PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

MIERA FUNKČNEJ PORUCHY

A. Postihnutie srdca

1. Vrodené alebo získané srdcové chyby a postihnutie veľkých srdcových ciev, ischemická choroba srdca, stavy pri infarkte myokardu, chronické reumatické choroby srdca, stavy po operáciách, kardiomyopatie, stavy pri myokarditídach a pod.
a) bez podstatného zníženia výkonnosti žiadne prejavy nedostatočnosti ako dýchavičnosť, anginózne bolesti i pri obvyklom silnejšom telesnom zaťažení (napr. rýchla chôdza 7-8 km/hod., ťažká telesná práca, maximálna záťaž 100 W)
Miera funkčnej poruchy v % 0-10
b) stavy zodpovedajúce NYHA II stupeň postihnutia zodpovedá poklesu výkonnosti pri stredne ťažkom zaťažení (napr. chôdza 5-6 km/hod., ťažkosti pri stredne ťažkej telesnej práci a rekreačných aktivitách, maximálna záťaž 75 W)
Miera funkčnej poruchy v % 20-40
c) stavy zodpovedajúce NYHA III stupeň postihnutia zodpovedá podstatnému obmedzeniu bežnej fyzickej aktivity (napr. prechádzka 3-4 km/hod., stúpanie po schodoch na 1. poschodie, ľahká telesná práca, maximálna záťaž 50 W)
Miera funkčnej poruchy v % 50-60
d) stavy zodpovedajúce NYHA IV zjavné prejavy srdcového zlyhania v pokoji, dlhodobotrvajúce dekompenzácie, neschopnosť akejkoľvek fyzickej aktivity (max. 25 W)
Miera funkčnej poruchy v % 70-90

2. Poruchy srdcového rytmu
a) bez hemodynamických účinkov alebo pri nepatrných subjektívnych ťažkostiach
Miera funkčnej poruchy v % 0-10
b) s ľahkými hemodynamickými poruchami, liečbou kompenzované poruchy
Miera funkčnej poruchy v % 20-30
c) s ťažkými hemodynamickými poruchami (záťažová insuficiencia) alebo liečbou ťažko ovplyvniteľné poruchy
Miera funkčnej poruchy v % 50-70

3. Stavy po operácii srdca, náhradách srdcových chlopní, operácii srdcových chýb, po resekcii aneuryzmy, revaskularizačných výkonoch
a) s dobrým funkčným výsledkom
Miera funkčnej poruchy v % 20-30
b) pri závažnom znížení výkonu
Miera funkčnej poruchy v % 50-80

4. Implantácia kardiostimulátora
Miera funkčnej poruchy v % 20-30

5. Stavy po koronárnej angioplastike s dobrým efektom
Miera funkčnej poruchy v % 10-30

6. Chronické cor pulmonale miera funkčnej poruchy sa určí podľa porúch výkonnosti srdca a pľúc s prihliadnutím na stupeň hromadenia krvi v pľúcach a pľúcnej hypertenzie
Miera funkčnej poruchy v % 50-70

7. Transplantácia srdca do piatich rokov od transplantácie podľa funkcie a liečby
Miera funkčnej poruchy v % 40-60

B. Postihnutie ciev

1. Artériovenózne píšťaly
a) bez hemodynamického účinku alebo porúch periférneho prekrvenia
Miera funkčnej poruchy v % 0-10
b) s nepatrnými hemodynamickými vplyvmi alebo s poruchami periférneho prekrvenia
Miera funkčnej poruchy v % 20-30
c) s manifestnými prejavmi
Miera funkčnej poruchy v % 0-50
2. Aneuryzmy (podľa polohy a veľkosti)
a) bez funkčnej poruchy, bez obmedzenia výkonnosti
Miera funkčnej poruchy v % 0-10
b) malé periférne výdute
Miera funkčnej poruchy v % 0-10
c) iné
Miera funkčnej poruchy v % 20-30
d) disekujúce aneuryzmy aorty, veľké aneuryzmy abdominálnej aorty a veľkých panvových tepien s obmedzením výkonnosti
Miera funkčnej poruchy v % 40-60
3. Tepnové uzáverové choroby - uzávery tepien dolných končatín
a) štádium I. podľa Fontainea na jednej dolnej končatine alebo na obidvoch končatinách
Miera funkčnej poruchy v % 0-10
b) štádium II. podľa Fontainea s obmedzením kolaterálneho obehu, klaudikácie po 300 m až 500 m (Doppler na nohe 80-100 mm Hg)
Miera funkčnej poruchy v % 20-30
c) štádium III. podľa Fontainea klaudikácie po 50 m-300 m (Doppler na nohe 60-80 mm Hg)
Miera funkčnej poruchy v % 40-50
d) štádium IV. podľa Fontainea s bolesťami v pokoji a trofickými zmenami
Miera funkčnej poruchy v % 50-70
4. Kŕčové žily
a) s nepatrným opuchom na končatine s minimálnymi trofickými zmenami na koži bez ťažkostí, jedna alebo obidve končatiny
Miera funkčnej poruchy v % 0-10
b) s výraznými ťažkosťami z hromadenia krvi v žilách, prítomnými recidívami zápalu - jedna alebo obidve končatiny
Miera funkčnej poruchy v % 10-20
c) s chronickými recidivujúcimi defektmi podľa rozsahu a výskytu na jednej alebo na obidvoch končatinách
Miera funkčnej poruchy v % 30-50
d) chronická venózna insuficiencia
1. jedna dolná končatina
Miera funkčnej poruchy v % 30-40
2. obidve dolné končatiny
Miera funkčnej poruchy v % 40-60
e) posttrombotický syndróm v oblasti panvy alebo dutých žíl - prichádza do úvahy vyššie hodnotenie

5. Lymfedém na jednej alebo na obidvoch končatinách
a) so zväčšením obvodu končatiny do 5 cm
Miera funkčnej poruchy v % 0-10
b) so zväčšením obvodu nad 5 cm, s obmedzením pohybu končatiny pre väčšiu hmotnosť a pre ovplyvnenie kĺbových funkcií
Miera funkčnej poruchy v % 20-30
c) pri neschopnosti používať postihnutú končatinu
Miera funkčnej poruchy v % 40-60
6. Poruchy krvného tlaku
a) 1. stupeň - mierna forma
Miera funkčnej poruchy v % 0-20
b) 2. stupeň - stredná forma
Miera funkčnej poruchy v % 20-30
c) 3. stupeň - ťažká forma
Miera funkčnej poruchy v % 40-60
7. Funkčné srdcovocievne syndrómy, ortostatická hypotónia
a) s ľahkými klinickými prejavmi
Miera funkčnej poruchy v % 0-10
b) s častými závratmi a so sklonom ku kolapsom
Miera funkčnej poruchy v % 20-30

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa rozsahu a stupňa obmedzenia výkonnosti srdcovocievneho systému. Na určenie miery funkčnej poruchy zdravotného postihnutia je menej dôležitý druh ochorenia srdca a obehového ústrojenstva ako rozdielna strata výkonu podľa už prítomného štádia ochorenia.
Pri tepnových uzáveroch na hornej končatine sa určí stupeň funkčnej poruchy tak, že sa porovnáva s inými zdravotnými postihnutiami v tejto oblasti.
Pri veľmi výrazných poruchách - lymfedéme treba brať do úvahy zohyzdenie končatiny.
Pri poruche krvného tlaku sa miera funkčnej poruchy určí po systematickej farmakoterapii.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI