PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

G

Galact(h)idrosis - galakt(h)idróza, tvorenie mliečneho potu
Galactagogus - podporujúci vylučovanie mlieka u dojčiacich matiek
Galactiferus - mliekovodný, vedúci mlieko
Galactocele - galaktokéla, dutina v prsnej žľaze naplnená mliekom hromadiacim sa následkom nepriechodnosti mliekovodov
Galactocrasia - galaktokrázia, abnormálne zloženie materského mlieka
Galactographia - galaktografia, rontgenové znázornenie mliekovodného systému materského prsníka
Galactometrum - galaktometer, prístroj k meraniu hustoty mlieka
Galactophoritis - galaktoforitída, zápal mliekovodov
Galactopoeticus - galaktopoetický, podporujúci tvorbu a vylučovanie materského mlieka
Galactorrhoea - galaktorea, samovoľný odtok mlieka z prsnej žľazy mimo dojčenia
Galactosaemia - "galaktozémia, dedičná metabolická porucha s neschopnosťou premeny galaktózy na glukózu
Galactoschesia - galaktoschézia, porucha vo vylučovaní mlieka
Galactostasis - galaktostáza, zástava vylučovania mlieka
Galactosum - galaktóza, mliečný cukor, monosacharid (hexóza), súčasť laktózy
Galactosuria, galacturia - galaktozúria, galaktúria, vylučovanie galaktózy močom
Galactotoxinum - galaktotoxikón, jedovaté substancie vzniknuté v mlieku pôsobením mikroorganizmov
Galaktorea - samovoľný odtok mlieka z prsnej žľazy
Galaktóza - sacharid vznikajúci rozpadom mliečneho cukru
Galea - helma, prilba
Galenicum - galenikum, liečivý prípravok rastlinného alebo živočišného pôvodu (napr. výtažok, tinktúra, nálev, odvar, sirup apod.)
Gallicus - galský (napr. choroba galská, syfilis)
Gallus - kohút
Galvanisatio - galvanizácia, využívanie galvanického (jednosmerného) prúdu k liečebným účelom (napr. iontoforéza)
Galvanocaustica - galvanokaustika, delenie, rozrušenie tkaniva elektrickým nožom pomocou galvanického prúdu
Galvanochirurgia - galvanochirurgia, použitie galvanického prúdu v chirurgii
Galvanonarcosis - galvanonarkóza, znecitlivenie alebo útlm bolesti zapojením galvanického prúdu (hĺbková galvanizácia)
Galvanopunctura - galvanopunktúra, spôsob akupunktúry s použitím elektrického prúdu napodobňujúcim pichanie ihlou
Galvanotaxis - galvanotaxia, pohyb jednobunkových živočíchov, rastlín a baktérií v elektrickom poli s ovplyvňovaním smeru ich pohybu
Galvanotherapia - galvanoterapia, elektroliečba jednosmerným prúdom, liečenie galvanickým prúdom, galvanizácia
Gamasidae - druh roztočov, čmeliaci
Gamasidiosis - gamasidóza, svrbiaca kožná vyrážka vyvolaná roztočom Gamasidae
Gameta - gaméta, zrelá pohlavná bunka (samičie vajíčko, samčia spermia) obsahujúca haploidnú sadu chromozómov
Gameticus - gamétový, týkajúci sa zárodočných buniek
Gametocytocidus - gametocytocídny, ničiaci gametocyty
Gametocytus - gametocyt, predstupeň gaméty, pohlavnej bunky
Gametogenesis - gametogenéza, vývoj pohlavných buniek
Gametogeneticus - gametogenetický, týkajúci sa vzniku gamét
Gametogonia - gametogónia, štádium oplodnenia gamét v sexuálnej fáze rozmnožovania niektorých prvokov (napr. u pôvodcu malárie)
Gametophagia - gametofágia, vymiznutie samčieho alebo samičieho elementu v zygote (oplodnené vajíčko)
Gaméty - mužské alebo ženské pohlavné bunky, t.j. spermie a vajíčka.
Gamma - tretie písmeno gréckej abecedy
Gammacismus - chybná výslovnosť hrdlových hlások
Gammaencephalographia - gamaencefalografia, metóda znázorňujúca mozog pomocou rádioaktívnych izotopov
Gammaglobulinum - gamaglobulín, sérový proteín s typickou pohyblivosťou pri elektroforetickom delení, obsahujúci rad imunoglobulinov, v izolovanom stave sa používa na prevenciu alebo pasívnu imunizáciu voči infekčným chorobám
Gammapathia - gamapatia, ochorenie zahrňujúce abnormality tvorby imunoglobulínov s prítomnosťou paraproteínu
Gamomania - gamománia, chorobná túžba po sobáši
Gamonum - gamón, chemické produkty pohlavných buniek, usmerňujúce pohyb gamét a uľahčujúce oplodnenie
Gamophobia - gamofóbia, chorobný strach pred sobášom
Gampsodactylia - gampsodaktýlia, skrivenie prsta, neschopnosť narovnať prst
Gangliectomia - gangliektómia, operačné vybratie, odstránenie ganglia
Gangliolyticus - gangliolytický, blokujúci prenos vzruchu vo vegetatívnych nervových uzlinách
Ganglioma - ganglióm, nádor nervovej uzliny
Ganglion - nervová uzlina
Ganglionaris - ganglionárny, gangliový
Ganglioneuroblastoma - ganlioneuroblastóm, nádor z nezrelých gangliových buniek
Ganglioneuroma - ganglioneuróm, nádor zo zrelých buniek sympatických ganglií, lokalizovaný v mediastíne, oblasti nadobličiek alebo pozdĺž brušnej aorty
Ganglionicus - gangliový, týkajúci sa nervovej uzliny
Ganglionitis - ganglionitída, zápal nervovej uzliny

Ganglioplegicus - ganglioplégický, brzdiaci vegetatívne nervové vzruchy v nervových gangliách, blokujúce cholinergný N-receptor v gangliách sympatických a parasympatických
Gangliosus - uzlovitý, bohatý na uzliny
Gangraena - gangréna, sneť, nekróza modifikovaná druhotnými zmenami, lokálne odumretie tkaniva druhotne zmeneného vonkajšími vplyvmi
Gangraenosus - gangrenózny, sneťový
Gargarisma - kloktadlo
Gargoylismus - vrodená choroba charakterizovaná chýbaním mukopolysacharidov v organizme s tvárovou dysmorfiou a ďalšími poruchami rastu a orgánových funkcií (dysostosis multiplex)
Garrulitas - garulita vulvy, počuteľný odchod plynov (vzduchu) z pošvy (flatus vaginalis)
Gaster, gastris - žalúdok, brucho
Gastralgia - gastralgia, bolesť žalúdka, žalúdočné kŕče
Gastralgokenosis - gastralgokenóza, bolesti pri prázdnom žalúdku
Gastralis - gastrálny, týkajúci sa žalúdka
Gastrectasia - gastrektázia, roztiahnutie, rozšírenie žalúdka
Gastrectomia - gastrektómia, chirurgické odstránenie žalúdka alebo jeho časti
Gastrektómia - chirurgické odstránenie celého žalúdka
Gastricus - gastrický, žalúdočný
Gastrinum - gastrín, peptidový hormón tvorený bunkami žalúdočnej sliznice, ktorého hlavnou funkciou je stimulácia sekrécie kyseliny chlorovodíkovej a pepsínu v žalúdku
Gastritída - zápal sliznice žalúdka
Gastritis - zápal sliznice žalúdka
Gastroadenitis - gastroadenitída, zápal žalúdočných žliaz
Gastroanastomosis - gastroanastomóza, operačné spojenie dvoch častí žalúdka (po prevedení resekcie)
Gastroatonia - gastroatónia, strata napätia žalúdka
Gastrobiopsia - gastrobiopsia, histologické vyšetrenie vzorky tkaniva získaného zo žalúdka v priebehu operácie
Gastroblennorrhoea - gastroblenorea, nadmerné vylučovanie žalúdočnej šťavy
Gastrocele - gastrokéla, hernia, vydutina obsahujúca časť žalúdka
Gastrocholecystoanastomosis - gastrocholecystoanastomóza, chirurgické spojenie medzi žalúdkom a žlčníkom
Gastrocnemius - sval lýtkový
Gastrocolicus - gastrokolický, týkajúci sa žalúdka a hrubého čreva
Gastrocoloanastomosis - gastrokoloanastomóza, chirurgické spojenie žalúdka s hrubým črevom
Gastrocoloptosis - gastrokoloptóza, pokles žalúdka a hrubého čreva
Gastrodiaphania - gastrodiafánia, presvietenie žalúdka
Gastrodidymus - gastrodidymus, podvojný jedinec spojený brušnou krajinou
Gastroduodenalis - gastroduodenálny, týkajúci sa žalúdka a dvanástnika
Gastroduodenitis - gastroduodenitída, zápal žalúdka a dvanástnika
Gastroduodenoanastomosis - gastroduodenoanastomóza, operačné spojenie medzi žalúdkom a dvanástnikom
Gastroduodenoscopia - gastroduodenoskopia, vyšetrovanie žalúdka a dvanástnika zvláštnym prístrojom (fibroskopom)
Gastroduodenotomia - gastroduodenotómia, chirurgické preťatie, otvorenie žalúdka a dvanástnika
Gastrodynia - gastrodýnia, bolesť žalúdka
Gastroenteralgia - gastroenteralgia, bolesť žalúdka a čriev
Gastroenteritída - zápal sliznice žalúdka
Gastroenteritis - gastroenteritída, zápal žalúdka a tenkého čreva
Gastroenteroanastomosis - gastroenteroanastomóza, chirurgické spojenie žalúdka s tenkým črevom
Gastroenterocolitis - gastroenterokolitída, zápal žalúdka, tenkého a hrubého čreva
Gastroenterocoloanastomosis - gastroenterokoloanastomóza, chirurgické spojenie žalúdka, tenkého a hrubého čreva
Gastroenterologia - gastroenterológia, odbor vnútorného lekárstva zaoberajúci sa chorobami tráviaceho ústrojenstva
Gastroenteropathia - gastroenteropatia, bližšie nešpecifické ochorenie žalúdka a čriev
Gastroenteroplastike - gastroenteroplastika, plastická operácia žalúdku a čriev
Gastroenteroptosis - gastroenteroptóza, pokles žalúdka a čriev
Gastroepiploicus - gastroepiploický, týkajúci sa žalúdka a predstierky
Gastrogastroanastomosis - gastrogastroanastomóza, chirurgické spojenie dvoch úsekov žalúdka
Gastrogenes - gastrogénny, žalúdočného pôvodu
Gastrohelcosis - gastrohelkóza, vredová choroba žalúdka
Gastrohepaticus - gastrohepatický, týkajúci sa žalúdka a pečene
Gastrohydrorrhoea - gastrohydrorea, vylučovanie vodnatej žalúdočnej šťavy so zmenšeným obsahom kyseliny chlorovodíkovej a pepsínu
Gastroileitis - gastroileitída, zápal žalúdka a bedrovníka
Gastroileoanastomosis - gastroileoanastomóza, chirurgické napojenie žalúdka na bedrovník
Gastroiliacus - týkajúci sa žalúdka a bedrovníka
Gastrointestinalis - týkajúci sa žalúdka a čreva
Gastrointestinálny - týkajúci sa žalúdka a čreva
Gastrojejunoanastomosis - gastrojejunoanastomóza, chirurgické spojenie žalúdka s lačníkom
Gastrokinematographia - gastrokinematografia, záznam žalúdočných pohybov
Gastrolienalis - gastrolienálny, týkajúci sa žalúdka a sleziny
Gastrolithos - gastrolit, žalúdočný kameň, obyčajne z cudzích prehltnutých telies
Gastrologia - gastrológia, náuka o žalúdku a jeho chorobách
Gastrolysis - gastrolýza, chirurgické uvoľnenie žalúdka od zrastov
Gastromalacia - gastromalácia, nekrotické zmäknutie steny žalúdka
Gastromegalia - gastromegália, abnormálne zväčšenie žalúdka
Gastromelus - gastromelus, jedinec s dvoma alebo viacerými končatinami, spravidla nedokonale vyvinutými vpredu na trupe
Gastromesocolicus - gastromezokolický, týkajúci sa žalúdka a okružia tračníka, časti hrubého čreva
Gastromyxorrhoea - gastromyxorea, zvýšené vylučovanie žalúdočných štiav s obsahom hlienu
Gastronephritis - gastronefritída, zápal žalúdka a obličky
Gastrooesophagealis - gastroezofageálny, týkajúci sa žalúdka a pažeráka
Gastroomentalis - gastroomentálny, týkajúci sa žalúdka a predstierky
Gastropancreaticus - gastropankreatický, týkajúci sa žalúdka a pankreasu
Gastropancreatitis - gastropankreatitída, zápal žalúdka a pankreasu
Gastroparesis - gastroparéza, svalové ochabnutie žalúdka s predĺženým vyprázdňovaním jeho obsahu
Gastropathia - gastropatia, nešpecifické ochorenie žalúdku
Gastropatia - choroba žalúdka (všeobecne)
Gastroperitonitis - gastroperitonitída, súčasný zápal žalúdka a pobrušnice
Gastropexis - gastropexa, chirurgické upevnenie vpadnutého žalúdka fixáciou na brušnú stenu
Gastrophrenicus - gastrofrenický, týkajúci sa žalúdka a bránice
Gastroplastica - gastroplastika, plastická operácia žalúdka
Gastroplegia - gastroplégia, ochrnutie žalúdka, oslabenie napätia žalúdočného svalstva spojené s rozšířením žalúdka
Gastroplicatio - gastroplikácia, plastická operácia žalúdka, ktorej cieľom je zmenšiť objem žalúdka (napr. u hyperalimentačnej obezity)
Gastroptosis - gastroptóza, pokles žalúdka pri zoslabení závesného aparátu
Gastropulmonalis - gastropulmonálny, týkajúci sa žalúdka a pľúc
Gastropylorectomia - gastropylorektómia, chirurgické odstránenie oblasti žalúdočného pyloru
Gastrorrhagia - gastrorágia, krvácanie do vnútra žalúdka (pri vredovej chorobe, rakovine apod.)
Gastrorrhaphia - gastrorafia, zošitie žalúdka, žalúdočný steh (pri žalúdočníýh operáciách)
Gastrorrhexis - gastrorexa, pretrhnutie steny žalúdka
Gastroschisis - gastroschíza, vrodený ráštep prednej žalúdočnej (brušnej) steny
Gastroscopia - gastroskopia (fibroskopia žalúdka), optické vyšetrenie žalúdka pomocou gastroskopu (fibroskopu)
Gastrospasmus - gastrospazmus, kŕčový sťah žalúdka alebo jeho časti, stiahnutie svaloviny žalúdočných stien
Gastrosplenicus - gastrosplenický, týkajúci sa žalúdka a sleziny
Gastrostenosis - gastrostenóza, zúženie dutiny žalúdka (najčastejšie v oblasti žalúdočného pyloru) obmedzujúce jeho priechodnosť
Gastrostomia - gastrostómia, chirurgické vyústenie žalúdka navonok, zavedenie žalúdočnej píšťale s vyústením na koži (k umelej výžive)
Gastrosuccorrhoea - gastrosukorea, trvalé nadmerné vylučovanie žalúdočnej šťavy
Gastrothoracopagus - gastrotorakopág, podvojný jedinec spojený v krajine hrudnej a brušnej
Gastrotomia - gastrotómia, operačné otvorenie žalúdka
Gastrotonicus - gastrotonický, podporujúci vylučovanie žalúdočných štiav
Gastrula - gastrula, vývojové štádium živočíšneho zárodku, tvorené dvoma zárodočnými listami
Gastrulatio - gastrulácia, vznik gastruly
Gatismus - gatizmus, osobná nečistota, močenie a stolica kdekoľvek
Gatophilia - gatofília, neúmerná obľuba mačiek
Gatophobia - gatofóbia, chorobný strach pred mačkami
Gáza - riedka jemná bavlnená tkanina používaná ako obväzový materiál
Gelasma - kŕčovitý smiech ako nutkavé chovanie pri určitých duševných chorobách
Gelatina - želatína, zmes bielkovín živočíšneho pôvodu rozpúšťajúci sa teplom v koloidný roztok
Gelatinosus - želatínový, rôsolovitý
Gelatum - gél, koloidný roztok rôsolovitej povahy
Gelidus - studený, ľadový, stuhnutý
Gelolepsia, geloplegia - gelolepsia, geloplégia, kŕčovitý záchvat smiechu, spojený s náhlým zrútením, z hrôzy, zdesenia alebo iných afektov
Gelotripsia - gelotripsia, masáž so snahou uvoľniť stuhnuté svalstvo
Gelu - mráz
Gemeli - dvojčatá
Gemellipara - žena, ktorá porodila dvojčatá
Gemellus - dvojný, dvojitý, dvojnásobný
Geminatio - geminácia, zdvojenie
Gemini - dvojčatá, blíženci
Geminus - spolu narodení, zdvojení
Gemma - puk kvetu, pupeň, zárodok
Gemmalis - zárodočný
Gemmangioma - gemangión, nádor z cievnych zárodočných buniek
Gemmatio - gemácia, pučanie, rozvíjanie púčikov, druh nepohlavného rozmnožovania, kedy materská bunka sa nerozdelí priamym delením, ale vytvorí výbežok (pupeň), ktorý sa zväčšuje až sa osamostatní
Gena - líce, tvár
Genealogia - genealógia, veda zaoberajúca sa štúdiom predkov (rodokmeňom) určitej rodiny
Generalis - rodový, všeobecný, celkový, úplný, postihujúci celý organizmus
Generalisatio - generalizácia, zovšeobecnenie, rozšírenie choroby na celý orgán alebo organizmus
Generalisatus - generalizovaný, postihujúci celé telo
Generatio - generácia, pokolenie
Genesis - genéza, vznik, pôvod, vývoj
Genetica - genetika, veda o dedičnosti a premenlivosti organizmov
Geneticus - genetický, týkajúci sa pôvodu, vývoja
Geniculatus - kolienkový, uzlovitý
Geniculum - koleno, uzlík, záhyb, ohnutie
Genioglossus - sval idúci od dolnej čeľuste k jazyku, ťahajúci jazyk dopredu a k brade
Geniohyoideus - sval idúci od brady k jazylke, ťahajúci jazylku hore a dopredu
Genioplastike - genioplastika, plastická operácia brady, tváre
Geniospasmus - geniospazmus, kŕč svalstva brady
Genitalia - rodidlá, pohlavné orgány
Genitalis - pohlavný, týkajúci sa pohlavných orgánov
Genitofemoralis - genitofemorálny, patriaci k pohlavným orgánom a stehnu
Genitoinguinalis - genitoingvinálny, patriaci k pohlavným orgánom a slabine
Genitourinarius - genitourinárny, močopohlavný, vzťahujúci sa k pohlavným a močovým orgánom
Genitovesicalis - genitovezikálny, týkajúci sa pohlavných orgánov a močového mechúra
Genitrix - rodička, matka
Genius - najvyšší stupeň tvorivých schopností
Genlocalisatio - lineárne usporiadanie génov v chromozómoch bunkového jadra
Genodermatosis - genodermatóza, dedičné postihnutie kože rôznymi afekciami
Genoma - genóm, súbor génov lokalizovaných v chromozómoch bunkového jadra
Genotyp - súbor všetkých dedičných vlastností určitého organizmu
Genotypos - genotyp, súbor všetkých dedičných informácií organizmu, genetická konštitúcia organizmu
Gentilitas - gentilita, rodové príbuzenstvo, pokrvnosť
Genu - koleno, ohnutie
Genualis - kolenný, vzťahujúci sa ku kolenu
Genuinus - genuínny, samostatný, prirodzený, vrodený, dedičný
Genum - gén, základná jednotka dedičnosti v chromozómoch bunkového jadra
Genus - rod, pohlavie, pokolenie, druh
Genyantralgia - genyantralgia, bolesť v čeľustnej dutine
Genycheiloplastike - genycheiloplastika, plastická operácia čeľustí a pier
Geohelminthosis - geohelmintóza, ochorenie vyvolané parazitmi, ktoré žijú v zemi (napr. tunelárska choroba, ankylostomóza)
Geomedicina - geomedicína, odbor medicíny zaoberajúci sa výskytom a priebehom chorôb v závislosti od geografických a klimatických podmienok
Geonosis - geonóza, choroba spôsobená, vyvolaná mikroorganizmami (látkami) pochádzajúcimi zo zeme
Geoparasitologia - geoparazitológia, náuka o výskyte a rozšírení parazitov v závislosti od zemepisných podmienok
Geophagia - geofágia, chorobná nutkavosť jesť zem, pôdu
Geotaxis - geotaxia, pohyb organizmov ovplyvnený zemskou gravitáciou
Geotrichosis - geotrichóza, ochorenie vyvolané hubou Geotrichum candidum
Geotropismus - geotropizmus, rastový ohyb rastlín a ich orgánov (koreňov) vplyvom gravitácie
Gephyrophobia - gefyrofóbia, chorobný strach pred prekročením valu, mostu
Geriatria - náuka o ťažkostiach a chorobách spojených s vysokým vekom
Geriatrický - týkajúci sa vysokého veku, staroby
Geriatros - geriater, odborný doktor pre choroby staroby, odborník v geriatrii
Germinalis - germinálny, zárodočný
Germinatio - germinácia, pučanie, klíčenie
Germinativus - germinatívny, klíčiaci, zárodočný, týkajúci sa zárodku
Gero(nto)comium - útulok pre starých ľudí
Gerocomia - gerokómia, starostlivosť o stárnucich ľudí
Geroderma - "starecká koža"", uvoľnená, ovädnutá koža
Geromorphismus - geromorfizmus, "zostarnutie", predčasné stárnutie, vzhľad starca u mladého človeka
Gerontologia - gerontológia, náuka o ľudskej starobe, starnutí organizmu a o jeho chorobách
Gerontophilia - gerontofília, nekritická láska k starým ľuďom
Gerontopsychiatria - psychiatria zaoberajúca sa psychickými poruchami vo vyššom veku
Gerontoxon - šedý prstenec, zakalenie okolo okraja rohovky u starých ľudí vznikajúci ukladaním tukových látok (arcus senilis corneae)
Gestácia - uhniezdenie vajíčka v sliznici maternice
Gestatio - gestácia, stav tehotenstva, brezivosti, gravidita
Gesticulatio - gestikulácia, neverbálny komunikačný prostriedok majúci podobu posunkov, gést, pohybov rúk, prípadne tela
Gesticulatorius - gestikulačný, posunkový
Gestosis - gestóza, označenie pre chorobné prejavy objavujúce sa niekedy pri tehotenstve (zvracanie, kŕče, poškodenie niektorých orgánov, arteriálna hypertenzia)
Gestóza - chorobné prejavy sprevádzajúce tehotenstvo
Gibbositas - gibozita, hrbatosť
Gibbus - hrb, zakrivenie, ostré zalomenie chrbtice
Giganteus, giganticus - gigantický, veľký, nadmerný, mohutný
Gigantismus - gigantizmus, gigantozómia, nadmerný proporcionálny telesný vzrast
Gigantoblastos - gigantoblast, veľká červená krvinka s jadrom
Gigantocellularis - gigantocelulárny, veľkobunkový
Gigantocytus - gigantocyt, neobvykle veľká červená krvinka alebo bunka vôbec
Gigantomelia - gigantomélia, nadmerné zväčšenie končatiny
Gigantophthalmus - gigantoftalmus, abnormálne veľké oko
Gigas, gigantos - gigant, obor
Gingiva - ďasno
Gingivalgia - bolesť ďasna
Gingivalis - ďasnový
Gingivectomia - gingivektómia, chirurgické odstránenie ďasna alebo jeho časti
Gingivitída - zápal ďasna
Gingivitis - zápal ďasna
Gingivobuccalis - gingivobukální, týkajúci sa ďasna a líca
Gingivodynia - gingivodýnia, bolesť ďasna
Gingivoglossitis - gingivoglositída, zápal ďasna a jazyka
Gingivolabialis - gingivolabiálny, týkajúci sa ďasna a pery
Gingivolingualis - gingivolingválny, týkajúci sa ďasna a jazyka
Gingivostomatitis - gingivostomatitída, zápal ďasna a ústnej sliznice
Ginglymoarthrosis - ginglymoartróza, kladkový, kolienkový kĺb
Ginglymus - čapový kĺb
GIT - -gastrointestinálny trakt, tráviaci trakt
Glabella - políčko na čelovej kosti nad nosným koreňom medzi nadobočnicovými oblúkmi
Glandopraeputialis - týkajúci sa žaluďa penisu a predkožky
Glandula - zľaza
Glandularis - glandulárny, žľazový
Glandulárny - žľazový
Glandulitis - glandulitída, zápal žľazy
Glandulographia - glandulografia, rontgenové znázornenie žliaz pomocou kontrastnej látky
Glandulosus - žľazový, bohatý na žľazy
Glans - žaluď, žaluďovité zakončenie
Glaucoma - glaukóm, zelený očný zákal, súhrn príznakov združených so zvýšením vnútroočného tlaku
Glaucomatoides - glaukomatoidný, podobný glaukómu
Glaucomatosus - glaukomatózny, vzťahujúci sa ku glaukómu
Glaucosuria - glaukozúria, vylučovanie zelenomodro sfarbeného moča
Glaukóm - zelený zákal oka
Glenohumeralis - glenohumerálny, týkajúci sa kĺbovej jamky ramenného kĺbu
Glenoidalis - glenoidálny, kĺbový, týkajúci sa kĺbovej jamky
Glia - glia, podporné tkanivo nervového systému (neuroglia) s metabolickou, izolačnou a obrannou funkciou, ktoré sa podieľa na hojení poškodeného nervového tkaniva
Gliadinum - gliadín, látka obsiahnutá v lepku (gluténe) prítomná v obilí, u disponovaných jedincov vyvolává celiakálnu sprue
Glioblastoma - glioblastóm, mozgový nádor tvorený z nezrelých anaplastických buniek neuroglie, malígna varianta všetkých typov gliómov
Gliofilamentum - výbežky gliových buniek, gliové vlákna
Gliohamartoma - gliohamartóm, chybne vyvinutý tkanivový okrsok obsahujúci podporné nervové tkanivo, pripomínajúci nádor
Glioma - glióm, nádor mozgových gliových buniek, nádor ústredného nervstva vychádzajúci z podporného nervového tkaniva v mozgu a mieche
Gliomatosis, glioblastosis - gliomatóza, glioblastóza, tvorba početných gliómov
Glioneuroma - glioneuróm, nádor nervového tkaniva z gangliových i gliových buniek
Glioplasma - glioplazma, cytoplazma gliových buniek
Gliosis - glióza, ložiskové zmnoženie, spevnenie gliového tkaniva
Gliosus - gliový, týkajúci sa podporného nervového tkaniva
Gliovasalis - gliovazálny, týkajúci sa glie a ciev
Glissonitis - zápal Glissonského púzdra alebo spojivového tkaniva v mieste porta hepatis, žily vrátnice okolo ciev a žlčovodu
Globiformis - globiformný, guľovitý, guľovitého tvaru
Globinum - globín, bielkovinová zložka krvného farbiva
Globocellularis - globocelulárny, guľatobunkový
Globoides - globoidný, majúci podobu gule
Globosus - guľovitý, guľatý
Globulinaemia - globulinémia, koncentrácia globulínu v krvi
Globulinum - globulín, bielkovina obsiahnutá v krvnej plazme, tvoriaca spolu s albumínmi najväčšiu časť jednoduchých bielkovín, näjma v krvnom sére
Globulinuria - globulinúria, vylučovanie globulínu močom
Globulus - gulička
Globus - guľa, teleso guľovitého tvaru
Glomeratus - klbkovitý
Glomeriformis - glomeriformný, klbkovitý
Glomerularis - glomerulárny, klbkovitý, vzťahujúci sa ku glomerulom (napr. v obličke)
Glomerulitis, glomerulonephritis - glomerulitída, glomerulonefritída, zápal obličky s prevažujúcim postihnutím glomerulov
Glomerulonefritída - zápal obličkových klbiek
Glomerulonephritis - zápal obličkových klbiek
Glomerulonephrosis - glomerulonefróza, ochorenie kanálikov obličky so súčasným postihnutím glomerulov
Glomerulopathia - nešpecifické ochorenie obličkových glomerulov
Glomerulosclerosis - intercapillaris, interkapilárna skleróza glomerulov obličiek pri cukrovke (difúzna alebo ložisková)
Glomerulosus - klbkovitý
Glomerulum - klbko (nesprávne, ale bežne používané je glomerulus), cievne klbko zložené z kľučiek tenkostenných kapilár, kde prebieha glomerulárna filtrácia
Glomerulus - obličkové klbko
Glomus - klbko, uzlíček
Glossa, glotta - jazyk
Glossalgia - glosalgia, bolesť jazyka
Glossanthrax - ohraničený hnisavý zápal jazyka
Glossectomia - glosektómia, chirurgické odstránenie jazyka alebo jeho časti
Glossicus, glotticus - jazykový
Glossina - glosina, druh múch prenášajúcich infekčné ochorenie. Glossina palpalis mucha tse-tse, prenášajúca spavú chorobu (pôvodca Trypanosoma gambiense)
Glossitis - zápal jazyka
Glossocele - glosokéla, zdurenie, edém jazyka, ktorý vyčnieva z úst
Glossodynia - glosodýnia, bolesť jazyka, najčastejšie pálivá
Glossoepiglotticus - glosoepiglotický, týkajúci sa jazyka a hrtanovej príchlopky
Glossolalia - glosolália, nezrozumiteľná reč, vyrážanie slov, koktanie, zajakanie
Glossopalatinus - glosopalatínny, týkajúci sa jazyka a podnebia
Glossopathia - glosopatia, bližšie nešpecifické ochorenie jazyka
Glossopharyngeus - glosofaryngeálny, jazykovohltanový, patriaci k jazyku a hltanu
Glossoplegia - glosoplégia, ochrnutie, obrna jazyka
Glossoptosis - glosoptóza, zapadnutie jazyka (často pri hlbokom bezvedomí, narkóze)
Glossopyrosis - glosopyróza, pálenie jazyka
Glossorrhaphia - glosorafia, chirurgické zošitie jazyka
Glossoschisis - glososchíza, vrodený pozdĺžny ráštep jazyka, tzv. hadí jazyk
Glossospasmus - glosospazmus, kŕč svalstva jazyka
Glossotomia - glosotómia, chirurgické preťatie jazyka
Glotticus - jazykový, týkajúci sa jazyka
Glottis - hlasivka
Glucagonoma - glukagonóm, nádorové bujnenie A-buniek pankreasu spojené so zvýšenou tvorbou glukagónu, enzýmu zvyšujúceho hladinu cukru v krvi
Glucagonum - glukagón, peptidový hormón tvorený v A-bunkách pankreasu
Glucocorticoidum - glukokortikoid, steroidný hormón tvorený v kôre nadobličky, regulujúci metabolizmus sacharidov a zúčastňujúci sa na obranných reakciách organizmu
Glucometron - glukometer, prístroj k meraniu koncentrácie glukózy (v krvi)
Gluconeogenesis - glukoneogenéza, tvorba glukózy z necukrových zdrojov, najmä z aminokyselín
Glucosum (glycosum) - glukóza, hroznový cukor
Glukokortikoid - hormón tvorený v nadobličke
Glukoneogenéze - tvorba glukózy v živom organizme z necukrových zložiek
Glukóza - hroznový cukor
Glutaealis - gluteálny, sedací
Glutaeus - sedací (napr. sval)
Glutathion - tripeptid zložený z kyseliny glutámovej, cysteínu a glycínu
Gluteálny - týkajúci sa sedacieho svalu
Gluten - glutén, zmes bielkovín v semenných obilninách, uložených najmä pod šupkou, lepok
Glutinosus - lepkavý
Glycaemia - glykémia, koncentrácia glukózy v krvi
Glycerinum - glycerín, glycerol, trojsýtny alkohol, vo forme esterov s vyššími mastnými kyselinami tvorí základ tukov
Glycidum - glycid, jednoduchý cukor, sacharid obsiahnutý v rastlinných a živočíšnych tkanivách
Glycinum - glycín, glykokol, aminokyselina, kyselina aminooctová, jedna zo základných esenciálnych aminokyselín, ktorá je súčasťou bielkovín
Glycocalyx - proteínpolysacharidová, slizová vrstva na vonkajšom povrchu bunkovej membrány, dobre vytvorená na voľnom povrchu niektorých epitelových buniek, napr. enterocytov
Glycocholia - glykocholie, prítomnosť cukru v žlči
Glycocolum - glykokol, glycín, základná aminokyselina
Glycogenia - glykogénia, tvorba glykogénu v pečeni, glykogenéza, tvorba glykogénu z glukózy
Glycogenolysis - glykogenolýza, štiepenie glykogénu na glukózu
Glycogenosis - glykogenóza, choroba z nadmerného ukladania glykogénu najmä v pečeni a srdci, choroba z poruchy metabolizmu glykogénu
Glycogenum - glykogén, polysacharid tvorený glukózou, je hlavnou zásobnou látkou živočíšnych organizmov (živočíšny škrob) a niektorých nižších rastlín
Glycogeusia - glykogeúzia, subjektívny pocit sladkosti v ústach
Glycolysis - glykolýza, rozklad cukrov za vzniku kyseliny mliečnej (anaerobná), alebo za vzniku oxidu uhličitého a kyslíka (aerobná)
Glyconeogenia - glykoneogénia, glykoneogenéza, glukoneogenéza, tvorba glykogénu z iných látok ako z cukrov (tukov, bielkovín)
Glycopenia - glykopénia, nedostatok cukru v tkanivách (v krvi)
Glycopolyuria - glykopolyúria, nadmerné močenie s prítomnosťou cukru v moči (osmoticky podmienená polyúria)
Glycoproteinum - glykoproteín, proteín zložený z bielkovín a sacharidov
Glycorrhachia - glykorachia, prítomnosť cukru v mozgovomiechovom moku
Glycosialia - glykosiália, prítomnosť cukru v slinách
Glycosialorrhoea - glykosialorea, nadmerné vylučovanie slín obsahujúcich cukor
Glycosidum - glykozid, zložený cukor obsahujúci necukrovú zložku
Glycosuria (glucosuria) - glykozúria, vylučovanie cukru močom
Glycotaxis - glykotaxia, metabolická distribúcia glukózy v tkanivách
Glykemický - týkajúci sa hladiny redukujúcich látok (glukózy) v krvi
Glykogén - polysacharid, živočíšny škrob ukladaný v tele ako zásobná látka
Glykozúria - prítomnosť cukru v moči
Gnathalgia - gnatalgia, bolesť v čeľusti
Gnathion - gnation, najviac vystupujúce miesto dolnej čeľuste, bod používaný na meranie lebky
Gnathogenes - gnatogénny, čeľustný, čeľustného pôvodu
Gnathoschisis - gnatoschíza, vrodený ráštep hornej čeľuste
Gnathostomosis - gnatostomóza, parazitárne ochorenie, ktorého pôvodcom je Gnathostoma spinigerum
Gnoseologia - gnozeológia, teória poznania
Gnosis - gnózia, zmyslové a rozumové poznanie
GnRH - gonadotropný uvoľňovací hormón. Je produkovaný časťou mozgu, ktorá sa nazýva hypotalamus. Stimuluje uvoľňovanie pohlavných hormónov hypofýzou.
Goitrinum - goitrín, látka izolovaná zo semien repky, blokujúca tvorbu hormónov štítnej žlazy (strumigén)
Gomphosis - gomfóza, vklinenie, klinovité spojenie kostí
Gonáda - pohlavný orgán
Gonadagenesis - gonadagenéza, nevyvinutie pohlavných žliaz
Gonadarche - gonadarché, začiatok funkčnej činnosti pohlavných žliaz
Gonadectomia - gonadektómia, chirurgické odstránenie pohlavných žliaz
Gonades - gonády, pohlavné žlazy
Gonadoblastoma - gonadoblastóm, zhubný nádor pohlavných žliaz
Gonadodysgenesis - gonadodysgenéza, narušený vývoj pohlavných žliaz
Gonadoinhibitor - látka tlmiaca činnosť pohlavných žliaz
Gonadokinesis - gonadokinéza, podporovanie činnosti pohlavných žliaz
Gonadopathia - gonadopatia, ochorenie pohlavných žliaz
Gonadotrop(h)icus - gonadotropný, stimulujúci činnosť pohlavných žliaz
Gonadotrophinum, gonadotropinum - gonadotropíny, hormóny tvorené v adenohypofýze, regulujúce činnosť pohlavných žliaz (luteinizačný hormón a folikulotropný hormón)
Gonadotropíny - ženské pohlavné hormóny vylučované hypofýzou
Gonagra - gonagra, dna (artridída) kolenného kĺbu
Gonalgia - gonalgia, bolesť v kolennom kĺbe
Gonarthritis - gonartritída, zápal kolenného kĺbu
Gonarthrosis - gonartróza, degeneratívne ochorenie kolenného kĺbu
Gonarthrotomia - gonartrotómia, chirurgické otvorenie kolenného kĺbu
Gonecystis - gonecysta, semenný vačok, párové prídavné pohlavný žľazy mužského pohlavného aparátu, ktorých sekrét je súčasťou ejakulátu
Gonecystitis - gonecystitída, zápal semenných vačkov
Gonecystopyosis - gonecystopyóza, zahnisanie semenných vačkov
Gonioma - gonióm, nádor z pohlavných buniek, malígny nádor semenníkov
Goniometria - goniometria, meranie kĺbovej hybnosti v uhloch
Goniometrum - goniometer, uhlomer
Gonion - vrchol uhla dolnej čeľuste, bod používaný na meranie lebky
Gonioscopia - gonioskopia, vyšetrovanie uhla prednej očnej komory pomocou zvláštneho prístroja
Goniotomia - goniotómia, nastrihnutie uhla prednej očnej komory (liečebný výkon pri zelenom očnom zákale, glaukóme)
Gonitis - gonitída, zápal kolenného kĺbu
Gonoblastos - gonoblast, gonocyt, prvopohlavná bunka, bunka z ktorej vznikajú gaméty
Gonochorismus - odlišné pohlavie pri sexuálnom rozmnožovaní, hermafroditizmus, rôznopohlavnosť
Gonococcaemia - gonokokémia, prítomnosť gonokokov v krvi
Gonococcideus - gonokokcídny, usmrcujúci gonokoky
Gonococcus - gonokok, mikroorganizmus vyvolávajúci kvapavku
Gonorea - kvapavka, pohlavná choroba
Gonorrhoea - gonorea, kvapavka, infekčné ochorenie pohlavných orgánov vyvolané gonokokmi
Gonorrhoicus - gonoroický, týkajúci sa kvapavky
Gonosoma - gonozóm, chromozóm určujúci pohlavie jedinca (X, Y), heterozóm
Gonosomia - gonozómia, označenie pre poruchy v oblasti pohlavných chromozómov, vedúce ku gonozomálnym zmenám
Gonyocampsia - gonyokamps(i)a, chorobné zakrivenie, ohnutie kolenného kĺbu
Gossypium - bavlna, vata
Gracilis - jemný, útly, štíhly, chudý
Gracilitas - gracilita, útlosť, štíhlosť
Gradatim - postupne, podľa hodnoty
Gradatio - gradácia, stúpanie, zvyšovanie, zväčšovanie, zosilňovanie
Gradiens - postupujúci, pokračujúci
Gradus - stupeň, postavenie, akademická hodnosť
gram- - prvá časť zložených prídavných mien spájajúca časť druhú s významom "Gramovo farbenie" s ich bližším určením
Gramlabilis - gramlabilný, mikroorganizmy prijímajúce Gramovo farbivo len čiastočne
Gramma - zápis, záznam
Gramnegativus - gramnegatívny, mikroorganizmy nefarbiace sa pri Gramovom farbení
Grampositivus - grampozitívny, mikroorganizmy farbiace sa tmavofialovo pri Gramovom farbení
Grand mal - veľký epileptický záchvat s bezvedomím a tonickoklónickými kŕčami
Grandis - veľký, význačný
Granularis - granulárny, zrnitý
Granulatio - granulácia, zrnitosť, zrnenie, tvorenie zŕn, tkanivo vznikajúce pri hojení rany (v zápalovom procese)
Granulatus - granulovaný (napr. liek tvaru zrniek, prachu)
Granulocytopathia - granulocytopatia, porucha bielych krviniek bližšie nešpecifikovaná
Granulocytopenia, neutropenia - zníženie počtu granulocytov (neutrofilných bielych krviniek) v krvi
Granulocytopo(i)esis - granulocytopoéza, tvorba bielych krviniek (granulocytov)
Granulocytus - granulocyt, leukocyty, dôležité pri obranných procesoch, obsahujúci cytoplazmatické granule, zrnká (eozinofily, bazofily, neutrofily)
Granulóm - nezhubný nádor z granulačného tkaniva
Granuloma - nezhubný nádor z granulačného tkaniva
Granulomatosis - granulomatóza, tvorba početných granulómov
Granulomatosus - granulomatózny, zrnitý, tvoriaci zrnenie, vzťahujúci sa ku granulomatóze
Granulomerus - granulomer, nahromadenie azúrofilných granúl v centrálnej časti trombocytu
Granulophthisis - granuloftíza, agranulocytóza, nedostatok granulocytov
Granulopo(i)esis - granulopoéza, tvorenie a diferenciácia granulocytov
Granulopo(i)etinum - granulopo(i)etín, špecifický induktor stimulujúci tvorbu granulocytov
Granulosa (membrana) - granulóza, vrstevnatý epitel rastúceho folikula vaječníka
Granulosis - chronický zápal potných vývodov s erytémom a pupienkami na nose a lícach
Granulosus - granulózny, zrnitý, bohatý na zrnitosť
Granulum - zrniečko, zrnko
Granum - zrno
Graphanaesthesia - grafanestézia, porucha v rozpoznávaní písmen písaných na kožu pri neporušenom vnímaní
Graphologia - grafológia, náuka o písme, disciplína zaoberajúca sa odhadovaním povahových vlastností jedinca podľa rukopisu
Graphomania - grafománia, chorobná vášeň pre písanie, písavosť, grafomanstvo
Graphospasmus - grafospazmus, druh koordinačnej neurózy, pisársky kŕč, kŕč svalstva ruky vyvolaný prílišnou námahou
Gravedo - malátnosť, chrípka, nádcha, zápal nosných dutín
Gravida - tehotná žena
Graviditas - gravidita, tehotenstvo
Gravis - ťažký
Graviter - ťažko
Gressus - krok, chod
Grippa - chrípka, virusové infekčné ochorenie sprevádzané horúčkou a zápalom horných dýchacích ciest
Grippalis - vzťahujúce sa ku chrípke
Griseus - šedivý
Grossus - stočený, silný, tučný
Gryposis - grypóza, abnormálne zakrivenie (napr. nehtov - onychogryposis)
Gubernacularis - vedúci, riadiaci
Gubernaculum - kormidlo, riadenie
Gumma - uzlovitý útvar pripomínajúci pružnosťou gumu
Gummosus - gumózny, vzťahujúci sa ku gume
Gustatorius - chuťový
Gustatus, gustus - chuť
Gutta - kvapka
Guttae - kvapky, tekuté látky užívané po kvapkách
Guttatim - po kvapkách
Guttatorium - kvapkadlo
Guttatorius - kvapkajúci
Guttatus - kvapkovitý
Gutturalis -
Guturálny, hrdlový - jednotka absorbovanej dávky ionizujúceho žiarenia (staršie označenie bolo 1 rad = 0,01 Gy-skratka pre gray)
Gymnastica - gymnastika, forma telesnej výchovy, využívajúca rôzne spôsoby cvičenia na všestranný telesný rozvoj aj ako príprava na určité športové odvetvie
Gymnocytus - gymnocyt = nahá bunka, bunka, ktorá stratila ohraničujúcu membránu
Gymnophobia - gymnofóbia, chorobný strach z odkrytých častí tela
Gynaecographia - gynekografia, rontgenové znázornenie maternice a jej adnexov pomocou plynu ako kontrastnej látky vpravenej intraperitoneálne (pneumopelvigrafie)
Gynaecologia - gynekológia, odbor medicíny zaoberajúci sa prevenciou a liečením ženských pohlavných orgánov, ženské lekárstvo
Gynaecomastia - gynekomastia, symetrické alebo jednostranné zväčšenie prsnej žlazy u mužov vyvolané hormonálnymi vplyvmi
Gynaecophobia - gynekofóbia, chorobný strach pred ženami
Gynaecospermium - gynekospermia, pohlavná bunka obsahujúca chromozóm X určujúci ženské pohlavie plodu
Gynandria - gynandria, výskyt sekundárnych znakov oboch pohlaví, výskyt druhotných ženských znakov u mužov alebo naopak
Gynandromorphus - gynandromorf, anomálny jedinec majúci na každej polovici tela opačné pohlavné charakteristiky
Gynatresia - gynatrézia, uzavretie ženských pohlavných orgánov (pošvy, krčku maternice)
Gynekomastia - výskyt poprsia ženského typu u muža
Gynogameta - gynogaméta, ženská pohlavná bunka
Gypsum - sádra
Gyratus - závitový
Gyrificatio - gyrifikácia, členenie povrchu mozgu na závity, gyry
Gyrus - kruh, závit


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI