficiencia trojcípej chlopne
I36.2 Nereumatické trikuspidálne (chlopňové) zúženie s nedovieravosťou
I36.8 Iné nereumatické choroby trojcípej chlopne
I36.9 Nešpecifikovaná nereumatická choroba trikuspidálnej chlopne

I37 Choroby pulmonálnej chlopne
I37.0 Stenóza chlopne pľúcnicového kmeňa
I37.1 Insuficiencia chlopne pľúcnicového kmeňa
I37.2 Zúženie a nedovieravosť chlopne pľúcnicového kmeňa
I37.8 Iné choroby pľúcnicovej chlopne
I37.9 Bližšie neurčená choroba pľúcnicovej chlopne

I38 Zápal vnútrosrdia - endokarditída - nešpecifikovanej chlopne

I39* Zápal vnútrosrdia - endokarditída
- chlopňové chyby pri chorobách zatriedených inde
I39.0* Poruchy mitrálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde
I39.1* Poruchy aortálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde
I39.2* Poruchy trikuspidálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde
I39.3* Poruchy chlopne pľúcnicového kmeňa pri chorobách zatriedených inde
I39.4* Poruchy viacerých chlopní pri chorobách zatriedených inde
I39.8* Endokarditída neurčenej chlopne pri chorobách zatriedených inde

I40 Akútny zápal srdcového svalu - myocarditis acuta
I40.0 Infekčná myokarditída
I40.1 Izolovaná myokarditída
I40.8 Iná akútna myokarditída
I40.9 Bližšie neurčená akútna myokarditída

I41* Zápal srdcového svalu - myokarditída
- pri chorobách zatriedených inde
I41.0* Myokarditída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde
I41.1* Myokarditída pri vírusových chorobách zatriedených inde
I41.2* Myokarditída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
I41.8* Myokarditída pri iných chorobách zatriedených inde

I42 Kardiomyopatia
I42.0 Dilatačná kardiomyopatia
I42.1 Obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia
I42.2 Iná hypertrofická kardiomyopatia
I42.3 Endomyokardová (eozinofilná) choroba
I42.4 Endokardová fibroelastóza
I42.5 Iná reštriktívna kardiomyopatia
I42.6 Alkoholová kardiomyopatia
I42.7 Kardiomyopatia vyvolaná liekmi a inými vonkajšími látkami
I42.8 Iné kardiomyopatie
I42.9 Bližšie neurčená kardiomyopatia

I43* Kardiomyopatia pri chorobách zatriedených inde
I43.0* Kardiomyopatia pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
I43.1* Kardiomyopatia pri metabolických chorobách
I43.2* Kardiomyopatia pri poruchách výživy NS
I43.8* Kardiomyopatia pri iných chorobách zatriedených inde

I44 Átrioventrikulárna blokáda a blokáda ľavého ramienka
I44.0 Átrioventrikulárna blokáda prvého stupňa
I44.1 Átrioventrikulárna blokáda druhého stupňa
I44.2 Úplná átrioventrikulárna blokáda
I44.3 Iná bližšie neurčená átrioventrikulárna blokáda
I44.4 Ľavá predná fascikulárna blokáda
I44.5 Ľavá zadná fascikulárna blokáda
I44.6 Iná bližšie neurčená fascikulárna blokáda
I44.7 Bližšie neurčená blokáda ľavého ramienka

I45 Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov
I45.0 Pravá fascikulárna blokáda
I45.1 Iná a neurčená blokáda pravého ramienka
I45.2 Bifascikulárna blokáda
I45.3 Trifascikulárna blokáda
I45.4 Nešpecifikovaná intraventrikulárna blokáda
I45.5 Iná špecifikovaná srdcová blokáda
I45.6 Preexcitačný syndróm
I45.8 Iné špecifikované poruchy vedenia
I45.9 Bližšie neurčená porucha vedenia

I46 Zastavenie srdca
I46.0 Zastavenie srdca s úspešnou resuscitáciou
I46.1 Náhla srdcová smrť takto opísaná
I46.9 Nešpecifikované zastavenie srdca

I47 Paroxyzmálna tachykardia
I47.0 Komorová arytmia reentry
I47.1 Supraventrikulárna tachykardia
I47.2 Komorová tachykardia
I47.9 Nešpecifikovaná paroxyzmálna tachykardia

I48 Predsieňová fibrilácia a flater

I49 Iné srdcové arytmie
I49.0 Komorová fibrilácia a flater
I49.1 Predčasná depolarizácia predsiení
I49.2 Predčasná junkčná depolarizácia
I49.3 Predčasná depolarizácia komôr
I49.4 Iná a bližšie neurčená predčasná depolarizácia
I49.5 Syndróm chorého sínusu
I49.8 Iné bližšie určené srdcové arytmie
I49.9 Bližšie neurčená srdcová arytmia

I50 Srdcové zlyhanie
I50.0 Kongestívne srdcové zlyhanie
I50.1 Zlyhanie ľavej komory
I50.9 Bližšie neurčené srdcové zlyhanie

I51 Komplikácie srdcových chorôb
a nepresne opísané choroby srdca
I51.0 Získaný defekt srdcovej priehradky
I51.1 Ruptúra chordae tendineae nezatriedená inde
I51.2 Ruptúra papilárneho svalu nezatriedená inde
I51.3 Intrakardiálna trombóza nezatriedená inde
I51.4 Bližšie neurčená myokarditída
I51.5 Degenerácia myokardu
I51.6 Bližšie neurčená kardiovaskulárna choroba
I51.7 Kardiomegália
I51.8 Iné nepresne určené srdcové choroby
I51.9 Bližšie neurčená srdcová choroba

I52* Iné choroby srdca pri chorobách zatriedených inde
I52.0* Iné choroby srdca pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde
I52.1* Iné choroby srdca pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
I52.8* Iné choroby srdca pri iných chorobách zatriedených inde

CIEVNE CHOROBY MOZGU (I60 - I69)

I60 Subarachnoidálne krvácanie
I60.0 Subarachnoidálne krvácanie zo zátoky vnútornej krčnice
I60.1 Subarachnoidálne krvácanie z arteria cerebri media
I60.2 Subarachnoidálne krvácanie z a. communicans arterior
I60.3 Subarachnoidálne krvácanie z a. communicans posterior
I60.4 Subarachnoidálne krvácanie z arteria basilaris
I60.5 Subarachnoidálne krvácanie z arteria vertebralis
I60.6 Subarachnoidálne krvácanie z iných intrakraniálnych artérií
I60.7 Subarachnoidálne krvácanie z bližšie neurčenej intrakraniálnej artérie
I60.8 Iné subarachnoidálne krvácanie
I60.9 Bližšie neurčené subarachnoidálne krvácanie

I61 Mozgové - intracerebrálne - krvácanie
I61.0 Subkortikálne intracerebrálne krvácanie do hemisféry
I61.1 Kortikálne intracerebrálne krvácanie do hemisféry
I61.2 Bližšie neurčené intracerebrálne krvácanie do hemisféry
I61.3 Intracerebrálne krvácanie do mozgového kmeňa
I61.4 Intracerebrálne krvácanie do mozočka
I61.5 Vnútrokomorové intracerebrálne krvácanie
I61.6 Intracerebrálne krvácanie na viacerých miestach
I61.8 Iné intracerebrálne krvácanie
I61.9 Bližšie neurčené intracerebrálne krvácanie

I62 Iné neúrazové vnútrolebkové krvácanie
I62.0 Subdurálne krvácanie (akútne) (netraumatické)
I62.1 Netraumatické extradurálne krvácanie
I62.9 Bližšie neurčené vnútrolebkové krvácanie (netraumatické)

I63 Mozgový infarkt
I63.0 Mozgový infarkt vyvolaný trombózou precerebrálnych artérií
I63.1 Mozgový infarkt vyvolaný embolizáciou precerebrálnych artérií
I63.2 Mozgový infarkt vyvolaný bližšie neurčenou oklúziou
alebo stenózou precerebrálnych artérií
I63.3 Mozgový infarkt vyvolaný trombózou mozgových artérií
I63.4 Mozgový infarkt vyvolaný embolizáciou mozgových artérií
I63.5 Mozgový infarkt vyvolaný bližšie neurčenou oklúziou
alebo stenózou mozgových artérií
I63.6 Mozgový infarkt vyvolaný nepyogénnou mozgovou venóznou trombózou
I63.8 Iný mozgový infarkt
I63.9 Bližšie neurčený mozgový infarkt

I64 Porážka - apoplexia - nešpecifikovaná ako krvácanie alebo infarkt
Mozgovocievna príhoda NS

I65 Oklúzia a stenóza mimolebkových (precerebrálnych) tepien,
ktorá nevyvoláva mozgový infarkt
I65.0 Oklúzia a stenóza vertebrálnej artérie
I65.1 Oklúzia a stenóza bazilárnej artérie
I65.2 Oklúzia a stenóza krčnice
I65.3 Oklúzia a stenóza viacerých a obojstranných precerebrálnych artérií
I65.8 Oklúzia a stenóza inej precerebrálnej artérie
I65.9 Oklúzia a stenóza bližšie neurčenej precerebrálnej artérie
Precerebrálna artéria NS

I66 Oklúzia a stenóza mozgových tepien,
ktorá nevyvoláva mozgový infarkt
I66.0 Oklúzia a stenóza arteria cerebri media
I66.1 Oklúzia a stenóza arteria cerebri anterior
I66.2 Oklúzia a stenóza arteria cerebri posterior
I66.3 Oklúzia a stenóza mozočkových artérií
I66.4 Oklúzia a stenóza viacerých a obojstranných mozgových artérií
I66.8 Oklúzia a stenóza inej mozgovej artérie
I66.9 Oklúzia a stenóza bližšie neurčenej mozgovej artérie

I67 Iné cievne choroby mozgu

I67.0 Nepuknutý rázštep mozgových artérií
I67.1 Nepuknutá mozgová aneuryzma
I67.2 Mozgová ateroskleróza
I67.3 Progresívna cievna leukoencefalopatia
I67.4 Hypertenznú encefalopatiu
I67.5 Choroba moyamoya
I67.6 Nepyogénna trombóza intrakraniálneho venózneho systému
I67.7 Mozgová arteritída nezatriedená inde
I67.8 Iné bližšie určené cerebrovaskulárne choroby
I67.9 Bližšie neurčená cerebrovaskulárna choroba

I68* Cievne choroby mozgu pri chorobách zatriedených inde
I68.0* Mozgová amyloidová angiopatia (E85.-†)
I68.1* Mozgová arteritída pri infekčných a parazitárnych chorobách
I68.2* Mozgová arteritída pri iných chorobách zatriedených inde
I68.8* Iné cerebrovaskulárne poruchy pri chorobách zatriedených inde

I69 Neskoré následky cievnych mozgových chorôb
Poznámka: Táto položka sa má použiť na označenie stavov pod I60 - I67 ako príčin neskorých následkov, ktoré sú zatriedené inde. Zahŕňa stavy označené vyslovene ako také, alebo ako neskoré následky, alebo také stavy, ktoré pretrvávajú rok a dlhšie od začiatku ochorenia, ktoré ich zapríčinilo.
I69.0 Neskoré následky subarachnoidálneho krvácania
I69.1 Neskoré následky intracerebrálneho krvácania
I69.2 Neskoré následky neúrazového intrakraniálneho krvácania
I69.3 Neskoré následky mozgového infarktu
I69.4 Neskoré následky porážky neoznačenej ako krvácanie alebo infarkt
I69.8 Neskoré následky iných a bližšie neurčených cerebrovaskulárnych chorôb

CHOROBY TEPIEN, TEPNIČIEK A VLÁSOČNÍC (I70 - I79)

I70 Ateroskleróza
I70.0 Ateroskleróza aorty
I70.1 Ateroskleróza renálnej artérie
I70.2 Ateroskleróza končatinových artérií
I70.8 Ateroskleróza iných artérií
I70.9 Generalizovaná a bližšie neurčená ateroskleróza

I71 Vydutina - aneuryzma a rázštepová vydutina aorty
- aneurysma dissecans aorty
I71.0 Rázštep aorty (ktorejkoľvek časti)
I71.1 Puknutá aneuryzma hrudníkovej aorty
I71.2 Aneuryzma hrudníkovej aorty bez zmienky o puknutí
I71.3 Puknutá aneuryzma brušnej aorty
I71.4 Aneuryzma brušnej aorty bez zmienky o puknutí
I71.5 Puknutá aneuryzma torakoabdominálnej aorty
I71.6 Aneuryzma torakoabdominálnej aorty bez zmienky o puknutí
I71.8 Puknutá aneuryzma aorty na bližšie neurčenom mieste
I71.9 Aneuryzma aorty na bližšie neurčenom mieste bez zmienky o puknutí

I72 Iné vydutiny
I72.0 Aneuryzma krčnice
I72.1 Aneuryzma artérie hornej končatiny
I72.2 Aneuryzma obličkovej artérie
I72.3 Aneuryzma bedrovej artérie
I72.4 Aneuryzma artérie dolnej končatiny
I72.8 Aneuryzma iných bližšie určených artérií
I72.9 Aneuryzma na bližšie neurčenom mieste

I73 Iné choroby periférnych ciev
I73.0 Raynaudov syndróm
I73.1 Tromboangitis obliterans [Buerger]
I73.8 Iné bližšie určené periférne cievne choroby
I73.9 Bližšie neurčená periférna cievna choroba

I74 Arteriálna embólia a trombóza
I74.0 Embólia a trombóza brušnej aorty
I74.1 Embólia a trombóza iných a bližšie neurčených častí aorty
I74.2 Embólia a trombóza artérií horných končatín
I74.3 Embólia a trombóza artérií dolných končatín
I74.4 Bližšie neurčená embólia a trombóza artérií končatín
I74.5 Embólia a trombóza bedrovej artérie
I74.8 Embólia a trombóza iných artérií
I74.9 Embólia a trombóza bližšie neurčenej artérie

I77 Iné choroby tepien a tepničiek
I77.0 Získaná artériovenózna fistula
I77.1 Striktúra artérie
I77.2 Ruptúra artérie
I77.3 Arteriálna fibromuskulárna dysplázia
I77.4 Syndróm kompresie arteria coeliaca
I77.5 Nekróza artérie
I77.6 Nešpecifikovaná arteritída
I77.8 Iné bližšie určené choroby artérií a arteriol
I77.9 Bližšie neurčená choroba artérií a arteriol

I78 Choroby vlásočníc
I78.0 Teleangiektasia hereditaria haemorrhagica
I78.1 Nenádorový névus
I78.8 Iné choroby kapilár
I78.9 Bližšie neurčená choroba kapilár

I79* Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc
pri chorobách zatriedených inde
I79.0* Aneuryzma aorty pri chorobách zatriedených inde
I79.1* Aortitída pri chorobách zatriedených inde
I79.2* Periférna angiopatia pri chorobách zatriedených inde
I79.8* Iné poruchy artérií, arteriol a kapilár pri chorobách zatriedených inde

CHOROBY ŽÍL, MIAZGOVÝCH CIEV A UZLÍN NEZATRIEDENÉ INDE (I80 - I89)

I80 Zápal žíl - phlebitis et thrombophlebitis
I80.0 Flebitída a tromboflebitída povrchových ciev dolných končatín
I80.1 Flebitída a tromboflebitída femorálnej vény
I80.2 Flebitída a tromboflebitída iných hlbokých ciev dolných končatín
I80.3 Bližšie neurčená flebitída a tromboflebitída dolných končatín
I80.8 Flebitída a tromboflebitída na iných miestach
I80.9 Flebitída a tromboflebitída na bližšie neurčenom mieste

I81 Trombóza vrátnice (venae portae)

I82 Iná žilová embólia a trombóza
I82.0 Buddov-Chiariho syndróm
I82.1 Thrombophlebitis migrans
I82.2 Embólia a trombóza dutej žily
I82.3 Embólia a trombóza obličkovej žily
I82.8 Embólia a trombóza iných bližšie určených žíl
I82.9 Embólia a trombóza bližšie neurčenej žily

I83 Kŕčové žily - varixy dolných končatín
I83.0 Varikózne žily dolných končatín s vredom
I83.1 Varikózne žily dolných končatín so zápalom
I83.2 Varikózne žily dolných končatín s vredom a zápalom
I83.9 Varikózne žily dolných končatín bez vredu alebo zápalu

I84 Hemoroidy
I84.0 Vnútorné trombózované hemoroidy
I84.1 Vnútorné hemoroidy s inými komplikáciami
I84.2 Vnútorné hemoroidy bez komplikácie
I84.3 Vonkajšie trombózované hemoroidy
I84.4 Vonkajšie hemoroidy s inými komplikáciami
I84.5 Vonkajšie hemoroidy bez komplikácie
I84.6 Zvyškové hemoroidálne kožné lalôčiky
I84.7 Nešpecifikované trombózované hemoroidy
I84.8 Nešpecifikované hemoroidy s inými komplikáciami
I84.9 Bližšie neurčené hemoroidy bez komplikácie

I85 Kŕčové žily pažeráka - ezofágové varixy
I85.0 Ezofágové varixy s krvácaním
I85.9 Ezofágové varixy bez krvácania

I86 Kŕčové žily v iných lokalizáciách
I86.0 Podjazykové varixy
I86.1 Mieškové varixy
I86.2 Panvové varixy
I86.3 Varixy vulvy
I86.4 Žalúdkové varixy
I86.8 Varikózne žily na iných bližšie označených miestach

I87 Iné choroby žíl
I87.0 Postflebitický syndróm
I87.1 Kompresia žily
I87.2 Žilová insuficiencia (chronická) (periférna)
I87.8 Iné bližšie určené choroby žíl
I87.9 Nešpecifikovaná choroba vény

I88 Nešpecifická lymfadenitída
I88.0 Nešpecifická mezenterická lymfadenitída
I88.1 Chronická lymfadenitída okrem mezenterickej
I88.8 Iná nešpecifická lymfadenitída
I88.9 Bližšie neurčená nešpecifická lymfadenitída

I89 Iné neinfekčné choroby lymfatických ciev a uzlín
I89.0 Lymfedém nezatriedený inde
I89.1 Lymfangitída
I89.8 Iné bližšie určené neinfekčné choroby lymfatických ciev
a lymfatických uzlín
I89.9 Bližšie neurčená neinfekčná choroba lymfatických ciev
a lymfatických uzlín

INÉ A NEŠPECIFIKOVANÉ CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY (I95 - I99)

I95 Hypotenzia
I95.0 Idiopatická hypotenzia
I95.1 Ortostatická hypotenzia
I95.2 Hypotenzia zavinená liekmi
I95.8 Iná hypotenzia - Chronická hypotenzia
I95.9 Bližšie neurčená hypotenzia

I97 Pozákrokové poruchy obehovej sústavy nezatriedené inde
I97.0 Postkardiotomický syndróm
I97.1 Iné funkčné poruchy po operáciách srdca
I97.2 Syndróm postmastektomického lymfedému
I97.8 Iné pozákrokové poruchy obehovej sústavy nezatriedené inde
I97.9 Bližšie neurčené pozákrokové poruchy obehovej sústavy

I98* Iné choroby obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde
I98.0* Kardiovaskulárny syfilis
I98.1* Srdcovocievne poruchy pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
I98.2* Pažerákové varixy pri chorobách zatriedených inde
I98.8* Iné bližšie určené poruchy obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde

I99 Iné a nešpecifikované choroby obehovej sústavy


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI