PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

L

L(a)evigatio - rozdrvenie na malé čiastočky
L(a)evo(cardio)graphia - ľavo(kardio)grafia, rontgenové znázornenie ľavej polovice srdca a aorty
L(a)evocardia - vrodená odchylka, uloženie srdca v ľavej polovici hrudníka, avšak ostatné orgány sú na opačnej strane proti normálu
L(a)evophobia - ľavofóbia, chorobný strach z predmetov ležiacich na ľavej strane
L(a)evulosaemia - levulosémia, prítomnosť ovocného cukru v krvi
L(a)evulosum - ovocný cukor, levulóza, fruktóza
L(a)evulosuria - levulosúria, prítomnosť ovocného cukru v moči
Labes - pád, skaza
Labilis - vratký, nestály, kolísavý
Labor - práca, námaha. Labores parturientium pôrodné bolesti. Labores praesagientes predpôrodné bolesti
Laborator - odborný pracovník v laboratóriu, laborant
Laboratorium - laboratórium, pracovňa zariadená pre vedeckovýskumnú prácu
Laboratorius - laboratórny
Laboriosus - pracný, obtiažny
Labrum - pánva, vaňa, umývadlo, misa, nádržka. Labrum acetabulare okraj z väzivovej chrupavky jamky bedrového kĺbu.
Lac - mlieko. Lac neonatorum mlieko novorodencov, vylučovanie sekrétu podobného kolostru z prsných bradaviek novorodencov
Lacer - tržný, potrhaný, nerovného okraja
Lacerácia - potrhanie mäkkých častí tela pri úraze, roztrhanie, rozdriapanie
Laceratio - lacerácia, drásanie, roztrhnutie, potrhanie
Laceratus - tržný, roztrhnutý
Lacertosus - svalnatý
Lacertus - svalová hmota ramena. Lacertus fibrosus (aponeurosis m. bicipitis brachii) povrchová šľacha dvojhlavého svalu ramena
Lacinia - cíp, roh, útržok
Laciniatus - roztriasnený
Lacrimatio - slzenie, vylučovanie sekrétu slzných žliaz
Lacrimosus - slziaci, plačúci
Lactans - dojčiaci
Lactasis - laktáza, črevný enzým štiepiaci mliečny cukor
Lactatio - laktácia, vylučovanie mlieka z mliečnej žľazy v období dojčenia
Lactatum - laktát, soľ mliečnej kyseliny
Lacteus - mliečny, plný mlieka
Lactosum - laktóza, mliečny cukor, disacharid zložený z glukózy a galaktózy
Lacuna - štrbina, krypta, otvor
Lacunaris - lakunárny, otvorovitý, medzerovitý, štrbinovitý
Lacunatus - dutinkovitý, bohatý na dutiny
Lacunosus - vydutý, prehĺbený
Laesio - lézia, poškodenie, porucha určitej štruktúry. Laesio traumatica porucha traumatická, vyvolaná úrazom
Laesus - poškodený, porušený
Laevus - ľavý
Lagoena - fľasa
Laktát - kyselina mliečna
Lalatio - lalácia, prvé obdobie vývoja reči, detské žvatlanie
Lambitus - lízanie
Lamella - lamela, dostička
Lamellaris - lamelárny, vrstvovitý, vrstevnatý
Lamellosus - lamelárny, dostičkovitý, vrstvovitý
Lamentatio - lamentácia, lamentovanie
Lamina - blana, list
Laminalis - laminálny, listový
Lana - vlna
Lanceola - chirurgický nožík
Laneus - vlnený
Lanolinum - lanolín, tuk z ovčej vlny
Laparocolpotomia - laparokolpotómia, otvorenie brušnej dutiny pošvou
Laparomyitis - laparomyitída, zápal brušných svalov
Laparomyomotomia - laparomyomotómia, otvorenie brušnej dutiny pre odstránenie myómu
Laparorrhaphia - laparorafia, chirurgické zošitie brušnej steny
Laparoscopia - laparoskopia, vyšetrovanie brušnej dutiny zrakom pomocou laparoskopu
Laparoskopia - vyšetrovanie brušnej dutiny zrakom, pomocou laparoskopu
Laparotómia - otvorenie brušnej dutiny
Lapis - kameň
Lapsus - lapsus, chyba, omyl, pád. Lapsus calami chyba pamäti. Lapsus pilorum vypadávanie vlasov (alopecia)
Larva - vývojové štádium niektorých živočíchov, zárodok schopný samostatného života. Larva migrans cutanea kožní ochorenie vyvolané larvami psích a mačačích cudzopasníkov (Ancylostoma braziliense, caninum)
Laryngologia - laryngológia, náuka o hrtane a jeho chorobách
Laryngoscopia - laryngoskopia, vyšetrovanie hrtana zrakom pomocou špeciálneho prístroja - laryngoskopu
Larynx - hrtan
Lascivia - neviazanosť
Lascivus - lascívny, neviazaný, oplzlý, chlípny
Lassitudo - únava, ochablosť, vyčerpanie
Late - rozsiahle, široko
Latebra - úkryt, útulok
Latens - latentný, skrytý, bezpríznakový
Latentio - latencia, skrytosť, bezpríznakovosť choroby
Lateralis - bočný, postranný
Lateralitas - lateralita, stav označujúci umiestenie ku strane alebo zaujímajúci jednu stranu, napr. ľavá alebo pravá hemisféra
Latinus - latinský
Latissimus - najširší
Latitudo - šírka
Latus - široký, postranný, rozsiahly
Laudabilis - chvályhodný, slávny
Laudatio - pochvala, prejav vďaky
Laurus - vavrín
Lavacrum - kúpeľ
Lavage - laváž, premývania, výplach
Lavandula - levanduľa
Lavatio - umývanie, kúpanie, kúpeľ
Lavatorium - umývarňa, umývadlo
Lavipedium - umývanie, kúpeľ nôh
Laxancium - preháňadlo
Laxans - uvolňujúci, preháňajúci
Laxantíva - preháňadlá
Laxativus - preháňací prostriedok
Laxus - laxný, ľahostajný, povrchný, vlažný, volnejší, bezodpovedný
Lecithinum - lecitín, fosfatidylcholín, fosfolipid, zlúčenina mastných kyselín s kyselinou glycerofosforečnou a s cholínom
Lectus - lôžko, lóža
Legalis - legálny, zákonný, súdny
Legibilis - čitateľný
Legitimus - legitímny, zákonný, zákonitý, právny
Legumen - strukovina, bôb
Lenis - kľudný, mierny
Lenitas - kľudnosť, miernosť
Lenitivus - ukľudňujúci, mierniaci, šetrný
Lentus - tiahly, dlhý, zdĺhavý
Lepra - lepra, malomocenstvo, zdĺhavé infekčné ochorenie vyvolané Hansenovým bacilom (Mycobacterium leprae)
Leprosarium - zvláštne nemocnice pre chorých s leprou
Leprosis - lepróza, leprozita, malomocenstvo
Leptospira - leptospira, skrutkovito vinutý mikroorganizmus, pôvodca leptospiróz
Leptospirosis - leptospiróza, horúčkovité infekčné ochorenie vyvolané leptospirami
Lesbismus - lesbizmus, ženská homosexualita, amor lesbicus
Letalis - letálny, smrteľný, smrtiaci
Letalita - úmrtnosť, úmrtnosť, pomer počtu zomrelých k počtu chorých na tú istú chorobu
Letalitas - letalita, úmrtnosť, pomer medzi počtom úmrtí na určitú chorobu z 1000 osôb chorých na túto chorobu
Letálny - smrteľný
Lethargia - letargia, chorobná spavosť, hlboký, dlhodobý spánok sprevádzajúci niektoré duševné a nervové ochorenia
Lethargicus - spavý, chorobne ospalý, otupený
Letum - smrť
Leucaemia - leukémia, bielokrvnosť, nádorové bujnenie bielych krviniek
Leucaemicus - leukemický, týkajúci sa leukémie
Leucaemoides - leukemoidný, podobajúci sa leukémii
Leucanaemia - leukanémia, anémia pri leukémii
Leucoblastos - leukoblast, nezrelá biela krvinka
Leucocytogenesis - leukocytogenéza, tvorba bielych krviniek
Leucocytolysinum - leukocytolyzín, látka rozpúšťajúca, odbúravajúca biele krvinky
Leucocytolysis - leukocytolýza, rozpad bielych krviniek
Leucocytopenia - leukocytopénia, chorobné zníženie počtu bielych krviniek v krvi
Leucocytopo(i)esis - leukocytopoéza, tvorba bielych krviniek
Leucocytosis -leukocytóza, chorobné zmnoženie bielych krviniek
Leucomelalgia - leukomelalgia, záchvatovité bolesti končatín pri zlom prekrvení, sprevádzané zblednutím kože a pocitom chladu
Leucopedesis - leukopedéza, výstup bielych krviniek z kapilár
Leucopenia - leukopénia, chorobné zníženie počtu bielych krviniek v krvi
Leucophlegmasia - leukoflegmázia, hlboká trombóza stehnovej žily s opuchom celej dolnej končatiny a bielym zafarbením kože
Leucostasis - leukostáza, nahromadenie leukocytov v priesvite kapilár
Leucotaxinum - leukotaxín, polypeptid zvyšujúci priestupnosť kapilár získaný zo zápalového exudátu
Leukémia - nádorové bujnenie bielych krviniek
Leukocyty - biele krvinky
Leukopénia - chorobné zníženie počtu bielych krviniek v krvi
Lézia - poškodenie, porucha určitej štruktúry
Liber - voľný, slobodný
Liberi - deti
Libet - libitum est ako sa páči. Ad libitum podľa chute, do sýtosti.
Libidinosus - zmyselný, chlípny
Libido - túžba, žiadostivosť, zmyselnosť, pohlavný pud
Licens - voľný, neobmedzený
Licentia - voľnosť, vôľa, sloboda
Licitus - dovolený, voľný
Lien - slezina. Lien succenturiatus accessorius slezina prídavná
Lienalis - slezinový
Ligamentum - väz
Ligatio - zväzovať, podviazanie
Ligatura - podviazanie (napr. krvných ciev)
Ligatus - podviazaný, oviazaný
Ligneus - drevený
Lignum - drevo
Likvor - tekutiny, mok
Limbatus - opatrený okrajom, lemom
Limen - prah, kraj, hrana
Limitans - ohraničujúci, obmedzený
Limotherapia - limoterapia, liečba bahnom
Limpidus -čistý, jasný
Limus - kal, bahno, hlina
Linctus - hustá mixtúra, šťava
Linea - čiara, ryha, hrana
Linearis - lineárny, priamy, priamočiari, rovný
Lingua - jazyk
Lingualis - lingválny, jazykový
Linimentum - mazanie
Linteum - plátno
Linum - ľan
Lipacidaemia - lipacidémia, koncentrácia mastných kyselín v krvi
Lipaemia - lipémia, lipidémia, koncentrácia celkových lipidov v krvi
Lipasis - lipáza, enzým štiepiaci tuky
Lipatrophia - lipatrofia, ubúdanie tukového tkaniva
Lipectomia - lipektómia, operačné odstránenie (prebytočného) tukového tkaniva
Lipid - tuk, tuková látka
Lipidosis - lipidóza, porucha metabolizmu tukov s ukladaním tukových látok v rôznych tkanivách
Lipidový - tukový, týkajúci sa tukov
Lipoblastoma - lipoblastóm, nezrelý nádor z tukového tkaniva
Lipocele - lipokéla,hernia, vydutina obsahujúca tukové tkanivo
Lipoclasis - lipoklázia, rozklad tukov
Lipodystrophia - lipodystrofia, prejavy poruchy látkovej premeny tukov
Lipogenes - lipogénny, tukového pôvodu
Lipogenesis - lipogenéza, tvorba tukov, tukového tkaniva
Lipoidaemia - lipoidémia, zmnoženie lipidov v krvi
Lipoides - lipoidný, podobný tuku
Lipoidosis - lipoidóza, nadmerné ukladanie lipidov v tkanivách. Lipoidosis vesicae felleae lipoidóza sliznice žlčníka "jahodový žlčník"
Lipolysis - lipolýza, rozloženie, štiepenie tukov
Lipóm - nezhubný nádor z tukového tkaniva
Lipoma - nezhubný nádor z tukového tkaniva
Lipomatosis - lipomatóza, nadmerné zmnoženie tukového tkaniva v orgánoch. Lipomatosis dolorosa bolestivé bujnenie podkožného tukového tkaniva
Lipophilia - lipofília, sklon k nadmernému ukladaniu tukov
Lipoproteinum - komplex lipidov a bielkovín, ktorý je transportnou formou lipidov v organizme
Liquamen - tekutina
Liquefaciens - rozpúšťajúci
Liquidus - tekutý
Liquor - tekutina, roztok, mok
Lithagogus - (lieky) vypudzujúce kamene z rôznych orgánov
Litholapaxia - litolapaxia, odsatie, odstránenie kamennej drte z močového mechúra
Litholysis - litolýza, rozpúšťanie (močových, žlčových) kameňov chemickými prostriedkami
Litholyticus - litolytický, rozpúšťajúci kamienky (močové a žlčové)
Lithotomia - litotómia, chirurgické vybratie, odstránenie kamienkov z orgánu
Litiáza - tvorba kameňov, obzvlášť v žlčových a močových cestách
Litogenéza - vznik, tvorba kameňov v organizme
Litteralis - literárny, vzťahujúci sa k písmu
Livedo - modravé, cyanotické presvitanie rozšírených kožných cievok pôsobiaci dojmom mramorovania kože. Livedo racemosa stromčekovité, modrofialové kresby kože hlavne na končatinách
Lividný - bledý, modravý,
Livor - modravá škvrna, podliatina. Livor mortis posmrtná škvrna na nižšie uložených častiach tela pri nahromadení krvi v týchto oblastiach
Lobus - lalok
Localis - lokálny, miestny, obmedzený na určité miesto
Localisatio - lokalizácia, poloha, umiestenie, určenie miesta, obmedzenie na určité miesto
Locatus - umiestený, stanovený na určité miesto
Loco citato - na uvedenom mieste
Loco typico - na typickom mieste
Locomotio - lokomócia, aktívny pohyb organizmu z miesta na miesto
Locomotoricus - lokomotorický, týkajúci sa pohybu, chôdze
Locus - miesto
Logagnosia - logagnózia, strata schopnosti hovoriť
Logagraphia - logagrafia, strata schopnosti písomne sa vyjadrovať
Logamnesia - logamnézia, zapomínanie rozhovoru, chorobná strata schopnosti hovoriť
Logasthenia - logasténia, porucha pamäti charakterizovaná poruchou reči (vynechávaním slov, viet)
Logoclonia - logoklonia, chorobné opakovanie konca slov alebo viet
Logomania - logománia, chorobná žvatlavosť
Logoneurosis - logoneuróza, neuróza sprevádzaná poruchou reči
Logopaedia - logopédia, výchova k správnej reči, náuka o fyziológii dorozumievacieho procesu a náprave porúch chýb reči a výslovnosti
Logopathia - logopatia, chorobné komolenie reči
Logophobia - logofóbia, neurotický strach pred hovorením
Logoplegia - logoplégia, ochrnutie svalstva umožňujúceho tvorbu reči
Longaevitas - longevita, dlhovekosť
Longitudo - dĺžka
Longus - dlhý
Loquacitas - lokvacita, zhovorčivosť, mnohovravnosť
Loquax - zhovorčivý
Lordoscoliosis - lordoskolióza, prehnutie chrbtice konvexitou dopredu a na stranu
Lordosis - lordóza, prehnutie chrbtice konvexitou dopredu v rovine sagitálnej (predozadnej)
Lordoticus - lordotický, dopredu zahnutý, týkajúci sa lordózy
Lubricatio - hladkosť, kĺzavosť, klzkosť
Lubricus - hladký, pohyblivý, kĺzavý, klzký
Lubrikácia - hladkosť, kĺzavosť
Luciditas - jasnosť, bdelosť, jasné vedomie
Lucídny - bdelý, jasný, svetlý, lesklý
Lucidus - jasný, lesklý, bdelý. Lucida intervala svetlé okamihy, prechodný ústup chorobných príznakov
Lucotherapia - lukoterapia, liečenie svetlom
Lueticus - luetický, syfilitický
Lumbago - náhle, prudké bolesti v krížoch
Lumbalis - lumbálny, bedrový
Lumbalisatio - lumbalizácia, vývojová anomália bedrovej chrbtice, prvý krížový stavec je celý alebo len čiastočne prispôsobený bedrovému stavcu
Lumbálny - driekový
Lumbricalis - červovitý, škrkavkovitý
Lumbricus - dažďovka
Lumen - svetlo, žiara, priesvit (cievy)
Luminiscentia - luminiscencia, svetielkovanie, svetelné žiarenie
Luminosus - svetlý, jasný
Luna - luna, mesiac
Lunaria - mesiačiky, mesačné krvácanie
Lunatismus - námesačnosť
Lunula - mesiačik. Lunula unguis belavé políčko v proximálnej časti nechtu. Lunulae valvularum stenčené prúžky pri voľných okrajoch srdcových chlopní
Lupoma - lupóm, uzlík (v podkoží), ktorý svojou anatomickou skladbou odpovedá tuberkulu (lupus vulgaris)
Lupus - chronické ochorenie kože s tvorbou vredov. Lupus erythematodes kožné i celkové ochorenie autoimunitnej povahy, ktoré sa zaraďuje ku tzv. kolagenózám.
Lupuscarcinoma - lupuskarcinóm, rakovina v jazve po lupuse
Lustratio - lustrácia, očista
Lusus - hra, žart. Lusus naturae hračka prírody, nevedecké označenie pre drobné vývojové odchylky
Luteinum - luteín, žlté prirodzené farbivo obsiahnuté napr. v žĺtku
Lux - svetlo, svit
Luxatio - luxácia, vykĺbenie, úplné vysunutie kosti z normálnej polohy v kĺbe
Luxatus - vykĺbený
Lymfadenitída - zápal miazgových uzlín
Lymfadenopatia - ochorenie miazgových žliaz (všeobecne)
Lymfedém - miazgový opuch
Lymfocyt - biela krvinka, základná bunka lymfatického tkaniva - miazgy a krvi
Lympha - lymfa, miazga, tkanivový mok
Lymphadenectomia - lymfadenektómia, chirurgické odstránenie lymfatických žliaz
Lymphadenia - lymfadénia, hyperplázia lymfatického tkaniva
Lymphadenitis - lymfadenitída, zápal lymfatických uzlín
Lymphadenoma - lymfadenóm, zväčšenie, bujnenie lymfatického tkaniva
Lymphadenopathia - lymfadenopatia, ochorenie lymfatických uzlín bližšie nešpecifické
Lymphadenosis - lymfadenóza, hyperplázia alebo nádorové bujnenie lymfatických uzlín
Lymphagogus - (látky) podporujúce tvorbu lymfy
Lymphangiectasis - lymfangiektázia, chorobné rozšírenie lymfatických ciev
Lymphangiectaticus - lymfangiektatický, týkajúci sa rozšírených lymfatických ciev
Lymphangiographia - lymfangiografia, rontgenové znázornenie lymfatických ciev pomocou kontrastnej látky
Lymphangioma - lymfangióm, nezhubný nádor z lymfatických ciev
Lymphangiopathia - lymfangiopatia, bližšie nešpecifické ochorenie lymfatických ciev
Lymphangiosarcoma - lymfangiosarkóm, zhubný nádor lymfatických ciev
Lymphangoitis - lymfangoitída, zápal lymfatických ciev
Lymphaticovenosus - lymfatikovenózny, týkajúci sa lymfatických ciev a žíl
Lymphatismus - sklon organizmu k infekčným a zápalovým ochoreniam lymfatického systému
Lymphoblastoma - lymfoblastóm, zhubné nádorové bujnenie lymfatického tkaniva
Lymphoblastus - lymfoblast, zárodočná forma lymfocytu
Lymphocapillaris - lymfokapilárny, týkajúci sa miazgy, lymfy a vlásočníc
Lymphocytosis - lymfocytóza, zvýšenie počtu lymfocytov v krvi
Lymphocytus - lymfocyt, miazgová bunka, biela krvinka neobsahujúca v cytoplazme špecifické farbiteľné zrná, uplatňujúca sa predovšetkým v imunitných procesoch v organizme
Lymphodermia - lymfodermia, ochorenie lymfatických uzlín a ciev v koži
Lymphoedema - lymfedém, lymfatický opuch
Lymphoglandula - lymfatický uzlík, lymfatická uzlina vsunutá do priebehu lymfatických ciev (nodus lymphaticus)
Lymphogranuloma - lymfogranulóm, granulomatózne bujnenie lymfatického tkaniva
Lymphoma - lymfóm, nádor vzniknutý z lymfatického tkaniva
Lymphonoditis - lymfonoditída, zápal miazgových, lymfatických uzlín
Lymphonodulus - uzlík lymfatického tkaniva
Lymphonodus - lymfonodus, miazgová, lymfatická uzlina
Lymphopathia - lymfopatia, choroba lymfatického systému
Lymphopenia - lymfopénia, znížený počet lymfocytov v krvi
Lymphorrhagia - lymforágia, lymforea, prúdenie, vytekanie lymfy z poškodených alebo chorobne zmenených lymfatických ciev
Lymphosarcoma - lymfosarkóm, zhubný nádor vychádzajúci z lymfatického alebo lymfoidne retikulárneho tkaniva
Lymphostasis - lymfostáza, hromadenie lymfy pri uzáveru lymfatických ciev v určitej oblasti
Lymphostaticus - lymfostatický, upchávajúci, uzatvárajúci lymfatické cievy
Lymphotomia - lymfotómia, rez, prípadne odstránenie lymfatického tkaniva
Lymphovarix - lymfovarix, miestne rozšírenie lymfatickej cievy
Lyotropicus - lyotropný, lyofilný, schopný sa rozpúšťať, rozptýliť v roztoku
Lypemania - lypemánia, zádumčivosť, chorobná stiesnenosť
Lysergium - diethylamid kyseliny lysergovej, LSD (halucinogén)
Lysis - lýza, prasknutie bunky deštrukciou bunkovej membrány
Lysogenes - lyzogénny, naberajúci schopnosť rozpúšťať, ničiť
Lysozymum - lyzozým, enzým, ktorý degraduje mukopolysacharidy bunkových stien niektorých baktérií
Lyssa - besnota, vírusové ochorenie - okamžité neliečené u človeka vždy smrteľné - prejavujúce sa stavmi zúrivosti, kŕčami a obrnami
Lýza - rozklad, rozloženie, prasknutie bunky deštrukciou bunkovej membrány


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI