PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

R

R(h)aphe - šev
r. p. ab. - zkratka pre reziduá post abortum (po potrate)
r. p. p. - skratka pre reziduá post partum (po pôrode)
Ra - chem. značka rádia (radium)
Rabidus - zúrivý, šialený
Rabies - zúrivosť
Rabiosus - rabiózny, zúrivý, nahnevaný, besný
Racemosus - racemózny, zrnkovitý, hroznovitý
Racemus - stopka, hrozno
Rachitída - krivica
Rachitis - krivica
Rad - predtým používaná jednotka absorpčnej dávky rádioaktívneho žiarenia (1 Gy = 100 rad)
Radialis - radiálny, lúčovitý, vretenný
Radians - žiariaci, vyžarujúci
Radiatio - rozbiehanie, vetvenie
Radiatus - vetvený, rozbiehajúci sa, lúčovitý, majúci lúče
Radicalis - radikálny, základný, idúci ku koreňu
Radicula - korienok
Radicularis - radikulárny, koreňový
Radiculopathia - radikulopatia, ochorenie miechových koreňov
Radioactivus - rádioaktívny, týkajúci sa rádioaktivity, majúci schopnosť rádioaktívneho rozpadu
Radioangiographia - radioangiografia, izotopová metóda umožňujúca určiť rýchlosť krvného prúdu
Radiobiologia - rádiobiológia, odvetvie biológie zaoberajúce sa účinkami rádioaktívneho žiarenia na organizmus
Radiocalcium - rádioaktívny izotop vápnika (napr. 45Ca)
Radiocarboneum -rádioaktívny izotop uhlíka ( 14C)
Radiocardiographia - rádiokardiografia, v rtg diagnostike röntgenové znázornenie srdcových dutín pomocou kontrastnej látky
Radiochemia - rádiochémia, vedný odbor využívajúci chemické poznatky na štúdium rádioaktivity a znalostí o rádioizotopoch na chemické výskumy
Radiochromatographia - rádiochromatografia, chromatografická metóda s využitím jadrového žiarenia pri vyhodnocovaní chromatogramu
Radioelementum - rádioelement, rádioaktívny prvok
Radiogramma - rádiogram, röntgenový snímok
Radiographia - rádiografia, zobrazovanie s použitím rádioaktívneho žiarenia, zobrazovanie pomocou rtg lúčov
Radiolaesio - rádiolézia, poškodenie vzniknuté ožarovaním
Radiologia - rádiológia, náuka o röntgenovom a rádioaktívnom žiarení v oblasti medicíny, zaoberajúce sa diagnostickými a liečebnými možnosťami
Radiologicus - rádiologický, týkajúci sa rádiológie
Radiolucens - svietiaci, prepúšťajúci lúče
Radiolysis - rádiolýza, rozklad zlúčenín účinkom rádioaktívneho žiarenia
Radiometron - rádiometer, prístroj na meranie niektorých fyzikálnych veličín v súvislosti s rádioaktívnym žiarením
Radiomimeticus - rádiomimetický, napodobňujúci účinok rádioaktívneho žiarenia
Radionecrosis - rádionekróza, odumretie tkaniva spôsobené rádioaktívnym žiarením
Radioneuritis - radioneuritída, zápal nervu vyvolaný rádioaktívnym žiarením
Radioopacitas - rádioopacita, nepriepustnosť pre röntgenové lúče
Radioparens - priepustný pre lúče
Radiopathologia - rádiopatológia, odbor patológie zaoberajúci sa chorobami vzniknutými účinkom rádioaktívneho žiarenia
Radiophobia - rádiofóbia, chorobný strach z ožiarenia
Radioprotectivum - rádioprotektívum, ochrana pred rádioaktívnym žiarením
Radioreactio - rádioreakcia, reakcia na ožarovanie
Radioresistens - rádiorezistentný, odolávajúci ožiareniu
Radioresistentia - rádiorezistencia, odolnosť, nízka citlivosť tkanív na rádioaktívne žiarenie
Radioresponsibilis - rádioresponzibilný, reagujúci na ožiarenie
Radioscopia - rádioskopia, vyšetrovanie röntgenovými lúčmi
Radiosensibilitas - rádiosenzibilita, citlivosť tkanív na ožiarenie rádioaktívnymi lúčmi
Radiosensitivus - rádiosenzitívny, citlivý na ožiarenie
Radiotherapia - rádioterapia, liečba choroby ožarovaním
Radiotoxicitas - rádiotoxicita, vlastnosť rádioaktívnych izotopov, ktoré svojím vyžarovaním v organizme môžu vyvolať morfologické a funkčné zmeny
Radium - rádium, prvok zn. Ra
Radiumdermatitis - rádiumdermatitída, zápal kože po ožiarení
Radiumtherapia - rádiumterapia, liečba rádiovým žiarením
Radius - tyč, polomer
Radix - koreň
Ragáda - drobná kožná trhlinka
RAM - v počítači druh pamäte, do ktorej sa môžu zapisovať alebo z nej čítať údaje
Ramificatio - ramifikácia, vetvenie
Ramificatus - vetvený, rozvetvený
Ramosus - vetvený
Ramulus - vetvička
Ramus - vetva
Rana - žaba
Rapiditas - prudkosť, chvat, dravosť
Rapidus - rýchly
Raptus - besnenie, zúrivosť, náhle agresívne jednanie zamerané voči okoliu a sebe, vychádzajúce z neznesiteľnej patickej úzkostnej nálady
Rara avis - niečo zriedkavo sa vyskytujúce, vzácne, neobyčajné
Rarefactio - rarefakcia, prerednutie
Rareficatio - rarefikácia, rednutie, ubúdanie (tkanív, kostí)
Rareficiens - rednúci, vyvolávajúci rednutie
Raritas - rarita, vzácnosť, cennosť
Raro - zriedka
Rarus - riedky, vzácny
Rasilis - hladený, hladký
Rasorium - škrabadlo, škrabák
Rasura - škrabanie
Ratio - dôkaz, opatrenie, pomer, rozum, spôsob, schopnosť
Rationabilis - racionabilný, zhodný s rozumovou úvahou
Rationalis - racionálny, založený na rozume, vychádzajúci z rozumovej úvahy, hospodárny, účelový
Rationalisatio - racionalizácia, využívanie rozumových úvah, zdôrazňovanie zdravého rozumu
Rattus - druh hlodavcov, potkan
Raucedo - chrapot
Raucus - chrapľavý,
Rb - značka pre rubídium
Reabsorpcia - spätné vstrebávanie
Reabsorptio - reabsorpcia, spätné vstrebávanie, pohlcovanie
Reactibilitas - reaktibilita, schopnosť reagovať, vnímať, odpovedať na podnet
Reactio - reakcia, odozva, odpoveď, spätné pôsobenie na podnet
Reactivatio - reaktivácia, schopnosť odpovedať na podnety, obnovenie činnosti, znovuoživenie, nové vzplanutie choroby
Reactivatus - reaktivovaný, schopný činnosti, uvedený do činného stavu
Reactivitas - reaktivita, spôsobilosť organizmu odpovedať na vonkajšie popudy, podnety
Reactivus - reaktívny, schopný reakcie, reagujúci na podnety
Reactometron - reaktometer, prístroj na meranie času reakcie organizmu na vonkajší podnet
Reagens - činidlo, látka vyvolávajúca reakciu
Reaginum - iný výraz pre IgE protilátky
Realimentatio - realimentácia, obnovenie výživy, zlepšovanie stavu výživy
Realis - reálny, skutočný, vecný, hmotný
Realisatio - realizácia, uskutočnenie, vykonanie
Realitas - realita, skutočnosť, súhrn všetkého existujúceho
Reamputatio - reamputácia, ďalšie opakovanie amputácie, korekcia amputácie
Reanimatio - reanimácia, znovuožitie, obnovovanie základných životných funkcií (napr. umelým dýchaním)
Recanalisatio - rekanalizácia, zaistenie, obnovenie cievnej priechodnosti
Recapitulatio - rekapitulácia, opakovanie, zhrnutie základných bodov, myšlienok
Recens - čerstvý, svieži
Recensio - recenzia, posudok, zhodnotenie, ocenenie, kritika
Recenter - čerstvo, práve pripravený
Receptaculum - nádržka, schránka
Receptio - recepcia, prijatie, príjem
Receptivitas - receptivita, receptívnosť, vnímavosť, schopnosť vnímania vonkajších podnetov
Receptor - receptor, molekulová štruktúra bunkovej membrány so špecifickou väzbovou afinitou
Receptum - recept, predpis, ktorým dáva lekár lekárnikovi pokyn, ktorý liek má vydať alebo pripraviť a označiť použitie
Recesívny - ustupujúci
Recessio - recesia, ústupok, odchod stranou
Recessivus - recesívny, ustupujúci
Recessus - ústupok, úsek, zárez, vchlípenina
Recidivatio - recidivácia, recidíva, opakovanie, návrat choroby
Recidivus - recidivujúci, obnovený, vracajúci sa
Recipe - vezmi !
Reciprocatio - vracanie sa, striedanie
Reciprocus - vracajúci sa, obrátený, opačný
Reclamatio - reklamácia, sťažnosť, námietka, žiadosť o nápravu
Reclinatio - reklinácia, ohnutie späť, prehnutie dozadu
Reclinis - opretý, späť položený
Recognitio - rekognícia, preskúmanie, overenie
Recognoscatio - rekognoskácia, preskúmanie, prieskum, zistenie stavu
Recommendatio - rekomendácia, doporučenie
Recompensatio - rekompenzácia, vyrovnanie, náhrada
Recompensatus - vyrovnaný, vyvážený
Recompositus - znovu upravený, uložený
Reconstructio - rekonštrukcia, obnova, znovuzriadenie, uvedenie do pôvodného stavu
Reconvalescens - rekonvalescent, zotavujúci sa po chorobe
Reconvalescentia - rekonvalescencia, obdobie uzdravovania, zotavovania po chorobe
Recreatio - rekreacia, osvieženie, zotavenie
Recrudescens - rekrudeskujúci, opakujúci sa, vracajúci sa, obnovujúci sa (napr. choroba), zhoršenie (choroby)
Recrudescentia - rekrudescencia, opakovanie, znovuvzplanutie, návrat choroby
Rectalis - rektálny, konečníkový
Recte - správne, dobre
Rectificatio - rektifikácia, potvrdenie správnosti
Rectificatus - uvedený na správnu mieru
Rectilineus - priamočiary, priamy
Rectum - konečník
Rectus - priamy, rovný, správny
Recumbens - opätovne ležiaci
Recuperatio - opätovné nadobudnutie (napr. zdravia)
Recurrens - vracajúci sa, zvratný, návratný
Recurvatio - rekurvácia, spätné zakrivenie, ohnutie
Recurvatus - späť, nazad ohnutý, zakrivený
Recyclatio - recyklácia, návrat receptora z vnútra bunky na jej povrch, kde je znova využívaný
Redestillatio - redestilácia, opakovaná destilácia
Redestillatus - redestilovaný, dvakrát destilovaný, prekvapkávaný
Redintegratio - redintegrácia, obnovenie, uvedenie do pôvodného stavu
Redivivus - opäť oživený, vracajúci sa
Reducens - vedúci späť, privádzajúci
Reducibilis - reducibilný, schopný redukcie
Reductasis - reduktáza, enzým spôsobujúci redukciu
Reductio - redukcia, obmedzenie, zmenšenie, chirurgicky - upravenie do pôvodného stavu
Reductivus - redukčný, reduktívny, obmedzujúci, zmenšujúci
Reductor - reduktor, odvádzač, látka poskytujúca elektróny na redukciu inej látky
Reductus - redukovaný, odľahlý, vzdialený, zmenšený
Redundantia - prekypovanie
Reduplicatio - reduplikácia, zdvojenie
Reduplicatus - reduplikovaný, zdvojený
Redux - vracajúci crepitus, vlhký zvučný praskot pri počúvaní pľúc, napr. v treťom štádiu krupóznej pneumónie
Reeducatio - reedukácia, úprava, náprava porušených funkcií rôznych orgánov (hybnosti, sluchu, zraku apod.)
Refectio - opravenie, oprava, oživenie
Referens - podávajúci správu
Reflector - reflektor, osvetlovacie zariadenie, čelné zrkadielko s otvorom odrážajúce pri otolaryngologickom vyšetrovaní svetelné lúče, a tým osvetľujúce dutiny
Reflectorius - reflektorický, týkajúci sa reflexu
Reflexio - reflexia, ohyb, otáčanie
Reflexivus - reflexný, súvisiaci s reflexom, neuvedomovaný
Reflexogenes - reflexogénny, reflexného pôvodu, vyvolávajúci reflex
Reflexologia - reflexológia, náuka o reflexných pohyboch
Reflexometron - reflexometer, prístroj na meranie reflexov
Reflexotherapia - reflexoterapia, reflexná terapia, najčastejšie manipulačná liečba alebo liečebná rehabilitácia využívajúca prostriedky fyzikálnej liečby, pri ktorej sa vhodným spôsobom pôsobí na periférne receptory, najmä tam, kde sú porušené reflexné deje
Reflexus - ohnutý, obrátený späť
Reflux - spätný tok, spätné vyplavovanie
Refluxus - reflux, spätný tok, spätné vyplavovanie, transport tekutej látky vo vnútri dutého orgánu proti smeru toku
Reformatio - reformácia, obnovenie, úprava, náprava
Refractarius - odporujúci, budiaci odpor
Refractio - refrakcia, lom svetelných lúčov pri prechode do iného prostredia
Refractus - zoslabený, zmenšený
Refragatio - odpor, odporovanie
Refraktérny - odporujúci, budiaci odpor
Refrigerans - ochladzujúci
Refrigeratio - refrigerácia, ochladenie, schladenie, zníženie horúčky
Refringens - lomový, vzťahujúci sa k procesu opätovného zlomenia
Refundatio - refundácia, náhrada nákladov
Refusio - refúzia, spätný tok, návrat (napr. obnovenie krvnej cirkulácie, ktorá bola dočasne pozastavená priložením škrtidla na končatinu
Regelatio - regelácia, znovuzmrazenie
Regenerácia - obnova, znovuvytvorenie
Regeneratio - regenerácia, znovuvytvorenie, obnova, náhrada opotrebovaného alebo zničeného tkaniva rovnakým anatomicky aj funkčne rovnocenným tkanivom
Regimen - riadenie, vedenie, stanovenie spôsobu (napr. fyzickej aktivity, diéty, životosprávy)
Regio - smer, hraničná čiara, hranica, oblasť
Regionalis - regionálny, krajový, miestny, vzťahujúci sa k určitej oblasti
Registratio - registrácia, záznam o pozorovaní údajov, úloh, prejavov
Regredujúci - ustupujúci, znovu sa vracajúci
Regressio - regresia, spätný vývoj, návrat jedinca vo vývoji orgánov a funkcií do niektorých z predchádzajúcich etáp vývoja
Regressivus - regresívny, ustupujúci
Regula - pravítko, meradlo, smernica, pravidlo
Regularis - regulérny, pravidelný, normálny, obvyklý
Regulatio - regulácia, riadenie, usmerňovanie, úprava, plánovaný výkon
Regurgitácia - spätný pohyb tekutého obsahu dutých orgánov
Regurgitans - vracajúci sa, spätné prúdenie
Regurgitatio - regurgitácia, spätný pohyb tekutého obsahu dutých orgánov, spätný pohyb prehltnutej potravy zo žalúdka do úst bez zvracania
Rehabilitatio - rehabilitácia, súbor opatrení naprávajúci orgánové defekty a vracajúci porušenú funkciu
Rehydratácia - doplnenie vody v organizme
Reiectio - rejekcia, odmietnutie, zamietnutie, imunitná odpoveď proti transplantovanému tkanivu, ktorá vedie k zničeniu transplantátu
Reimplantatio - reimplantácia, nová implantácia, nové prenesenie tkaniva, orgánu (napr. vsadenie zubov do lôžka)
Reinduratio - reindurácia, znovuobjavenie primárnych syfilitických afektov na tom istom mieste
Reinfectio - nová infekcia, nákaza tou istou chorobou po vyhojení
Reinfekcia - nová infekcia, nákaza tou istou chorobou po vyliečení
Reinfusio - reinfúzia, nová infúzia, nálev
Reinnervatio - reinervácia, obnovenie nervovej kontroly svalu alebo orgánu
Reintegratio - reintegrácia, návrat do pôvodného neporušeného stavu
Reinvocatio - reinvokácia, obnovenie činnosti, reaktivácia
Reiteratio - reiterácia, opätovné opakovanie, obnovovanie
Reiteratus - opakovaný, opätovaný
Reiuvenatio - rejuvenácia, omladenie, opätovné nadobudnutie síl (rejuveniscencia)
Rekonvalescencia - obdobie uzdravovania, zotavovania po chorobe
Rektálny - týkajúci sa konečníka
Rektum - konečník
Rekurencia - opakovanie javu, ktorý už raz prebiehal
Relaps - zvrat, návrat choroby k predchádzajúcemu stavu
Relapsus - relaps, zvrat, návrat choroby k predošlému stavu, opätovné vzplanutie predtým potláčanej choroby
Relatio - relácia, opakovanie, správa
Relativus - relatívny, vzťahujúci sa k určitému objektu alebo subjektu, neexistujúci nezávisle, podmienený
Relatus - prednes, vypracovanie, správa
Relaxans - vyvolávajúci uvoľnenie (napr. svalového napätia)
Relaxatio - relaxácia, uvoľnenie fyzického (svalového) alebo duševného napätia
Relevantia - závažnosť, dôležitosť
Relevatio - relevácia, oslobodenie, úľava
Relictio - opustenie, zanechanie
Relictum - zbytok, prebytok, pozostatok
Reliquus - zostávajúci, ostatný
Reluxatio - reluxácia, opakované vyvrtnutie, vykĺbenie
Remansio - zostávanie, zotrvávanie
Reminiscens - vspomínajúci sa, uvedomujúci si
Remisia - prechodné vymiznutie prejavov choroby
Remissio - remisia, ochabnutie, uvoľnenie, prepustenie, vymiznutie (prejavov choroby) väčšinou prechodne
Remotio - remócia, chirurgické odstránenie
Remotus - odstránený, odľahlý, vzdialený
Ren - oblička
Renalis - obličkový, týkajúci sa obličky
Renálny - obličkový, týkajúci sa obličky
Renculus - fetálne obličky
Reniformis - podobný obličke
Renopathia - renopatia, choroba obličiek (všeobecne)
Renovascularis - renovaskulárny, vzťahujúci sa k obličkám a k cievnemu systému
Renovasographia - renovazografia, röntgenové znázornenie obličkových ciev pomocou kontrastnej látky
Renovatio - renovácia, obnovenie, uvedenie do pôvodného stavu
Reologikum - látka ovplyvňujúca vlastnosti krvi (zlepšuje prúdenie)
Reoperácia - opakovaná operácia
Reorganisatio - reorganizácia, nové usporiadanie, úprava
Reovirus - vírus vyvolávajúci kombinované respiračné a gastrointestinálne ochorenia
Reoxidatio - reoxidácia, nové okysličenie (napr. hemoglobínu)
rep. - skratka pre repetatur, nech je znova opakované (dávkovanie, liečba)
Repandus - späť, zahnutý smerom hore
Reparabilis - reparabilný, obnoviteľný, nahraditeľný
Reparatio - reparácia, opravenie, napravenie, nahradenie, obnovenie (napr. orgánového defektu)
Reparativus - reparatívny, obnoviteľný
Repartitio - znovurozdelenie, prerozdelenie
Repellens - odvracajúci, zaháňajúci, odpudzujúc (napr. hmyz)
Repens - náhly, neočakávaný
Repente - náhle, neočakávane
Repentinus - náhly, nečakaný, rýchly
Reperceptio - repercepcia, spätná vnímavosť, schopnosť obnoviť zmyslový vnem pri vybavení vzpomienky
Repercolatio - opätovné upravenie, prečistenie
Repercussio - reperkusia, odrazenie, odraz
Repetitio - opakovanie
Replantatio - opätovné vloženie vyrazeného alebo vytiahnutého zuba do pôvodného lôžka, reimplantácia
Repletio - naplnenie, doplnenie
Replicatio - replikácia, obnovenie, opätovné uvedenie
Replicator - replikátor, faktor riadiaci replikáciu, operátor replikácie
Repolarisatio - repolarizácia, návrat membránového potenciálu (napätie medzi vnútrom a povrchom bunky) na pôvodnú hodnotu
Reponibilis - reponibilný, schopný napravenia, uvedenia do pôvodnej polohy
Reponibilný - schopný napravenia, uvedenia do pôvodnej polohy
Repositio - repozícia, napravenie, narovnanie, uvedenie do správnej polohy (napr. kosti)
Repressio - represia, potlačenie, utlmenie nevhodného, škodlivého konania
Repressivus - represívny, potláčajúci, nútiaci
Reprobatio - reprobácia, odmietnutie, neschválenie
Reproductio - reprodukcia, vybavenie, obnova, náhrada, znovuvytváranie
Reproductivus - reprodukčný, znova vybavený, vytvorený, opakovaný
Reptile - plaz, skupina stavovcov
Repudium - odmietnutie
Repugnantia - repugnancia, odpor, odmietanie
Repullulatio - repululácia, znovuvytvorenie, obnovovanie
Repulsio - repulzia, odpor, odpudivosť, odmietanie
Repulsus - repulz, odraz
Reputatio - reputácia, úvaha, povesť
Res - vec, stav, pomery
Resectabilis - resektabilný, schopný resekcie
Resectatum - resektát, odstránená časť tkaniva, orgánu pri resekcii
Resectio - resekcia, chirurgické odstránenie časti tkaniva alebo orgánu
Resectus - resekovaný, odstránený (orgán)
Resekcia - chirurgické odstránenie
Reservatus - rezervovaný, ponechaný, zachovaný, zdržanlivý
Residualis - reziduálny, zbytkový, zostávajúci, doznievajúci
Residuum - reziduum, zostatok, zbytok
Residuus - zostávajúci
Resignatio - rezignácia, odovzdanosť, zrieknutie sa, pasívna reakcia
Resiliens - opätovne sa sťahujúci, vracajúci sa do pôvodného tvaru, elastický
Resipiscentia - rezipiscencia, nadobudnutie vedomia po zamdlení
Resistens - rezistentný, odolný, vzdorujúci
Resistentia - rezistencia, odpor, odolnosť voči vonkajším vplyvom
Resocialisatio - resocializácia, opätovná socializácia, zaradenie do normálneho života
Resolutio - rezolúcia, uvolnenie, ochabnutie, zoslabenie, rozpustenie, vstrebanie výpotku
Resonabilis - rezonabilný, ozvučený
Resonans - rezonujúci, zvučiaci
Resonantia - rezonancia, ozvena, odozva, ohlas
Resorbens - pohlcujúci, vstrebávajúci
Resorpcia - vstrebávanie, pohlcovanie
Resorptio - resorpcia, vstrebávanie
Resorptivus - rezorpčný, týkajúci sa resorpcie, vzniknutý vstrebávaním
Respirabilis - respirabilný, dýchateľný
Respiračné ochorenie - ochorenie dýchacích ciest
Respiračný - týkajúci sa dýchania
Respiratio - respirácia, dýchanie, dych
Respirator - respirátor, prístroj na umelé dýchanie
Respiratorius - respiračný, dýchací, týkajúci sa dýchania
Respirium - oddych, odpočinok
Respirometria - respirometria, metóda umožňujúca určiť zloženie vydychovaného vzduchu
Respirometron - respirometer, prístroj na analýzu vydychovaného vzduchu z pľúc
Responsio - odpoveď
Restauratio - reštaurácia, obnova, obnovenie, uvedenie do pôvodného stavu
Restenosis - restenóza, znovuvytvorenie stenózy
Restis - lano, povraz
Restitutio - reštitúcia, obnovenie, upravenie
Restrictio - restrikcia, obmedzenie, zmenšenie (nesprávne restrinkcia)
Restrictus - úzky, obmedzený
Restringens - obmedzujúci, zmenšujúci
Resupinatio - resupinácia, poloha na chrbte
Resupinus - ležiaci na chrbte
Resuscitatio - resuscitácia, kriesenie, privádzanie k životu, oživovanie základných životných funkcií
Resutura - opakované zošitie (rany)
Resynthesis - resyntéza, opakované spojenie
Retardatio - retardácia, spomalenie, oneskorenie, zaostávanie, spomalený oneskorený vývoj (mentálna retardácia, pohlavná retardácia)
Retardatus - spomalený, oneskorený
Rete - sieť
Retencia - chorobné zadržiavanie
Retentio - retencia, (chorobné) zadržiavanie výlučkov (napr. moči) v tele
Reticularis - retikulárny, sieťovitý
Reticulatus - sieťovitý
Reticulocytopenia - retikulocytopénia, zníženie počtu retikulocytov v krvi
Reticulum - sieťka, sieťovitý vačok, sieťovité spojivo
Retina - sietnica
Retinaculum - retinakulum, držiak, držátko, šľachový väz, väzivový povrazec
Retinalis - retinálny, sietnicový, vzťahujúci sa k sietnici
Retinens - zachovávajúci, udržujúci, podržujúci
Retinolum - retinol, vitamín A
Retinopathia - retinopatia, degeneratívne zmeny sietnice z poruchy výživy tkaniva sietnice a poškodenia jej ciev
Retinopatia - poškodenie sietnice
Retinovať - udržať, podržať, zadržať
Retractilis - retraktilný, stiahnuteľný
Retractio - retrakcia, zasunutie, stiahnutie, zmrštenie
Retractor - retraktor, zaťahovač, zmršťovač
Retrahens - ťahajúci naspäť, odvádzajúci
Retrakcia - stiahnutie, skrátenie
Retransfusio - retransfúzia, opätovná transfúzia, transfúzia vlastnej krvi (autotransfúzia)
Retro - späť, naspäť, dozadu
Retroactio - retroakcia, spätná akcia
Retrocessio - retrocesia, ustupovanie (od normálnej polohy)
Retroclusio - retroklúzia, spätný uzáver
Retrodeviatio - retrodeviácia, všeobecný názov pre spätné, abnormálne polohy, uchýlenie, vybočenie dozadu
Retroflexio - retroflexia, sklonenie dozadu, späť
Retroflexus - retroflexný, späť ohnutý, zahnutý
Retrogradus - retrográdny, ustupujúci, spätný, smerujúci späť
Retrographia - retrografia, zrkadlové písanie, písmo
Retrogressio - retrogresia, ústup, ustupovanie, katabolizmus, odchýlka od normálu v zmysle degenerácie
Retroinfectio - retroinfekcia, spätná nákaza
Retromorphosis - retromorfóza, retrográdna premena
Retroplasia - retroplázia, forma degenerácie, pri ktorej sa bunka a tkanivá vyvíjajú smerom k jednoduchším a vývojovo starším štruktúram
Retroplasticus - retroplastický, spätne degenerujúci
Retropositio - retropozícia, uloženie vzadu, za niečím
Retroproiectio - retroprojekcia, spätná projekcia, spätné premietnutie
Retropulsio - retropulzia, porucha pohybových automatizmov
Retrospectivus - retrospektívny, zameraný na minulosť
Retrosternalis - retrosternálny, nachádzajúci sa za hrudnou kosťou
Retroversio - retroverzia, prehnutie, obrátenie, ohnutie dozadu
Retrusio - retrúzia, stlačenie, zatlačenie dozadu
Retrusus - retruzný, retruzívny, zatlačený, stlačiteľný, zastrčený
Retusus - otupený, tupý
Reumatoidný - podobný reume
Revaccinatio - revakcinácia, opakované očkovanie, preočkovanie rovnakou látkou v určitom období
Revalidisatio - revalidizácia, proces zbavujúci (úplne alebo čiastočne) invalidity
Revascularisatio - revaskularizácia, obnovenie krvného zásobenia
Revaskularizácia - obnovenie krvného zásobenia
Revehens - vracajúci sa späť
Revellens - odtrhujúci, vytrhujúci, odhaľujúci, objasňujúci
Reversibilis - reverzibilný, vratný, návratný
Reversibilitas - reverzibilita, schopnosť prebiehať opačným smerom, návratnosť deja
Reversio - reverzia, návrat, obrat, otočenie, objavenie sa určitých charakterových vlastností alebo povahových zvláštností po vzdialenom predkovi, pri čom tieto povahové rysy neboli u príbuzných v ďalších generáciách manifestné
Reversum - reverz, písomný súhlas chorého s liečebným výkonom
Reverzibilný - vratný, schopný prebiehať opačným smerom
Revisio - revízia, opätovná prehliadka, prešetrenie, najmä pooperačné
Revitalisatio - revitalizácia, zotavovanie, obnovovanie síl po prekonaní choroby
Revivificatio - revivifikácia, oživovanie, obnovovanie životných funkcií
Reviviscentia - reviviscencia, oživenie, obnovenie základných životných funkcií
Revocatio - revokácia, odvolanie, opakovanie
Revolutio - revolúcia, spätné otáčanie, obracanie, prevrat
Rezistentný - odolný, vzdorujúci
Rh - hemická značka rhodia
Rh factor - Rh-faktor, antigén červených krviniek objavený u opíc druhu Macaca rhesus
Rhabdophobia - rabdofóbia, chorobný strach z bitia
Rhachialgia - rachialgia, neuralgická bolesť v chrbte
Rhachidialis - rachidiálny, chrbticový
Rhachiodynia - rachiodýnia, bolesť chrbtice
Rhachioplegia - rachioplégia, miechová obrna
Rhagadiformis - ragadiformný, trhlinový
Rhagas - ragáda, drobná kožná trhlinka
Rhegma - trhlina, zlomenina
Rheocardiographia - reokardiografia, zaznamenávanie zmien elektrickej vodivosti tela v náväznosti na srdcovú činnosť
Rheoencephalographia - reoencefalografia, technika na zaznamenávanie krvných prietokov v jednotlivých častiach mozgu
Rheographia - reografia, registrácia objemovej zmeny končatiny pri jednotlivých pulzových vlnách (registruje sa pokles elektrického odporu následkom zmeny objemu)
Rheologia - reológia, veda o prúdení (telových) tekutín
Rheometron - reometer, prístroj na meranie rýchlosti prúdiacej krvi
Rheotaxis - reotaxia, pohybová reakcia organizmu na prúd tekutiny
Rheuma - reuma, prvotné označenie pre tok, prietok, pre látku prúdiacu v tekutej podobe
Rheumarthritis - reumartritída, kĺbový reumatizmus
Rheumatalgia - reumatalgia, chronická reumatická bolesť
Rheumaticus - reumatický, vzťahujúci sa k reumatizmu
Rheumatismus - reumatizmus, súborné označenie pre bolesť kĺbov a svalov
Rheumatocelis - reumatické krvácanie (purpura rheumatica)
Rheumatogenes - reumatogénny, reumatického pôvodu
Rheumatoides - reumatoidný, podobný reumatizmu
Rheumatologia - reumatológia, náuka o reumatických chorobách a ich liečbe
Rheumatologicus - reumatologický, týkajúci sa reumatológie
Rhexis - rex(i)a, roztrhnutie (cievnej steny alebo orgánu)
Rhigosis - rigóza, pocit chladu, triaška
Rhinalgia - rinalgia, bolesť nosa
Rhinalis - týkajúci sa nosa
Rhinitis - zápal nosovej sliznice, nádcha
Rhinocleisis - rinokleiza, zúženie, uzáver nosa, nosného priechodu, nepriechodnosť nosa
Rhinolaryngologia - rinolaryngológia, náuka o chorobách nosa a hrtana
Rhinologia - rinológia, náuka o nosových chorobách
Rhinorrhagia - rinorágia, silné krvácanie z nosa (epistaxa)
Rhinorrhoea - rinorea, zvýšený výtok z nosa, silná nádcha
Rhinoscopia - rinoskopia, priame vyšetrenie nosovej dutiny zrakom pomocou zrkadielka
Rhinoscopos - rinoskop, nosové zrkadielko, prístroj používaný pri rinoskopii
Rhinostegnosis - rinostegnóza, obštrukcia, uzáver nosových priechodov
Rhinostenosis - rinostenóza, zúženie nosových priechodov
Rhinotomia - rinotómia, chirurgické otvorenie nosovej dutiny
Rhizoma - koreň
Rhodium - rhodium, prvok zaraďovaný medzi kovy, zn. Rh
Rhomboides - romboidný, kosoštvorcový
Rhonchus - chrápanie, chrčanie, škrípanie, pískanie
Rhypophagia - rypofágia, pojedanie výkalov
Rhypophobia - rypofóbia, chorobný strach zo špiny, znečistenia
Rhytidectomia - rytidektómia, chirurgické odstránenie vrások
Rhytidosis - rytidóza, nadmerná tvorba vrások kvôli poruche napätia kože
Rhytmica - rytmika, forma pohybovej liečby z prvkov gymnastických a tanečných, rytmické cvičenie
Rhytmicus - rytmický, pravidelne sa striedajúci, opakujúci sa v rovnakých intervaloch
Rhytmus - rytmus, pravidelné striedanie, opakovanie určitého deja, pochodu v rovnakých intervaloch
Riboflavinum - riboflavín, vitamín B2
Rictus - ústa, huba, tlama
Ridiculus - smiešny, vtipný
Rigiditas - rigidita, stuhlosť, nehybnosť, strata pružnosti tkaniva
Rigidus - stuhnutý, neohybný
Rigor - tuhosť, stuhnutosť, nehybnosť
Rima - úzka štrbina, trhlinka, žliabok
Rimosus - deravý, plný štrbín
Rimula - štrbinka
Rinitída - zápal nosovej sliznice, nádcha
Rinitída, rhinnitis - nádcha
Rinorea - zvýšený výtok z nosa, silná nádcha
Risorius - slúžiaci, vedúci k smiech, vyvolávajúci smiech
Risus - smiech
Rite - riade, právoplatne
Ritus - zvyk, obyčaj
Rivalitas - rivalita, súperenie, žiarlivosť
Rivus - tok, prúd, potok
RNA - ribonukleová kyselina
Roborans - siliaci, posilujúci, povzbudzujúci
Robur - sila, pevnosť
Robustus - robustný, silný, pevný
Rodens - hlodajúci
Rodonalgia - rodonalgia, cievne ochorenie končatín charakterizované sčervenaním kože (erythromelalgia)
Rodus - rod
Roentgenapparatus - röntgenový prístroj, röntgen
Roentgencarcinoma - rentgenkarcinóm, rakovina vzniknutá následkom dlhodobého röntgenového ožarovania
Roentgendermatitis - rentgendermatitída, zápal kože vyvolaný röntgenovým žiarením
Roentgenicus - röntgenový, týkajúci sa röntgenu
Roentgennecrosis - rentgennekróza, röntgenová aseptická nekróza, miestne odumretie tkaniva po ožarovaní röntgenovými lúčmi
Roentgenogramma - rentgenogram, röntgenový snímok
Roentgenographia - rentgenografia, vyšetrovanie pomocou rtg lúčov
Roentgenokymographia - rentgenokymografia, röntgenová metóda umožňujúca graficky zachytiť pohyb vnútorných orgánov
Roentgenologia - röntgenológia, náuka o diagnostickom a terapeutickom využití röntgenových lúčov
Roentgenotherapia - rentgenoterapia, ožarovanie röntgenovými lúčmi z liečebných dôvodov
ROM - v počítači druh pamäte, z ktorej sa môže len čítať
Rosa - ruža
Rosmarinum - rozmarín
Rostralis - rostrálny, zobákovitý
Rostrum - zobák
Rota - kolo, kruh
Rotatio - rotácia, otáčanie, otáčavý pohyb okolo bodu alebo osy
Rotator - rotátor, otáčač
Rotula - kolečko
Rotundatio - rotundácia, zaokrúhlenie
Rotunditas - guľatosť
Rotundus - guľatý, oblý, okrúhly, zaokrúhlený
rtg - skratka pre röntgen
Ru - značka pre ruthenium
Rubedo - rubeosis, prechodné sčervenanie, najmä v tvári
Rubefaciens - vyvolávajúci, spôsobujúci začervenanie
Rubeola - ružienka, infekčné ochorenie
Rubeoliformis - rubeoliformný, ružienkový, podobný ružienke
Rubeosis - rubeóza, nápadné ružovo červené sfarbenie kože tváre mladých osôb chorých na cukrovku (rubeosis diabetica)
Ruber - červený
Rubidium - prvok zo skupiny alkalických kovov, zn. Rb
Rubigo - rez, kaz
Ructatio - ruktácia, grganie
Rudens - lano, silný povraz
Rudimentalis - rudimentálny, zakrpatený, nedokonalý
Rudimentum - rudiment, nedokonalý začiatok
Ruga - riasa, vráska, záhyb
Rugitus - rev
Rugosus - ryhovaný, vráskavý
Rugula - ryha
Ruina - ruina, zrútenie, pád, skaza
Ruinosus - hroziaci ruinovaním, pádom, zrútením
Rumor - šelest
Rupia - druh vyrážky
Rupophobia - rupofóbia, chorobný strach z vyrážok
Ruptura - trhlina, prasknutie, roztrhnutie, pretrhnutie
Ruptus - pretrhnutý, prasknutý
Rursum - opäť, znova
Rus - vidiek
Rusticus - vidiecky, ľudový
Ruthenium - prvok patriaci medzi kovy, zn. Ru
Rutilus - červeno žltý, ryšavý
Rutinum - rutín, glykozid flavonoidu, zvyšuje odolnosť kapilárnej steny


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI