PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

CHIRURGICKÉ VYŠETRENIE

Chirurgické vyšetrenie je súbor lekárskych vyšetrovacích úkonov, ktoré sa vykonávajú pre diagnózy, ktoré budú vykonané chirurgickým zákrokom. Na základe tohto vyšetrenia sa lekár rozhodne pre konzervatívnu liečbu (medikamentóznu - liekmi) alebo pre operačnú liečbu.

Ako to funguje
Vyšetrenie sa skladá z rozhovoru vyšetrujúceho a vyšetrovaného, pri ktorom vyšetrujúci zistí anamnézu vyšetrovaného, fyzikálne a laboratórne vyšetrenie.
Chirurgia patrí k najstarším lekárskym odborom a jej názov pochádza z gréčtiny a znamená „práca rukami“.
Chirurgické vyšetrenie sa vykonáva pri náhlych stavoch = akútnych, po úrazoch alebo pred neplánovanými operáciami. Vyšetrenie vykonáva lekár špecialista - chirurg.
Vyšetrenie zhodnotí zdravotný stav organizmu vyšetrovaného a charakter postihnutia organizmu. Nález - výsledok vyšetrenia môžu vhodne doplniť výsledky niektorých zobrazovacích vyšetrovacích metód. Zhromaždené výsledky jednotlivých vyšetrení pomáhajú lekárovi pri určení diagnózy a jeho rozhodnutiu o ďalšom liečebnom postupe. Chirurg rozhoduje o forme liečby, načasovaní chirurgického zákroku, určení cieľa chirurgického zákroku a výbere najvhodnejšej techniky chirurgického zákroku. Na základné chirurgické vyšetrenie stačia lekárovi len jeho zmysly a štandartné vybavenie ambulancie. Pre potreby vyšetrenia neviditeľných častí tela vyšetrovaného využíva lekár zobrazovacie vyšetrovacie metódy. Rozsah a charakter ochorenia hodnotí chirurg pomocou hmatu, pohľadu, poklepaním a sluchom. Dôležitým vyšetrením je vyšetrenie konečníka (per rectum). O rozsahu a potrebe jednotlivých vyšetrovacích metód rozhoduje lekár s ohľadom na konkrétne postihnutie a aktuálny stav vyšetrovaného.

Príprava na vyšetrenie
Vyšetrenie nevyžaduje žiadnu mimoriadnu prípravu.
Vyšetrenie
Po vstupe do ambulancie sa lekár opýta vyšetrovaného na jeho subjektívne pocity súvisiace s jeho zdravotným stavom a ako zdravotné problémy vznikli. Orientačne lekár posúdi schopnosti orientovať sa u vyšetrovaného a následne cielenými otázkami o rodine, o osobnom, pracovnom a sociálnom živote vyšetrovaného vykoná anamnézu. Pri nekomplikovaných úrazoch však obyčajne postačuje zistiť mechanizmus ako k úrazu došlo, prípadne ďalšie súvisiace ochorenia a úrazy. Podrobnejšia anamnéza je zisťovaná hlavne v tých prípadoch, keď vyšetrovaný bude hospitalizovaný. Po vykonaní anamnézy nasleduje samotné vyšetrenie, pred ktorým sa vyšetrovaný vyzlečie a posadí sa na vyšetrovacie lôžko. Lekár - chirurg zhodnotí celkový zdravotný stav vyšetrovaného, držanie tela, pohyblivosť jednotlivých kĺbov a celistvosť kože. Vyšetrí telesné otvory vyšetrovaného (ústa, nos, uši, konečník), pohľadom skontroluje prípadne opuchy dolných končatín a zmeny postavenia jednotlivých kostí. Popočúva srdce vyšetrovaného, poklepaním, ohmataním a popočúvaním vyšetrí brucho vyšetrovaného, zhodnotí cievne a nervové zásobovanie končatín vyšetrovaného. Celkové vyšetrenie je väčšinou len orientačné, následne sa lekár - chirurg venuje konkrétnej postihnutej oblasti tela vyšetrovaného a súvisiacim častiam tela.
Bežní chirurgické vyšetrenie trvá približne 20 minút. V akútnych prípadoch a pri život ohrozujúcich stavoch sa vyšetrujúci obmedzí na orientačné zhodnotenie zdravotného stavu vyšetrovaného a už v priebehu vyšetrovania zaháji okamžitú liečbu (zastavenie krvácania, podpora dýchania a podobne).

Vysvetlenie k chirurgickému vyšetreniu
Výsledok chirurgického vyšetrenia sa vyšetrovaný dozvie ihneď po jeho ukončení, vyšetrujúci mu napíše správu a v správe uvedie svoje závery. Výsledky laboratórnych testov sú známe v priebehu niekoľkých minút, hodín alebo nasledujúci deň, záleží na type vykonávaných laboratórnych testov.
Poškodenia kostí alebo kĺbov sa prejavia ich neprirodzeným postavením a zmenou ich pohyblivosti. Poruchy celistvosti kože tržnými, reznými, sečnými, bodnými alebo strelnými poraneniami sprevádza rôzne závažné krvácanie. Akútne brušné príhody charakterizujú ich typické príznaky, medzi ktoré patria - stiahnutie brušných svalov, bolesti v oblasti brucha a ďalšie doprovodné prejavy - nevoľnosť, zvracanie alebo zvýšená telesná teplota. Laboratórne vyšetrenia ukážu zmeny koncentrácie iontov, enzýmová produktov metabolizmu alebo známky zápalu. Všetky získané údaje spoločne vytvárajú základný obraz ochorenia.
Chirurgické vyšetrenie nijako neobmedzuje vyšetrovaného, ktorý po jeho ukončení môže absolvovať ďalšie diagnostické alebo liečebné postupy. Lekár vyšetrovanému na základe nálezov doporučí niektoré zobrazovacie vyšetrenia (RTG, ECHO, CT, MR). V prípade ľahkých tržných rán po vyšetrení lekár vykoná ich ošetrenie, v prípade závažnejšieho poranenia alebo postihnutia bude vyšetrovaný prijatý na hospitalizáciu
Chirurgické vyšetrenie vykonáva lekár špecialista - chirurg v chirurgickej ambulancii, ktorá môže byť samostatnou ambulanciou alebo sa nachádza v poliklinike alebo v nemocnici.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI