PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

V

V - chemická značka vanádia
v. - skratka pre véna
Vaccina - vakcína, očkovacia látka
Vaccinatio - vakcinácia, očkovanie
Vaccinella - vakcinela, nepravá vakcína (očkovacia látka), pseudovakcína
Vaccinia - vakcínia, akútne infekčné ochorenie vyvolané vakcínou proti variole (pravým kiahňam)
Vacciniformis - vakciniformný, podobný vakcíne
Vaccinoides - vakcinoidný, podobný vakcíne
Vaccinophobia - vakcínofóbia, chorobný strach z očkovania
Vaccinotherapia - vakcínoterapia, liečba vakcínou
Vacuola - vakuola, dutina obsahujúca vodu
Vacuolaris - vakuolárny, dutinový
Vacuum - vákuum, prázdnota, prázdne miesto
Vacuus - prázdny
Vagalis - vagálny, vzťahujúci sa k nervus vagus
Vagína - pošva
Vaginalis - pošvový
Vaginectomia - vaginektómia, chirurgické odstránenie časti pošvy
Vaginismus - vaginizmus, kŕčovitý sťah pošvového svalstva, ženská sexuálna porucha
Vaginitída - zápal pošvy
Vaginomycosis - vaginomykóza, plesňové ochorenie pošvy
Vaginopathia - vaginopatia, ochorenie pošvy (všeobecne)
Vaginula - pošvička, malá pošva
Vagitus - krik, nárek, kvílenie
Vagotropus - vagotropný, obracajúci sa, pôsobiaci na blúdivý nerv
Vagus - blúdivý, bludný
Vakcína - očkovacia látka
Vakcinácia - očkovanie
Valentia - valencia, hodnota, mocenstvo (prvkov)
Valetudinarium - nemocnica
Valetudo - zdravie
Valgozita - vbočenie kĺbov, kostí
Valgus - vbočený
Validus - silný, mocný
Valinaemia - valinémia, koncentrácia valínu v krvi
Vallatus - zavalený, zasypaný
Vallecula - malé údolie, údolíčko, jamka, vkleslina
Vallum - val, ohrada, násyp
Valva, valvula - chlopňa
Valvularis - valvulárny, chlopňový
Valvuliformis - valvuliformný, chlopňovitý, chlopni podobný
Valvulitis - valvulitída, zápal chlopne (srdcových chlopní)
Valvulotomia - valvulotómia, preťatie, oddelenie zrastených srdcových chlopní (napr. pri mitrálnej stenóze)
Vanadium - prvok značky V
Vapor - para, teplo
Vaporarium - parný kúpeľ
Vaporeus - parný
Vaporisatio - vaporizácia, vyparovanie, využívanie parného kúpeľa v medicíne
Variabilis - variabilný, premenlivý, schopný premeny, kolísavý
Variabilitas - variabilita, rôznorodosť, premenlivosť, pestrosť
Variatio - variácia, vrodené tvarové zmeny, odchýlky od normy, väčšinou bez funkčných porúch
Varicela - ovčie kiahne
Varicella - varicela, pravé kiahne, infekčné ochorenie vírusového pôvodu
Varicoformis - varikoformný, podobný kŕčovým žilám
Varicogramma - varikogram, röntgenový snímok kŕčových žíl
Varicographia - varikografia, znázornenie kŕčových žíl röntgenovým vyšetrením po aplikácii kontrastnej látky
Varicophlebitis - varikoflebitída, zápal kŕčových žíl
Varicositas - varikozita, tvorba varixov
Varicosus - varikózny, týkajúci sa kŕčových žíl, uzlovitý
Varietas - varieta, pestrosť, rozmanitosť, odroda
Varikokéla - chorobné rozšírenie a predĺženie žíl semenného povrazca
Variola - pravé kiahne
Varioliformis - varioliformný, podobný pravým kiahniam
Variolosus - variolózny, kiahňový
Varius - rôzny, rozmanitý, pestrý
Varix - kŕčová žila, vakovité rozšírenie žily
Varozita - vybočenie kĺbov, kostí
Varus - krivý, vybočený
Vas - cieva
Vascularis - vaskulárny, cievny
Vascularisatio - vaskularizácia, cievne zásobenie
Vasculitis - zápal ciev
Vasculopathia - vaskulopatia, krvácanie podmienené poruchami cievnej steny
Vasculosus - vaskulózny, cievnatý, bohatý na cievy
Vasculum - drobná cievka
Vasectomia - vazektómia, chirurgické odstránenie časti semenovodu (vas deferens)
Vaselinum - vazelína, zmes nasýtených uhľovodíkov
Vaskulitída - zápal ciev
Vasoconstrictio - vazokonstrikcia, zmrštenie, stiahnutie, zúženie cievy
Vasoconstrictor - vazokonstriktor, (nerv) zmršťujúci cievy
Vasoconstringens - vazokonstringens, (liek) sťahujúci, zužujúci cievy
Vasocorona - vazokorona, oblúčkovité spojenie ciev po obvodu miechy
Vasodentinum - vazodentín, zubovina prestúpená cievami
Vasodepressor - vazodepresor, prostriedok spôsobujúci pokles krvného tlaku
Vasodilatans - vazodilatans, (prostriedok) rozširujúci cievy
Vasodilatatio - vazodilatácia, rozšírenie ciev
Vasodilatator - prostriedok (substancia, nástroj) rozširujúci cievy
Vasoganglion - vazoganglión, nahromadenie ciev v podobe uzliny
Vasogenes - vazogénny, cievneho pôvodu
Vasographia - vazografia, röntgenová metóda na zobrazenie ciev s použitím kontrastnej látky
Vasoinhibitor - vazoinhibítor, látka tlmiaca činnosť vazomotorických nervov, navodzujúca pasívnu vazodilatáciu
Vasolabilis - vazolabilný, nestála, kolísavá reakcia na vazomotorické podnety
Vasoligatio - operačné podviazanie ciev
Vasoligatura - vazoligatúra, chirurgické podviazanie ciev
Vasomotor - vazomotor, cievohybný nerv
Vasomotoricus - vazomotorický, cievohybný, umožňujúci zúžiť alebo rozšíriť priesvit cievy
Vasoneurosis - vazoneuróza, funkčné ochorenie ciev nervového pôvodu
Vasoorchidostomia - vazoorchidostómia, chirurgické spojenie semenovodu so semenníkom
Vasoparalysis - vazoparalýza, ochrnutie ciev
Vasopathia - vazopatia, cievna porucha, často spojená so zvýšenou krvácavosťou
Vasoplegia - vazoplégia, ochrnutie ciev, strata vazomotorickej inervácie
Vasopressinum - vazopresín, antidiuretický hormón, ADH, neurohypofyzárny hormón, podmieňujúci vstrebávanie vody v distálnom kanáliku obličky a majúci v organizme presorický účinok (zužuje priesvit ciev a vedie k vzostupu krvného tlaku)
Vasopressor - látka, ktorá mechanizmom zúženia cievneho priesvitu vedie k celkovému zvýšeniu krvného tlaku
Vasopunctura - vazopunktúra, chirurgické nabodnutie semenovodu
Vasorelaxatio - vazorelaxácia, uvoľnenie napätia ciev
Vasorenalis - vazorenálny, majúci vzťah k cievam a k obličke (napr. krvný tlak)
Vasospasmus - vazospazmus, cievny kŕč, kŕčovité zúženie cievneho priesvitu vzniknuté na funkčnom podklade
Vasostimulans - vazostimulans, (liek) vyvolávajúci, podporujúci vazomotorickú aktivitu
Vasotonia - vazotónia, cievne napätie
Vasotonicus - vazotonický, týkajúci sa napätia ciev, zvyšujúci napätie cievnej steny
Vasotoninum - vazotonín, látka skoro identická so serotonínom, zaraďovaná medzi vazoaktívne amíny, spôsobujúca cievnu konstrikciu
Vasotripsia - vazotripsia, pomliaždenie ciev
Vasotrophicus - vazotrofický, vzťahujúci sa k výžive ciev
Vasotropicus - vazotrópny, pôsobiaci na cievy
Vasovagalis - vazovagálny, týkajúci sa ciev a blúdivého nervu
Vastus - prázdny, široký, rozložitý, hrubý
Vazoaktívny - ovplyvňujúci tonus cievnej steny
Vazodilatácia - zníženie tonusu cievnej steny a jej následné rozšírenie
Vazodilatancium - liek znižujúci tonus cievnej steny, t.j. rozširujúci cievu
Vazokonstrikcia - stiahnutie ciev, zníženie ich priemeru a tým zníženie prietoku krvi cez ne
Vazomotorický - ovplyvňujúci prietok krvi cievami ( v zmysle zvýšenia, či zníženia)
Vazospasmus - kŕče zasahujúce cievy
Vecordia - šialenstvo
Vectio - vozenie, jazdenie
Vector - vektor, smerová veľkosť
Vectorcardiographia - vektorkardiografia, zaznamenávanie veľkosti a smeru srdcových vektorov (elektrických os) počas srdcovej činnosti
Vegetabilis - rastlinný, vyživujúci, oživujúci
Vegetarismus - druh výživy najmä rastlinného pôvodu
Vegetatio - vegetácia, rastlinstvo, rast rastlín, bujnenie, výrastok
Vegetativus - vegetatívny, vzrastový, týkajúci sa životných funkcií bez závislosti od našej vôle
Vegetosis - vegetóza, vegetatívne prejavy neurózy, vegetatívna dystónia
Vehiculum - vozidlo
Velamentosus - plachtovitý, obalový
Velamentum - plachta, obal
Vellus - vlna
Velocitas - rýchlosť
Velox - rýchly, rýchlo pôsobiaci
Velum - plachta, plachtička, opona, plachtová riasa, prepážka
Vena - žila
Venaepunctio - venepunkcia, nabodnutie žily, otvorenie žily
Venaesectio - venesekcia, preparácia žily, získanie prístupu k žile
Venalis - žilový
Venectasia - venektázia, rozšírenie žily
Venectomia - venektómia, chirugické odstránenie žily
Venenatio - otrava
Venenonecatus - otrávený jedovatými látkami
Venenosus - jedovatý
Venenum - jed
Venepunkcia - odborné nabodnutie žily
Venericus, venereus - venerický, pohlavný
Venerologia - venerológia, náuka o pohlavných chorobách
Venia - súhlas, povolenie
Venificium - otrávenie
Venoclysis - venoklýza, kontinuálne podávanie roztokov do žily, infúzia
Venodilatans - venodilatačný, spôsobujúci rozšírenie žíl
Venofarmakum - liek ovplyvňujúci žily
Venografia - diagnostické znázornenie žilového systému
Venogramma - venogram, rtg snímok žíl
Venographia - venografia, röntgenové zobrazenie žíl po podaní kontrastnej látky
Venolithos - venolit, žilový kameň
Venooklúzia - uzavretie žily
Venopathia - venopatia, ochorenia žíl
Venopharmacon - liek stabilizujúci stenu periférnych žíl (venotoniká)
Venosclerosis - venoskleróza, väzivové stvrdnutie, zhrubnutie žilovej steny
Venospazmus - kŕč zasahujúci žilu
Venostasis - venostáza, nahromadenie a zastavenie krvi v žilách
Venostáza - chorobné hromadenie krvi v žilách
Venosus - venózny, žilový, žilnatý
Venovenoanastomosis - venovenoanastomóza, chirurgické napojenie, spojenie dvoch žíl
Venózny - žilový
Venter - brucho
Ventilatio - ventilácia, výmena vzduchu medzi vonkajším prostredím a alveolárnym vzduchom v pľúcach
Ventosus - ventózny, vetrový, plynatý
Ventricularis - ventrikulárny, žalúdočný, komorový
Ventriculitis - ventrikulitída, zápal (ependýmu) mozgovej komory
Ventriculoauriculostomia - ventrikuloaurikulostómia, drenáž postrannej mozgovej komory pri obstrukčnom hydrocefale katétrom do (pred)siene pravého srdca
Ventriculocisternostomia - ventrikulocisternostómia, spojenie zadného rohu postrannej mozgovej komory pri obštrukčnom hydrocefale katétrom s veľkou cisternou v zadnej lebečnej jame
Ventriculographia - ventrikulografia, znázornenie mozgových alebo srdcových komôr röntgenovými lúčmi s použitím kontrastnej látky
Ventriculometria - ventrikulometria, meranie tlaku v srdcových komorách
Ventriculopunctio - ventrikulopunkcia, nabodnutie komory (srdcovej, mozgovej)
Ventriculoscopia - ventrikuloskopia, vyšetrovanie mozgových komôr endoskopom
Ventriculus - dutina, žalúdok, komora
Ventroptosis - ventroptóza, poklesnutie žalúdka (gastroptóza)
Ventrotomia - ventrotómia, otvorenie brušnej dutiny
Venula - žilka, malá žila, ktorej priesvit sa pohybuje medzi 0,2-1,0 mm
Venus - pôvab, pôžitok lásky
Verbalis - verbálny, slovný, ústny
Verbalismus - nadmerná, zbytočná mnohovravnosť
Verber - rana, bičovanie
Verbigeratio - verbigerácia, opakovanie slov a slovných zvratov bez vnútorného zmyslu
Verbum - slovo, sloveso
Verificatio - verifikácia, overenie, preskúšanie pravdivosti
Vermicidus - vermicidný, zabíjajúci, ničiaci červy (črevné parazity)
Vermicularis - vermikulárny, červovitý
Verminatio - verminácia, infekčné ochorenie červami, hlístami
Vermis - červ
Vernaculus - domáci
Vernalis - jarný
Vernix - maz na koži novorodencov
Verruca - bradavica
Verruciformis - veruciformný, podobný bradavici
Verrucosus - verukózny, bradavčitý
Versabilis - verzabilný, pohyblivý, nestály
Versatilis - verzatilný, otáčavý, pohyblivý
Versatio - otáčanie, striedanie, zmena
Versicolor - pestrofarebný, pestrý, rôznofarebný
Versio - verzia, obrat, otočenie
Vertebra - stavec
Vertebralis - vertebrálny, stavcový
Vertebratus - majúci stavce, stavovec
Vertebrogénny - pochádzajúci z chrbtice
Vertex - vír, vrch, vrchol, hrot
Verticalis - vertikálny, zvislý, kolmý
Vertiginosus - vertiginózny, závratový
Vertigo - závrat
Verus - pravý
Vesania - šialenosť
Vesaniens - zúrivý, šialený
Vesanus - šialený
Vesica - mechúr
Vesicalis - vezikálny, mechúrový
Vesicatio - vezikácia, tvorba pľuzgierikov
Vesicula - pľuzgierik, vačok
Vesicularis - vezikulárny, mechúrikovitý, pľuzgierikovitý, vačkovitý
Vesiculatio - vezikulácia, tvorba vačkov, pľuzgierikov
Vesiculiformis - vezikuliformný, mechúrikovitý, pľuzgierikovitý, vačkovitý
Vesper - večer
Vestibularis - vestibulárny, predsieňový
Vestibulum - predsieň, vchod
Vestigialis - vestigiálny, stopový, zbytkový
Vestigium - stopa, zbytok
Vestimentum -šatstvo, ošatenie
Veterinarius - veterinárny, týkajúci sa zdravotnej starostlivosti o zvieratá
Veto - zakazujem
Vetus - starý
Vetustas - staroba
Vexatio - trápenie, týranie
Via - cesta
Vibices - pruhovité krvácanie do kože
Vibratio - vibrácia, chvenie, kmitanie
Vibrissae - chĺpky v nose
Vicarius - náhradný, zastupujúci
Vicinalis - susedský
Vicinus - susedný, blízky
Victus - žitie, spôsob života
Videat ! - nech vidí !
Vigilambulismus - automatické konanie obmedzeným vnímaním okolia
Vigilia - vigília, bdenie, nespavosť
Vigilita - nespavosť, bdenie
Villosus - vilózny, vlasatý, chlpatý
Villus - chlp, vlas, chumáč, klk
Vinculum - puto
Vinosus - vinný, vínový
Vinum - víno
Violatio - violácia, porušenie, poškodenie, zneuctenie, znásilnenie
Violens - násilný, prudký
Violentia - násilnosť, úpornosť
Violentus - prudký, násilný
Vipera - zmija, had
Viperinum - hadí jed
Viperinus - hadí
Vir - muž
Viraemia - virémia, prítomnosť vírusu v krvi
Viraginitas - viraginita, stav, v ktorom sa žena cíti ako muž, mužské pohlavné pocity u žien
Virago - mužatka
Vires - sila, schopnosť
Virga - prút, prútik, palica
Virgineus - panenský
Virginitas - virginita, panenstvo
Virgo - panna, dievča
Viricidalis - viricidálny, ničiaci vírusy
Viridis - zelený, zelenavý
Virilis - virilný, mužský
Virilisatio - virilizácia, vývoj mužských pohlavných znakov u ženy
Virilismus - virilizmus, objavenie sa mužských pohlavnýích znakov u ženy, maskulinizácia
Virilitas - virilita, mužstvo, mužská sila, mužské pohlavie
Virilizácia - prítomnosť mužských pohlavných orgánov alebo sekundárnych pohlavných znakov u žien alebo dievčat, alebo u chlapcov pred pubertou
Viripotens - mužný, pohlavne dospelý
Virogenes - virogénny, vírusového pôvodu, vyvolaný vírusmi
Virologia - virológia, náuka o vírusoch a vírusových chorobách
Virosis - viróza, infekčná choroba spôsobená vírusmi
Virostatikum - látka potláčajúca rast vírusov
Virosus - vírusový, páchnuci, jedovatý
Virtualis - mužný, schopný niečo konať, potenciálny
Virtus - zdatnosť, cnosť, statočnosť
Virus - vírus, označenie pre skupinu mikroorganizmov, ktoré sú schopné prechádzať filtrami, ktoré zachytávajú baktérie a ktoré sa rozmnožujú v živých bunkách
Vis - sila
Viscera - vnútorné orgány, vnútornosti
Visceralgia - visceralgia, bolesť vnútorných orgánov
Visceralis - viscerálny, týkajúci sa vnútorných orgánov
Viscerálny - útrobný, týkajúci sa vnútorných orgánov
Viscerocardiacus - týkajúci sa vnútorných orgánov a srdca
Visciditas - viscidita, prilnutie, upnutie
Viscidus - viscidný, lepkavý, mazľavý
Viscositas - viskozita, väzkosť, miera vnútorného trenia v tekutinách
Viscosus - viskózny, väzký, mazľavý
Viscus - útroby, vnútorné orgány
Visibilis - viditeľný
Visio - vízia, videnie, predstava, predstavivost, prelud
Visitatio - vizitácia, vizita, pravidelná lekárska prehliadka
Visualis - vizuálny, týkajúci sa zrakového vnímania, pozorovaný okom
Visum - jav, obraz
Visus - zrak, videnie, zraková ostrosť
Vita - život
Vitalis - vitálny, schopný života, zdravý
Vitalismus - idealistický názor vysvetľujúci všetky životné procesy pôsobením nehmotnej životnej sily
Vitalitas - vitalita, životnosť, životaschopnosť
Vitaminalis - týkajúci sa vitamínov
Vitaminologia - vitaminológia, náuka o vitamínoch
Vitaminotherapia - vitamínoterapia, liečba vitamínmi
Vitaminum - vitamín, zlúčeniny rôznej chemickej povahy, účinné už v nepatrnej koncentrácii
Vitellinus - žĺtkový
Vitellus - žĺtok
Vitiosus - chybný, nezdravý
Vitium - chyba, vada, kaz
Vitreus - sklovitý, sklenený, čistý, priehľadný, hladký ako zrkadlo (corpus vitreum)
Vitrum - fľaštička
Vivacitas - životnosť
Vivax - dlho žijúci, trvalý
Vividus - živý
Vivificatio - vivifikácia, oživenie
Vivus - živý
Vízus - zraková ostrosť
Vocalis - vokálny, týkajúci sa hlasu, hlasový, zvučný
Vocalisatio - vokalizácia, najrannejší štádium vývoja reči
Vola - dlaň
Volaris - volárny, dlaňový
Volatilis - lietajúci, okrídlený
Volumen - objem, obsah, množstvo
Voluminosus - voluminózny, objemový, obsahový
Volumoreceptor - receptor registrujúci objem krvi v cievnom riečisku
Voluntarius - dobrovoľný, rozhodnutý podľa vlastnej vôle
Voluptarius - pôžitkársky
Volvulus - zauzlenie čriev
Vomer - čerieslo, jedna z tvárových kostí lebky
Vomitio - zvracanie, vrhnutie, dávenie
Vomitivus - vyvolávajúci zvracanie
Vomituritio - opakované nutkanie na vracanie, dávenie
Vomitus - zvracanie
Voracitas - hltavosť, žravosť
Vorax - žravý, hltavý
Vortex - vír
Vorticosus - vírový, vírovitý
VOT - vnútroočný tlak
Vox - hlas
Voyeurismus - voyerstvo, dosiahnutie sexuálneho pôžitku pohľadom na obnažené časti tela (genitálií) iných osôb
Vulgaris - zjednodušený
Vulgus - ľud
Vulnerabilis - vulnerabilný, zraniteľný
Vulnerabilita - zraniteľnosť
Vulneratio - poranenie, zranenie
Vulneratus - zranený, poranený
Vulnus - rana, poranenie, poškodené tkanivo
Vultus - tvár
Vulva - lono, vonkajšie pohlavné orgány pošvy
Vulvismus - ženská pohlavná porucha, kŕčovité stiahnutie pošvového a panvového svalstva pri lekárskom vyšetrovaní alebo súloži (vaginismus)


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI