PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ

navštívte

NÁŠ OBCHOD

 

ODPORÚČAME

__________________

.

PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

Kardioklub SK - Anti-STRESS-CENTER (ďalej len „ASC“) je občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z., ktoré svojim členom, klientom, fyzickým a právnickým osobám (ďalej len „klienti”) poskytuje svoje služby, t.j.: diagnostické a terapeutické služby, rekondičné a regeneračné programy a služby, sprostredkováva stravovacie služby a liečebnú kúpeľnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení (ďalej len „služby ZZ“).

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi ASC a klientmi (ďalej len „zmluvné strany“) pri poskytovaní služieb ASC. Od týchto VOP sa možno odchýliť v jednotlivých prípadoch na základe inak dohodnutých zmluvných podmienok upravujúcich poskytovanie služieb ASC medzi zmluvnými stranami, resp. na základe inej písomnej dohody zmluvných strán, alebo jednostranného vyhlásenia ASC.
Zmluvnými stranami sú :

 • ASC, ktoré do zmluvného vzťahu s klientom môže vstupovať vo vlastnom mene, alebo prostredníctvom zmluvných cestovných kancelárií na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci, alebo prostredníctvom iných tretích osôb na základe samostatnej zmluvy
 • klienti, ktorými sú fyzické, alebo právnické osoby, ktoré sú v zmysle príslušných právnych predpisov spôsobilé k právnym úkonom.

 

Článok II.

Vznik zmluvného vzťahu

 

Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami vzniká :

 • na základe písomnej objednávky klienta potvrdenej zo strany ASC
 • zaplatením ceny, alebo jej časti minimálne vo výške 50% za objednaný program poskytovaný ASC podľa platného cenníka ASC so súhlasom ASC
 • na základe iného dvojstranného právneho úkonu.

Podmienky, obsah a rozsah poskytovaných služieb ASC sa riadia : zmluvou uzatvorenou medzi zmluvnými stranami, týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ako aj platným cenníkom ASC a aktuálnou ponukou služieb ASC.

 

Článok III.

Práva a povinnosti ASC

 

ASC je povinné :

 • poskytnúť klientovi služby ASC riadne a včas v rozsahu dohodnutom medzi zmluvnými stranami
 • poskytnúť klientovi všetky potrebné informácie ohľadom poskytovaných služieb, alebo zmeny poskytovaných služieb.

ASC má právo :

 • na zmenu ceny a podmienok poskytovaných služieb z dôvodov podľa ustanovenia článku V. ods. 3 týchto VOP
 • odstúpiť od zmluvy s klientom, ktorý podstatným spôsobom porušil zmluvné podmienky, alebo hrubo porušuje dobré mravy, alebo svojim správaním obťažuje, alebo ohrozuje ostatných klientov ASC, alebo iným spôsobom porušuje svoje povinnosti. V takomto prípade nemá klient nárok na vrátenie ceny za služby ASC a zaplatená cena za nespotrebované služby ASC sa považuje za zmluvnú pokutu
 • na storno poplatok vo výške a za podmienok stanovených v článku VIII. týchto VOP, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
   


Článok IV.

Práva a povinnosti klienta


Klient má právo :
na riadne a včasné poskytovanie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb ASC
právo na informácie o všetkých podstatných skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých služieb ASC
na informácie ohľadom zmeny, alebo zrušenia a dôvodoch zmeny, alebo zrušenia zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb ASC
kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb ASC, odstúpiť od zmluvy za podmienok stanovených v čl. VIII. týchto VOP a to aj bez udania dôvodu
právo na reklamáciu poskytovaných služieb za podmienok stanovených v čl. VII. týchto VOP
Klient je povinný :

 • poskytnúť ASC všetku potrebnú súčinnosť potrebnú k riadnemu a včasnému poskytnutiu služieb ASC ako aj splneniu ďalších záväzkov ASC voči klientovi
 • využívať služby ASC v súlade s ubytovacím, stravovacím, kúpeľným, liečebným ako aj iným poriadkom ASC stanovujúcim podmienky využívania služieb ASC
 • zaplatiť cenu za zmluvne dohodnuté služby ASC a prevziať od ASC doklady potrebné na čerpanie služieb ASC najneskôr v deň určený medzi zmluvnými stranami ako začiatok poskytovania služieb ASC
 • konať pri využívaní služieb ASC tak, aby svojim konaním neohrozil, neobmedzil ani nespôsobil škodu na majetku, alebo zdraví iných klientov ASC, ASC alebo tretím osobám
 • služby poskytované ASC sú v zmysle príslušných právnych predpisov o kúpeľnej starostlivosti, a preto je klient povinný absolvovať vstupnú lekársku prehliadku alebo konzultáciu a predpísané liečebné procedúry

Klient prehlasuje, že v čase podpísania zmluvy, resp. v čase zaslania objednávky ASC nie je v konkurzom ani reštrukturalizačnom konaní (t.j. nebol podaný návrh na súd ani konanie na súde neprebieha) a v prípade, ak klient podá návrh na reštrukturalizáciu alebo návrh na konkurz na svoju spoločnosť, zaväzuje sa o tejto skutočnosti písomne informovať ASC v lehote 5 pracovných dní od podania návrhu na príslušný súd. V prípade porušenia tejto povinnosti je klient povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej nezaplatenej časti faktúr za poskytnuté služby zo strany ASC. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.


Článok V.

Ceny, cenové a platobné podmienky

 

Ceny za služby ASC sa riadia cenníkom ASC a aktuálnou ponukou služieb ASC platnými v momente vzniku zmluvného vzťahu medzi zmluvnými stranami.
ASC má právo zmeniť cenu poskytovaných služieb po vzniku zmluvného vzťahu medzi zmluvnými stranami len v prípade, ak k takejto zmene dôjde najneskôr do 30. dňa pred dňom určeným medzi zmluvnými stranami ako začiatok poskytovania služieb ASC a k takejto zmene ceny služieb ASC dôjde z dôvodu :

 • zmeny platných právnych predpisov ovplyvňujúcich cenu, alebo podmienky poskytovania služieb
 • zmeny cien dopravných nákladov o viac ako 5%
 • zmeny kurzu € použitého na určenie ceny jednotlivých služieb ASC o viac ako 5%
 • zmeny cien energií o viac ako 5%
 • zmeny cien iných vstupných nákladov na poskytované služby o viac ako 10% oproti cenám alebo nákladom existujúcim v čase vydania platného cenníka služieb ASC. Uvedené ustanovenie neplatí v prípade, ak pred rozhodnutím ASC o zmene ceny služieb ASC v súlade s vyššie uvedeným, klient zaplatil ASC cenu za služby ASC v rozsahu 100%. Za zaplatenie ceny za služby ASC sa rozumie jej pripísanie na účet ASC, alebo zaplatenie v hotovosti k rukám ASC.

V prípade zmeny ceny alebo podmienok poskytovaných služieb je ASC povinné informovať klienta písomne o takejto zmene a jej dôvodoch najneskôr do 30. dňa pred dňom určeným medzi zmluvnými stranami ako začiatok poskytovania služieb ASC, v opačnom prípade je takáto zmena voči klientovi neúčinná.
Podmienka informovať klienta podľa tohto ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok je splnená, ak ASC najneskôr do 30. dňa pred dňom určeným medzi zmluvnými stranami, ako začiatok poskytovania služieb ASC, odošlú písomné vyrozumenie o zmene ceny a jej dôvodoch na známu adresu klienta.
Klient je povinný najneskôr v deň určený medzi zmluvnými stranami, ako deň začiatku poskytovania služieb ASC, zaplatiť cenu za poskytované služby ASC, v opačnom prípade majú ASC právo odmietnuť klientovi poskytovanie služieb ASC a klient nemá v takomto prípade nárok na náhradu žiadnych vynaložených nákladov ani náhradu škody. Za zaplatenie ceny za služby ASC sa pre účely týchto VOP považuje pripísanie celej ceny na účet ASC, alebo jej zaplatenie v hotovosti k rukám ASC.

 

Článok VI.

Zmena a zrušenie dohodnutých služieb ASC

 

Rozsah a podmienky poskytovaných služieb ASC sa riadia cenníkom ASC, aktuálnou ponukou služieb ASC platnou v momente vzniku zmluvného vzťahu medzi zmluvnými stranami.
ASC má právo jednostranným úkonom zmeniť rozsah a podmienky poskytovania služieb ASC výlučne na základe vlastnej vôle s prihliadnutím na zmeny príslušných právnych predpisov, alebo štandardov obvyklým pre poskytovanie rovnakých, alebo podobných služieb.
ASC je v prípade nevyhnutne nutnej potreby zapríčinenej skutočnosťami, alebo udalosťami nezávislými na vôli ASC, alebo inými závažnými objektívnymi príčinami, alebo nutnými technickými, alebo inými odstávkami, alebo v prípade rozhodnutia ASC o rekonštrukcii objektov, v ktorých sú poskytované služby ASC s úmyslom rozšíriť, alebo zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb, oprávnené zmeniť a v prípade obzvlášť závažných objektívnych dôvodov zrušiť zmluvne dohodnuté služby ASC a to aj počas doby využívania služieb ASC klientom. V takomto prípade sa ASC zaväzujú zabezpečiť klientovi čo možno najmenší rozsah aj dobu obmedzenia jeho možnosti využívať medzi zmluvnými stranami dohodnuté služby ASC, pričom klient má v takomto prípade možnosť od zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy ASC. V takomto prípade sa na klienta nevzťahuje ustanovenie čl. VIII týchto VOP o storno poplatkoch.
ASC sa zaväzuje informovať klienta o dôvodoch na zmenu poskytovaných služieb, alebo ich zrušenie bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o takejto skutočnosti dozvedia a rovnako sa zaväzuje predložiť klientovi návrh na riešenie vzniknutej situácie.
Za zmenu zmluvne dohodnutých podmienok sa nepovažuje zmena ubytovacej jednotky v prípade, ak je to z objektívnych alebo prevádzkových dôvodov nutné, a ak je klientovi ako náhrada za dohodnutú ubytovaciu jednotku rovnakej alebo vyššej kategórie a rovnako ani zmena časového harmonogramu poskytovaných služieb v prípade, ak z objektívnych dôvodov nie je možné dodržať dohodnutý časový harmonogram a klientovi bol ponúknutý nový časový harmonogram rovnakej alebo obdobnej kvality s rovnakým alebo väčším rozsahom služieb.


Článok VII.

Reklamácie

 

V prípade, ak kvalita alebo rozsah služieb nezodpovedá v jednotlivých prípadoch podmienkam dohodnutými medzi stranami, alebo podmienkam obvyklým pri poskytovaní rovnakých, alebo podobných služieb má klient právo služby ASC reklamovať.
Klient je povinný si uplatniť svoje právo na reklamáciu chybne poskytnutej služby ASC bezodkladne po jej poskytnutí, a to priamo na mieste poskytovania služby u osoby vykonávajúcej predmetnú službu ASC, resp. u zodpovedného pracovníka na príslušnom úseku ASC tak, aby mohla byť bez zbytočného odkladu chyba odstránená. Na neskoro uplatnené reklamácie ASC nebude prihliadať.
ASC je povinné v prípade oprávnenej reklamácie chybu služby odstrániť, službu poskytnúť znovu, resp. klientovi poskytnúť náhradné plnenie, alebo primeranú zľavu z ceny a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Ak nie je možné vybaviť reklamáciu, resp. zjednať nápravu okamžite, je ASC povinné spísať s klientom reklamačný protokol s označením reklamujúceho klienta a predmetu reklamácie podpísaný zo strany obidvoch zmluvných strán a ASC sa zaväzuje najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia si reklamácie poskytnúť klientovi vyrozumenie o výsledku reklamačného šetrenia a spôsob jej riešenia.


 

Článok VIII.

Storno podmienky

 

Podmienky poskytovania služieb dohodnuté medzi zmluvnými stranami v zmysle týchto VOP sú voči zmluvným stranám platné a účinné od momentu zmluvného vzťahu stanoveného v čl. II . týchto VOP.
V prípade ak klient z dôvodu na vlastnej strane odstúpi od zmluvy, je povinný zaplatiť ASC zmluvnú pokutu (storno poplatok) vo výške závislej od počtu kalendárnych dní zostávajúcich do dňa stanoveného medzi zmluvnými stranami ako začiatok poskytovania služieb ASC nasledovne :

 • 31 dní a viac pred začiatkom poskytovania služieb ASC - 20% z ceny dohodnutých služieb ASC
 • 30-21 dní pred začiatkom poskytovania služieb ASC – 50% z ceny dohodnutých služieb ASC
 • 20-10 dní pred začiatkom poskytovania služieb ASC –70% z ceny dohodnutých služieb ASC
 • 9 a menej dní pred začiatkom poskytovania služieb ASC – 100% z ceny dohodnutých služieb ASC.

V prípade, ak klient dobrovoľne nečerpá dohodnuté služby ASC, ASC odstúpia od zmluvy z dôvodu podľa čl. III. ods. 2 bod druhý týchto VOP, neprináleží mu žiadna náhrada a takáto skutočnosť sa považuje za odstúpenie od zmluvy zo strany klienta 9 dní, alebo menej pred začiatkom poskytovania služieb ASC a klient je povinný ASC zaplatiť zmluvnú pokutu (storno poplatok) vo výške 100% z ceny dohodnutých služieb ASC.

 

Článok IX.

Definícia kontraktu, pojmov

 

Tieto VOP platia v plnom rozsahu, pokiaľ nie je v kontrakte dohodnuté inak. Odchýlky od týchto podmienok, ako i akékoľvek dohody platia len vtedy, ak boli dojednané písomnou formou.
Ak sa v kontrakte, alebo v týchto VOP vyskytnú uvedené pojmy, ich význam je nasledovný:

VOUCHER - znamená doklad, ktorý vystavil obchodný partner a na základe ktorého poskytnú ASC služby v súlade s kontraktom. Voucher musí obsahovať nasledovné údaje:

 • označenie, že sa jedná o „Voucher“, „Gutschein“, alebo „Order“
 • presný názov (označenie) a plnú poštovú adresu obchodného partnera, cestovnej kancelárie, ktorá voucher vystavila
 • meno klienta (ak sa jedná o individuálny voucher pre jednu osobu) a popis akcie alebo údaj o čísle skupiny (ak sa jedná o voucher pre skupinu)
 • počet osôb
 • údaj o tom, že bol voucher vystavený v prospech ASC
 • hodnotu vouchera vyjadrenú rozsahom objednaných služieb a v súlade s platnými cenníkmi ASC (hotelová kategória, druh penzie, služby a pod.), čiastkou v €, respektíve v inej zahraničnej mene
 • podpis vystavovateľa a jeho pečiatku, ktorá sa môže nahradiť predtlačou firmy
 • miesto a dátum vystavenia

 

KLIENT - ide o osobu, ktorej má ASC poskytnúť služby

SKUPINA - skupinou sa rozumie v zmysle týchto VOP skupina klientov s minimálne 10 osobami, ktorých deň príchodu a odchod je spoločný

SLUŽBA - znamená súbor liečebných procedúr a ostatných kúpeľných a hotelových služieb, ktoré obchodný partner, klient využíva a ASC poskytujú v prípade, že tieto služby ASC písomne potvrdili

ASC - znamená Kardioklub SK, Anti-STRESS-CENTER, 962 31 SLIAČ

OBCHODNÝ PARTNER - znamená tuzemská a zahraničná cestovná kancelária alebo touroperátor, resp. iná organizácia alebo fyzická osoba, s ktorou uzatvoria ASC kontrakt a ktorá ponúkané služby objednáva

ZARIADENIE - znamená kúpeľné, liečebné, hotelové alebo terapeutické zariadenie, ktoré je obchodným partnerom pre ASC a meno ktorého je uvedené v platnom cenníku.
 

Článok X.

Všeobecné kontraindikácie a odmietnutie poskytnutia služby

 

Pobyt v ASC nie je možné poskytnúť v prípade, že ide o :

 • všetky druhy infekčných chorôb prenosných na človeka a bacilonosičstvo
 • klinické známky obehového zlyhania, malígna arytmia, ťažká nestabilná angina pectoris
 • aktivita zápalového reumatického procesu (akútna reumatická horúčka, alebo infekčná endokarditída)
 • ťažké chronické srdcové zlyhanie (IV. stupeň NYHA klasifikácie)
 • poruchy atrioventrikulárneho prevodu (AV blok II. a III. stupňa), pokiaľ nie je implantovaný kardiostimu-látor
 • opakované pľúcne embólie
 • závažné trofické alebo zápalové kožné defekty
 • často sa opakujúce profúzne krvácanie
 • nedostatočnosť sfinktérov (neudržanie moču a stolice)
 • závažné metabolické poruchy (nestabilný dekompenzovaný diabetes, obličkové príp.pečeňové zlyhanie)
 • zhubné nádory počas liečenia a po ňom s klinicky zistiteľnými známkami pokračovania choroby
 • epilepsia s výnimkou prípadov, pri ktorých sa v posledných troch rokoch nevyskytol žiaden záchvat
 • aktívne ataky alebo záchvaty psychózy a iné duševné poruchy
 • toxikománia, závislosť na drogách a alkohole
 • tehotenstvo

ASC má právo poskytnutie programu odmietnuť v prípade, že sa pri vyšetrení klienta zistili príznaky kontraindikácií uvedených pod ods. 1. tohto článku. Z humanitárneho hľadiska poskytne ASC klientovi s príznakmi kontraindikácií v zmysle ods. 1. a 2. tohto článku služby nevyhnutne potrebné v zodpovedajúcom rozsahu i trvaní pre vybavenie formalít spojených s odmietnutím klienta a jeho odchodom z ASC. Poskytnutie týchto služieb sa hradí z platného vouchera, resp. ich klient platí priamo v hotovosti individuálne.
Zatajenie príznakov kontraindikácií zo strany klienta je považované za hrubé porušenie VOP a klient je s okamžitou platnosťou vylúčený z realizácie objednaného programu, bez nároku na vrátenie uhradenej finančnej čiastky za objednaný program a služby s tým spojené.

 

Článok XI.

Rozhodcovská doložka

 

Prípadné spory, ktoré zo zmluvného vzťahu vzniknú, sa zaväzujú zmluvné strany riešiť prednostne dohodou. V prípade, že k dohode nedôjde, zmluvné strany sa v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zák .č. 244/2002 Z.z. v rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov, dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo medzi nimi vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, sa budú pojednávať a rozhodovať v rozhodcovskom konaní pred Arbitrážnym súdom – stálym rozhodcovským súdom zriadenom pri obchodnej spoločnosti Arbitrážny dom, a.s. so sídlom ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica, IČO : 36 756 202, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel : Sa, vložka č.887/S, a to za podmienok a podľa pravidiel vymedzených Štatútom Arbitrážneho súdu a Rokovacím poriadkom Arbitrážneho súdu. Spor je oprávnený rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je oprávnené menovať Predsedníctvo Arbitrážneho súdu. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu a jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné.

 

Článok XII.

Vyššia moc

 

Za skutočnosti (v ďalšom „Vyššia moc“), ktoré zbavujú zodpovednosti, považujú sa mimoriadne okolnosti, ktoré dočasne alebo trvale znemožňujú plnenie záväzkov vyplývajúcich z kontraktu a ktoré nastali až po ich vzniku a žiadna zo zmluvných strán ich nemohla odvrátiť. Za vyššiu moc sa však nebudú považovať okolnosti, ktoré vzniknú ako výsledok osobných alebo ekonomických pomerov zmluvne zaviazanej strany, resp. prekážky, k odstráneniu alebo prekonaniu ktorých sa zmluvná strana zaviazala, napr. nezabezpečenie úradného povolenia nutného pre plnenie zmluvne zaviazanou stranou, ako i okolnosti, ktoré sa objavili v čase, keď sa už zmluvná strana nachádzala v omeškaní.
 

Článok XIII.

Daň z ubytovania

Daň z ubytovania je stanovená všeobecným záväzným nariadením mesta Sliač a nie je zahrnutá v cene programu. Jej platbu ASC vyžiadá v zákonom stanovenej výške pri príchode klienta

(0,60 € / 1 osoba/ prenocovanie)

 

Kontaktujte nás na našich telefónnych číslach, poštou alebo mailom, aby ste si dohodli konkrétny termín realizácie vami požadovaného programu.

0948600456      0944245293

 

Na úhradu vybraného programu
v Anti-STRESS-CENTER Sliač
môžete použiť RelaxPass, UniverzalPass alebo VitalPass.

 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.január
 2020
_____________
 

NAŠI PARTNERI