PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

HYPOTENZIA - NÍZKY TLAK KRVI

Hypotenzia = zníženie tlaku krvi pod 105/65 mmHg môže byť spôsobená rôznymi príčinami - od pomalšej schopnosti krvného obehu prispôsobiť sa rýchlemu vstávaniu, cez nadužívanie liekov proti vysokému tlaku krvi až po veľmi závažné stavy ohrozujúce život. V dôsledku zníženého tlaku krvi je znížené aj prekrvenie mozgu, čo sa prejavuje závraťami, poruchami videnia alebo stratou vedomia. Pokiaľ je zníženie tlaku krvi závažné a trvá dlhší čas, môže dôjsť aj k poruchám funkcie niektorých orgánov (srdce, obličky atď.) a dokonca aj k smrti.
 

Aká je príčina


Hypotenzia vzniká z rôznych príčin, napr. u mladých žien vzniká nezávažná tzv. habituálna hypertenzia. Ďalšou príčinou nízkeho tlaku krvi je náhle zaujatie vzpriamenej polohy = ortostatická hypotenzia.
Chronicky znížený tlak krvi je najčastejšie dôsledkom poruchy regulačných mechanizmov riadiacich tlak krvi v organizme. Ide hlavne o ochorenia periférnych nervov, ktoré vzniká pri cukrovke, vplyvom nedostatku vitamínov, pri ochorení mozgu a miechy (roztrúsená skleróza, Parkinsonová choroba, nádory na mozgu a pod.).
Chronickú hypotenziu vyvolávajú aj niektoré poruchy endokrinného systému, pri ktorých je nedostatočné vytváranie hormónov, ktoré zvyšujú tlak krvi (Addisonová choroba, hypoaldosteronizmus).
Pokles tlaku krvi môžu vyvolávať aj lieky užívané na hypertenziu - vysoký tlak krvi, kedy pri predávkovaní (náhodnom, sebevražebnom) dochádza k závažnej hypotenzii. Pri nesprávnom nastavení dávkovania liekov vzniká chronicky znížený tlak krvi.
Pokles tlaku krvi môžu zapríčiniť aj vážne akútne situácie = šokové stavy, kedy napríklad dôjde k rozsiahlemu krvácaniu, pri popáleninách, pri ťažkej dehydratácii (hypovolemický šok), pri infarkte myokardu (kardiogénny šok), pri prudkej alergickej reakcii (anafylaktický šok) alebo pri prudko sa rozvíjajúcej infekcii (septický šok).
Ochorenie, ktoré hypotenzia spôsobuje sa nedá ovplyvniť, preto pokiaľ človek má dispozíciu na nízky tlak krvi, mal by sa zamerať hlavne na predchádzanie tomuto stavu.
 

Aké sú príznaky


Náhly pokles tlaku krvi zapríčiňuje unavenosť, zimomravosť, bolesti hlavy, pri vzpriamení sa závrat a poruchy videnia (citlivejší ľudia môžu pri náhlom vzpriamení sa aj stratiť vedomie = synkopa). Postihnutého stratou tlaku krvi je nutné uložiť do vodorovnej polohy, príznaky poklesu tlaku krvi sa postupne stratia. Pri závažnom poklese tlaku krvi, postihnutý nie je schopný sa postaviť (okamžite sa objavujú známky bezvedomia).
Pri ťažkej hypotenzii je mozog nedostatočne zásobovaný krvou, trpí nedostatkom kyslíka a postihnutý stráca vedomie - upadá do bezvedomia. Pokiaľ sa nepodarilo odstrániť príčinu náhleho poklesu tlaku krvi (zastavenie krvácania, spriechodnenie upchenej tepny srdca a pod.), postihnutý zomiera na následky hypotenzie.
 

Prvá pomoc


Ak sa pri vstávaní do vzpriamenej polohy prejavia príznaky začínajúceho bezvedomia, je vhodné okamžite si sadnúť a dať hlavu dole medzi kolena, prípadne si ľahnúť a zodvihnúť nohy hore (napr. oprieť o stenu).
Pokiaľ je hypotenzia dôsledkom šokového stavu, tak je bezpodmienečne nutné ihneď privolať rýchlu zdravotnícku pomoc, pričom do jej príchodu je potrebné postihnutému poskytnúť laickú prvú pomoc. Základom tejto pomoci je uložiť postihnutého do protišokovej polohy = leží na chrbte so zdvihnutými dolnými končatinami. Pokiaľ postihnutý krváca, je potrebné krvácanie zastaviť. Krvácajúcu tepnu je nutné silno stlačiť priamo v rane alebo na tlakových bodoch vždy smerom k srdcu, prípadne priložiť škrtidlo nad krvácajúcu ranu. Pri zástave srdca a dýchania je nutné zahájiť nepriamu masáž srdca a tiež dýchanie z úst do úst.
 
 

U lekára


Lekár bude najprv zisťovať anamnézu a bude ho zaujímať , aké má pacient zdravotné problémy, kedy dochádza k poklesu tlaku krvi a aké boli príznaky, či došlo k strate vedomia a podobne. Budú ho zaujímať lieky ktoré pacient užíva a všetky ostatné ochorenia pacienta a členov jeho rodiny.
Vyšetrenie sa zamerá na vyšetrenie tlaku krvi, kedy lekár zameria tlak krvi pacienta v sede, v ľahu a po postavení sa do vzpriamenej polohy, kedy kontroluje zmeny frekvencie srdca po postavení sa pacienta. V zložitejších prípadoch sleduje zmeny tlaku pri sklopení pacienta na špeciálnom naklápacom stole, pri zatnutí päste (hand grip) alebo pri hlbokom výdychu cez zavreté hlasivky (tzv. Valsavov manéver). Pri týchto testoch a vyšetreniach sa sleduje ovplyvňovanie podráždenia nervového systému organizmu na riadenie tlaku krvi.
Zmeny tlaku krvi pri rôznej fyzickej námahe a pri bežných denných činnostiach je možné sledovať pomocou tonoportu - slúži na 24-hodinové monitorovanie tlaku krvi.
Pokiaľ vyšetrenia naznačujú podozrenie na iné ochorenie, ktoré vyvoláva hypotenziu, vtedy sa vykonávajú zložitejšie odbery krvi a vykonávajú sa špeciálne vyšetrenia (napr. neurologické, atď.).
 

Liečba


Liečba hypotenzie je pomerne problematická, najprv sa upravia dávky liekov užívaných na hypertenziu (pokiaľ ich pacient užíva), pokiaľ ich neužíva, doporučuje sa zvýšiť príjem sodíku v potravinách (viac soliť) a dodržiavať pitný režim. dôležité je zlepšenie fyzickej kondície pravidelným aerobným cvičením - plávanie, rýchlejšia chôdza alebo beh, aerobik, cyklistika.
Pacienti s ťažšou formou hypotenzie sa musia podrobiť farmakologickej liečbe a užívať lieky.
Pri akútnej hypotenzii, ktorá vznikla ako dôsledok šokového stavu, je nutné pokles tlaku krvi a jeho príčinu riešiť veľmi rýchlo, pretože postihnutému ide v takomto prípade o život. Postihnutý je umiestnený na jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS), kde je nepretržite monitorovaná činnosť srdca a tlak krvi sa pravidelne meria. Vo veľmi vážnych situáciách sa do tepny postihnutého zavedie kanyla, ktorá je prepojená s monitorom a meria okamžitý tlak krvi = priame meranie tlaku krvi.
Liečba akútnej hypotenzie závisí na príčine vzniku hypotenzie. Pri stratách tekutín musia byť do ciev-neho systému dodávané infúzne roztoky, resp. krv. Pri ťažkej infekcii musia byť čo najskôr nasadené vysoko účinné antibiotiká, pri alergických reakciách sa užívajú antialergiká. Pri akútnom infarkte myokardu je nutné vykonať koronarografiu a pokúsiť sa upchatú cievu spriechodniť, do toho času sú postihnutému podávané do žily lieky, ktoré tlak krvi veľmi účinne zvyšujú.
 
 
zistite viac o svojom srdci !


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI