PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

ANESTEZIOLOGICKÉ VYŠETRENIE

Anesteziologické vyšetrenie je súbor lekárskych úkonov vykonávaných pred operáciou. Slúži na zhodnotenie celkového zdravotného stavu vyšetrovaného a podľa toho aj na výber najvhodnejšieho druhu anestézie pre plánovaný operačný výkon. Anestézia je umelé vyvolanie znecitlivenia niektorej časti ľudského tela alebo aj znecitlivenie celého organizmu.
Snaha o potlačenie bolesti pri lekárskych výkonoch je dlhodobá a siaha už do staroveku, kedy sa ľudia snažili pomôcť si od bolesti pomocou rôznych bylinkových extraktov a elixírov. Už z 10.storočia pochádzajú záznamy o „uspávajúcej hube“, ktorá sa používala na potlačenie bolesti. Vznik modernej anestéziológie sa datuje do 19.storočia, kedy prvú celkovú anestéziu vykonal v roku 1846 americký zubný lekár William Morton, ktorý na bez-bolestné odstránenie čeľustného nádoru použil éter.

Ako to funguje
Anesteziologické vyšetrenie je neoddeliteľnou súčasťou predoperačnej prípravy a vykonáva ho lekár - anesteziológ. Zistenie anamnézy a vyšetrenie celkového zdravotného stavu vyšetrovaného je zamerané hlavne na činnosť srdca, pľúc a cievny systém. Vyšetrenie pomáha určiť, či vyšetrovaný je v takom stave, aby sa mohol bez väčšieho rizika podrobiť plánovanému operačnému zákroku. Anesteziológ vykoná s vyšetrovaným osobný rozhovor a oboznámi ho so všetkými možnosťami znecitlivenia a pomáha vyšetrovanému si vybrať najvhodnejší spôsob znecitlivenia pre plánovaný chirurgický zákrok s ohľadom na zdravotný stav vyšetrovaného. Správne zhodnotenie výsledku vyšetrenia môže predísť prípadným komplikáciám v priebehu operácie.
Na vyšetrenie používa lekár - anesteziológ hlavne svoje zmysly, teda vyšetrenia počúvaním cez fonendoskop, na meranie krvného tlaku využíva tonometer. Na zachytenie činnosti srdca poslúži anesteziológovi elektrokardiogram (EKG), na odber krvi používa jednorázové ihly a injekčnú striekačku., moč na vyšetrenie sa odoberá do zvláštnych nádob. Súčasťou anesteziologického vyšetrenia je aj vyšetrenie ústnej dutiny a priechodnosť dýchacích ciest. Počas vyšetrovania využíva anesteziológ aj vyšetrovacie metódy ako poklep, počúvanie, pohľad a pohmat. Vyšetrovanie je sústredené hlavne na činnosť kardiovaskulárneho a dýchacieho systému a na laboratórne vyšetrenie krvi .
Výsledky vyšetrení využíva lekár - anesteziológ na voľbu najvhodnejších anestetík.

 
Príprava na vyšetrenie
Vyšetrenie nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu.
 
Vyšetrenie
Anesteziologické vyšetrenie sa najčastejšie vykonáva na lôžkovom oddelení, kde sa vyšetrovaný pripravuje na operačný zákrok, obyčajne deň pred operáciou alebo bezprostredne pred samotným chirurgickým zákrokom. Lekár - anesteziológ orientačne posúdi stav vedomia vyšetrovaného a jeho schopnosť orientácie. Cielenými otázkami sa podrobne opýta na rodinu vyšetrovaného, osobný, pracovný a sociálny život vyšetrovaného, prípadne sa opýta na existenciu alergických reakcií vyšetrovaného, rozsah a druh užívaných liekov a tiež na už prekonané ochorenia vyšetrovaného. Súčasťou anamnézy sú aj otázky zamerané na predchádzajúce hospitalizácie, prekonané operačné a chirurgické zákroky, prípad-ne na anestézie a ich priebeh. Po ukončení rozhovoru s vyšetrovaným prikročí lekár - anesteziológ k samotnému vyšetreniu. Vyšetrovanému odmeria tlak krvi a pulz. Postupne kombináciou počúvania, prehmatania, pohľadu a poklepania vyšetrí celé telo vyšetrovaného od hlavy po päty, sprostredkovane vyšetrí aj väčšinu vnútorných orgánov vyšetrovaného (návšteva lekára - anesteziológa trvá približne 20 minút). Po takomto fyzikálnom vyšetrení nasleduje vyšetrenie pomocou EKG, odber krvi a odoberie sa na laboratórne vyšetrenie aj moč vyšetrovaného. Nie je nutné absolvovať všetky popísané vyšetrenia, pokiaľ vyšetrovaný ich absolvoval v priebehu predoperačných vyšetrení mimo lôžkového oddelenia a pokiaľ lekár - anesteziológ výsledky týchto vyšetrení akceptuje. Na základe vyšetrení lekár - anesteziológ vyberie najvhodnejšiu formu anestézie a čo najzrozumiteľnejšie s ňou oboznámi vyšetrovaného tak, aby vyšetrovaný pochopil rozsah a dôsledky anestézie. Po takomto poučení môže vyšetrovaný podpísať informovaný súhlas s jej vykonaním. Pokiaľ s anestéziou nesúhlasí alebo mu nie sú jasné niektoré súvislosti s anestéziou, nie je povinný tento informovaný súhlas podpísať a lekár - anesteziológ nemôže vykonať anestéziu.
Výsledok vyšetrenia oznámi lekár - anesteziológ vyšetrovanému ihneď po ukončení vyšetrenia a spoločne sa dohodnú na najvhodnejšom spôsobe anestézie. Výsledky krvných testov sú známe v priebehu niekoľkých hodín.

 
Vysvetlenie k anesteziologickému vyšetreniu
Anesteziologické vyšetrenie je teda zamerané na zhodnotenie celkového zdravotného stavu vyšetrovaného a jeho schopnosť zvládnuť plánovaný chirurgický zákrok. niektoré chirurgické zákroky sú spojené s extrémnou záťažou pre ľudský organizmus, takže takéto oslabenie zvyšuje riziko vzniku komplikácií a hrozí zlyhanie životne dôležitých funkcií a následne smrť. Takéto riziko je možné znížiť vhodne zvolenou predoperačnou medikamentóznou liečbou a výberom najvhodnejšej anestézie. Lekár potrebuje vedieť o všetkých možnostiach, ktoré môžu v prípade vyšetrovaného nastať a pripraviť sa na to. Podľa výsledkov anesteziologického vyšetrenia upraví (podľa potreby) aj predoperačnú liečbu.
 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI