PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

ENCEFALOGRAFICKÉ VYŠETRENIE - EEG

EEG = elektroencefalografia je vyšetrenie registrujúce aktuálnu elektrickú aktivitu mozgu vyšetrovaného. Prvý popis metódy pochádza z roku 1929, ktorý publikoval nemecký neurológ a psychiater Johannes Berger. Na získaných záznamových krivkách popísal základné vlny alfa a beta. Postupne došlo k rozšíreniu tejto metódy a dnes už EEG patrí k najdôležitejším diagnostickým metódam v neurológii.
Elektroencefalografia slúži na odhalenie zmien v elektrickej aktivite mozgu pri podozrení na jeho poškodenie. Indikuje sa obvykle pri záchvatových ochoreniach, pri stratach vedomia, po náhlej mozgovej príhode - mŕtvici, pri zápaloch, pri úrazoch alebo otrasoch mozgu. Používa sa aj na sledovanie procesov a aktivít mozgu počas spánku.

Ako to funguje
Mozog, podobne ako srdce pri svojej činnosti produkuje elektrické prúdy, ktoré sa dajú zaregistrovať pomocou špeciálnych elektród umiestnených na hlave vyšetrovaného. Prístroj signály (elektrické prúdy) mnohonásobne zosilní a prevedie ich na grafické znázornenie - krivky. Tvar a charakter krivky je priamo závislý na aktuálnej aktivite mozgu. Iné sú krivky počas spánku vyšetrovaného a iné počas bdenia.
Aktuálna mozgová aktivita závisí na práve vykonávanej činnosti vyšetrovaného. Samotná EEG-krivka popisuje niekoľko rôznych vĺn :

  • alfa vlny sa objavujú počas kľudového stavu (zatvorené oči, začiatok spánku, obmedzenie vnímania okolia a podnetov z neho),
  • beta vlny (rýchlejšie vlny) sa prejavujú počas bdenia a v stave bežného vnímania okolia a podnetov z neho,
  • delta vlny (najpomalšie vlny) sa objavujú počas hlbokého spánku
  • theta vlny (veľmi pomalé vlny), ktoré vznikajú počas spánku.
Pri normálnych okolnostiach ukazuje EEG-záznam dospelého bdejúceho človeka na obidvoch polovicách hlavy len alfa a beta vlny.
V prípade poškodenia niektorej oblasti mozgu sa objavujú odlišnosti medzi pravou a ľavou polovicou mozgu, EEG-záznam ukáže nad postihnutými oblasťami pomalé vlny alebo dokonca plochú líniu, čo znamená, že táto časť mozgu je tak silne poškodená, že už nevykazuje žiadnu aktivitu (čiastočná alebo úplna smrť mozgu).
Vyšetrenie navrhuje lekár špecialista - neurológ
EEG pomáha aj pri určovaní diagnózy epilepsie, kedy zo záznamu je lekár schopný zistiť o aký druh epileptického záchvatu ide, a kde sa lôžko zodpovedné za vznik tohto záchvatu nachádza. Okrem toho môže vyšetrenie presne ukázať miesto podozrivé zo zápalu alebo nádoru a určiť mieru prípadného poškodenia mozgu. Vyšetrenie tiež odhalí, čo sa deje v mozgu v stave hlbokého bezvedomia (kóma), čo sa využíva aj k diagnostike mozgovej smrti pri ťažkých stavoch (napr. po mŕtvici, po úrazoch a pod.).
Vyšetrenie sa vykonáva pomocou špeciálneho prístroja - elektroencefalografu, ktorý sa skladá z niekoľkých elektród (najčastejšie zo 16 až 25 elektród), tie sú po-mocou vodičov spojené s vyhodnocovacím zariadením - najčastejšie počítačom. Výsledok vyšetrenia (EEG-krivka) sa zobrazuje na monitore a dá sa vytlačiť pomocou tlačiarne, podobne ako EKG vyštrení.

 
Príprava na vyšetrenie
Vyšetrenie si nevyžaduje žiadnu mimoriadnú prípravu, pretože elektródy prístroja sa umiestňujú na hlavu vyšetrovaného. Pred vyšetrení nie je vhodné vlasy tupírovať, lakovať alebo si nechať urobiť finančne nákladný účes, pretože počas vyšetrenia dôjde k jeho znehodnoteniu.
 
Vyšetrenie
Po príchode do vyšetrovacej miestnosti uloží personál vyšetrovaného na vyšetrovacie lôžko alebo ho usadí do vyšeetrovacieho kresla. Na hlavu vyšetrovaného sú upevnené špeciálne snímacie elektródy, pripevnenie nie je bolestivé, najčastejšie sa používa špeciálna kukla so zabudovanými elektródami. Vyšetrujúci preverí funkčnosť zariadenie, správnu funkciu a kontakty všetkých elektród. Následne prebehne samotné EEG-vyšetrenie, kedy EEG-prístroj zaznamenáva mozgovú aktivitu vyšetrovaného. Počas vyšetrenia je vyšetrovaný navádzaný vyšetrujúcim na otvorenie a zatvorenie očí, prípadne na prehĺbenie dýchania. Keďže ide o jednoduché vyšetrenie, dá sa vykonať aj na malých deťoch. Celé vyšetrenie trvá 1 až 2 hodiny, pri komplikovanejších stavoch vyšetrovaného sa vykonáva aj dlhšie trvajúce vyšetrenie, ale to sa vykonáva hlavne v nemocniciach počas hospitalizácie vyšetrovaného.
Výsledok vyšetrenia je viditeľný už počas samotného vyšetrenia na monitore, elektroencefalogram (písomný záznam EEG-kriviek je súčasťou výsledku vyšetrenia, takže lekár ho môže podrobne preskúmať a napísať k nemu svoje vyjadrenie.

 
Vysvetlenie k encefalografickému vyšetreniu
Vyšetrenie neobmedzuje vyšetrovaného v jeho bežných aktivitách. Výsledok vyšetrenia s popisom doručí lekárovi - špecialistovi, ktorý ho na vyšetrenie vyslal. Ten zistený nález vyšetrovanému vysvetlí a navrhne ďalší spôsob liečby alebo ďalší postup.
EEG - vyšetrenie sa vykonáva v špecializovaných neurologických ambulanciách a na neurologických oddelniach všetkých nemocníc.
 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI