PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

VYŠETRENIE KRVNÉHO OBEHU

V medicíne sa používa niekoľko desiatok vyšetrovacích metód, ktorými je možné preskúmať funkčnosť ľubovoľného orgánu v ľudskom tele.
Lekár sa musí sám rozhodnúť, akú vyšetrovaciu metódu zvolí, a ktorá mu prinesie nejakú novú informáciu súvisiacu so zdravotným stavom pacienta.

Ako to funguje
Základným vyšetrením je klinické vyšetrenie lekárom = vyšetrenie, pri ktorom lekár používa svoje zmysly (pohľad, sluch, poklopanie a hmat), napr. pohľadom môže zistiť zmenu farby pokožky ako dôsledok nenormálneho prekrvenia, alebo vidí, že pacientovi sa zle dýcha a podobne.
Sluchom (pomocou fonendoskopu) môže počúvať srdce, jeho ozvy, šelesty na srdci a na cievach, ale aj zvuky v pľúcach. Poklepom môže lekár orientačne zistiť hranice a veľkosť vyšetrovaného orgánu, z čoho následne môže posúdiť funkčnosť krvného obehu.
Hmatom zisťuje pulz v tepnách, opuchliny končatín alebo teplotu povrchu tela na rôznych miestach.

Meranie tlaku krvi
Prvým prístrojom, ktorý sa používa pri vyšetrovaní krvného obehu je meradlo krvného tlaku = tlakomer (tonometer).
EKG - elektrokardiogram
Srdce pri svojej činnosti využíva elektrické impulzy, ktoré vyvolávajú jednotlivé sťahy srdcového svalu, a tým núti srdce pracovať. Prístroj, ktorý tieto elektrické impulzy zaznamenáva na jednotlivých bodoch ľudského tela. Z ich záznamu je možné získať pomerne dobrú predstavu o činnosti srdca. Podľa jednotlivých druhov ochorenia sa typicky mení činnosť srdca, a teda aj jeho obraz na EKG.
RTG - röntgenové vyšetrenie
Veľmi často sa používa ako súčasť vyšetrovacích metód aj röntgenové vyšetrenie. Klasický röntgenový snímok hrudníka sa čisto, len na zobrazenie srdca už používa zriedkavo, ale používa sa napríklad po rôznych druhoch chirurgických zákrokov na srdci. Veľmi veľký význam má röntgenové zobrazovanie v prípade vyšetrovania ciev naplnených kontrastnou látkou. Kontrastná tekutina je dopravená do cievy (najčastejšie ihlou). Tá sa po ožiarení röntgenovými lúčmi zviditeľní a vytvorí obraz vnútorného obrysu cievy, takže lekár na monitore vidí, či je cieva uložená v normálnej polohe, či je priechodná alebo či je zúžená (rozšírená).
ECHO - ultrazvukové vyšetrenie
Ultrazvuk je zvuk, ktorý je tak vysoký, že ho naše ucho nie je schopné zachytiť. Samotný zvuk sa šíri v podobe vlnenia a odráža sa od rôznych plôch. Zachytenie odrazených zvukových vĺn na monitore prístroja nám umožní zobraziť objekty, na ktoré zvuk narazil. Je to možné len vďaka výpočtovej technike - počítačom, ktoré sú schopné presne zachytiť a zaznamenať odrazené zvukové vlny.
Najpoužívanejšou metódou pre zobrazenie srdca je echokardiografia. Ide o vyšetrenie, pri ktorom je možné získať pomerne presný obraz srdca v pohybe pomocou ultrazvuku.

Ďalšie vyšetrenia
Okrem zobrazovacích vyšetrovacích metód sa na vyšetrenie stavu krvného obehu používajú aj iné metódy.
Najčastejšie ide o laboratórne vyšetrovacie metódy vyšetrenia krvi. Medzi stavom krvného obehu a stavom krvi je úzky vzťah, ktorého porušenie sa prejavuje zmenami hodnôt krvi. Takto sa dá zistiť aj stav srdcového svalu a ciev, ale aj posúdiť mieru rizika budúceho postihnutia cievneho systému človeka, napr. výška hladiny cholesterolu.
ERGOMETRIA - vyšetrenie počas telesnej aktivity
Skutočný stav krvného obehu a činnosti srdca sa môže výrazne meniť podľa momentálnej fyzickej záťaže organizmu, takže je niekedy nutné vykonať vyšetrenie krvného obehu pod záťažou. Najjednoduchšie sa dá toto vyšetrenie vykonať na stacionárnom (nepohyblivom) bicykli - rotopéde, pretože záťaž organizmu sa na tomto bicykli dá ľahko a plynulo regulovať. Počas záťaže sa zaznamenáva krivka EKG a v pravidelných intervaloch sa meria aj tlak krvi.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI