PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

 

 

Zdravie je jednou z najdôležitejších ľudských hodnôt.

 

Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je

 

"zdravie stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody,

a nie len neprítomnosť choroby alebo postihnutia".

 

Každý je zodpovedný za ochranu a podporu vlastného zdravia, ale zároveň sa očakáva, že spoločnosť k tomu zabezpečí primerané podmienky.

Každý má právo na zdravé životné podmienky a zdravé životné prostredie, na zdravotnú starostlivosť v prípade choroby alebo ohrozenia chorobou, na adekvátnu pomoc alebo ak je poškodenie zdravia trvalé.

Pod ochranou zdravia treba chápať prevenciu a predchádzanie poškodeniu zdravia, obnovu zdravia (liečebný proces) a rehabilitáciu (dlhodobú obnovu zdravia).

Jednotlivé práva pacientov v zdravotnej starostlivosti sú založené na práve človeka na ľudskú dôstojnosť, na sebaurčenie a na autonómiu.

Právo na zdravotnú starostlivosť definujeme ako právo na využívanie výhod zdravotníckeho systému a zdravotníckych služieb, ktoré sú v štáte dostupné.

Každý má mať právo na prístup k takému štandardu zdravotnej starostlivosti, ktorý je uzákonený v Slovenskej republike a ktorý je v súlade so súčasným stavom lekárskej vedy.

Právo na adekvátnu kvalitu zdravotnej starostlivosť znamená, že práca zdravotníckych profesionálov musí byť na vysokej profesionálnej úrovni a musí byť dobre koordinovaná.

Cieľom zdravotníckej legislatívy je zaručiť, že právny rámec a zákony odrážajú vyššie uvedené princípy a normy zdravotnej starostlivosti.

_______________________________________________

 

Ak sa chceme dobre starať o svoje zdravie, mali by sme vedieť, aké práva a povinnosti nám ukladá zákon. Nové zdravotnícke zákony, platné od 1. 1. 2005 nám tieto práva a povinnosti zabezpečujú v súlade s Európskou chartou práv pacientov a so všeobecnými ľudskými právami.


Čo sú to ľudské práva ?

Prameň: rezolúcia Valného zhromaždenia 217 A (III) z 10. decembra I948.

Z ľudských práv, ktorých základné myšlienky pochádzajú z 18. storočia z Veľkej francúzskej revolúcie a z amerického Vyhlásenia nezávislosti, sa odvíjajú mnohé súčasné právne normy. Mimo iné sa v nich hovorí, že:
 

...Každý má právo na takú životnú úroveň, ktorá by mohla zabezpečiť jeho zdravie a blahobyt, aj zdravie a blahobyt jeho rodiny, vrátane potravy, ošatenia, bývania, lekárskej starostlivosti a nevyhnutných sociálnych služieb;

 

má právo na zabezpečenie v nezamestnanosti, v chorobe, pri pracovnej nespôsobilosti, pri ovdovení, v starobe alebo v ostatných prípadoch straty zárobkových možností, ktoré nastali okolnosťami nezávislými od jeho vôle....

Ako a prečo vznikli práva pacientov ?

Práva pacientov sa odvíjajú od Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej Zhromaždením Spojených národov v roku 1948. Prvým dokumentom, ktorý sa zaoberal právami pacientov, bola v roku 1973 Charta práv pacientov, vydaná Americkou asociáciou nemocníc. V SR bola schválená Vládou SR prvá Charta práv pacientov 1. 4. 2001.

 

Európska charta práv pacientov

Právo na prevenciu

Právo na prístup k zdravotníckym službám

Právo na informácie

Právo vyjadriť súhlas

Právo slobodného výberu

Právo na súkromie

Právo na rešpektovanie pacientovho času

Právo na bezpečnosť

Právo na inovácie

Právo predchádzať utrpeniu a bolesti

Právo na zohľadnenie osobných potrieb

Právo sťažovať sa

Právo na náhradu škody_______________________________________________


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI