PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

INTERNÉ VYŠETRENIE

Interné vyšetrenie je súbor lekárskych výkonov vykonávaných na určenie diagnózy ochorenia. Na základe výsledkov sa lekár rozhodne pre nasledujúcu liečbu vyšetrovaného. Interné vyšetrenie sa obvykle skladá z podrobne vykonanej anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia a z laboratórneho vyšetrenia. Základné vyšetrovacie metódy tvorí nahmatanie a pohľad vyšetrujúceho, ktoré doplní poklepaním a počúvaním vyšetrovaného. Tieto metódy boli do medicíny zavedené až koncom 18.storočia a začiatkom 19.storočia, kedy stetoskop (načúvací prístroj) zaviedol do praxe v roku 1819 francúzsky lekár Théophil Laennec.

Ako to funguje
Interné lekárstvo sa zaoberá diagnostikovaním ochorení vnútorných orgánov (inter - vnútro) a ich nechirurgickou liečbou. S interným vyšetrením sa ľudia stretávajú pri veľkej väčšine ochorení, pretože interné vyšetrenie sa vykonáva aj ako preventívne vyšetrenie, ale aj ako predoperačné vyšetrenie, ktoré vykonáva lekár špecialista - internista.
Interné vyšetrenie komplexne zhodnotí stav organizmu vyšetrovaného a charakter prípadného zdravotného postihnutia všetkých vnútorných systémov. Interný nález môžu podporiť vhodne zvolené zobrazovacie vyšetrovacie metódy. Všetky zhromaždené údaje pomáhajú pri určení diagnózy a pri rozhodovaní o ďalšom liečebnom postupe.
Pri internom vyšetrení používa vyšetrujúci lekár hlavne svoje zmysly, počúvanie mu uľahčuje fonendoskop, na meranie tlaku používa tonometer, na zachytenie činnosti srdca slúži elektrokardiogram (EKG). Do úst sa môže pozrieť pomocou vyšetrovacej špachtle a pri vyšetrovaní vhodne používa aj svetlo z baterky. Moč na vyšetrenie sa zachytáva do špeciálnych odmeriek, odber krvi na vyšetrenie sa vykonáva pomocou jednorázových injekčných ihiel striekačiek a na prepravu vzoriek sa používajú špeciálne skúmavky. Na výtery z telesných dutín (ústa, konečník) sa používajú špeciálne odberové sady (sety), vatové tampóny alebo vatové tyčinky.

Príprava na vyšetrenie
Vyšetrenie nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu, jedine pri odbere krvi je nutné na odber prísť nalačno.
Vyšetrenie
Po príchode do ambulancie sa vyšetrovaného lekár opýta, aké má zdravotné problémy a ako tieto zdravotné problémy vznikli. Orientačne vyšetrujúci posúdi stav vedomia vyšetrovaného a jeho schopnosť orientovať sa. Ďalšími cielenými otázkami na vyšetrovaného sa podrobnejšie povypytuje na rodinu vyšetrovaného, osobný, pracovný a sociálny život vyšetrovaného, opýta sa na prípadne alergie vyšetrovaného, na užívané lieky a všetky prekonané ochorenia. Toto konanie vyšetrujúceho lekára sa nazýva „odber anamnézy“. Správne odobraná anamnéza je polovičnou cestou na správne určenie diagnózy vyšetrovaného. Po tomto rozhovore - odoberaní anamnézy - vyšetrujúci lekár vykoná samotné vyšetrenie. Vyzve vyšetrovaného aby si odložil oblečenie a zmeria vyšetrovanému tlak a pulz. Hmatom, počúvaním, pohľadom a poklepaním vyšetrí vyšetrujúci lekár celé telo vyšetrovaného (od hlavy až k päte) a sprostredkovane aj väčšinu vnútorných orgánov tela vyšetro-vaného. Toto vyšetrenie sa nazýva aj „fyzikálnym vyšetrením“. Po fyzikálnom vyšetrení vyšetrujúci lekár natočí EKG a vykoná odber vzorky krvi. Vyšetrovaný si sám odoberie vzorku moču, prípadne stolice, vzorky slín, výtery z telesných dutín a podobne. Všetky získané vzorky sú odoslané na biochemický, hematologický a mikrobiologický rozbor do laboratórií.
Na základe výsledkov vyšetrenia a výsledkov získaných z laboratórií môže vyšetrujúci lekár určiť diagnózu a predpísať potrebné lieky. Celé interné vyšetrenie trvá približne 30 až 40 minút. Výsledok interného vyšetrenia sa vyšetrovaný dozvie ihneď po ukončení vyšetrovania (s ohľadom na výsledky z laboratórií).
Vyšetrenie ukáže odchýlky vo veľkosti, stavbe alebo funkčnosti vnútorných orgánov vyšetrovaného, ich viditeľné alebo hmatné zväčšenia a bolestivosť na dotyk môže byť signálom prebiehajúceho zápalu alebo nádoru. Poklepom je možné upresniť hranice orgánov a získať informácie o ich štruktúre. Počúvaním srdca, veľkých ciev, pľúc a pohybov čriev (peristaltiky) ukáže šelesty, zmeny v dýchaní alebo poruchy posúvania potravy v tráviacom systéme. Vyšetrenie cez konečník (per rectum) môže odhaliť krvácanie do tráviaceho systému, brušný alebo pánvový zápal a zväčšenie prostaty.
Biochemické laboratórne vyšetrenie ukáže odchýlky od normálnych koncentrácií iontov, enzýmov a produktov metabolizmu. Hematologické vyšetrenie informuje o zložení krvi a množstve krvných buniek. Mikrobiologické vyšetrenie a jeho rozbor odhalí pôvodcov infekcie.

Vysvetlenie k internému vyšetreniu
Interné vyšetrenie nijako neobmedzuje vyšetrovaného, po jeho skončení nasledujú ďalšie diagnostické a liečebné postupy. Vyšetrujúci lekár môže vyšetrovanému doporučiť niektoré zobrazovacie vyšetrovacie metódy (RTG, ultrazvuk, CT, MR, endoskopia). V prípade závažnejších ochorení je možné vyšetrovaného prijať na hospitalizáciu a pokračovať vo vyšetreniach alebo nasadiť účinnú liečbu.
Výsledok preventívneho interného vyšetrenia doručí vyšetrovaný lekárovi, ktorý ho na toto vyšetrenie odoslal.
Interné vyšetrenie vykonáva lekár špecialista - internista v internej ambulancii alebo na interných oddeleniach nemocníc.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI