PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

TLAČOVÁ SPRÁVA 05

SEMINÁR

II.stretnutie kardioklubov Slovenska

Svetová zdravotnícka organizácia a Medzinárodná federácia srdca vyhlásili aj v tomto roku Svetový deň srdca, ktorý pripadol na deň 28.septembra 2008. Pri tejto príležitosti zorganizoval Kardioklub SK za pomoci svojich partnerov II. Stretnutie kardioklubov Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 24. – 27.septembra 2008 v hoteli Jantár v Dudinciach.

Na Slovensku existuje viacero organizácii, združení a klubov, ktoré združujú pacientov s kardiovaskulárnym ochorením. Najviac ich je registrovaných v Zväze postihnutých civilizačnými ochoreniami. Kardioklubov je podstatne menej, čo je dané aj tým, že vznikajú ako občianske združenia, takže oproti ZPCCH majú omnoho viac finančných starostí, a teda aj obmedzené možnosti rozširovať a skvalitňovať svoju osvetovú činnosť. Pri príležitosti Svetového dňa srdca organizujú kluby rôzne zaujímavé akcie, napr. Beh pre zdravé srdce, Chôdzou za zdravím, Hore Váhom, dolu Váhom a podobne.

Kardioklub SK je pacientské občianske združenie založené samotnými pacientami s kardiovaskulárnymi ochoreniami a poskytuje všetkým kardioklubom na Slovensku, ich členom, ale aj širokej verejnosti informácie súvisiace so životom s týmto ochorením. Hlavným cieľom Kardioklubu SK je venovať sa pacientovi v období pred a po hospitalizácii, kde naše zdravotníctvo výrazne absentuje. Na starostlivosť o pacienta, jeho psychickú pohodu a pripravenosť jeho rodinných príslušníkov na život s kardiologickým pacientom sú kardiokluby vhodnou formou pomoci. Vzdelávanie pacientov je oblasť, v ktorej je práca a postavenie Kardioklubu SK a jeho tímových partnerských kardioklubov ešte výraznejšie. Stále častejšie a dôraznejšie sa na kardiokluby obracajú ľudia so svojimi životnými príbehmi a starosťami, ktoré sa odborníci – členovia kardioklubov – snažia vyriešiť v prospech pacienta – človeka. Pre skvalitnenie a zjednotenie činnosti kardioklubov na Slovensku, sa Kardioklub SK rozhodol realizovať niektoré závery III.kongresu Medzinárodnej aliancie pacientskych organizácií, konaného vo februári 2008 v Budapešti tak, že zorganizoval II.stretnutie kardioklubov Slovenska.

Na slávnostnom otvorení Seminára sa zúčastnili zástupcovia zdravotných poisťovní Dôvera a Apollo, zástupca Slovenskej kardiologickej spoločnosti, zástupcovia Nadácie SOCIA, zástupcovia Asociácie na ochranu práv pacienta, podporovateľov Kardioklubu SK, ale aj zástupcovia kardioklubov z celého Slovenska .

 

Slávnostné otvorenie

 

Seminár - II.stretnutie kardioklubov Slovenska bolo zorganizované na to, aby sa účastníci oboznámili s najnovšími výsledkami vedeckej činnosti, novými trendami v liečbe kardiovaskulárnych ochorení, aby posilnili zakladanie nových aktívnych kardioklubov na Slovensku, a aby si navzájom vymenili skúsenosti a poznatky zo svojej celoročnej činnosti.

Účastníci dostali základné informácie o dôvodoch a možnostiach zdravej výživy, informácie o vhodnom pitnom režime a vhodných nápojoch pre pitný režim. Počas Seminára absolvovali nácvik autopsychogénneho tréningu, ktorého cieľom bolo účastníkom vysvetliť psychickú záťaž kardiovaskulárneho ochorenia na pacienta a jeho rodinných príslušníkov, spôsoby a možnosti samostatného zvládania takéhoto psychického tlaku.

Účastníci Seminára využili aj možnosti oboznámiť sa s novými trendami v oblasti vhodnej fyzickej rehabilitácie, vrátane vplyvu plávania na celkovú fyzickú a psychickú pohodu pacienta v čase rekonvalescencie a v období pohospitalizačnom po akútnych kardiovaskulárnych stavoch. Súčasťou Seminára bol aj Kontrolný bod zdravia s multifunkčnou meracou jednotkou. Táto meracia jednotka uskutočňuje na základe viac-frekvenčnej bio-elektrickej impedancii rýchlu analýzu ľudského tela s vysokou presnosťou zistí napríklad obsah tuku, vody, svaloviny, minerálov a bielkovín v celom organizme. Meranie určuje stupeň obezity, dehydratácie, podvýživy, svalovej ochabnutosti a pod. Výsledky merania upozornili na prípadne poruchy funkcie rôznych vnútorných orgánov. Zariadenie sprevádzalo účastníka merania hlasovými povelmi a po zadaní veku a pohlavia upresnilo konečné výsledky podľa štatistických kritérií. Účastníci Seminára teda mali možnosť každý deň si skontrolovať obsah vody a tukov v tele, v náväznosti na uplatňovanie pitného režimu a rehabilitácie.

Jedným z cieľov Stretnutia bolo poskytnúť účastníkom Stretnutia informácie o situácii v oblasti prevencie, liečby a rehabilitácie kardiovaskulárnych ochorení na Slovensku, zvýrazniť a podporiť projekt Informovaný pacient, ale aj rozšíriť poznanie o právach pacienta na informácie. Je pochopiteľné, že bez dobrej vnútornej organizácie práce kardioklubu, nie je možné poskytovať svojim členom kvalitné a overené informácie. Preto súčasťou Seminára boli aj informácie súvisiace s Komunitnými sociálnymi službami, informácie o formách a spôsoboch plánovania a realizácie sociálnych služieb poskytovaých kardioklubmi.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je každodenne pretriasané v médiách a medzi ľuďmi. V snahe priblížiť vhodné formy a informovať o možnostiach zapojenia sa pacientov do procesu skvalitňovania poskytovanej zdravotnej starostlivosti, bola táto téma zaradená do programu Seminára. Pre poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej pomoci má Kardioklub SK akreditáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, čo je neoddeliteľná nutnosť pre túto oblasť činnosti. V súlade s akreditáciou Kardioklubu SK v oblasti poskytovania sociálneho poradenstva a sociálnej pomoci, rozpracoval Kardioklub SK túto svoju činnosť do projektu Kardio-Info-Centrum, ktoré svoje služby poskytuje len formou elektronickej pošty, SMS-správami a telefonicky, pretože doterajšia činnosť KIC je realizovaná len vďaka súkromným podporovateľom a z vlastných zdrojov samotných členov kardioklubu.

Ďalším, nemenej dôležitým projektom, s ktorým sa oboznámili účastníci Seminára je projekt KARDIODOM, ktorý vytvára možnosti realizovať edukačné miesta pri kardiokluboch v jednotlivých mestách a obciach. V tomto projekte sa počíta s výraznou pomocou stredného zdravotníckeho personálu, hlavne zdravotných sestier, ktoré svojou každodennou obetavou prácou prispievajú ku skvalitňovaniu zdravotnej starostlivosti a zvyšujú úroveň ošetrovateľstva v slovenských zdravotníckych zariadeniach.

Seminár bol nielen o edukácii, ale aj o spoločenských akciách a vzájomnej výmene názorov, skúseností a podnetov pre ďalšiu činnosť.

Je potešujúce, že do pacientskeho hnutia kardiakov sa výrazne zapája stredný zdravotnícky personál, hlavne zdravotné sestry. Mnohé z nich privítali aktivity pacientskych organizácií – kardioklubov a sú ochotné tieto aktivity podporiť svojou aktívnou účasťou. V mnohých prípadoch sa zdravotné sestry prejavili ako inicátorky zakladania pacientskych občianskych združení kardiakov – kardioklubov, vo svojich mestách a pri odborných ambulanciách kardiológov. Svojim aktívnym postojom výrazne prispeli k šíreniu našej myšlienky, že každý kardiológ na Slovensku, by mal mať aj „svoj“ pacientsky kardioklub. Takouto formou by sa podstatne ľahšie dali realizovať zámery osvetových a preventívnych akcií, organizovaných pacientskymi alebo stavovskými organizáciami. Kardiokluby a ich členovia by teda mohli výrazne napomôcť snahe Slovenskej kardiologickej spoločnosti a Slovenskej nadácii srdca v ich osvetovej činnosti, len je potrebné aktivity zosúladiť a neignorovať pacientske občianske združenia – kardiokluby.

V Košiciach dňa 29.septembra 2008

Napísal :

Mgr. Igor Chamilla

predseda Kardioklub SK


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI