PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

F

Fabulatio - fabulácia, vymyslenie
Facialis - faciálny, tvárový, tvárový, lícny
Facies - plocha
Facilis - jednoduchý
Factitius - umelo urobený, umelý
Factor - faktor, činiteť, sila uplatňujúca sa v nejakom procese
Factum - fakt, skutok, skutočnosť, čin
Factus - urobený, hotový, vykonaný
Facultas - možnosť
Facultativus - fakultatívny, možný, nezáväzný, nepovinný
Faecula - vinná soľ
Faex - nečistota, usadlina
Falciformis - kosákovitý, tvaru kosáka
Falsum - falošnosť, nepravdivosť
Falsus - nepravý, falošný, chybný
Fama - povesť, zvesť
Familia - čeľaď, príbuzenstvo, rodina
Familiaris - familiárny, dedičný, zdedený, vrodený
Famosus - famózny, báječný
Famulus - sluha, pomocník
Fanaticus - fanatický, vášnivý, náruživý, nepríčetný
Fango - liečivé bahno z horských rašelinísk
Fantoma, phantoma, - fantóm, vidina, príznak, mechanické zariadenie napodobňujúce časť ľudského tela, pocit prítomnosti amputovaného údu, sprevádzaný bolesťami ("fantómové bolesti")
Faradisatio - faradizácia, zavádzanie faradického prúdu do tela k liečeniu niektorých chorôb
Faradotherapia - faradoterapia, liečba faradickým prúdom, faradizácia
Farina - múka
Farmakologický - liekový
Farmakum - liek
Fascinatio - fascinácia, schopnosť podriadiť sa vôli a jednaniu druhej osoby, pútanie, zaujímanie, upútanie
Fasciolaris - prúžkovitý, vretienkovitý
Fastidium - hnus
Fastigium - štít, vrchol
Fatalis - fatálny, osudový, nepríjemný
Fatalitas - fatalita, osudovosť, osudová náhoda
Fatigabilitas - rýchlo navodená únava, ľahká unavitelnosť
Fatigatus - unavený
Favus - plast medu
FDP - štiepne (degradačné) produkty fibrínu a fibrinogénu
Febricula - febrikula, krátká ľahká horúčka
Febrifugus - zaháňajúci, mierniaci horúčku
Febrílie - horúčky
Febrilis - febrilný, horúčkovitý
Febriphobia - febrifóbia, chorobný strach pred horúčkou
Febris - horúčka
Femina - žena
Femininus, femineus - ženský
Feminisatio - feminizácia, zoženštenie, objavenie ženských pohlavných znakov u muža
Feminismus - objavenie ženských pohlavných znakov u mužov
Fenestra - okno, okienko, otvor
Fenestratus - otvorený, prederavený, opatrený otvormi
Ferri- - predpona k označeniu trojmocného železa Fe 3+
Ferritinum - feritín, bielkovina s naviazaným železom, zásobná forma železa v organizme
Ferro- - predpona k označeniu dvojmocného železa Fe 2+
Ferrometria - ferometria, stanovenie koncentrácie železa v krvi
Ferrometrum - ferometer, prístroj k stanoveniu železa v krvi
Ferrugineus - hnedavý, tmavý
Ferrum - železo
Fertilitas - fertilita, úrodnosť, plodnosť
Fertilizácia (oplodnenie) - proces, pri ktorom do vajíčka prenikne spermia a oplodní oocyt.
Ferula - dlaha
Fervescens - zapálený, horľavý
Fervidus - horúci
Fibra - niť, vlákno
Fibrilácia - mihanie srdcových predsiení alebo komôr, chvenie srdca
Fibrilla - vlákienko, drobnohľadné vlákna z väziva
Fibrillatio - fibrilácia, veľmi rýchle a nepravidelné sťahy, napr. srdcových predsiení alebo komôr
Fibrillisatio - fibrilizácia, chorobné zmnoženie fibríl
Fibrillogenesis - fibrilogenéza, tvorba vlákien, vlákienok
Fibrinogenaemia - fibrinogenémia, koncentrácia fibrinogénu v krvi
Fibrinogenopenia - fibrinogenopénia, nedostatok fibrinogénu v krvi
Fibrinogenum - fibrinogén, bielkovina krvnej plazmy meniaca sa účinkom enzýmov na fibrín (faktor zrážania krvi)
Fibrinohaemorrhagicus - fibrinohemorágický, s prímesov krvi a fibrínu
Fibrinoideus - fibrinoidný, podobný fibrínu
Fibrinoidum - fibrinoid, látka podobná fibrínu
Fibrinolysis - fibrinolýza, rozpustenie fibrínu účinkom enzýmu
Fibrinolyticus - fibrinolytický, rozpúšťajúci fibrín
Fibrinolytikum - látka rozpúšťajúca fibrín
Fibrinolýza - rozpúšťanie fibrínu
Fibrinopurulentus - fibrinopurulentný, fibrinózne hnisavý
Fibrinosus - fibrinózny, väzivový
Fibrinum - fibrín, bielkovinová látka zúčastňujúca sa zrážania krvi, vzniknutá z fibrinogénu účinkom trombínu
Fibrinuria - fibrinúria, prítomnosť fibrínu v moči
fibro(leio)myoma - fibro(leio)myóm, nezhubný nádor z (hladkej) svaloviny a väziva
Fibroadenia - fibroadénia, chorobné zmnoženie spojivového tkaniva žľazy
Fibroadenoma - fibroadenóm, nezhubný zmiešaný nádor zo žľazového a väzivového tkaniva
Fibroangioma - fibroangióm, cievny nádor obsahujúci väzivové tkanivo
Fibroblastos - fibroblast, modifikovaný fibrocyt zúčastnený na tvorbe väzivovej hmoty
Fibrocartilagineus - väzivovo chrupavčitý
Fibrocartilaginosus - fibrokartilaginózny, bohatý na väzivovo chrupavčité tkanivo
Fibrocartilago - väzivová chrupavka
Fibrocavitarius - fibrokavitálny, väzivovo dutinový
Fibrochondroma - fibrochondróm, nádor z vláknitého spojiva a chrupavčitého tkaniva
Fibrocytogenesis - fibrocytogenéza, vývoj spojivového vláknitého tkaniva
Fibrocytus - fibrocyt, bunka spojivového tkaniva
Fibrodysplasia - fibrodysplázia, porucha vo vývoji, tvorbe väziva
Fibroectomia - fibroektómia, chirurgické vybratie fibrómu
Fibroelasticus - fibroelastický, s kolagénnym a elastickým väzivom
Fibroelastosis - fibroelastóza, zmnoženie kolagénnych a elastických vlákien
Fibroepithelioma - fibroepitelióm, nezhubný nádor z väziva a výstelky
Fibrolipoma - fibrolipóm, nezhubný nádor z väzivového a tukového tkaniva
Fibroma - fibróm, nádor skládajúci sa z fibrocytov a medzibunkovej hmoty tvorený kolagénnymi vláknami
Fibromatosis - fibromatóza, výskyt početných fibrómov
Fibromesothelioma - mezotelióm, nádor z mezotelu obsahujúci veľa väziva
Fibromuscularis - fibromuskulárny, väzivovosvalový, týkajúci sa väzivového a svalového tkaniva
Fibromusculocartilagineus - fibromuskulokartilaginózny, týkajúci sa vláknitého väziva, svalu a chrupavky
Fibromyoma - fibromyóm, nezhubný nádor zo spojivového a svalového tkaniva
Fibromyositis - fibromyozitída, zápal fibromuskulárneho tkaniva
Fibromyxolipoma - fibromyxolipóm, nezhubný nádor z väzivového, hlienového a tukového tkaniva
Fibromyxoma - fibromyxóm, nezhubný zmiešaný nádor z väzivového a hlienového tkaniva
Fibroneuroma - fibroneuróm, nezhubný nádor zo spojivového tkaniva a nervových vlákien
Fibropapilloma - fibropapilóm, nádor z povrchového epitelu s nadmernou tvorbou väziva
Fibroplasticus - fibroplastický, týkajúci sa fibroplázie (novotvorenia väziva)
Fibroproductivus - fibroproduktívny, tvoriaci väzivo, vyznačujúci sa tvorbou väziva
Fibrosarcoma - fibrosarkóm, zhubný nádor z väzivového tkaniva
Fibrosis - fibróza, zmnoženie, zhustenie väziva v tkanive
Fibrositis - fibrozitída, väčšinou degeneratívne bolestivé zmnoženie väzivového tkaniva (napr. vo svale)
Fibroskopia - vyšetrovanie pomocou optiky a sklenených vlákien
Fibrosus - fibrózny, väzivový
Fibrotisatio - fibrotizácia, zvláknenie tkaniva, prestúpenie tkaniva väzivom
Fictile - kelímok, hlinená nádoba
Fictio - fikcia, umelo vytvorená predstava, vymyslená predstava, výmysel
Figens - upevňujúci, pripevňujúci, znehybňujúci
Figura - podoba, tvar, forma, obrazec
Filamentum - niť, vlákno
Filariasis, filariosis - filarióza, tropické ochorenie vyvolané parazitom vlásovcom nadčeľaďou Filarioidea
Filialis - filiálny, synovský, dcérsky, pobočný
Filtratio - filtrácia, cedenie, spôsob zadržania tuhých alebo kvapalných častíc na filtre a ich oddelenie od iných plynných alebo kvapalných častíc
Filum - vlákno
Finalis - finálny, konečný, hraničný
Finis - koniec, hranica, medza
Firmus - silný, pevný
Fistula - rúra, trubica, píšťaľ, umelé spojenie dutiny niektorého orgánu s dutinou iného orgánu alebo orgánom, prípadne vyvedenie na povrch tela (pri prebiehajúcom chorobnom procesu)
Fistulatus - fistulovaný, píšťaľovitý, týkajúci sa píšťale, fistuly
Fistulosus - píšťaľový
Fixatio - fixácia, upevnenie, ustálenie, znehybnenie, zaistenie nehybnosti
Fixor, fixator - upevňovač (sval)
Fixus - fixný, upevnený, pevný, stály, nepohyblivý
Flacciditas - chabosť, ochabnutosť (napr. svalstva)
Flagrans - flagrantný, do očí bijúci, zjavný, zrejmý
Flamma - oheň
Flammeus - plamenný, ohnivý
Flavinum - flavín, skupina žlto sfarbených pigmentov, veľmi rozšírených u rastlinných a živočišných druhov
Flavobacterium - flavobaktéria, druh pohyblivých alebo nepohyblivých gramnegatívnych baktérií tvoriacich žlté farbivo
Flavus - žltý
Flebitída - zápal žíl
Flebitis - zápal žíl
Flebografia - rtg zobrazenie žíl
Flebotrombóza - žilová trombóza
Flectilis - ohýbací
Flexia - ohnutie, ohnutie v kĺbe
Flexibilis - flexibilný, ohybný, elastický
Flexio - flexia, ohýbanie, ohnutie v kĺbe (napr. nohy, ruky do určitej polohy)
Flexor - ohýbač
Flexúra - zohnutie, ohyb
Flocculatio - flokulácia, vločkovanie, zrážanie koloidov
Flocculus - útvar na hemisférách mozočka
Floccus - chumáč, vločka
Flos - kvet
Fluctuans - fluktuačný, striedavý, kolísavý
Fluctuatio - fluktuácia, vlnenie, vlnivé pohyby tekutiny uzavretej v telových dutinách (pri vyšetrovaní pohmatom)
Fluctus - vlna, pohyb, prúdenie
Fluidum - fluidum, tekutina, tekutý výťažok z drog
Fluidus - tekutý
Fluitans - kolísajúci
Flumen - prúd, tok
Fluor - tok, prúd
Fluorescens - svetielkujúci
Fluorescentia - fluorescencia, svetielkovanie, vyžarovanie svetla dlhšiu dobu po predchádzajúcom ožiarení
Flutter - kmitanie predsiení alebo komôr srdca
Fluxio - fluxia, aktívne tepnové prekrvenie
Fluxus - zväčšené vylučovanie tekutiny (napr. hnisu)
Focalis - fokálny ložiskový
Focus - fokus, ohnisko, ložisko (napr. zápalu)
Folikul - guľovitý útvar, ktorý obsahuje vajíčko. Novorodenec ženského pohlavia má 200 000 - 400 000 folikulov, ktoré sú uložené do väziva kôry vaječníka. Folikuly spolu s vajíčkami rastú, k ovulácii dozreje len asi 400. Zrelý folikul nazývame po jeho objaviteľovi Graafov folikul.
Folikulometria - meranie veľkosti folikulu ultrazvukom. Robí sa opakovane po niekoľkých dňoch na sledovanie rastu folikulu a predpovede, alebo dôkazu ovulácie.
Folium - list
Fomentatio - prikladanie teplého obkladu na chorú časť tela
Fomentum - obklad
Fons, fontis - prameň
Fonticulus - fontikulus, pramienok, lupienok
Foramen - otvor
Foraminiculum - otvorček
Foraminosus - bohatý na otvory, deravý
Forenzný - súdny
Forma - forma, tvar, podoba, vzhľad, spôsob
Formatio - formácia, útvar, utváranie
Formicatio - formikácia, mravenčenie, brnenie
Formido - strach, hrôza
Formula - formula, pravidlo, vzorec, norma. Fomula magistralis predpis lieku
Fornicalis - klenutý, oblúkovitý
Fornicatus - klenutý, oblúkovitý
Fornix - klenba, oblúk, oblúkovitý strop
Fossa - jamka
Fossilis - fosilný, zaostalý, vymretý
Fossula - jamka
Fovea - jama
Foveola - jamka
Foveolaris - foveolárny, jamkovitý
Fractio - frakcia, diel, podiel, časť
Fractura - fraktúra, zlomenina
Fractus - zlomený
Fragilis - fragilita, lomivosť, krehkosť
Fragmentatio - fragmentácia, rozlámanie, rozdelenie, rozčlenenie
Fragmentum - fragment, zlomok, úlomok, diel, časť
Fremitus - hrmot, hluk, hučanie, chvenie, šelest
Frequens - etnis, početný, častý
Frequentia - frekvencia, premávka, ruch, počet pravidelne sa opakujúcich dejov za určitú časovú jednotku, častosť výskytu
Frictio - trenie, vytieranie, masáž
Frigidarium - chladnička
Frigotherapia - frigoterapia, liečenie chladom (kryoterapia)
Frivolus - frivolný, ľahký, klzký
Fructificans - fruktifikantný, užitočný, prinášajúci prospech
Fructosum - fruktóza, ovocný cukor, levulóza
Fructosuria - fruktozúria, prítomnosť ovocného cukru v moči
Fructuosus - užitočný, prospešný
Fructus - plod, ovocie
Frustra - márne, zbytočne
Frustratio - frustácia, porušenie psychickej a citovej rovnováhy jedinca z neuspokojenia jeho potrieb marením alebo znemožňovaním jeho cieľov a prianí
Fuligo - povlak na perách, jazyku, zuboch, rôznej farby, belavý, žltý až tmavohnedý
Functio - funkcia, činnosť, úloha, úkon. Functio laesa poškodenie činnosti
Functionalis - funkčný, účelový, postihujúci len niektorú činnosť bez anatomických zmien orgánu
Fundamentalis - fundamentálny, základný, hlavný, podstatný
Fundamentum - základ, podstata, jadro
Fundus - dno, základ, koniec rozšírených dutých orgánov
Fungaemia - fungémia, prítomnosť pôvodcu mykóz (ochorení vyvolaných plesňami) v krvi
Fungicíd - látka určená na ničenie plesní
Furibundus - zúrivý, zbesnený
Furiosus - furiózny, vznietlivý, zúrivý, divoký, besný
Furor - riadenie, besnota, zúrivosť
Fuscus - tmavý, hnedý
Fusio - fúzia, splynutie, zlúčenie
Fusobacterium - druh vretenovitých baktérií
Fytoterapia - liečba bylinami
Fyziologický - normálny, prirodzený, týkajúci sa zdravého organizmu


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI