PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

BIOCHEMICKÉ VYŠETRENIE

Ide o vyšetrenie, kde je laboratórne určená prítomnosť a množstvo chemických látok vo vzorkách odobraných z tela vyšetrovaného.
Už dávno ľudia vedeli, že ich organizmus ovplyvňujú jednotlivé látky a prvky nachádzajúce sa v ich tele, avšak súvislosti nepoznali. V roku 1775 popísal francúzsky chemik Laurent Lavoisier základy oxidačných procesov v ľudskom tele. Prvé biochemické výskumy vykonal v 20-tych rokoch 20.storočia Otto Heinrich Warburg a jeho žiak Hans Adolf Krebs (tzv. Krebsov cyklus). Toto historické obdobie prinieslo následne celý rad pokrokov v oblasti chemických rozborov. Dnes patrí biochemické vyšetrenie medzi základné laboratórne metódy získavania informácií o prítomnosti a množstve chemických látok v ľudskom tele.
Biochemická analýza biologického materiálu sa používá vždy, keď je potrebné alebo nutné zistiť stav organizmu vyšetrovaného a jeho vnútorných orgánov. Vykonáva sa v prípade ochorenia alebo v rámci preventívnej prehliadky. Biochemické vyšetrenie môžu požadovať lekári všetkých špecializácií.

Ako to funguje
Biochemické vyšetrenie ukáže koncentráciu jednotlivých iontov a stav vnútorného prostredia tela vyšetrovaného. Podá informáciu o celkovom metabolizme, funkčnosti pečene, obličiek a množstva cukrov, tukov a bielkovín vo vzorkách. Výsledky dokresľujú celkový obraz pri stanovovaní diagnózy a na ich základe je možné aj navrhnúť alebo upraviť liečbu a sledovať priebeh ochorenia.
Biologický materiál na vyšetrenie tvorí predovšetkým krv a jej zložky (krvné sérum, plazma) a moč. Okrem toho je možné vyšetrovať aj žlčové alebo močové kamene. Pomôcky, ktoré sú potrebné pre odobranie vzoriek tvoria gumenné rukavice, sterilizačný roztok, vatové tampóny, škrtidlo, jednorázové ihly a striekačky, prípadne punkčná súprava. Moč sa zachytáva do špeciálnych odmeriek a na prepravu sa používajú plastové skúmavky. Moderné laboratória sú už vybavené automatickými analyzátormi, čo výrazne spresňuje výsledky vyšetrenia a zjednodušuje manipuláciu so vzorkami.
Automatické analyzátory využívajú pri svojej činnosti rôzne chemické a fyzikálne metódy. Podľa konštrukcie analyzátora je možné vykonať kvalitatívne, ale aj kvantitatívne vyšetrenie vzorky. Kvalitatívne vyšetrenie vzorky informuje o samotnej prítomnosti sledovaných látok vo vzorke, kvantitatívne vyšetrenie dokáže určiť aj ich presnú koncentráciu.

Príprava na vyšetrenie
Vyšetrenie nevyžaduje žiadnu mimoriadnu prípravu. Keďže koncentrácia tukov a cholesterolu v krvi sa mení v priamej závislosti na druhu požitého jedla, doporučuje sa na odber vzoriek prísť nalačno, aby obsah požitej stravy neovplyvňoval výsledky vyšetrenia vzoriek.
Vyšetrenie
Odber biologického materiálu najčastejšie vykonáva zdravotná sestra, ktorá ich umiestní do plastových skúmaviek, ktoré sú určené na prepravu do laboratória, označí ich identifikačným štítkom s údajmi vyšetrovaného, aby nedošlo k nežiaducej zámene vzoriek. Krv sa odoberá najčastejšie zo žily v lakťovej jamke, kde sestra zaškrtí ruku nad lakťovou jamkou a vyzve vyšetrovaného, aby s rukou zacvičil, čím sa zviditelnia žily vyšetrovaného vlakťovej jamke. Miesto odberu krvi ošetrí sterilizačným roztokom a jednorázovou ihlou s jednorázovou striekačkou (príp. špeciálnou vákuovou skúmavkou) prenikne do žily, odkiaľ odoberie požadované množstvo krvi na vzorku. Následne povolí zaškrtenie a na miesto vpichu priloží sterilný tampón na zastavenie prípadného krvácania zo žily.
Odobranie vzorky moču sa uskutočňuje najčastejšie na toalete, kde sa vyšetrovaný vymočí do odmerky, pričom sa snaží zachytiť stredný prúd moču (vyšetrovaný začne močiť do záchodovej misy, v približne strednej časti močenia naplní odmerku svojim močom a zvyšok moču vymočí opäť do záchodovej misy). Takýto postup odoberania vzorky moču zabezpečuje maximálne možné odstránenie prípadnej kontaminácie moču baktériami z močovej trubice. Odmerku s močom odovzdá vyšetrovaný zdravotnej sestre, ktorá potrebné množstvo moču odoberie do transportnej skúmavky. V niektorých prípadoch je potrebné vedieť, aká je denná produkcia moču vyšetrovaného - denná diuréza (objem moču za 24 hodín). V takomto prípade bude vyšetrovaný v priebehu dňa chodiť močiť len do pripravenej nádoby.
Na odber ostatných biologických materiálov potrebných na biochemické vyšetrenie sa používajú špeciálne techniky (napr. lumbálna punkcia).

Vysvetlenie k biochemickému vyšetreniu
Výsledok väčšiny biochemických vyšetrení je k dispozícii do niekoľkých hodín, prípadne nasledujúci deň. V prípade odosielania vzoriek do vzdialenejšieho biochemického laboratória sú výsledky známe úmerne vzdialenosti laboratória.
Niektoré biochemické vyšetrenia je možné vykonať pomocou špeciálnych prístrojov, napr. glukomery, bed-side analyzátory, ktoré sa už často nachádzajú priamo na oddeleniach, prípadne na ambulanciách.
Niektoré poruchy a ochorenia organizmu alebo jeho orgánov sa prejavujú charakteristickými zmenami v zastúpení alebo v koncentrácii chemických látok a enzýmov v odobraných biologických vzorkách. Pri poškodení pečene dôjde k zvýšeniu pečeňových enzýmov, koncentráciou bilirubínu a poklesom celkového množstva bielkovín. Poruchy obličiek spôsobujú zvýšenie množstva odpadových látok (urey, kreatín) v krvi alebo zvýšený odpad cukrov a bielkovín v moči. Orientácia vo výsledkoch a význame biochemického vyšetrenia vyžaduje veľmi dobré znalosti fyziológie ľudského organizmu.
Odber moču a krvi nijako neobmedí vyšetrovaného v jeho činnosti, môže jesť aj piť. Po punkcii kĺbov alebo kanála miechy je nutné dodržiavať postup predpísaný lekárom.
Odber vzoriek vykonáva každá lekárska ambulancia a vyšetrenia vykonávajú špecializované biochemické laboratória, prípadne oddelenia klinickej biochémie v každej nemocnici.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI