PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

ELEKTROMYOGRAFICKÉ VYŠETRENIE - EMG - ELEKTROMYOGRAFIA

Elektromyografia je vyšetrenie zachycujúce elektrickú aktivitu svalov. Overuje sa ich stav a správne nervové zásobovanie = inervácia.
Historické začiatky tejto vyšetrovacej metódy siahajú až do konca 18.storočia, teda do doby odkedy sú známe experimenty talianskeho lekára a prírodovedca Luigi Galvaniho s elektrickou energiou a stehnami žiab. Pri pokusoch zistil. Že elektrická stimulácia - elektrický podnet, vyvolá stiahnutie svalových vlákien, takže neživé svaly akoby „ožili“.
Prvý krát bola elektrická aktivita prirodzene vznikajúca pri stiahnutí svalstva u človeka zistená až v polovici 19.storočia, neskôr , v roku 1976 vznikol pojem „elektromyografia“. Do vyšetrovacej praxe bola táto vyšetrovacia metóda zavedená až v 40-tych rokoch 20.storočia.

Ako to funguje
Vyšetrenie elektrickej aktivity svalov sa používa v diagnostike ochorení svalstva (muskulárnej dystrofii), pri postihnutí nervov a pri poruchách nervovo-svalového prenosu. Pomáha aj pri lokalizácii postihnutia nervového systému. Vyšetrenie indikuje a vykonáva neurológ.
Každý zdravý človek ovláda prácu svojich svalov pomocou nervov, sval a jeho nervy spolu vytvárajú neoddeliteľný tím. Ich správna funkcia môže byť poškodená úrazom, nadmerným tlakom, zápalom, toxickými látkami alebo niektorou z vrodených vývojových chýb. Elektromyografia = EMG odhalí prítomnosť, umiestnenie a rozsah takéhoto poškodenia. Meranie elektrickej aktivity svalov vyšetrovaného pomáha poodhaliť príčinu ich oslabenia, ochrnutia alebo príčinu mimovoľných zášklbov svalstva.
Vyšetrenie sa vykonáva pomocou špeciálneho prístroja = elektromyografu, ktorý sa skladá z elektród, zdroja elektrických pulzov zosilovača, vyhodnocovača a monitora. Bežne sa používajú dva druhy elektród, ktoré sa prikladajú na kožu alebo sa vpichujú pod kožu (majú tvar ihly).
Svaly ľudského tela fungujú na základe príkazov z centrálnej nervovej sústavy (mozgu a miechy), ktorá pomocou nervov im odovzdáva informácie. Nervy vedú signály, ktoré sa podobajú elektrickým impulzom. Keď sa signál - vzruch dostane až na miesto kontaktu so svalstvom (toto miesto sa nazýva nervovosvalová platnička), zmení sa elektrická rovnováha vo svalových bunkách a vznikne sťah svalstva, teda tým aj určitý pohyb časti tela.
Na vyšetrenie sa vždy používajú dve elektródy (stimulačná alebo vstupná elektróda, prijímacia elektróda), pomocou ktorých je možné sledovať zmeny elektrickej aktivity svalu pri činnosti. Do svalu je pomocou stimulačnej elektródy privádzajú slabé elektrické impulzy a prijímacia elektróda zachycuje odpoveď na toto elektrické podráždenie a rýchlosť vedenia vyvolaného vzruchu nervom. Výsledok sa zobrazuje na monitore ako krivka EMG.

 
Príprava na vyšetrenie
Vyšetrenie nevyžaduje žiadnu zvláštnu prípravu. Pred vyšetrením by vyšetrovaný nemal piť nápoje obsahujúce kofeín (káva, energetické nápoje) a najmenej 3 hodiny pred vyšetrením by vyšetrovaný nemal fajčiť.

Vyšetrenie
Podľa pokynov vyšetrujúceho si odloží vyšetrovaný časť oblečenia a uloží sa na vyšetrovacie lôžko alebo vyšetrovacie kreslo tak, aby vyšetrované svaly mohli zostať uvoľnené a vyšetrujúci mal dostatočný priestor na vykonanie vyšetrenia. Vyšetrujúci vydezinfikuje kožu na vyšetrovanom mieste a umiestni na ňu plochu vstupnú elektródu alebo vpichne vyšetrovaciu ihlu. Druhú vyšetrovaciu elektródu, najčastejšie sa používa ako vyšetrovacia ihla, umiestni do svalu vyšetrovaného. Následne vyzve vyšetrovaného, aby príslušný sval niekoľkokrát napol a uvoľnil. Toto umožní skontrolovať vyšetrovacie zariadenie, na monitore sa správna činnosť prejaví zobrazením kriviek, ktoré zviditeľňujú elektrickú aktivitu vo vyšetrovanom svalstve. Pre vyšetrenie nervu sa používa stimulačná elektróda, ktorá do vyšetrovanej časti tela vyšle slabý elektrický impulz, ktorý vyvolá podráždenie nervu, čo sa navonok prejaví ako šklbnutie svalu. Vyšetrujúci podľa potreby vyšetrenia priebežne mení umiestnenie oboch elektród. Samotné vyšetrenie je bezbolestné, použitý elektrický prúd vyšetrovaný necíti a vyšetrovacie elektródy - ihly sú veľmi tenké. Nepríjemne môžu na vyšetrovaného pôsobiť vyvolané zášklby svalov pri ich stimulácii počas vyšetrovania.

 
Vysvetlenie k elektromyografickému vyšetreniu
Výsledok vyšetrenia je viditeľný okamžite už počas vyšetrovania na monitore, vyšetrujúci výsledok vyšetrenia skontroluje a napíše k nemu svoje odborné vyjadrenie - popis, takže vyšetrovaný dostane výsledok vyšetrenia takmer okamžite.
V kľudovom stave svaly nevykazujú žiadnu elektrickú aktivitu, takže každé napnutie svalu sa okamžite zobrazí na monitore EMG ako EMG-krivka - vlna. Pokiaľ sa v uvoľnenom svale prejaví akákoľvek elektrická aktivita, môže to byť znakom zápalu alebo iného ochorenia svalu, prípadne ohlasuje poruchu príslušného nervu. Pre po-rovnanie rýchlosti vedenia vzruchu sa používajú špeciálne tabuľky, v ktorých sú uvedené normálne hodnoty. Jednotlivé druhy nervových vlákien sú schopné prenášať impulzy rôznou rýchlosťou, ktorú ovplyvňuje aj vek vyšetrovaného. Čím je vyšetrovaný starší, tým je rýchlosť vedenia vzruchu nižšia. Neprirodzene nízka rýchlosť vedenia vzruchu môže signalizovať poškodenie nervu.
Vyšetrenie nijako neovplyvňuje vyšetrovaného, takže po skončení vyšetrenia sa môže venovať akejkoľvek aktivite. Výsledok vyšetrenia s popisom je potrebné doručiť lekárovi, ktorý o vyšetrenie požiadal. Ten by mal vyšetrovanému nález vyšetrenia vysvetliť a zároveň navrhnúť ďalší postup liečby.
Elektromyografické vyšetrenie sa vykonáva v niektorých špecializovaných neurologických ambulanciách a v neurologických oddeleniach nemocníc.
 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI