PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

M

m - znak pre stoličky dočasného chrupu
m. - v anatómii skratka pre sval (musculus)
M. D. - Medicinae Doctor
Maceratio - macerácia, máčanie, vylúhovanie, rozkladanie
Macies - vychudnutosť, vyziablosť
Macrencephalia - makrencefália, nadmerne veľký mozog
Macroaesthesia - makroestézia, zmyslový klam, pri ktorom sa predmety zdajú väčšie ako v skutočnosti sú
Macroamylasaemia - makroamylazémia, izolované zvýšenie amylázy viazanej na imunoglobulíny v krvi (nemôže byť vylučovaná, a teda stanovená v moči)
Macrobiosis - makrobióza, dlhá životnosť, dlhovekosť
Macroblastos - makroblast, veľká nezrelá jadrová červená krvinka, väčšia ako normoblast
Macrocardia - makrokardia, nadmerne veľké srdce (vývojová anomália)
Macrocaryosus - veľkojadrový, majúci veľke jadro
Macrocephalia - makrocefália, nadmerne veľká hlava
Macrocythaemia - makrocytémia, nezvyčajne veľké množstvo makrocytov v krvi
Macrocytus - makrocyt, červená krvinka veľkých rozmerov
Macrodiagnostica - makrodiagnostika, rozpoznávanie choroby z makroskopických, prostým okom viditeľných nálezov
Macrodystrophia - makrodystrofia (lipomatózna), nadmerné hromadenie tuku v tkanivách
Macrogenesis - makrogenéza, nadmerný vzrast
Macrographia - makrografia, písanie abnormálne veľkým písmom
Macrohaematuria - makrohematúria, veľké množstvo krvi v moči
Macromolecula - makromolekula, nadmerne veľká molekula
Macroorganismus - makroorganizmus, organizmus viditeľný voľným okom
Macroparasitus - makroparazit, cudzopasník viditeľný voľným okom
Macrophagocytosis - makrofagocytóza, schopnosť niektorých buniek pohlcovať väčšie cudzorodé častice
Macrophagus - makrofág, bunky schopné pohltiť a usmrtiť mikróby i iné cudzorodé častice
Macroplasia - makroplázia, nadmerný vývoj niektorého orgánu alebo jeho časti
Macroreactio - makroreakcia, neúmerne veľká, silná reakcia
Macroscopia - makroskopia, pozorovanie voľným okom
Macrosomia - makrosomia, nadmerne veľký vzrast
Macrostructura - makroštruktúra, štruktúra viditeľná voľným okom
Macula - škvrna, miesto charakteristické farbou a funkciou. Macula lutea žltá škvrna na sietnici, miesto najostrejšieho videnia
Macularis - poškvrnený, škvrnitý
Madescens - mokvajúci
Madidans - mokvajúci, vlhnúci
Mador - vlhko
Magisterium - úrad učiteľský
Magistra - učiteľka. Magistra pharmaciae magistra farmácie
Magistraliter - liek, ktorého zloženie predpíše lekár a lekárnik ich vyhotoví
Magma - cesto, hustá kaša, hmota
Magnetotherapia - magnetoterapia, liečenie pomocou magnetu
Magnézium - horčík
Magnificatio - magnifikácia, zväčšovanie, zveličovanie
Magnificentia - magnificencia, dôstojnosť, vznešenosť
Magnificus - veľkolepý, okázalý, dôstojný
Magnitudo - veľkosť, množstvo
Magnus - veľký, dôležitý. Major (natu) starší. Majores predkovia. Minor (natu) mladší
Maiestas - veľkosť, vznešenosť, dôstojnosť
Maieusiomania - maieuziománia, porucha psychiky navodená pôrodom
Maieusiophobia - maieuziofóbia, chorobný strach pred materstvom, pôrodom
Mala - tvár
Malabsorpcia - porucha vstrebávania
Malácia - mäknutie tkaniva
Malacotomia - malakotómia, otvorenie mäkkých častí tela (napr. brušnej dutiny)
Maladaptácia - zlá prispôsobivosť, malá schopnosť prispôsobiť sa situácii
Maladjustatio - maladjustácia, maladaptácia, neprispôsobivosť, neschopnosť adaptácie
Malaria - malária, striedavá horúčka, bahenná zimnica
Malarialisatio - malarializácia, liečba naočkovaním malárie (napr. u tabes dorsalis)
Malaris - lícny, tvárový
Malassimilatio - malasimilácia, zlé, neúplné prispôsobenie
Maldigescia - zlé trávenie
Male - zle
Malemissio - malemisia, neúplná ejakulácia pri koite, súloži
Malformácia - znetvorenie, znetvorenina
Malformatio - malformácia, znetvorenie, vrodená tvarová úchylka vzniknutá počas vývoja plodu, Malformatio cordis malformácia srdca, vrodená srdcová chyba
Malformatus - malformovaný, znetvorený
Malfunctio - malfunkcia, zlá funkcia, činnosť, dysfunkcia, porucha funkcie
Malignans - malígny, malignizujúci, ťažko liečiteľný, zhubný
Maligne - zle, nesprávne, zhubne
Malignizácia - premena na zhubné bujnenie
Malignóm - zhubný nádor
Malignus - malígny, zlý, zhubný
Malnutrícia - podvýživa, zlá výživa
Maloplastica - maloplastika, plastická operácia na tvári
Malpositio - malpozícia, nesprávna poloha, uloženie (napr. orgánov)
Malpraxis - malpraxia, chyba v lekárskom postupe, liečení, lekársky omyl
Malum - chyba, zlo, nešťastie
Malus - zlý
Mamma - prsná žľaza
Mammacarcinoma - mamakarcinóm, rakovina prsníka
Mammalgia - mamalgia, bolesť v prsníkovej žľaze
Mammalia - cicavci
Mammaplastica - mamaplastika, chirurgické obnovenie normálneho tvaru prsníka (pri previsnutom alebo príliš veľkom prsníku)
Mammectomia - mamektómia, chirurgické znesenie prsníkovej žľazy
Mammilla - prsná bradavka
Mammodynia - mamodýnia, bolesť prsníkovej žľazy
Mammographia - mamografia, rontgenové znázornenie prsníkovej žľazy, mamogram
Mammotomia - mamotómia, chirurgické preťatie prsníkovej žľazy
Mamografia - röntgenové znázornenie prsnej žľazy
Mandatum - príkaz, zmluva
Mandrin - mandrén, pátracia ihla, kovová tyčinka, drôtik k čišteniu alebo zajisteniu priechodnosti kanýl, injekčných ihiel apod.
Manducatio - žuvanie, hryzenie
Mania - mánia, druh psychickej poruchy, charakteristický eufóriou, vzrušenou náladou, zvýšeným sebavedomím, aktivitou, poruchou spánku, zlou koncentráciou a chybnými úsudkami
Manica - rukáv, puto
Manifestatio - manifestácia, vyznačenie, prejavenie sa
Manifestný - zjavný, viditeľný, badateľný
Manifestus - zrejmý, zjavný, so zjavnými prejavmi
Mániodepresívny - charakterizovaný striedaním manických a depresívnych fáz
Maniomelancholia - mániomelanchólia, ochorenie charakterizované striedavým priebehom fázy depresívnej a mánickej (maniodepresívna psychóza)
Manipularis - manipulačný, upravujúci, zachádzajúci s niečím
Manipulatio - manipulácia, zachádzanie s niečím, zrejme odborné, zložité
Manipulus - hrsť, snop, zväzok
Mannitolum - manitol, cukorný alkohol
Manometrum - manometer, prístroj k meraniu tlaku tekutín alebo plynov
Mansio - zotrvávanie, pobyt
Manualis - manuálny, ručný
Manuluvium - manuluvium, umývanie rúk
Manus - ruka
Maranticus - marantický, schátralý
Marasmus - schátralost, ťažká energetická podvýživa, telesné a duševné oslabenie od staroby, alebo ako následok niektorých vyčerpávajúcich chorôb
Marcidus - zoslabnutý
Mare - more
Marginalis - marginálny, okrajový
Marginoplastica - marginoplastika, plastická operácia okrajov orgánov
Margo - okraj
Marmoratio - mramorovanie
Marsupium - vačok
Mas - samec
Maschale - podpazušie
Masculinisatio - maskulinizácia, prejavy mužských pohlavných znakov u ženy
Masculinovoblastoma - maskulinovoblastóm, nádor vaječníka produkujúci mužské pohlavné hormóny, vedúce k maskulinizácii
Masculinus - mužský
Maskulinizácia - prejavy mužských pohlavných znakov u ženy
Masochismus - sexuálna úchylka, pri ktorej sa masochista ukája tým, že je ponižovaný a týraný osobou, ktorá ho pohlavne vzrušuje
Massa - masa, hmota
Massage - masáž, rozotieranie, trenie z liečebných alebo kozmetických dôvodov
Massotherapia - masoterapia, liečba masážou
Mastadenoma - mastadenóm, nádor prsníkovej žľazy
Mastalgia - mastalgia, bolesť prsníkovej žľazy
Mastectomia - chirurgické odstránenie prsníka
Mastektómia - chirurgické odstránenie prsníka
Masticatorius - žuvací, hryzací
Mastitis - mastitída, zápal mliečnej žľazy, zápal prsníkovej žľazy
Mastogramma - mastogram, rontgenový snímok prsníkovej žľazy
Mastographia - mastografia, rontgenové znázornenie prsníkovej žľazy "mäkkým" snímkom alebo po kontrastnej náplni
Mastos - prsník, prsná žľaza
Masturbatio - masturbácia, pohlavné sebaukájanie, onania, ipsacia
Mater - matka
Materia - hmota, látka. Materiae filamentosae vlákniny. Materia medica náuka o liečivách
Materialis - materiálny, hmotný, látkový
Maternitas - maternita, materstvo
Maternus - materský
Matricaria chamomilla - marmanček pravý
Matriculatio - registrácia, zapísanie študenta na univerzitu
Matrimonium - manželstvo
Matrix - maternica
Matromorphia - matromorfia, vzhľadová podobnosť matke
Maturatio - maturácia, zrenie, dospievanie, dovŕšenie
Maturitas - maturita, zrelosť, dospelosť
Maturus - zrelý, dospelý
Matutinus - ranný
Maximalis - maximálny, najväčší, najvyšší
MCT - triacylglyceroly, obsahujúce mastné kyseliny o stredne dlhom reťazci
Meatometron - meatometer, prístroj k meraniu veľkosti otvora (napr. ústia močovej trubice)
Mechanicus - mechanický, technický, remeselný
Mechanismus - mechanizmus, ustálená sústava úkonov, javov, ustálený zmechanizovaný postup
Mechanonarcosis - mechanonarkóza, mechanická narkóza, strata vedomia vyvolaná mechanickým pôsobením (napr. otras mozgu)
Mechanoreceptor - mechanoreceptor, senzor na mechanické podnety, dotyk, tlak, ťah, pohyb
Mechanotherapia - mechanoterapia, liečenie cvičením na rôznych mechanických prístrojoch
Meconismus - mekonizmus, pomalá otrava ópiom
Meconium - mekónium, starý názov pre ópium (šťava z maku)
Media - stredná
Medialis - mediálny, stredný, ležiaci smerom ku stredovej rovine tela
Mediálne - stredný, nachádzajúci sa smerom k stredovej rovine tela
Mediasclerosis - mediaskleróza, ložiskové stvrdnutie strednej vrstvy cievy
Mediastinographia - mediastinografia, zobrazenie medzihrudného priestoru rontgenom
Mediastinopericardialis - mediastinoperikardiálny, týkajúci sa medzihrudia a osrdcovníka
Mediastinopericarditis - mediastinoperikarditída, zápal osrdcovníka a medzihrudia
Mediastinopleuralis - mediastinopleurálny, týkajúci sa medzihrudia a pohrudnice
Mediastinotomia - mediastinotómia, chirurgické otvorenie medzihrudného priestoru
Mediastinum - medzipľúcie, priestor v hrudníku medzi medzi obidvoma pľúcami
Mediátor - prenášač, sprostredkovateľ
Medicabilis - liečiteľný, vyliečiteľný
Medicamentosus - medikamentózny, liekmi spôsobený, vyvolaný
Medicamentum - medikament, liek, liečebný prostriedok, liečivá látka
Medicatio - medikácia, liečenie choroby podávaním liekov
Medicatus - liečivý, obsahujúci liečivá
Medicina - liek
Medicinalis - medicinálny, liečivý, liečebný
Medicus - lekár
Medikácia - liečenie ochorenia podávaním liekov
Medikamentózny - vyvolaný liekom
Mediocalcinosis - mediokalcinóza, rozsiahle zvápenatenie strednej vrstvy tepien svalového typu
Mediocritas - priemernosť
Medionecrosis - medionekróza, ložiskové poškodenie a zánik buniek v strednej vrstve tepny
Mediterraneus - mediteránny, stredozemný
Medium - stred, prostriedok, prostredie (napr. výživné, kultivačné)
Medius - stredný, prostredný
Megadávka - veľká, nadmerná dávka
Megalalgia - megalalgia, prílišná bolesť
Megaloblastus - megaloblast, vývojové štádium červenej krvinky vzniknutej za patologických podmienok (napr. nedostatkom vitamínu B12 alebo kyseliny listovej)
Megalocardia - megalokardia, nadmerne veľké srdce
Megalomania - megalománia, chorobné zveličovanie, velikášstvo
Meioticus - zmenšujúci, zužujúci, redukujúci
Mel - med
Melalgia - melalgie, bolesti končatín, hlavne dolných
Melanaemia - melanémia, prítomnosť melanínu v krvi
Melancholia - melanchólia, patologicky smutná nálada, pocit stiesnenosti, úzkosti
Melanín - pigment, ktorý podmieňuje farbu tkanív (kože, vlasov, očí)
Melanotrophinum - melanotropín, MSH, hormón stimulujúci melanocyty, tvorený v prednom laloku hypofýzy
Melissophobia - melizofóbia, chorobný strach pred včelami a osami
Melissotherapia - melizoterapia, liečba pomocou včelieho jedu
Mellitus - cukrový, sladký
Melodiotherapia - melódioterapia, liečenie hudbou
Melomania - melománia, nekritická vášeň pre piesne, hudbu
Melonoplastica - melonoplastika, plastická operácia tváre
Membrana - blana
Membranaceus - blanitý
Membranocartilagineus - blanitochrupavčitý
Membranotomia - membranotómia, preťatie blany
Membrum - úd, končatina. Membrum inferius noha. Membrum muliebre ženský úd, klitoris. Membrum superius ruka. Membrum virile mužský úd, penis
Memoria - pamäť
Menacme - menakmé, menštruačná aktivita behom života ženy
Menadiolum - menadiol, vitamín K4 rozpustný vo vode
Menadionum - menadion, vitamín K3
Menagogus - látka podporujúca menštruačný cyklus
Menalgia - menalgia, bolestivá menštruácia
Menarché - prvá menštruácia, začiatok menštruácie
Mendax - klamlivý, falošný
Mendelismus - mendelizmus, náuka o dedičnosti
Mendosus - chybný, mylný
Mendum - telesná chyba
Menhidrosis - menhidróza, pravidelné potenie, ktoré sa objavuje miesto menštruácie
Meningeus - plenový, týkajúca sa blán (mozgových alebo miechových)
Meningioma - meningeóm (meningióm), nádor mozgových a miechových obalov, ktorého materským tkanivom sú bunky pokrývajúce pavúčnicu
Meningiorrhaphia - meningeorafia, chirurgické zošitie mozgových alebo miechových obalov
Meningismus - meningizmus, klinické označenie pre prejavy podráždenia mozgových blán, napr. stuhnutosť šije, bolesti hlavy
Meningitída - zápal mozgových a miešnych blán
Meningitis - zápal mozgových a miešnych blán
Meningoarteriitis - meningoarteriitída, zápal meningeálnych tepien
Meningoblastoma - meningoblastóm, nezrelý nádor mozgovomiechových blán
Meningocele - meningokéla, vrodená vydutina mozgových a miechových blán
Meningocerebralis - meningocerebrálny, týkajúci sa mäkkých mozgových blán a mozgu
Meningococcaemia -meningokokémia, prítomnosť meningokokov v krvi
Meningocorticalis - meningokortikálny, vzťahujúci sa na mozgovú blanu a mozgovú kôru
Meningoencefalitída - zápal mozgu a mozgových blán súčasne
Meningoencephalitis - zápal mozgu a mozgových blán súčasne
Meningoencephalocele - meningoencefalokéla, cystická vydutina mozgových blán s časťou mozgového tkaniva
Meningoencephalomyelitis - meningoencefalomyelitída, zápal mozgových blán, mozgu a miechy
Meningoencephalomyelopathia - meningoencefalomyelopatia, ochorenie mozgových blán, mozgu a miechy s prítomnou leukemickou infiltráciou
Meningoencephalopathia - meningoencefalopatia, bližšie nešpecifické ochorenie mozgu a mozgových blán
Meningomalacia - meningomalácia, zmäknutie, nekróza mozgových blán
Meningomyelitis - meningomyelitída, zápal miechy a jej obalov
Meningoosteophlebitis - meningoosteoflebitída, zápal mäkkých blán, šíriaci sa cez žily na kostnú štruktúru
Meningopathia - meningopatia, nešpecifické ochorenie mozgových blán
Meningorrhagia - meningorágia, krvácanie do mäkkých mozgových blán
Meningospinalis - meningospinálny, týkajúci sa mäkkých miechových blán a miechy
Meningovascularis - meningovaskulárny, týkajúci sa mozgových blán a ciev
Meninx - obal, plena centrálneho nervstva. Meninx encephali (cerebri) mozgová blana. Meninx spinalis miechová blana
Meniscectomia - meniskektómia, chirurgické odstránenie menisku
Meniscitis - meniscitída, zápal kĺbovej platničky
Meniscofemoralis - meniskofemorálny, týkajúci sa menisku a stehna
Meniscopexis - meniskopexa, chirurgické zošitie úlomkov menisku
Meniscus - meniskus, kĺbová dostička, chrupavkovitá polomesiačiková platnička kolenného kĺbu spojená na obvode s kĺbovým púzdrom
Menolipsis - menolipsa, nedostavenie sa mesačného krvácania, amenorea
Menopausa - menopauza, trvalé ukončenie menštruačného cyklu v klimaktériu
Menopauza - trvalé ukončenie menštruačného cyklu v klimaktériu
Menoplania - menoplania, nesúvislá, prerušovaná menštruácia
Menorágia - silné menštruačné krvácanie
Menorea - menštruácia, mesačné krvácanie
Menorrhagia - menorágia, veľmi silné menštruačné krvácanie
Menorrhalgia - menoralgia, bolestivá menštruácia
Menorrhoea - menorea, mesačné krvácanie, menštruácia, mesačný cyklus
Menoschesis - menoschéza, vynechanie menštruačného cyklu
Menostasis - menostáza, vynechanie pravidelnej menštruácie
Menostaxis - menostaxa, predĺžená, dlhotrvajúca menštruácia
Mensa - stôl, jedlo
Menses - menštruácia, mesačné krvácanie, mesačný cyklus
Menstrualis - menštruačný, týkajúci sa menštruácie
Menstruatio - menštruácia, mesačné krvácanie z rodidiel, menštruačný cyklus, menstruatio praecox menštruácia predčasná. Menstruatio tarda menštruácia oneskorená, pre oneskorené dospievanie
Menstruus - mesačný, mesačne sa opakujúci
Mensura - meranie, miera
Mentalis - mentálny, duševný
Mentalitas - mentalita, duševný stav, spôsob myslenia
Mentholum - mentol, súčasť éterického oleja z mäty piepornej
Mentio - zmienka
Mentula - mužský pohlavný úd
Mentulagra -mentulagra, prudká bolesť pohlavného údu
Mentum - brada
Menzes - menštruácia, mesačné krvácanie
Mercurialis - merkuriálny, ortuťový
Merergasia -merergázia, mierna forma psychickej slabosti, nevýkonnosti
Merodiastola - merodiastola, neúplná, čiastočná srdcová diastola
Merosystola - merosystola, čiastočná srdcová systola
Mesaortitis - mezaortitída, zápal strednej vrstvy steny aorty
Mesarteriitis - mezarteriitída, zápal strednej vrstvy tepny
Mesenchyma - mezenchým, embryonálne tkanivo vzniknuté z mezodermy, z ktorej sa v organizme vytvára spojivo, svalstvo a cievy
Mesocardium - mezokard, záves srdca (mezodermový)
Mesoderma - mezoderma, stredný zárodočný list zárodku živočíchov
Mesodermalis - mezodermálny, týkajúci sa mezodermy
Mesodiastolicus - mezodiastolický, vzťahujúci sa ku strednému obdobiu diastoly
Mesophlebitis - mezoflebitída, zápal strednej vrstvy žily
Mesosystolicus - mezosystolický, vzťahujúci sa k strednému obdobiu systoly
Meta - "méta, medzník, cieľ
Metabolický - týkajúci sa látkovej premeny
Metabolicus - metabolický, týkajúci sa látkovej premeny
Metabolismus - látková premena, súbor enzymatických reakcií, pri ktorých dochádza k premene látok a energie v živom organizme
Metabolit - produkt látkovej premeny
Metabolitus - metabolit, produkt látkovej premeny
Metallicus - kovový
Metallum - kov
Metapyreticus - metapyretický, po horúčke
Metastasis - metastáza, vytvorenie nového druhotného ložiska v mieste vzdialenom od pôvodneho chorobného procesu
Metastáza - chorobný proces šírenia nádorov alebo hnisavého ložiska prenesením nákazy na iné miesto v organizme
Metatela - metatela, cievne tkanivo štvrtej mozgovej komory
Metatraumaticus - metatraumatický, naväzujúci na poranenie
Meteorismus - plynatosť, nahromadenie vzduchu v črevách
Mbeteorizmus - plynatosť čriev
Meteoropathia - meteoropatia, choroba ovplyvňovaná výkyvmi počasia
Methanolum - metanol, metylalkohol
Methodus - metóda, spôsob
Methomania - metománia, chorobná túžba po alkohole
Methylalcohol - metylalkohol, metanol
Metopon - predná časť čelového laloku mozgu
Metralgia - metralgia, bolesť maternice
Metraneurysma - metraneuryzma, vydutina maternice
Metritis - metritída, zápal maternice
Metrocarcinoma - metrokarcinóm, rakovina maternice
Metromania - metrománia, chorobne vystupňovaný pohlavný pud u žien
Metrophlebitis - metroflebitída, zápal maternicvých žíl
Metrophlebothrombosis - metroflebotrombóza, upchatie maternicových žíl krvnou zrazeninou
Metroscirrhus - metroskirhus, rakovina maternice
Metrosteresis - metrosteréza, operačné odstránenie maternice (hysterektómia)
Metrotomia - metrotómia, chirurgické otvorenie maternice
Metus - strach, obava
Miasma - znečištenie vzduchu škodlivými látkami
Microangiopathia - mikroangiopatia, bližšie nešpecifické ochorenie vlásočnic
Microangioscopia - mikroangioskopia, vyšetrovanie vlásočníc zrakom
Microbaemia - mikrobémia, prítomnosť mikroorganizmov v krvi
Microcardia - mikrokardia, abnormálne malé srdce
Microchirurgia - mikrochirurgia, veľmi jemná chirurgia, zaoberajúca sa operáciami orgánov a tkanív malých rozmerov, spravidla pod mikroskopom
Microcirculatio - mikrocirkulácia, krvný prietok kapilárami, v ktorých dochádza k výmene látok medzi tkanivami a krvou
Microclysma - mikroklyzma, malá klyzma, malý nálev do čriev
Microcytus - mikrocyt, malá červená krvinka
Microembolisatio - mikroembolizácia, obštrukcia distálnych (vzdialenjších) častí cievneho riečiska (v pľúcach) malými embolami
Microfibrilla - mikrofibrila, veľmi malé vlákienko
Microlithiasis - mikrolitiáza, prítomnosť drobných zvápenatených útvarov
Micromania - mikrománia, chorobné presvedčenie o vlastnej menejcennosti
Microphonia - mikrofónia, hlasová slabosť
Microscopos - mikroskop
Microsphygmia - mikrosfygmia, slabý, zle hmatný tep
Microthrombotisatio - mikrotrombotizácia, vznik mnohopočetných trombov v mikrocirkulácií ako prejav diseminovanej intravaskulárnej koagulácie
Mictio - mikcia, močenie
Migraena - migréna, záchvatovité bolesti spravidla jednej polovice hlavy, sprevádzané často nevolnosťou, zvracaním a poruchami zmyslového vnímania
Migrans - migračný, migrujúci, sťahovavý, blúdivý
Migratio - migrácia, premiestenie, premiesťovanie
Migratorius - sťahovaný, sťahujúci sa
Migréna - záchvatovité bolesti spravidla jednej polovice hlavy sprevádzané nevoľnosťou a zvracaním
Mikcia - močenie
Millesimus - tisíci
Minerale - minerál, nerastná látka
Minimalis - minimálny, najmenší
Minimum - najmenšie možné množstvo, dávka
Mirabilis - podivuhodný, obdivuhodný
Miser - ubohý, nešťastný
Miserabilis - poľutovaniahodný
Miserere - označenie pre zvracanie črevného obsahu pri nepriechodnosti čriev
Miseria - bieda, utrpenie
Mitra - stužka na ovíjanie hlavy, čapica
Mitralis - mitrálny, dvojcípy (napr. valvula mitralis)
Mitrálny - týkajúci sa srdcovej chlopne
Mixtura - zmes, zmiešanie (napr. liekov)
Mixtus - zmiešaný
Mnemasthenia - mnemasténia, zoslabnutosť pamäti, slabá pamäť
Mobilis - mobilný, pohyblivý
Mobilitas - mobilita, pohyblivosť, hybnosť
Mobiliter - hybne, rýchlo
Moderabilis - mierny
Moderans - mierniaci, riadiaci, ovládajúci
Moderate - umiernene, s mierou
Moderatus - umiernený, mierny, zachovávajúci mieru
Modernus - moderný, nový
Modestia - umiernenosť, kázeň
Modice - mierne
Modificatio - modifikácia, úprava, prispôsobenie sa vonkajším vplyvom
Modulus - miera, merítko
Modus - spôsob, pravidlo
Molecula - molekula, najmenšia častica látky vytvorená spojením atómov
Molecularis - molekulárny, molekulový, vzťahujúci sa k molekule
Moles - hmota, zhluk, námaha
Molestus - obtiažny, nepríjemný
Molimen - námaha, úsilie, obtiaž
Mollis - mäkký, jemný
Mollitia - mäkkosť, mäknutie
Molluscum - moluskum, mäkký nádor na koži, zvlášť na tvári a genitáliách. Molluscum atheromatosum moluskum ateromatózny, bradavčitý nádor kože vzniknutý nahromadením obsahu mazovej žľazy
Momentum - popud, podnet
Mongolismus - mongolizmus, vrodená chyba prejavujúca sa poruchou duševného a telesného vývoja (nevhodný názov pre Downovu chorobu)
Mongoloides - mongoloidný, podobajúci sa mongolizmu
Monitor - monitor, špeciálny prístroj na sledovanie životne dôležitých funkcií (napr. srdcovú akciu)
Monitoratio - monitorácia, sledovanie pomocou monitoru (srdcový rytmus, dýchanie, krvný tlak)
Monoandria - monandria, jednomužstvo (opak polyandrie), súžitie jednej ženy s jedným mužom
Monoblastos - monoblast, nezrelý monocyt
Monobrachia - monobrachia, vrodená jednorukosť, vyvinutie len jednej ruky
Monobrachius - človek s jednou hornou končatinou, rukou
Monochromasia - monochromázia, monochromatopsia, jednofarebnosť, vnímanie jednej farby, čiastočná farbosleposť
Monochromaticus - monochromatický, jednofarebný
Monocrotia - monokrócia, normálny tvar tepovej krivky
Monocultura - monokultúra, pestovanie jedného druhu organizmu
Monoembryonicus - jednozárodočný
Monogamia - monogamia, jednoženstvo, sobáš s jednou ženou
Monogenesis - monogenéza, nepohlavné rozmnožovanie
Monomania - monománia, chorobné upnutie sa na jeden predmet, jednu myšlienku
Monophagia - monofágia, návyk na jeden druh stravy
Monophobia - monofóbia, chorobný strach pred samotou
Monoplegicus - monoplégický, týkajúci sa ochrnutia jednej končatiny
Monospasmus - monospazmus, kŕč jedného svalu, jednej svalovej skupiny, jednej končatiny
Monosymptomaticus - monosymptomatický, ochorenie prejavujúce sa jediným príznakom
Monoterapia - terapia jedným liekom
Monstratio - poukaz, poukazovanie
Monstrositas - netvor, znetvorenie, obludnosť, zvrátenosť
Monstrum - netvor, jedinec postihnutý najťažším stupňom vývojovej chyby
Monstruosus - monštruózny, znetvorený, odchyľujúci sa od normy
Montanus - horský
Mora - predĺženie, oneskorenie, odklad
Morbiditas - morbidita, chorobnosť, počet chorôb v pomere k počtu obyvateľstva v určitom časovom období
Morbidný - chorobný, úpadkový
Morbidus - morbídny, chorobný
Morbificans - morbifikantný, spôsobujúci chorobu
Morbilli - osýpky
Morbillosus - morbilózny, osýpkový
Morbosus - chorobný
Morbus - choroba, ochorenie
Moria - mória, nadmerné prejavy veselia ako následok duševnej poruchy alebo organického psychosyndrómu
Moribundus - umierajúci
Morodochium - ústav duševne chorých
Morositas - morozita, mrzutosť
Morosus - morózny, mrzutý, nevrlý, nevľúdny
Morphinum - morfin, alkaloid ópia
Morphogenes - morfogénny, pôsobiaci na tvarový vývoj organizmu
Morphologia - morfológia, náuka o tvare a forme tela a jeho orgánov
Morphologicus - morfologický, týkajúci sa tvaru a štruktúry tela
Morphosis - morfóza, utváranie tvarovej skladby organizmu alebo jeho časti
Mors - smrť. Mors biologica biologická smrť, trvalé zastavenie životne dôležitých funkcií. Mors clinica klinická smrť, zastavenie životne dôležitých funkcií, ktoré je možné ešte obnoviť
Morsus - poranený pohryznutím
Mortalis - smrteľný
Mortalita - úmrtnosť, udávaná počtom úmrtí v pomere k počtu obyvateľov
Mortalitas - mortalita, úmrtnosť, pomer počtu úmrtí k počtu obyvateľstva v určitom časovom období
Mortifer - smrtonostný, smrtiaci, smrť spôsobujúci
Mortificatio - mortifikácia, odumretie niektorých častí orgánu, tkaniva (nekróza)
Mortuus - mŕtvy
Motilita - pohyblivosť
Motilitas - motilita, hybnosť, pohyblivosť, pohybové pochody
Motio - pohyb, pohnutie
Motivatio - motivácia, podnet, súbor podnetov vedúcich k určitému jednaniu a chovaniu
Motorika - súhrn všetkých pohybov, ktorých je určitý organizmus schopný, t. j. celková pohybová schopnosť organizmu
Motorius - motorický, hybný, pohyblivý, slúžiaci pohybu, vyvolávajúci pohyb
Motus - pohyb. Motus convulsivus pohyb konvulzívný, kŕčovitý. Motus vibratorius pohyb vibračný, trasľavý.
Mucidus - hlienový, slizký
Mucifer - vylučujúci hlien
Mucificatio - mucifikácia, tvorba hlienu
Mucinaemia - mucinémia, prítomnosť mucínu v krvi
Mucinofibrinosus - mucinofibrinózny, hlienovláknitý
Mucinum - mucín, sliz, slizovina, hlienovitá priehľadná látka patriaca ku glykoproteínom
Mucolysis - mukolýza, uvolňovanie, skvapalňovanie hlienu (napr. v dýchacích cestách)
Mucoproteinum - mukoproteín, látky obsahujúce komplex sacharid-proteín, glykoproteíny
Mucor - huba, pleseň
Mucosa - mukóza, sliznica
Mucosanguineus - mukosangvinný, obsahujúci hlien a krv
Mucosus - mukózny, hlienovitý, hlienový, slizký
MUDr. (medicinae universae doctor) - doktor všeobecného lekárstva
Mukózny - hlienovitý, hlienový
Muliebria - muliebria, ženské pohlavné orgány
Mulier - žena
Multiformis - multiformný, mnohotvárny
Multilateralis - multilaterálny, mnohostranný
Multilobaris - multilobárny, mnoholalokový, viaclalokový
Multilocularis - multilokulárny, mnohomiestny, na mnohých miestach sa vyskytujúci
Multimorbiditas - multimorbidita, súčasný výskyt viacerých ochorení u jedného jedinca
Multiplex - mnohopočetný, mnohonásobný
Multiplicatio - multiplikácia, zmnoženie, znásobenie
Multiplicitas - multiplicita, mnohopočetný výskyt (napr. choroby) v rovnakú dobu, u toho istého jedinca
Multivitamín - preparát obsahujúci viacero vitamínov
Multus - mnohý, početný, obtiažny
Mumificatio - mumifikácia, suchá sneť, nekróza modifikovaná vysychaním, často na končatinách pri cievnych uzáveroch
Mumps - zápal slinných žliaz, infekčné ochorenie detí
Murmur - hučanie, hukot, šelest, ozva
Murus - hradba, stena
Mus - myš. Mus articularis kĺbová myška, voľné teleso v kĺbovej dutine
Musca - mucha. Muscae volitantes "lietajúce mušky", zákaly pred očami pri pohľade na veľkú svetlú plochu následkom degeneratívnych zmien v sklovci
Muscularis - muskulárny, svalový
Musculatio - muskulácia, usporiadanie svalstva, svalový aparát
Musculatura - muskulatúra, svalovina, svalový systém
Musculosus - svalnatý, bohatý na svaly
Musculus - sval
Musicotherapia - muzikoterapia, liečenie hudbou
Muskulárny - svalový
Mussitatio - šepot, nezrozumiteľné šeptanie
Mutabilis - mutabilný, menlivý, premenlivý, nestály
Mutagenesis - mutagenéza, vytvorenie mutáciou
Mutans - meniaci, zamieňajúci
Mutatio - mutácia, náhla premena, zmena genetického materiálu v chromozóme
Mutilácia - zmrzačenie, dokaličenie, znetvorenie
Mutilatio - mutilácia, zmrzačenie, znetvorenie. Mutilatio digitorum posttraumatica poúrazové zmrzačenie prstov
Mutilus - skomolený
Mutismus - nemota, neschopnosť hovoriť
Mutus - nemý
Myaesthesia - myestézia, svalová citlivosť
Myalgia - bolesť svalov
Myastasia - myastázia, porucha statickej svalovej súčinnosti
Myasténia - svalová slabosť
Myasthenia - myasténia, všeobecné označenie pre rýchlu svalovú slabosť, únavu, ochabnutosť
Myatonia - myatónia, svalová slabosť, strata napätia svalstva
Myatrophia - myatrofia, úbytok svalovej hmoty
Mycetismus - mycetizmus, otrava hubami
Mycetologia - mycetológia, mykológia, náuka o hubách
Mycogenes - mykogénny, vyvolaný hubami
Mycosis - infekčné ochorenie spôsobené plesňami
Mydriáza - rozšírenie zreničiek
Myectomia - myektómia, chirurgické vybratie svalu alebo jeho časti
Myectopia - myektopia, svalová dislokácia, chybná poloha svalu
Myelaemia - myelémia, prítomnosť myelocytov v krvi, myeloidná leukémia
Myelalgia - myelalgia, bolesť v oblasti miechy alebo miechových koreňov
Myelencephalospinalis - myelencefalospinálny, mozgovomiechový
Myelinisatio - myelinizácia, tvorba myelínovej pošvy nervových vlákien
Myelitis - myelitída, zápal miechy
Myeloblastaemia - myeloblastémia, prítomnosť myeloblastov v perifernej krvi
Myeloblastoma - myeloblastóm, zhubný nádor z myeloblastov
Myeloblastos - myeloblast, zárodočná bunka kostnej drene, najmladšie vývojové štádium bielych krviniek
Myelocele - myelokéla, vydutina časti miechy z miechového kanála
Myelocoelia - myelocélia, centrálny miechový kanál
Myelocythaemia - myelocytémia, granulocytárna leukémia
Myelodelesis - myelodeléza, tvorenie dutín v mieche po jej poškodení
Myelodiastasis - myelodiastáza, hrubé poškodenie a narušenie miechy
Myelogenesis - myelogenéza, vývoj centrálneho nervstva
Myeloicus - týkajúci sa bielych krviniek
Myelomeningitis - myelomeningitída, zápal miechy a miechových obalov
Myeloplegia - myeloplégia, miechová obrna
Myelorrhagia - myelorágia, krvácanie do miechy, krvný výron v mieche
Myelosis - myelóza, zhubné bujnenie buniek bielej krvnej rady (granulocytov)
Myelotomum - myelotóm, nôž používaný pri operáciách miechy
Myentericus - myenterický, týkajúci sa svaloviny čreva
Myitis - myitída, zápal svalu
Mykóza - infekčné ochorenie spôsobené plesňami
Myocardialis - myokardiálny, týkajúci sa srdcovej svaloviny
Myocardiopathia - myokardiopatia, kardiomyopatia, ochorenie s porušenou činnosťou myokardu bez zjavnej primárnej poruchy na chlopniach, na koronárnych tepnách a bez známok vysokého krvného tlaku
Myocardiopexis - myokardiopexia, spevnenie srdcového svalu, operačný výkon na srdci k zlepšenie krvného zásobenia srdcového svalu
Myocarditis - myokarditída, zápal srdcového svalu
Myocardium - myokard, srdcová svalovina
Myocardosis - myokardóza, nezápalové ochorenie srdcového svalu
Myoclonia - myoklónia, krátke kŕčové zášklby, kŕče svalov alebo ich častí, často s malým pohybovým účinkom
Myoclonus - myoklonus, kŕčovité stiahnutie svalu alebo skupiny svalov
Myocytus - myocyt, svalová bunka
Myodegeneratio - myodegenerácia, degeneratívne zmeny svalu
Myodemia - myodemia, tuková degenerácia svalov
Myodynia - myodýnia, svalová bolesť
Myodystonia - myodystónia, abnormálny svalový tonus
Myoendocarditis - myoendokarditída, zápal srdcového svalu a vnútornej srdcovej blany
Myofacialis - myofaciálny, týkajúci sa svalov na tvári
Myofibroma - myofibróm, nezhubný nádor zo svalového a väzivového tkaniva
Myogenes - myogénny, svalového pôvodu
Myogenný - majúci pôvod v svale
Myogenum - myogén, vo vode rozpustné svalové proteíny
Myoglia - myoglia, vláknitá substancia svalu
Myoglobinaemia - myoglobinémia, prítomnosť svalového farbiva v krvi
Myogramma - myogram, záznam svalovej činnosti
Myographia - myografia, zaznamenávanie svalovej činnosti
Myoideum - myoideum, svalovina, svalové tkanivo
Myoischaemia - myoischémia, miestna svalová nedokrvenosť
Myokard - stredná, svalová vrstva srdcovej steny
Myokerosis - myoceróza, vosková degenerácia svalov
Myokinesis - myokinéza, svalová hybnosť, pohyblivosť
Myologia - myológia, náuka o svaloch, ich funkciách, chorobách a liečení
Myolysis - myolýza, degenerácia a deštrukcia svalového tkaniva
Myoma - myóm, nezhubný nádor zo svalového tkaniva
Myomalacia - myomalácia, zmäknutie, odumretie svalových vlákien (napr. srdcového svalu)
Myomectomia - myomektómia, chirurgické odstránenie svalového nádoru
Myomotilitas - myomotilita, svalová hybnosť
Myomotoricus - myomotorický, týkajúci sa svalových pohybov, svalovej hybnosti
Myonecrosis - myonekróza, odumretie svalových vlákien
Myoneuralgia - myoneuralgia, myalgia, svalová bolestivosť
Myoneuralis - myoneurálny, nervosvalový, týkajúci sa svalu a nervu
Myooedema - myoedém, opuch svalu
Myoparalysis - myoparalýza, ochrnutie, obrna svalstva
Myopathia - myopatia, všeobecný názov pre ochorenie svalstva
Myopericarditis - myoperikarditída, zápal srdcového svalu a osrdcovníka
Myopia -krátkozrakosť
Myopicus - myopický, krátkozraký
Myoplasma - myoplazma, cytoplazma svalových buniek
Myoplastike - myoplastika, chirurgická plastika svalového tkaniva, zvlášť po úraze, deformite
Myoplegia - myoplégia, svalová obrna
Myorrhaphia - myorafia, chirurgicke zošitie svalu
Myorrhexis - myorexia, natrhnutie, pretrhnutie svalu alebo jeho časti
Myosarcoma - myosarkóm, zhubný nádor zo svalového tkaniva
Myosclerosis - myoskleróza, stvrdnutie svalového tkaniva ako následok degeneratívnej choroby
Myositída - zápal svalu
Myositis - zápal svalu
Myospasmus - myospazmus, svalový kŕč, kŕč svalstva
Myostaticus -myostatický, vedúci ku koordinovanej automatickej spoluúčasti svalstva, vyváženosti svalových funkcií
Myotomia - myotómia, chirurgické preťatie svalu
Myotonia - myotónia, tonické kŕče svalstva, spravidla dedičného ochorenia svalstva, charakterizované svalovým sťahom s veľmi oneskorenou relaxáciou
Myovascularis - myovaskulárny, týkajúci sa svalu a cievy
Myrcia - vavrínový list
Myrmekia - myrmekia, bolestivé, často zapálené bradavice na dlani ruky či chodidle nohy
Mysophobia - myzofóbia, chorobný strach pred špinou, nečistotou
Mythomania - mytománia, chorobné vymýšľanie
Mythophobia - mytofóbia, chorobný strach z nesprávnej výpovede
Myxadenoma - myxadenóm, nezhubný nádor obsahujúci hlienovú hmotu a žľazové tkanivo
Myxochondrosarcoma - myxochondrosarkóm, zhubný nádor z hlienového a chrupavčitého tkaniva
Myxofibrosarcoma - myxofibrosarkóm, zmiešaný zhubný nádor, sarkóm z hlienového a väzivového tkaniva
Myxóm - nezhubný nádor z hlienového tkaniva
Myxoma - nezhubný nádor z hlienového tkaniva
Myxomatosis - myxomatóza, vývoj mnohopočetných nádorov z hlienového tkaniva
Myxovirus - myxovírus, všeobecné označenie pre vírusy chrípky, osýpok, príušníc apod.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI