PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ

navštívte

NÁŠ OBCHOD

 

ODPORÚČAME

__________________

.

PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

 

Pre posúdenie osobného zdravotného auditu zamestnancov sme pripravili PRE FIRMY A SPOLOČNOSTI systém osobného zdravotného auditu zamestnancov, ktorý presne monitoruje zdravotný stav Vašich zamestnancov.

 

Zamestnávateľovi umožňuje osobný zdravotný audit zamestnanca zistiť aký je rizikový ich zamestnanec a v akom zdravotnom stave a zdravotnej kondícii sa zamestnanci firmy alebo spoločnosti nachádzajú. Analýzou výsledkov osobného zdravotného auditu zamestnancov je možné zistiť, či vplyv pracovnej záťaže negatívne vplýva na ich výkonnosť, kvalitu práce, schopnosť zvládať pracovný stres a udržať si vysokú produtivitu práce.

 

 

Osobný zdravotný audit ukáže v akom zdravotnom stave sa nachádza vyšetrovaný organizmus, aké je vysoké jeho zdravotné riziko na závažné ochorenia (infarkt myokardu, mozgová príhoda, onkologické ochorenia), ale zároveň poskytne informácie o stave jeho ciev a srdca.

 

Významným výsledkom osobného zdravotného auditu je aj informácia o vplyve stresu na organizmus zamestnanca a na jeho psychiku, odhalí ako dokážete zvládať záťažové situácie a poskytne informácie o kondícii jeho kardiovaskulárneho systému.

 

Ide o certifikované medicínske vyšetrenie, ktoré je akceptované aj Európskou kardiologickou spoločnosťou a všetky vyšetrovacie metódy a postupy sú určené CPT Code (certifikované kódy určujúce rozsah a popis výkonov počas vyšetrenia).
Medicínske vyšetrovacie zariadenie DANTEST je certifikovaným medicínskym zariadením podľa ISO 13485:2003 SGS.
 

SYSTÉM OSOBNÉHO ZDRAVOTNÉHO AUDITU

ZAMESTNANCOV

 

1. Zavedenie systému osobného zdravotného auditu


Zavedenie systému osobného zdravotného auditu vo Vašej firme alebo spoločnosti je najdôležitejšou fázou poskytovania nemedicínskej starostlivosti o seba a svojich zamestnancov. V rámci tejto fázy vykonajú v prvom roku spolupráce naši odborníci vstupné hodnotenie osobného zdravotného rizika (vstupný osobný zdravotný audit). Tento vstupný osobný zdravotný audit vykonávame pre pracovníkov na všetkých pracoviskách firmy alebo spoločnosti, bez ohľadu či sa jedná o pracovníkov špičkového manažmentu, administratívy, obchodu alebo výroby. Na základe vstupného osobného zdravotného auditu identifikujeme a posudzujeme výšku potenciálneho zdravotného rizika, ktoré môže ovplyvňovať zdravotný stav Vašich zamestnancov.
Na základe doterajších zistení zozbieraných v rôznych firmách a spoločnostiach, náš špecialista s certifikáciou medicínskeho zdravotného vyšetrenia DANTEST, vykoná vyšetrenie pracovníkov vašej firmy alebo spoločnosti podľa kategorizácie ich pracovných činností. Následne po vykonaní vyšetrení DANTEST, zaradíme všetkých zamestnancov do príslušných kategórií podľa výšky ich zdravotného rizika, podľa ktorých navrhneme úroveň nutnosti vykonať odborné preventívne prehliadky, ktoré by mali Vaši zamestnanci absolvovať. Súčasťou zavedenia systému osobného zdravotného auditu je aj záverečná správa o stave a úrovni zdravotného rizika u zamestnancov vašej firmy alebo spoločnosti. V tejto správe zhodnotíme celkový stav zdravotného rizika vo firme alebo spoločnosti u Vašich zamestnancov s návrhmi na zníženie vplyvu zistených nedostatkov. Na základe tohto hodnotenia Vám budeme k dispozícií pri odstraňovaní zistených nedostatkov.

 

Zavedenie systému osobného zdravotného auditu služby okrem iného obsahuje nasledovné činnosti :


• vstupný osobný zdravotný audit zamestnancov firmy alebo spoločnosti
• skríningové merania úrovne vplyvu stresorov na zdravotný stav zamestnancov firmy alebo spoločnosti
• spracovanie kategorizácie rizikových pracovných činností a záťaže stresormi
• spracovanie posudku o rizikách vplyvu stresu na jednotlivé pracovné pozície
• zisťovanie nebezpečenstiev a posudzovanie rizík vo Vašej spoločnosti
• hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov
• záverečná správa s návrhmi opatrení na odstránenie zistených nedostatkov

 

2. Poradenstvo v oblasti osobného zdravotného auditu a udržiavanie systému osobného zdravotného auditu


Po zavedení systému osobného zdravotného auditu, nastupuje fáza Poradenstva a Koučingu. V tejto fáze sa Vaša firma alebo spoločnosť podieľa na riešení, resp. odstraňovaní nedostatkov zistených v rámci vstupného osobného zdravotného auditu.


Poradenstvo v oblasti osobného zdravotného auditu a udržiavanie systému osobného zdravotného auditu okrem iného obsahuje nasledovné činnosti :


• návrh opatrení na zlepšenie pracovného prostredia vo Vašej firme alebo spoločnosti na základe výsledkov získaných osobným zdravotným auditom u vašich zamestnancov
• návrhy opatrení na zlepšenie pracovného prostredia na základe odporúčaní v súlade s cieľmi naudržanie systému
• vzdelávacia činnosť a koučing
• spolupráca na vypracúvaní a realizácií programov ochrany zdravia a podpory zdravia pri práci
• podieľanie sa na výchove a vzdelávaní zamestnávateľa a zamestnancov o problematike vplyvu práce, pracovných podmienok a faktorov pracovného prostredia na zdravotný stav zamestnanca
• spolupráca s príslušnými orgánmi štátnej správy, najmä s lekárom pracovnej lekárskej služby, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Inšpektorátom práce a Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
• spolupráca s BOZP technikom, alebo firmou BOZP a PO pôsobiacou vo Vašej firme alebo spoločnosti
• informačná činnosť pre zamestnancov. V intervale 1 x za 3 mesiace, bezplatné zasielanie informačných letákov, ktoré je možné rozposielať e-mailom, alebo umiestniť na vnútro – firemných informačných nástenkách /Vplyv stresu na zdravotný stav, Rizikové faktory, Psychohygiena, ...).

 

3. Dohľad nad osobnými zdravotnými auditmi pracovníkov Vašej firmy alebo spoločnosti

 

Zabezpečenie periodickej kontroly osobných zdravotných auditov za účasti Vášho zamestnanca zodpovedného za BOZP, alebo spoločnosti, ktorá Vám zastrešuje oblasť BOZP a PO. Počas kontroly vykonáme analýzu výsledkov osobných zdravotných auditov zamestnancov vašej firmy alebo spoločnosti zo vstupného roka. Hodnotíme zrealizované zmeny pracovného prostredia, ktoré nastali v priebehu predchádzajúceho obdobia. Výsledkom periodickej kontroly je záverečná správa, podobne ako vo vstupnom roku.


Dohľad nad osobnými zdravotnými auditmi pracovníkov vašej firmy alebo spoločnosti okrem iného obsahuje nasledovné činnosti :


• realizácia každoročného osobného zdravotného auditu pracovníkov jednotlivých pracovísk za účasti BOZP technika
• skríningové merania úrovne vplyvu stresorov na zdravotný stav zamestnancov firmy alebo spoločnosti
• spracovanie kategorizácie rizikových pracovných činností a záťaže stresormi
• spracovanie posudku o rizikách vplyvu stresu na jednotlivé pracovné pozície
• zisťovanie nebezpečenstiev a posudzovanie rizík vo Vašej spoločnosti
• hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov
• záverečná správa s návrhmi opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
4. Komplexná organizácia osobných zdravotných auditov
Organizácia osobných zdravotných auditov okrem iného obsahuje nasledovné činnosti:
• vytvorenie a udržiavanie programovej aplikácie pre vedenie evidencie osobných zdravotných auditov vo vzťahu k práci
• plánovanie a organizácia osobných zdravotných auditov
• informácia o výsledku osobných zdravotných auditov Vašich zamestnancov
• objednávanie zamestnancov na osobné rekondičné edukačné pobyty v zariadení Anti-STRESS Center Sliač
• vedenie dokumentácie a poskytovanie dokumentov o zabezpečova¬ných osobných zdravotných auditov
• zaisťovanie a udržiavanie siete zmluvných osobných zdravotných auditorov – Koučov zdravia po celom území Slovenskej republiky.

 

Benefity pre zamestnancov vašej firmy alebo spoločnosti


• rekondičné pobyty v zariadení Anti-STRESS Center Sliač
• zľavový systém pre ďalšie vyšetrenia DANTEST a terapie poskytované v zariadení Anti-STRESS Center Sliač
• individuálne terapeutické prístupy
• cenové zvýhodnenia pre priamych rodinných príslušníkov

 

 

Benefity pre zamestnancov

 

Chcete byť ideálnym zamestnávateľom?

Využívajte Váš sociálny fond ideálne a motivujte svojich zamestnancov aj starostlivosťou o ich zdravie !


Prieskumy medzi zamestnancami potvrdzujú, že si v práci pripadajú čoraz viac preťažení a preto uprednostňujú také benefity od zamestnávateľa, ktoré súvisia s relaxom a voľným časom. Medzi takéto benefity určite patria rekondičné pobyty s rehabilitačnými terapiami.


Pre zamestnancov s nadváhou alebo obéznych zamestnancov odporúčame ako benefit redukčné pobyty, zamerané na redukciu hmotnosti pod medicínskym dozorom, vrátane naštartovania zmeny činnosti metabolizmu a spracovaním redukčného plánu.

 

.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.január
 2020
_____________
 

NAŠI PARTNERI