PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ

navštívte

NÁŠ OBCHOD

 

ODPORÚČAME

__________________

.

PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

 

Variabilita srdečného rytmu (Heart Rate Variability = HRV) je definovaná ako termín popisujúci premenlivosť dĺžky RR intervalu, alebo srdečnej frekvencie. Ide v podstate o metódu merania oscilácií medzi po sebe nasledujúcich medzi úderových intervalov srdca, rovnako ako oscilácii po sebe nasledujúcich okamžitých frekvencii srdečného rytmu. Tieto údaje sú zaznamenávané počas istého časového úseku a následne alebo priebežne vyhodnocované niektorou z analytických metód.
V posledných rokoch si táto metóda získala veľkú popularitu vďaka možnosti neinvazívneho a zdanlivo jednoduchého merania. Mnoho komerčne využívaných prístrojov poskytuje automatické meranie HRV a tým dáva kardiológom jednoduchý nástroj ako pre výskum, tak pre klinické štúdie. Avšak význam a zmysel rôznych metód HRV analýzy je ďaleko komplexnejší. Preto výsledky týchto metód boli potenciálnym zdrojom nesprávnych záverov a nadmernej alebo neopodstatnenej extrapolácie.
Uznanie týchto problémov viedlo European Society of Cardiology a North American Society of Pacing and Electrophysiology k vytvoreniu vhodných noriem zaoberajúcich sa:


•štandardizovať terminológiu a definovať pojmy,
•stanoviť štandardné metódy merania,
•definovať fyziologické a patofyziologické korelácie,
•popísať v súčasnosti vhodné klinické aplikácie,
•identifikovať oblasti pre budúci výskum.

Na dosiahnutie týchto cieľov boli členovia pracovnej skupiny z oblasti matematiky, inžinierstva, fyziológie a klinickej medicíny.
 

 

Klinický význam HRV bol prvý krát ocenený v roku 1965, keď Hon a Lee doakźali, že pri abnormálnom stave plodu (fetal distress) zmeny medzi úderových intervalov predchádzali zmene srdečného rytmu samotného. Neskoršie Sayers a ostatný sústredili pozornosť na existenciu fyziologických rytmov zapustených v beat-to-beat signáli srdcovej frekvencie. V roku 1970 Ewing vyvinul niekoľko jednoduchých testov počas spánku, ktoré skúmali krátkodobé rozdiely v RR intervaloch, na odhalenie autonómnej neuropatie u diabetikov. Vzťah medzi redukovaným HRV a zvýšeným rizikom úmrtnosti pacientov po infarkte bol prvý krát predstavený Wolfom roku 1977. Askelrod v roku 1981 predstavil spektrálnu analýzu kolísania srdečného rytmu, aby tak kvantitatívne zhodnotil kardiovaskulárne ovládanie.
Táto analýza frekvenčnej oblasti prispela k pochopeniu autonómneho pozadia kolísania RR intervalu v záznamoch srdečného rytmu. HRV získalo klinický význam v roku 1980 keď sa potvrdilo, že ide o silný a nezávislý prediktor úmrtnosti pacientov po akútnom infarkte myokardu. S dostupnosťou nových vysokofrekvenčných, 24 – hodinových, viackanálových EKG rekordérov, má HRV potenciál poskytovať ďalšie cenne poznatky o fyziologických a patologických podmienkach.

 


 

Srdečný rytmus sa mení v závislosti na stave a zaťažení nervového a kardiovaskulárneho systému. Vonkajšími faktormi sú napr. svalová a psychická záťaž, počasie alebo hluk, medzi vnútorné vplyvy patrí funkcia autonómneho systému, alebo dýchanie. Srdečný rytmus je u normálneho srdca riadený elektrickými impulzmi tvorenými v sinoatriálnom (SA) uzle a v kľude nadobúda hodnoty v rozmedzí 50 až 100 úderov za minútu takzvaný sínusový rytmus. Tieto impulzy sú modulované sympatickým a parasympatickým systémom, ktoré sú súčasťou autonómnej nervovej sústavy (vegetatívnej sústavy). Odchýlky v rytme, alebo narušenie normálneho sínusového rytmu sa nazýva arytmia.
 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.január
 2020
_____________
 

NAŠI PARTNERI