PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

HOLTEROVÉ MONITOROVANIE

Holterové monitorovanie je mimoambulantné monitorovanie EKG a slúži na dlhodobejšie sledovanie elektrickej aktivity srdca vyšetrovaného - ide o akési prenosné EKG. Vyšetrenie sa nazýva podľa svojho objaviteľa, ktorým bol americký lekár Norman Jeff Holter, ktorý ho vyvinul v 50 až 60-tych rokoch 20.storočia.

Ako to funguje
Dlhodobý záznam aktivity srdca sa používa na diagnostikovanie porúch rytmu srdca, pri náhlych epizódach búšenia srdca alebo v prípadoch krátkodobej poruchy vedomia vyšetrovaného. Slúži aj na vyhodnotenie účinnosti liečby a indikuje ho lekár špecialista - internista, kardiológ.
EKG vykonávané v ambulancii zachytí len aktuálny stav vyšetrovaného, kedy často toto vyšetrenie nedokáže zachytiť prípadné ťažkosti vyšetrovaného. Dlhodobý záznam elektrickej aktivity srdca zachytí všetky prípadné odchýlky od pravidelného rytmu a poruchy tvorby alebo prevodu vzruchov v srdcovom svalstve. Upozorní na nedostatočnú výživu jednotlivých častí srdca (ischémiu) a odhalí aj prípadné poškodenie srdcového svalu (infarkt myokardu). Vyšetrenie s pomocou Holterovho prístroja jednoduchým a bezbolestným spôsobom monitoruje činnosť srdca vyšetrovaného a zachycuje všetky odchýlky, vďaka čomu dokáže lekár - kardiológ zachytiť všetky prechodné poruchy srdca.
Vyšetrenie sa vykonáva pomocou Holterovho prístroja so zabudovaným záznamovým zariadením a tvorí ho malá krabička s vývodmi na elektródy, ktoré sa upevnia na telo vyšetrovaného. Bežne prístroj má dva zvody ku dvom elektródam.
Srdcový sval tvoria zvláštne bunky, ktoré tvoria podnety na jeho sťahovanie. Hovoríme o prevodnom srdcovom systéme, ktorý vedie vzruchy do všetkých častí srdca. Podráždením dochádza v jednotlivých srdcových bunkách k zmene elektrického napätia, vznikajú elektrické prúdy, ktoré sa šíria všetkými smermi do okolia. Telo tieto prúdy dobre vedie, takže je možné ich registrovať aj na povrchu tela. Elektródy privádzajú zistenú elektrickú aktivitu do Holterovho prístroja, ktorý ich nahráva na magnetofonickú pásku, prípadne ich uloží do pamäte prístroja. Po ukončení vyšetrenia Holterovým prístrojom vyhodnotí lekár získané údaje zo záznamového zariadenia prístroja pomocou počítača.

Príprava na vyšetrenie
Vyšetrenie si nevyžaduje žiadnu zvláštnu prípravu, dôležité je, aby vyšetrovaný informoval lekára o všetkých užívaných liekoch, pretože niektoré z liekov môžu pôsobiť na srdce a teda ovplyvniť aj výsledok vyšetrovania Holterovým prístrojom. Cieľom vyšetrenia je zachytiť poruchy činnosti srdca vyšetrovaného, ku ktorým môže dôjsť pri bežných životných aktivitách. Počas vyšetrenia sa vyšetrovaný venuje všetkým bežne vykonávaným činnostiam a aktivitám, vyšetrenie ho nijako mimoriadne neobmedzuje.
Vyšetrenie
Po bežnej prehliadke vyšetrovaného na kardiologickej ambulancii lekár zapožičia vyšetrovanému Holterov monitor - Holterov prístroj, na telo vyšetrovaného umiestni elektródy a zapne záznamové zariadenie prístroja. Tým sa celé vyšetrenie zahájilo a prístroj začal monitorovať činnosť srdca vyšetrovaného. Lekár prekontroluje správnu činnosť prístroja, poučí vyšetrovaného čo má robiť v prípade odlepenia sa elektród a zapne samotný prístroj. Vyšetrovaný sa môže obliecť a odísť z ambulancie za svojimi bežnými činnosťami. Holterov prístroj sa upevňuje samostatným pásom na hrudník vyšetrovaného alebo sa pripína na opasok vyšetrovaného (podľa typu prístroja). Vyšetrovaný sa počas vyšetrenia správa úplne normálne a prirodzene, prístroj ho neobmedzuje ani neobťažuje svojou prítomnosťou. Vyšetrovaný si počas vyšetrenia vedie písomný záznam o svojich aktivitách a činnostiach (jednoduché poznámky), aby mohol lekár - kardiológ správne vyhodnotiť údaje získané z Holterovho prístroja. Napr. 9,45 - výstup po schodoch na tretie poschodie, 10,00-12,30 sledovanie televízie, 13,00-14,30 spánok. Pokiaľ počas vyšetrovania Holterovým prístrojom zaznamenal vyšetrovaný akékoľvek zdravotné problémy, je potrebné, aby si ich vyšetrovaný poznamenal. Niektoré Holterové prístroje (podľa typu) umožňujú v takomto prípade zanechať značku na zázname pomocou stlačenia príslušného tlačítka.
Výstup vyšetrenia Holterovým prístrojom je podobný výstupu EKG vyšetrenia, avšak má len dve krivky, ktoré opisujú činnosť určitej časti srdca.
Zo zmien fyziologickej krivky a jej trvania môže lekár - kardiológ posúdiť charakter postihnutia srdca.
Najdôležitejším záznamom je záznam srdcovej frekvencie a pravidelnosť rytmu srdca. Poruchy rytmu sa prejavia nepravidelnými vlnami, prechodné nedokrvenie (ischémia) srdcového svalu vyšetrovaného vyvolá charakteristickú zmenu tvaru krivky.
Celé vyšetrenie trvá najčastejšie 24 hodín, podľa potreby je možné ho predĺžiť aj na 48 hodín. V čase ukončenia vyšetrovania sa vyšetrovaný dostaví k lekárovi - kardiológovi, ktorému je potrebné zapožičaný prístroj vrátiť. Lekár prístroj vypne, odopne z vyšetrovaného, odstráni elektródy a záznam prístroja prenesie do počítača. Vyhodnotenie záznamu nejaký čas trvá, avšak výsledok vyšetrenia sa vyšetrovaný dozvie v priebehu niekoľkých dní. Po skončení vyšetrenia väčšinou môže vyšetrovaný odísť a venovať sa svojim činnostiam. Iná bude situácia, keď lekár na základe výsledkov vyšetrenia zistí závažné ochorenie alebo postihnutie srdca. Môže sa stať, že stav vyšetrovaného bude vyžadovať pobyt v nemocnici alebo do-konca okamžitú hospitalizáciu s následným zákrokom alebo liečbou.
Holterov prístroj vlastní podstatná väčšina kardiologických ambulancií a všetky nemocnice.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI