PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Vznik pacientskeho klubu ja úzko spojený s kúpeľami Sliač, keď v roku 2003 sa počas kúpeľnej liečby zoznámilo niekoľko pacientov s ochoreniami srdca a ciev. Boli medzi nimi kardiaci po infarktoch, s vrodenými srdcovými chybami, ale aj pacienti s ochoreniami žíl a pacienti s varixami (kŕčovými žilami). Počas kúpeľného liečebného pobytu si vymieňali svoje skúsenosti a poznatky zo života s kardiovaskulárnym ochorením. Tu vznikla iniciatíva, stretávať sa častejšie, ostať v kontakte a v prípade potreby si navzájom pomáhať. Tak vznikol Kardioklub SK .
Pre potreby rýchlejšej komunikácie a možnosť ukladať a všeobecne sprístupniť informácie súvisiace s kardiovaskulárnymi ochoreniami a so životom s nimi, v roku 2004 bola vytvorená prvá klubová web-stránka www.kardioklub.sk, ktorá je v prevádzke dodnes. Na stránke sú uverejňované aktuálne informácie súvisiace s prevenciou, liečbou, hospitalizáciou a životom s týmto ochorením. Na stránke sú aj informácie o legislatíve súvisiacej s invaliditou, s ťažkým zdravotným postihnutím, jeho kompenzáciou a ďalšie informácie uľahčujúce život. Veľmi obľúbená je možnosť vyžiadať si odpoveď obdorníkov na svoju otázku.
Keďže nie každý člen klubu má prístup na internet, a teda aj ku klubovej stránke, rozhodli sme sa zahájiť publikačnú činnosť. Od januára 2007 vydávame Klubový SPRAVODAJ - mesačník pre našich členov. Obsah časopisu kopíruje informácie na klubovej web-stránke. Okrem tohto periodika sme zahájili v priebehu roku 2007 aj vydávanie príručiek Klubová príručka a Príručka pacienta. Náš zámer je ten, aby sa prostredníctvom týchto príručiek členovia Kardioklubu SK oboznámili s najzákladnejšími informáciami, ktoré v živote s kardiovaskulárnym ochorením budú potrebovať.
V rámci svojich aktivít Kardioklub SK nadväzoval v predchádzajúcich rokoch kontakty s kardioklubmi z celého sveta. Tak sa podarilo nadviazať dobrú spoluprácu s kardioklubmi v Taliansku, Maďarsku, Švajčiarsku, Českej republike, ale aj vo Vietname a Nemecku. V súčasnosti má Kardioklub SK klontakt s takmer 78 kardioklubmi z celého sveta.
Počas uplynulých rokov sa Kardioklub SK aktívne zúčastnil na viacerých akciách a projektoch.

Pre potreby rozšírenia svojich aktivít sa Kardioklub SK podieľa aj na zakladaní nových kardioklubov v jednotlivých regiónoch, mestách a obciach Slovenska a spolupracuje s už existujúcimi kardioklubmi, ktoré existujú na inom základe.
Tak ako každá mimovládna nezisková organizácia, aj Kardioklub SK svoje aktivity prispôsobuje svojmu technickému vybaveniu a svojim finančným možnostiam. Pre mnohé akcie a projekty sa nám podarilo získať donorov, sponzorov a partnerov, mnohé naše aktivity ešte čakajú na svoj čas.

Veríme, že ak ste dokázali tento náš materiál prečítať až sem, asi Vás problematika kardiovaskulárnych ochorení a aktivity nášho Kardioklubu SK zaujali. Možno ste si pri čítaní spomenuli na svojich známych a priateľov, ktorí nemali to šťastie a náhlu srdcovú príhodu - infarkt neprežili. Alebo na iných, ktorí zomreli alebo žijú po náhlej cievnej mozgovej príhode - mŕtvici (porážke). Možno práve Váš životný partner má problém s kŕčovými žilami alebo s vysokým krvným tlakom.
Až 80% populácie Slovenska je priamo ohrozených ochorením na niektoré závažné srdcovo-cievne ochorenie.
Na tieto ochorenia zomiera každý druhý pacient a na onkologické ochorenia (rakovinu) zomiera každý štvrtý.
Tieto fakty sú alarmujúce a najhoršie na tom je to, že tí, ktorým sa podarilo akútne zlýhanie srdcovo-cievneho systému (infarkt, mŕtvica, trombóza) prežiť, sa dostávajú na okraj spoločnosti a o ich životnú skúsenosť a rady už nie je záujem.
Pritom práve títo ľudia vedia pomerne presne opísať príznaky ochorenia, jeho priebeh a liečbu z vlastnej, osobnej skúsenosti, ktoré by mohli zachrániť životy tým mladším, na ktorých si toto ochorenie ešte len brúsi zuby.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI