PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

PREVENTÍVNA LEKÁRSKA PREHLIADKA

Preventívna lekárska prehliadka je súbor lekárskych vyšetrovacích úkonov vykonávaných za účelom zistenia zdravotného stavu vyšetrovaného. Vykonáva sa v prípade, že vyšetrovaný nemá žiadne zdravotné problémy a skladá sa z podrobného zistenia anamnézy, fyzikálnych a laboratórnych vyšetrení.

Ako to funguje
Preventívna lekárska prehliadka je súčasťou pravidelného sledovania zdravotného stavu vyšetrovaného. Preventívne lekárske prehliadky sú vykonávané u všetkých vekových skupín, t.j. u detí, dospievajúcej mládeže a dospelých. Preventívnu lekársku prehliadku vykonáva praktický lekár.
Vyjadrenie lekára zhotovené na základe preventívnej prehliadky vyžadujú zamestnávatelia pri nástupe do zamestnania.
Pri vyšetrení používa lekár hlavne svoje zmysly, takže počúvanie mu uľahčuje fonendoskop, na meranie tlaku využíva tonometer, ústnu dutinu vyšetruje zrakom a pomocou špachtle. Moč na vyšetrenie sa zachytáva do špeciálnych odmeriek, odber krvi a transport odobraných vzoriek sa vykonáva jednorázovými injekčnými striekačkami, jednorázovými injekčnými ihlami a špeciálnymi skúmavkami. Na výter telesných dutín slúžia špeciálne odberové súpravy - sety, vatové tyčinky alebo vatové tampóny.
Na zhodnotenie zdravotného stavu vyšetrovaného používa lekár pohľad, hmat, poklepanie a počúvanie. Dôležitou súčasťou interného vyšetrenia je vyšetrenie konečníka (per rectum). Voľba jednotlivých vyšetrovacích postupov a postupností záleží na vyšetrovanom orgáne a aktuálnom zdravotnom stave vyšetrovaného.

Ako sa pripraviť
Preventívna lekárska prehliadka si nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu, jedine na odber krvi je potrebné prísť nalačno.
Vyšetrenie
Po príchode do ambulancie orientačne posúdi vyšetrujúci schopnosť orientácie a vedomie vyšetrovaného. Opýta sa vyšetrovaného na jeho telesnú výšku, jeho hmotnosť, odmeria vyšetrovanému tlak a pulz. Anamnézu vyhotoví na základe odpovedí vyšetrovaného, ktoré sa budú dotýkať rodiny vyšetrovaného, osobného, pracovného a sociálneho života vyšetrovaného, na prípadné alergie, užívané lieky a všetky prekonané ochorenia a úrazy. Pri rozbore životného štýlu vyšetrovaného sa vyšetrujúci lekár sústredí na výskyt rizikových faktorov pre nádorové a kardiovaskulárne ochorenia. Všetky položené otázky vyšetrujúcim lekárom umožňujú vyšetrujúcemu sa bližšie oboznámiť s celkovou situáciou vyšetrovaného a umožňujú ľahšie určiť diagnózy.
Po ukončení anamnézy pristúpi vyšetrujúci k samotnému vyšetreniu, vyzve vyšetrovaného, aby sa vyzliekol a následne vyšetrí celé telo vyšetrovaného. Počas prehliadky vykoná vyšetrujúci aj vyšetrenie zrakovej ostrosti a sluchu. Po ukončení fyzikálnych vyšetrení nasleduje natočenie EKG, odber krvi a moču na biochemický, hematologický a mikrobiologický rozbor. Okrem toho je možné počas preventívnej lekárskej prehliadky odobrať aj vzorky stolice, slín, výtery z telesných dutín a vykonať rôzne testy krvi. V prípadoch, kedy vek vyšetrovaného dosahuje určitú biologickú hranicu, súčasťou preventívnej lekárskej prehliadky má byť aj vyšetrenie prostaty, prsníkov alebo konečníka.
Preventívna lekárska prehliadka trvá približne 30 až 40 minút.
Výsledok preventívnej lekárskej prehliadky sa vyšetrovaný dozvie ihneď po jej ukončení, lekár napíše správu aj so závermi vyšetrení. Laboratórne výsledky sú bežne známe už na druhý deň, najneskôr však do jedného týždňa.
Preventívna lekárska prehliadka nijako neobmedzuje vyšetrovaného v jeho nasledujúcich činnostiach. Po ukončení preventívnej lekárskej prehliadky ešte môžu podľa potreby nasledovať ďalšie diagnostické postupy (RTG pľúc a podobne).

Vysvetlenie k preventívnej lekárskej prehliadke
Preventívna lekárska prehliadka zhodnotí celkový zdravotný stav vyšetrovaného, laboratórne výsledky ukážu, či existujú nejaké odchýlky od normálnych hodnôt koncentrácie iontov, enzýmov a produktov metabolizmu, rozbor krvi preukáže zloženie a množstvo krvných buniek. Výtery poukážu na existenciu alebo neexistenciu vírusov a baktérií.
V ideálnom prípade vyšetrujúci skonštatuje, že vyšetrovaný je úplne zdravý.
Vyšetrenia súvisiace s preventívnou lekárskou prehliadkou sa vykonávajú vo všetkých ordináciách praktických lekárov.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI