PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

KONTROLNÉ VYŠETRENIA

kvo

Dôležitá časť Vašej ambulant- nej zdravotnej starostlivosti obsahuje kontroly kardiostimu- látora a elektród. Vy, Váš lekár a ostatný zdravotnícky perso- nál sa zúčastňujete na kont- role činnosti Vášho kardio- stimulátora a elektród. Dodr- žiavajte termíny ambulantnej kontroly u lekára, aby ste dosiahli čo najúčinnejšiu stimulačnú terapiu.
Pri pravidelných ambulantných kontrolách sa vykonáva kontrola a testovanie všetkých funkcií kardiostimulátora a Vášho srdca. Hlavným spôsobom kontroly Vášho kardiostimulátora a elektród je natočenie elektrokardiogramu (EKG). EKG zaznamenáva aktivitu Vášho srdca a aj kardiostimulátora. EKG je možné natočiť v ambulancii lekára alebo v nemocnici. Frekvencia výmeny stimulátora a elektród je závislá na niekoľkých faktoroch. Zahrňujú predovšetkým typ kardiostimulátora a elektród, Váš zdravotný stav, plán liečby a bežný postup Vášho ambulantného lekára.
Frekvencia kontrol kardiostimulátora sa mení v priebehu niekoľkých rokov. Keď sa bude Váš kardiostimulátor blížiť k termínu očakávanej výmeny, budú kontroly častejšie. Na rozdiel od kardiostimulátorov, nie je možné predpovedať, ako dlho vydrží elektróda. Súčasné elektródy sú vyrobené tak, aby vydržali roky, ale skutočná doba sa u každého pacienta líši. Životnosť elektród je ovplyvnená Vašim zdravotným stavom, anatomickými pomermi a chirurgickou technikou použitou pri zavádzaní elektród. Najlepšie urobíte, ak dodržíte každú plánovanú ambulantnú kontrolu. Pri každej z týchto kontrol sa sleduje výkonnosť kardiostimulátora a elektród.

Návštevy v ambulancii
Informácie získané pri kontrole Váš lekár využije na dokonalejšiu analýzu spolupráce Vášho kardiostimulátora s vašim srdcom. Obyčajne raz ročne je naplánovaná podrobná prehliadka pri jednodutinových kardiostimulátoroch, pri dvojdutinových kardiostimulátoroch sa vykonáva dvakrát ročne. Opýtajte sa svojho lekára, ako často musíte chodiť do ambulancie. Počas vyšetrenia v ambulancii sa používa programátor. Programátor je malý počítač, ktorý získava informácie uložené v kardio- stimulátore. Pomocou programátora je možné ambulantne meniť niektoré nastavenia kardiostimulátora bez nutnosti operácie.

Bežne sú počas vyšetrenia vykonané nasledujúce kroky :
  • natočenie EKG
  • úlohy programátora sledovanie zhromaždených informácií, kontrola programového nastavenia kontrola batérii


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI